ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αθήνα, 5-4-2021

Αρ. Πρωτ.:123

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων έχοντας ως καταστατικό σκοπό τη συμβολή στη βελτίωση της νομοθεσίας, επεξεργάστηκε τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τις μεταρρυθμίσεις στο Οικογενειακό Δίκαιο (σχέσεις γονέων και τέκνων) και απέστειλε τις προτάσεις της την Πέμπτη 1-4-2021 τόσο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης όσο και στα κοινοβουλευτικά πολιτικά κόμματα. Τις προτάσεις αυτές δημοσιοποιούμε σήμερα. 

Παρατηρήσεις της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων επί του σχεδίου Νόμου για τις μεταρρυθμίσεις του οικογενειακού δικαίου

 

Γενικές επισημάνσεις

Η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις σχέσεις γονέων και τέκνων είναι αναγκαίο να ξεκινάει από τη δημιουργία κατάλληλων δημόσιων υπηρεσιών, οι οποίες θα στηρίζουν νομοθετικές παρεμβάσεις που γίνονται μετά από γνωμοδοτήσεις επιτροπών, βασισμένων σε πορίσματα της επιστήμης. Προκαλεί στο σημείο αυτό πολλά ερωτήματα η σιωπηρή απόρριψη του σχεδίου της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για τις τροποποιήσεις των διατάξεων του Αστικού Κώδικα για τη γονική μέριμνα και την προσωπική επικοινωνία με το τέκνο, το οποίο δεν δόθηκε ποτέ στην δημοσιότητα, και η αντικατάστασή του με ένα Σχέδιο Νόμου επεξεργασμένο από παράγοντες του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων θεωρεί αναγκαίους όρους επιτυχούς αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου: 

1]Τη συγκρότηση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ειδικής υπηρεσίας παιδοψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, η οποία θα συνεπικουρεί τους δικαστές, όταν κρίνεται αναγκαίο, σε υποθέσεις που αφορούν σχέσεις γονέων – τέκνων.

2]Σε περιπτώσεις αντιδικίας γονέων για θέματα γονικής μέριμνας και  επικοινωνίας, να υπάρχει προηγούμενη αξιολόγηση των αναγκών του παιδιού και συμβουλευτική των γονέων από υπηρεσίες ψυχικής υγείας του Δημοσίου.

 3]Την πραγματοποίηση ειδικών επιμορφωτικών σεμιναρίων, που θα γίνονται σε σταθερή βάση, για τους δικαστικούς λειτουργούς που υπηρετούν σε τμήματα οικογενειακού δικαίου.

Ειδικότερες επισημάνσεις επί του Σχεδίου Νόμου

1.Άρθρο 56 ΑΚ: 

Ο προσδιορισμός του τόπου επίδοσης των εγγράφων που αφορούν το τέκνο στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων, μπορεί σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των γονέων να οδηγήσει σε πλημμελή εκπροσώπηση του τέκνου σε δίκες που το αφορούν. Προτείνουμε τη διατήρηση της υποχρέωσης επίδοσης των εγγράφων που αφορούν το τέκνο στην κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει, με την προσθήκη στο ισχύον άρθρο 56 εδ.β ΑΚ της υποχρέωσης του γονέα με τον οποίο διαμένει το τέκνο και στον οποίο επιδίδεται το έγγραφο να ενημερώσει άμεσα, με οιοδήποτε μέσο, τον άλλο γονέα σχετικά με την επίδοση και το περιεχόμενο του εγγράφου. Παράλληλα, να προστεθεί στο άρθρο 1532 εδ. β ΑΚ πως κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστά και η υπαίτια και συστηματική παράλειψη ενημέρωσης του άλλου γονέα για σοβαρά ζητήματα που αφορούν την υγεία, τη μόρφωση και την περιουσία του ανηλίκου, καθώς και η παράλειψη ενημέρωσης για επιδόσεις εγγράφων κατ’ άρθρο 56  ΑΚ. 

