Ανακοίνωση για την εφαρμογή του ν. 3904/2010

ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529

Αθήνα 8 /2/2011
Αριθμ. πρωτ: 13
ΠΡΟΣ: Τους κ.κ. Συναδέλφους –
Μέλη της Ένωσής μας

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Σχετικά με τις τροποποιήσεις που επήλθαν στους ΠΚ, ΚΠΔ και Οργανισμό Δικαστηρίων με το Ν. 3904/2010 « Εξορθολογισμός και βελτίωση στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», το Δ.Σ. της Ένωσής μας, αποφάσισε να αποστείλει σε όλα τα μέλη του τις πιο κάτω παρατηρήσεις – επισημάνσεις:
Α. Με το άρθρο 20 του ανωτέρω νόμου, αντικαταστάθηκε το άρθρο 349 ΚΠΔ και τέθηκαν νέοι όροι αναβολής της ποινικής δίκης.
Ορίζεται , πλέον , ότι η αναβολή χορηγείται μόνο μια φορά, α) για λόγους «ανώτερης βίας» ύστερα από πρόταση του Εισαγγελέα ή και αυτεπαγγέλτως και β) για λόγους ανώτερης βίας ή για σοβαρούς λόγους υγείας, ύστερα από αίτημα κάποιου από τους διαδίκους .
Δεύτερη αναβολή μπορεί να δοθεί για τους ίδιους ως άνω λόγους και σύμφωνα με τους άνω όρους .
Αν και πιστεύουμε ότι οι « σοβαροί λόγοι υγείας» εντάσσονται στους λόγους «ανώτερης βίας» και η διαφοροποίηση αυτή μπορεί να επιφέρει σύγχυση , ανακύπτει το ερώτημα :
Αν κάποιος σοβαρός και, αποδεδειγμένα, βάσιμος λόγος υγείας ή άλλος λόγος ανώτερης βίας εξακολουθεί να υφίσταται και μετά την δεύτερη αναβολή και δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με τη διακοπή της δίκης , δεν θα χορηγείται τρίτη ή άλλη περαιτέρω αναβολή;
Έχουμε την άποψη ότι στην κυριαρχική εξουσία του Δικαστηρίου ανήκει το δικαίωμα να κρίνει αν πρέπει να χορηγείται και τρίτη ή άλλη περαιτέρω αναβολή, αν εξακολουθούν να υφίστανται και μετά τη δεύτερη αναβολή οι «σοβαροί λόγοι υγείας» ή άλλος λόγος «ανώτερης βίας», που δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν με διακοπή της δίκης, τηρουμένων, βέβαια, των περί παραγραφής διατάξεων.
Με το ίδιο άρθρο (20 ) τροποποιείται το άρθρο 375 ΚΠΔ και ορίζεται ότι «στα τριμελή εφετεία κακουργημάτων ορίζονται ιδιαίτερες κατά μήνα δικάσιμοι , στις οποίες προσδιορίζονται αποκλειστικά και μόνο υποθέσεις με κατηγορούμενο ή κατηγορούμενους προσωρινά κρατούμενους , καθώς και υποθέσεις φορολογικών κακουργημάτων του ν. 2523/1997 . Στα Εφετεία Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης οι ιδιαίτερες αυτές δικάσιμοι δεν μπορεί να είναι λιγότερες από τρείς κάθε μήνα μόνο για τις υποθέσεις με προσωρινά κρατούμενους και οπωσδήποτε μια για τις υποθέσεις φορολογικών κακουργημάτων . Για την εκδίκαση των συγκεκριμένων υποθέσεων τα εφετεία συνεδριάζουν και κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών , εκτός από το μήνα Αύγουστο».
Θεωρούμε ότι την αρμοδιότητα ορισμού ιδιαίτερων (και πόσων) δικασίμων για τις ανωτέρω υποθέσεις, έχουν οι Ολομέλειες των Δικαστηρίων (αρθρ. 17 παρ. 1,2,4 και 5 του Οργανισμού Δικαστηρίων), οι οποίες καθορίζουν τα τμήματα και τον αριθμό των ποινικών και πολιτικών δικασίμων, καθώς και τον αριθμό των υποθέσεων που εγγράφονται στα πινάκια, ανάλογα με τον αριθμό των υπηρετούντων δικαστών. Συνεπώς, οι Ολομέλειες θα καθορίσουν τις δικασίμους για τις ανωτέρω υποθέσεις.
Γ. Με το άρθρο 32 των ως άνω νόμου, προστέθηκε στην παράγραφο 7 του άρθρου 84 του Οργανισμού Δικαστηρίων, εδάφιο που έχει ως εξής: «Οι επιθεωρητές, αρεοπαγίτες και αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου ελέγχουν υποχρεωτικά τις αποφάσεις περί αναβολών , που χορήγησαν τα δικαστήρια στα οποία μετείχαν οι επιθεωρούμενοι δικαστικοί λειτουργοί και κρίνουν περαιτέρω αν συντρέχει εξ αυτού του λόγου περίπτωση πειθαρχικού ελέγχου τους».
Θεωρούμε ότι η διάταξη αυτή δεν είναι συμβατή με την ανεξαρτησία του δικαστή και πιστεύουμε ότι θα περιέλθει σε αχρησία, παρεκτός του ότι είναι και περιττή, ενόψει της διάταξης του άρθρου 91 του Οργανισμού Δικαστηρίων.
Θέλουμε , επίσης, να σας πληροφορήσουμε ότι με το υπ αρ. 11/28-1-2011 έγγραφο μας ζητήσαμε από τον κ.Πρόεδρο του Αρείου Πάγου , εφόσον και εκείνος το θεωρεί αναγκαίο για την ενότητα της νομολογίας και για το κύρος των δικαστικών λειτουργών να συγκαλέσειτην Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου για να γνωμοδοτήσει επί των θεμάτων που αναφύονται.