Επιστολή προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για ένταξη νέων δικαστών σε νέο τομέα ασφαλισης του Ταμείου Νομικών

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Ν.Σ.Κ.

Αθήνα: 13.01.2012
Αρ. Πρωτ.:11

Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
κ. Γεώργιο Κουτρουμάνη

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Σε συνέχεια της από 9.12.2011 συνάντησής μας και σε απάντηση επί της προταθείσας από εσάς διάταξης, με την οποία ρυθμίζεται το ζήτημα της ασφάλισης των δικαστικών λειτουργών που διορίζονται μετά την 1.1.2011, με την ψήφιση αντίστοιχης διάταξης που θα προβλεφθεί σε νομοσχέδιο του Υπουργείου σας, σας γνωρίζουμε τη θέση των Ενώσεών μας επί του εν λόγω ζητήματος και, εφόσον δεν είναι εφικτή η ασφάλιση των ανωτέρω δικαστικών λειτουργών στο Δημόσιο, σάς παραθέτουμε επεξεργασμένη και συμπληρωμένη την προταθείσα διάταξη, συνοδευόμενη από αιτιολογική έκθεση:

Προτεινόμενη ρύθμιση
«1. Ιδρύεται Τομέας Ασφάλισης Δικαστικών Λειτουργών (Τ.Α.Δ.Λ.), του κλάδου κύριας σύνταξης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), στον οποίο υπάγονται, υποχρεωτικά και αυτοδίκαια για κύρια σύνταξη, οι δικαστικοί λειτουργοί και τα μέλη του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που διορίζονται από 1/1/2011 και μετά. Το ύψος των συντάξεων θα είναι ανάλογο των αποδοχών των εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών.
2. Για την ασφάλιση των ανωτέρω προσώπων στον Τομέα Ασφάλισης Δικαστικών Λειτουργών του Ε.Τ.Α.Α., έχουν εφαρμογή τα προβλεπόμενα από το άρθρο 17 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α’). Το Δημόσιο βαρύνεται: α) με την εργοδοτική εισφορά και β) με την χρηματοδότηση της βασικής σύνταξης του τομέα αυτού του Ε.Τ.Α.Α. και μετά την 1.1.2015 (κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 3863/2010 ΦΕΚ 115 Α’). Το ύψος της καταβαλλόμενης σύνταξης υπολογίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α’), όπως ισχύει, της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α’), και των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α’)».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η μέχρι σήμερα ασφάλιση των δικαστικών λειτουργών έχει εξελιχθεί ως εξής: Οι δικαστικοί λειτουργοί που υπήχθησαν στην ασφάλιση μέχρι την 31/12/1992 ασφαλίζονταν υποχρεωτικά για κύρια σύνταξη στο Δημόσιο και στο (πρώην) Ταμείο Νομικών και ήδη Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ε.Τ.Α.Α. (άρθρο 7 του Ν.Δ. 4114/1960), έχοντες την ιδιότητα του εμμίσθου ασφαλισμένου. Οι υπαχθέντες στην ασφάλιση δικαστικοί λειτουργοί από 1/1/1993 και μετά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 2084/1992, είχαν δικαίωμα να επιλέξουν το φορέα στον οποίο θα υπαχθούν για κύρια σύνταξη, δηλαδή να επιλέξουν εάν θα ασφαλιστούν στο Δημόσιο ή το Ταμείο Νομικών (ήδη ΤΑΝ του ΕΤΑΑ). Για το λόγο αυτό, δικαστικοί λειτουργοί διορισθέντες μετά την 1/1/1993, που είχαν ασφαλισθεί στο Ταμείο Νομικών, υπό την ιδιότητα του εμμίσθου, διεγράφησαν από το τελευταίο και με την διάταξη της παρ.4 του άρθρου 44 του ν. 3865/2010, θεωρήθηκε ότι ουδέποτε ασφαλίστηκαν στο Ταμείο αυτό ως έμμισθοι. Στη συνέχεια, με τον ν. 3865/2010, όπου πλέον δεν είναι δυνατή η ασφάλιση στο Δημόσιο, προβλέφθηκε στο άρθρο 2 παρ.1α αυτού, ότι οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου κλπ. που διορίζονται στο Δημόσιο από 1/1/2011 και μετά, υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στο κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ. Η διάταξη αυτή, εν συνεχεία, τροποποιήθηκε από το άρθρο 62 παρ.2 του ν. 3996/2011 και το άρθρο 2, παρ. 2α του ν. 4002/2011, με την οποία προβλέφθηκε εξαίρεση από την υπαγωγή στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για όσα από τα παραπάνω πρόσωπα προκύπτει «σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία υποχρεωτική ασφάλιση στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), βάσει των καταστατικών διατάξεων των εν λόγω Τομέων», δηλαδή, και των δικαστικών λειτουργών αλλά και των μελών του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7 του Ν.Δ. 4114/1960, υπό την ιδιότητα του έμμισθου ασφαλισμένου. Με την προτεινόμενη ρύθμιση, ιδρύεται Τομέας Ασφάλισης Δικαστικών Λειτουργών στο ΕΤΑΑ και αποσαφηνίζεται ότι οι δικαστικοί λειτουργοί που διορίζονται από 1/1/2011 και μετά, υπάγονται υποχρεωτικά για κύρια σύνταξη στον Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ε.Τ.Α.Α., ενώ για την ασφάλιση τους καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 17 του ν. 2084/1992 εισφορές εμμίσθου ασφαλισμένου (6,67% εισφορά ασφαλισμένου, 13,33% εισφορά εργοδότη, 10% εισφορά Κράτους). Ειδικότερα, δε, κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παρ. 2 του άρθρου 37 του ν.3863/2010, το Δημόσιο εξακολουθεί να χρηματοδοτεί τη βασική σύνταξη του νέου αυτού τομέα του Ε.Τ.Α.Α. και μετά την 1.1.2015. Όσον αφορά στο ύψος της παροχής που θα λάβουν, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2084/1992, όπως ισχύει, της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 3232/2004 και των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3863/2010.

Με την δέουσα τιμή

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

Χαράλαμπος Αθανασίου, Αρεοπαγίτης
Χρήστος Παπανικολάου, Πάρεδρος ΣτΕ
Γεώργιος Φαλτσέτος, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ.
Νικόλαος Αγγελάρας, Αντιπρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου
Παναγιώτης Μπρακουμάτσος, Αντεισαγγελέας Εφετών
Ιωάννα Καραγιαννοπούλου, Σύμβουλος Ν.Σ.Κ.