 1. Άρθρο 1441 ΑΚ.

Θεωρούμε ότι πρέπει να προσαρμοστεί το περιεχόμενο της παρ. 3 στοιχ. α΄ στο περιεχόμενο της έγγραφης συμφωνίας, όπως προσδιορίζεται στην παρ. 2, δηλ. να αναφέρεται ότι «η έγγραφη συμφωνία για τη λύση του γάμου, καθώς και κάθε χωριστή συμφωνία για την κατανομή της γονικής μέριμνας, …», κάτι που από προφανή παραδρομή παραλείφθηκε.

 Περαιτέρω στην παρ. 2 του άρθρου 1441 ΑΚ προβλέπεται η έγγραφη συμφωνία των γονέων για ρύθμιση της κατανομής της γονικής μέριμνας και ιδίως της επιμέλειας των τέκνων, του τόπου διαμονής τους, του γονέα με τον οποίο διαμένουν, της επικοινωνίας τους με τον άλλο γονέα και της διατροφής τους. Όμοια ρύθμιση εισάγεται και στο άρθρο 1514 ΑΚ, για περιπτώσεις διάστασης, ακύρωσης γάμου, διαζυγίου κ.λπ. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις ορίζεται χρόνος ισχύος της συμφωνίας αυτό των δύο ετών τουλάχιστον. Ανεξάρτητα από τη δυνατότητα των γονέων να ρυθμίσουν τα σχετικά ζητήματα για μεγαλύτερο χρόνο και της ανανέωσης ή τροποποίησης της συμφωνίας τους, για την αποφυγή διατάραξης της ισορροπίας που ενδεχομένως έχει επιτευχθεί στις σχέσεις μεταξύ τους και με το τέκνο τους, με την επάνοδο του νόμιμου καθεστώτος μετά την εκ παραδρομής λήξη ισχύος της συμφωνίας, προτείνεται η προσθήκη, μετά την φράση «για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών», της φράσης «που παρατείνεται αυτοδικαίως, αν κάποιος από τους δύο γονείς δεν δηλώσει εγγράφως στον άλλο γονέα, πριν τη λήξη του συμφωνημένου χρόνου, ότι δεν επιθυμεί την παράταση αυτή».

 1. Άρθρο 1511 ΑΚ.

 –Θεωρούμε πως το συμφέρον του τέκνου πρέπει να αξιολογείται από το Δικαστήριο εξατομικευμένα σε κάθε περίπτωση, μετά από στάθμιση και συνεκτίμηση πολλών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων και των αναφερομένων στην παρ. 2 του άρθρου 1511 ΑΚ, και να μην τίθενται κριτήρια ιεράρχησης από τον Νομοθέτη, όπως προκύπτει από τη χρήση της λέξης ‘πρωτίστως’. Ως εκ τούτου προτείνεται να ορισθεί στην παρ.2 πως «Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται ιδίως από την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης από την αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν κατά τις διατάξεις του νόμου, το δικαστήριο αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της…» 

-Ως προς το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 1511, πρέπει να σημειωθεί πως η γνώμη του παιδιού (εφόσον το επιτρέπει η ηλικία του) ανέκαθεν συνεκτιμάτο από τον Δικαστή, ο οποίος βεβαίως πάντοτε προσπαθεί να διαγνώσει, με τις γνώσεις και την εμπειρία του, εάν είναι προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής. Η ειδική μνεία στον νόμο, χωρίς πρόβλεψη για συνδρομή του Δικαστή σε αυτό το στάδιο, από ειδικό επαγγελματία ψυχικής υγείας, δε συνιστά καινοτομία.

 

3)Άρθρα 1512 και 1514 παρ.3γ ΑΚ 

Γίνεται παραπομπή σε ιδιώτη διαμεσολαβητή, χωρίς να έχει τεθεί ως προϋπόθεση αυτός να έχει επιστημονική εξειδίκευση στον τομέα της ψυχικής υγείας. Πρόκειται για διατάξεις που σκοπούν στην ενίσχυση της ιδιωτικής διαμεσολάβησης, με σημαντική οικονομική επιβάρυνση των γονέων. Αξίζει να σημειωθεί ότι το κόστος πρόσβασης σε ιδιώτη διαμεσολαβητή είναι σημαντικά μεγαλύτερο από την προσφυγή σε ειδικό παιδοψυχολόγο. Όπως ήδη εκθέσαμε, θεωρούμε ότι σε περιπτώσεις διαφωνίας των γονέων κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας απαιτείται η προσφυγή σε ειδική υπηρεσία παιδοψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, που είναι οι μόνοι επιστημονικά κατάλληλοι να συνδράμουν τόσο τους δικαστές όσο και τους γονείς. 

 4) Άρθρο 1513 ΑΚ

-Προτείνουμε να γίνουν οι εξής διορθώσεις στο εδ. α, ώστε να περιληφθεί και η περίπτωση της διάστασης των μερών του συμφώνου συμβίωσης : «Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων ή των μερών του συμφώνου συμβίωσης…».  

-Ως προς το εδ.β του ίδιου άρθρου,  θεωρούμε πως για τις συνήθεις πράξεις επιμέλειας δεν είναι πρακτικά δυνατή η προηγούμενη ενημέρωση του άλλου γονέα με τον οποίο το τέκνο δεν διαμένει. Προτείνουμε να γίνει η εξής διάκριση : Για τις συνήθεις πράξεις επιμέλειας να υπάρχει υποχρέωση του γονέα με τον οποίο διαμένει το τέκνο να ενημερώνει τον άλλο γονέα κατόπιν σχετικού αιτήματος του τελευταίου. Για τις πράξεις που αφορούν την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του τέκνου, για πράξεις που έχουν επείγοντα χαρακτήρα ή για τη λήψη δήλωσης βούλησης απευθυντέα προς το τέκνο, η ενημέρωση του άλλου γονέα να λαμβάνει χώρα σε εύλογο χρόνο.

5) Άρθρο 1515 ΑΚ

Το εδ. δ΄ του άρθρου 1515 ΑΚ διατήρησε τη ρύθμιση του ισχύοντος σήμερα άρθρου 1515 ΑΚ, που προβλέπει ότι ο πατέρας που αντιδίκησε στη δίκη αναγνώρισης της πατρότητας δεν ασκεί τη γονική μέριμνα, ούτε αναπληρώνει τη μητέρα, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων. Θεωρούμε ότι πρέπει να διευκρινισθεί πως «δεν συνιστά αντιδικία η συναίνεση του πατέρα να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις με αναγνωρισμένες επιστημονικές μεθόδους για τη διαπίστωση της πατρότητας», ώστε να μην αποκλείεται από τη γονική μέριμνα ο πατέρας που αντιδικεί, επειδή έχει αμφιβολίες για την  πατρότητα του τέκνου. 

6)Άρθρο 1520 ΑΚ 

-Αρχικώς ορίζεται πως η επικοινωνία περιλαμβάνει τόσο τη φυσική παρουσία και την επαφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, όσο και τη διαμονή του τέκνου στην οικία του γονέα αυτού. Στη συνέχεια τίθεται υποχρέωση στον γονέα με τον οποίο διαμένει το τέκνο να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Προφανώς τα δύο εδάφια βρίσκονται σε λογική αντίφαση αφού δεν είναι δυνατή η καθημερινή φυσική παρουσία και διαμονή του τέκνου στην οικία του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει.

-Η μνεία ότι «ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, εκτός αν…» είναι ασαφής και δημιουργεί ερμηνευτικές δυσχέρειες, καθώς ως ‘συνολικός χρόνος επικοινωνίας’ δύναται έτσι να νοηθεί είτε ο συνολικός χρόνος που έχει επικοινωνία με το τέκνο του ο γονέας που δε διαμένει με αυτό (καθόσον δικαίωμα επικοινωνίας έχει μόνο ο γονέας με τον οποίο δε διαμένει το τέκνο) είτε ο συνολικός χρόνος επικοινωνίας με αμφότερους τους γονείς. Τέλος θα πρέπει να ορισθεί πως ο προτεινόμενος τρόπος κατανομής του χρόνου του τέκνου με έκαστο γονέα αποτελεί κατευθυντήρια νομοθετική οδηγία, ώστε αφενός το Δικαστήριο να μην προβαίνει σε μαθηματικούς υπολογισμούς, αφετέρου να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε  περίπτωσης, ώστε να μην διαφοροποιείται η ποιότητα του χρόνου που έχει ο κάθε γονέας με το τέκνο του.

-Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 ορίζεται ότι «Αποκλεισμός ή περιορισμός του δικαιώματος επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής». Παρόμοια ρύθμιση εμπεριέχεται στο άρθρο 1532 ΑΚ, όπου υπάρχει ενδεικτική απαρίθμηση των περιπτώσεων κακής άσκησης γονικής μέριμνας.

Θεωρούμε πως η  προϋπόθεση της αμετάκλητης καταδίκης του γονέα για τα αναφερόμενα ποινικά αδικήματα δεν διασφαλίζει το τέκνο, που θα εξακολουθήσει να διαμένει ή να επικοινωνεί για μεγάλο διάστημα με έναν γονέα που έχει την ανωτέρω εγκληματική συμπεριφορά. Η αναμονή έκδοσης αμετάκλητης απόφασης για τόσο σοβαρά αδικήματα, που είναι μια μακρόχρονη διαδικασία, δύναται να έχει καταστροφικές συνέπειες για το τέκνο. Προτείνουμε ο αποκλεισμός ή ο περιορισμός της επικοινωνίας, στις περιπτώσεις αυτές, να λαμβάνει χώρα μετά από εμπεριστατωμένη έκθεση κοινωνικών λειτουργών και παιδοψυχολόγων δημοσίου φορέα περί της ακαταλληλότητας του γονέα να ασκήσει το δικαίωμα της επιμέλειας ή της επικοινωνίας, η συνδρομή των οποίων πρέπει να λαμβάνει χώρα άμεσα, αφενός για την προστασία του τέκνου, αφετέρου για την προστασία του γονέα που κατηγορείται κακόβουλα.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Για τον κρατούμενο Δ. Κουφοντίνα

                      ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 213 2156114 –  FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71 – e- mail: endikeis@otenet.gr

 

                                                                                                         Αθήνα, 24-02-2021

                                                                                                                    Αρ. Πρωτ.: 59

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Για τον κρατούμενο Δ. Κουφοντίνα

 

Η Δικαιοσύνη είναι έννοια σύμφυτη με την επιείκεια και τον ουμανισμό. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων απευθύνει έκκληση στην Πολιτεία να αναθεωρήσει τη στάση της στο ζήτημα της μεταχείρισης του κρατουμένου Δ. Κουφοντίνα, του οποίου η ζωή κινδυνεύει άμεσα μετά από πολυήμερη απεργία πείνας και δίψας και να λάβει όλα τα νόμιμα μέτρα για την προστασία της ζωής και της υγείας του. Τα εγκλήματα που διέπραξε καταδικάστηκαν τόσο από τα Ελληνικά Δικαστήρια όσο και από την συλλογική συνείδηση. Η Δημοκρατία έχει σταθερά θεμέλια και ισχυρούς θεσμούς που της επιτρέπουν να συνδυάζει την απαίτηση συμμόρφωσης στους νόμους με την τήρηση των αρχών του ανθρωπισμού.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Διαδικτυακό Συνέδριο της Ε.Δ.Ε. για το νέο Πτωχευτικό Δίκαιο

Αποθήκευση αρχείου (PDF, Unknown)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, Δημητρίου Τράγκα, Προέδρου Εφετών, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΔΕ

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
       ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 213 215 6114-  FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71 – e- mail: endikeis@otenet.gr

                                                                                                                      Αθήνα, 11-9-2020

            ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

 

Την ώρα που συντάσσεται η παρούσα επιστολή η Ένωσή μας βαδίζει στην ολοκλήρωση των αρχαιρεσιών της για την ανάδειξη του Διοικητικού της Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής της Επιτροπής.

Όπως είναι γνωστό τον Ιούλιο με βάση δικαστική απόφαση δεκαπέντε συνάδελφοι, από διαφορετικές αφετηρίες, αποτελέσαμε την προσωρινή Διοίκηση της Ένωσής μας, σε μένα, δε, ανατέθηκε το αξίωμα του Προέδρου. Αν με ρωτήσετε προσωπικά για το αν πρέπει να καταφεύγουμε σε προσωρινές διοικήσεις, η απάντησή μου είναι όχι. Όμως η προσωρινή Διοίκηση του καλοκαιριού υπήρξε μία αναγκαιότητα, αφού πλέον η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων εστερείτο Διοίκησης.

Πρωταρχικός στόχος, όχι μόνο δικός μου, αλλά και των συναδέλφων που αποτέλεσαν το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, ήταν, κάτω από καθεστώς ενότητας και σύμπνοιας, να διεξάγουμε τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Δ.Σ. και της Ε.Ε., κατά τρόπο που κανείς δεν θα μπορούσε να αμφισβητήσει τη θέλησή μας να αντιμετωπίσουμε τους υποψηφίους με πλήρη ισότητα και δικαιοσύνη. Έτσι επιλέξαμε τις όποιες ενέργειές μας να μην τις προβάλλουμε, κατά το δυνατόν, γιατί το αντίθετο θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι βοηθούσε οποιονδήποτε υποψήφιο που τυχόν είχε τις ίδιες ή παρεμφερείς απόψεις περί του πρακτέου  σε κάποιο θέμα που θα ανεφύετο.  Με τα δεδομένα αυτά η Ένωση φάνηκε σε μερικούς συναδέλφους ότι ήταν «άφωνη». Στην πραγματικότητα, την οποία γνωρίζουν οι παροικούντες στην Ιερουσαλήμ, η Ένωση το καλοκαίρι ήταν υπερδραστήρια. Μάλιστα ενώ παρουσιάστηκαν προβλήματα, η δημιουργία των οποίων δεν οφείλεται στους Δικαστικούς και Εισαγγελικούς Λειτουργούς, τα μέλη του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου, κινητοποιήθηκαν άμεσα, επιδιώκοντας αφενός μεν την επίλυσή τους, αν αυτό επιβαλλόταν, αφετέρου δε, την προετοιμασία λύσης των προβλημάτων αυτών από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, που θα εκλεγεί, και το οποίο λόγω του δημοκρατικού του και μη δοτού αυτού χαρακτήρα, θα έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει λύσεις χρήσιμες για τα μέλη της Ένωσης, αλλά και τη Δικαιοσύνη γενικότερα.

Πρέπει να ομολογήσω ότι το καλοκαίρι που μας πέρασε, ό,τι πετύχαμε οφείλεται στη σύμπνοια και τη συνεννόηση, που απόλυτα είχαμε και οι δεκαπέντε της προσωρινής Διοίκησης, καθώς και στους κόπους που καταβάλαμε. Κατά συνέπεια θα ήθελα να ευχαριστήσω για την απόλυτη συνεργασία τους ένα προς ένα τα μέλη της εν λόγω Διοίκησης, και συγκεκριμένα τους:

 • Ιωάννη Κωνσταντινόπουλο, Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου, Α΄ Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.
 • Θωμαΐτσα Πατρώνα, Πρόεδρο Εφετών, Β΄ Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.
 • Γεράσιμο Βρυώνη, Εφέτη, Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ.
 • Ανδρομέδα Στεφανίδου, Εισαγγελέα Πρωτοδικών, Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα του Δ.Σ.
 • Αντιγόνη Κάστιζα, Εφέτη, Υπεύθυνη Διαχείρισης Οικονομικών του Δ.Σ.
 • Χρήστο Παπαδήμα, Πρωτοδίκη, Αναπληρωτή Υπεύθυνο Διαχείρισης Οικονομικών του Δ.Σ.
 • Ιωάννη Ευαγγελάτο, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Εκπρόσωπο Τύπου
 • Απόστολο Ζαβιτσάνο, Εφέτη, μέλος του Γραφείου Τύπου
 • Ελένη Ασημακοπούλου, Εφέτη, μέλος του Γραφείου Τύπου
 • Αναστάσιο Δοματζόγλου, Ειρηνοδίκη, μέλος του Γραφείου Τύπου
 • Χαράλαμπο Κωτουλόπουλο, Πρόεδρο Πρωτοδικών, μέλος του Γραφείου Τύπου
 • Χρήστο Κατσιάνη, Πρόεδρο Εφετών, μέλος του Δ.Σ.
 • Ευάγγελο Κασαλιά, Εισαγγελέα Εφετών, μέλος του Δ.Σ.
 • Χριστίνα Σεραπτσή, Ειρηνοδίκη, μέλος του Δ.Σ.

 

Ιδιαίτερη, ταυτόχρονα, μνεία πρέπει να γίνει στους από τους ανωτέρω Γεράσιμο Βρυώνη, Ιωάννη Ευαγγελάτο και Ανδρομέδα Στεφανίδου, για την επεξεργασία των νομικών κειμένων που τέθηκαν υπόψη μας από τις αρμόδιες αρχές,  και την ετοιμότητά τους στην αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων, που μας παρουσιάστηκαν.

Ευχαριστώ, επίσης, όλα τα μέλη της Ένωσης που έδειξαν περισσή κατανόηση στο δύσκολο ρόλο που αναλάβαμε, και σε ό,τι πράξαμε, όπως το πράξαμε, κάτω από τις δύσκολες περιστάσεις που όλοι μας βιώσαμε και συνεχίζουμε να βιώνουμε.

Τέλος θα ήθελα να εκφράσω την ευχή στο Συμβούλιο, που θα αναλάβει τις τύχες της Ένωσης μετά τις αρχαιρεσίες, να έχει δύναμη για να ανταποκριθεί στο έργο που θα του αναθέσουμε, είμαι, δε,  σίγουρος ότι με σύμπνοια, συνεννόηση και ενότητα θα μπορέσει να φέρει σε πέρας το έργο αυτό και να προάγει τις δίκαιες και νόμιμες επιδιώξεις μας.

 

                                                                         Δημήτριος Τράγκας,

                                                                             Πρόεδρος Εφετών
Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΕΝΔΕ

Ηλεκτρονικό φυλλάδιο Ομάδας υποψηφίου Προέδρου της Εν.Δ.Ε. Εφέτη κ. Χαράλαμπου Μαυρίδη

Αποθήκευση αρχείου (PDF, Unknown)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΤΗΣ INTERAMERICAN – Η ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Αθήνα, 6-7-2020
Αρ. Πρωτ. 319

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΤΗΣ INTERAMERICAN – Η ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Αθήνα, 5 Ιουλίου 2020

   Από το έτος 1985-1986 η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων έχει συνάψει με την ασφαλιστική εταιρεία INTERAMERICAN ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο υγείας για τα μέλη της. Κατά την έναρξη του εν λόγω ασφαλιστήριου συμβολαίου μόνο η Ένωση μας αριθμούσε περί τα 900 συμμετέχοντα στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο μέλη χωρίς να υπολογίζεται ο αριθμός των ασφαλισμένων μελών των οικογενειών.

   Ωστόσο, μετά από 35 περίπου χρόνια διάρκειας του συμβολαίου αυτού, παρατηρήθηκε μία κάθετη πτωτική πορεία με αποτέλεσμα  τα συμμετέχοντα στο συμβόλαιο σήμερα μέλη να ανέρχονται: σε μόλις 129 σε ότι αφορά την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, σε 4 από το Συμβούλιο της Επικρατείας, σε 44 σε ότι αφορά την Ένωση Εισαγγελέων, σε 34 σε ότι αφορά την Ένωση Διοικητικών Δικαστών, σε 6 από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σε 2 από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, σε 8 Δικαστικούς Υπαλλήλους και σε 41 επίσης νέα μέλη όλων των Δικαστικών Ενώσεων (σύνολο συμμετεχόντων μελών 268), ενώ το σύνολο των ασφαλιζόμενων μελών οικογενειών ανέρχεται σε 191.

   Το συμβόλαιο, σύμφωνα με στοιχεία, που προσκόμισε η εταιρεία INTERAMERICAN, εμφάνισε ζημιογόνα αποτελέσματα κατά το έτος 2019 – 2020 και η εν λόγω ασφαλιστική εταιρεία με το από 15-6-2020 έγγραφο της τόσο προς την ΕνΔΕ όσο και προς την Ε.Ε.Ε. ζητεί την αύξηση του ετήσιου ασφαλίστρου σε ποσοστό της τάξεως του 17%. Σημειώνεται ότι για μία τετραμελή οικογένεια το ασφάλιστρο σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 90 ευρώ μηνιαίως περίπου. Ωστόσο θα πρέπει συγχρόνως να αναζητηθούν και οι λόγοι, που έχουν οδηγήσει μεγάλο αριθμό συναδέλφων στην έξοδο από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Η πρόταση, που υποβάλαμε από κοινού με την Ένωση Εισαγγελέων ήταν η ανανέωση, καταρχήν, του συμβολαίου με τους ίδιους μέχρι σήμερα όρους και συμφωνίες (που συνεχίζεται) και το ζήτημα θα επανεξετασθεί αμέσως μετά τις αρχαιρεσίες της Ενώσεως και από κοινού με όλες τις Δικαστικές Ενώσεις έως το τέλος Δεκεμβρίου 2020.

   Τα θέματα της ασφάλισης συνιστούν κεφαλαιώδους και ζωτικής σημασίας ζητήματα και θεωρούμε ότι θα πρέπει να αποτελέσουν ένα από τα βασικά θέματα επεξεργασίας για τη νέα Διοίκηση, που θα προκύψει μετά τις αρχαιρεσίες και που επιβάλλεται να αχθούν προς συζήτηση και ενώπιον της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της ΕνΔΕ.

   Σκοπό μας αποτελεί η εξεύρεση λύσεων, που θα εξασφαλίζουν ποιοτική και ουσιαστική παροχή υπηρεσιών στον τομέα της Υγείας.

ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΜΕΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ. ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ

Αθήνα, 26-5-2020
Αρ. Πρωτ. 260

ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΜΕΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ.
ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ

     Έφτασε η στιγμή που η Ένωση δίνει την απάντησή της! Αφήνουμε να ακουστεί ελεύθερα η φωνή όλων των συναδέλφων! Ξεκινάει σήμερα από τις 12.00’ το μεσημέρι μέχρι και μεθαύριο Πέμπτη 28 Μαΐου και ώρα 12.00’ το μεσημέρι ηλεκτρονική ψηφοφορία των μελών μας προκειμένου να τοποθετηθούμε σε δύο βασικά ζητήματα: 1ον) Εάν επιθυμούμε την άμεση διενέργεια αρχαιρεσιών μέχρι και την 15η Ιουλίου για εκλογή Δ.Σ. και Ε.Ε. σύμφωνα με τις υποδείξεις του Ε.Ο.Δ.Υ. και 2ον) Εάν συμφωνούμε με το αίτημα που κατέθεσαν 9 μέλη του ΔΣ για διορισμό προσωρινής διοίκησης από τα Δικαστήρια.

      Η συμμετοχή στην ψηφοφορία πρέπει να είναι καθολική. Να τοποθετηθούμε όλοι για το μέλλον της Ένωσής μας. Έμεινε μόνο μία εβδομάδα πριν την υλοποίηση του σχεδιασμού των 9 μελών για διορισμό προσωρινής διοίκησης. Τις προηγούμενες ημέρες αναδείχθηκε μέσα από εκτενή αρθρογραφία και ανακοινώσεις το κρίσιμο σταυροδρόμι στο οποίο βρισκόμαστε, οι σκοπιμότητες, οι επιδιώξεις που υπάρχουν, η σημασία του διακυβεύματος. Στους σχεδιασμούς για διοικήσεις χωρίς την ψήφο σας, για εκπροσώπους χωρίς νομιμοποίηση και για Ένωση χωρίς δημοκρατία, ανάχωμα είστε μόνο εσείς!

      Η διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας είναι απλή και αδιάβλητη και διασφαλίζεται η μυστικότητα της ψήφου. Γίνεται με την εγγύηση του Εθνικού Δικτύου Υποδομών, Τεχνολογίας και Έρευνας AE που ανήκει εξ ολοκλήρου στο Ελληνικό Δημόσιο και υπάγεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η ψηφιακή πλατφόρμα ΖΕΥΣ, που θα χρησιμοποιηθεί για την ψηφοφορία μας, έχει διοργανώσει εκατοντάδες εκλογές στα Ελληνικά Πανεπιστήμια και σε άλλους φορείς και Οργανισμούς.  Για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε ώστε να συμμετέχουμε στην ψηφοφορία δίνονται παρακάτω αναλυτικές οδηγίες. Για κάθε πρόβλημα ή ερώτηση που θα ανακύψει σχετικά με την διαδικασία, θα είναι στη διάθεση των συναδέλφων οι γραμματείς της Ένωσης στο τηλέφωνο 2108827380, σήμερα μέχρι τις 21.00’, αύριο Τετάρτη από ώρα 08.00’ μέχρι 21.00’και την Πέμπτη από τις 08.00’ μέχρι τη λήξη της ψηφοφορίας.

      Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας θα πρέπει να γίνει αποδεκτό από όλους ως αποτύπωση της βούλησης του Δικαστικού Σώματος. Όσο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή μας τόσο πιο ξεκάθαρη γίνεται η φωνή μας. ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ στην ψηφοφορία! ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΑΝΤΟΥ!

Οδηγίες ψηφοφορίας

Ακολουθούμε τον προσωποποιημένο σύνδεσμο που θα σταλεί από το ZEUS μέσω e-mail. Ελέγχουμε και την ανεπιθύμητη αλληλογραφία σε περίπτωση που δεν βρίσκουμε το e-mail διαφορετικά επικοινωνούμε με την αρμόδια εφορευτική επιτροπή να επιβεβαιώσουμε το e-mail μας.

Τα επόμενα βήματα λαμβάνουν χώρα στον browser μας ( Google Chrome ή Mozilla Firefox)

1. Πατάμε το μπλέ κουμπί “Είσοδος στο ηλεκτρονικό παραπέτασμα”

2. Πατάμε το πράσινο κουμπί “Εκκίνηση” κάτω δεξιά

3. Κάνουμε κλικ στην απάντηση και αυτή πρασινίζει για να μας δείξει ότι έχει επιλεγεί (δυνατές επιλογές Ναι, Όχι, Λευκό).

4. Πατάμε “Συνέχεια” κάτω δεξιά.

5. Επιλέγουμε το κουτί “Επιβεβαιώνω ότι είμαι μόνος ή μόνη και κανείς άλλος δεν παρακολούθησε τις επιλογές μου.” και μετά το “Υποβολή Ψήφου

6. Η ψήφος σας έχει υποβληθεί για την συγκεκριμένη κάλπη και σας έχει σταλεί σχετικό email.

 

234234234

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ

9ac03d64-3893-492e-a5d5-0bcb153b83f9

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

σας εύχονται Καλό Πάσχα και Καλή Ανάστασηe688ed6d-5fbb-44aa-bf3e-ce240c45ab95