44t5t5457755t45t44

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 14/12/2019, Ακριβής Ερμίδου, Ειρηνοδίκη, Υπεύθυνης Διαχείρισης Οικονομικών της ΕνΔΕ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Είναι αλήθεια ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει μονοπωλήσει την δημόσια συζήτηση το ζήτημα που προέκυψε από την νομοθετική διάταξη για την αύξηση των οργανικών θέσεων των Προέδρων Εφετών, ώστε δόθηκε σε κάποιους συναδέλφους μου η εντύπωση ότι η Ενδε δεν έχει άλλο ενδιαφέρον . Ωστόσο η πραγματικότητα απέχει πολύ απο αυτές τις ανησυχίες . Και είναι πραγματικά λυπηρό το γεγονός ότι για πρώτη φορά στην ετήσια τακτική μας Γ.Σ. δεν παρουσιάσθηκαν τα «πεπραγμένα», ώστε να φανεί το σημαντικό έργο του Προεδρείου. Και τούτο διότι η χρονιά που διανύσαμε , χαρακτηρίζεται από μία έντονη δραστηριότητα σε όλους τους τομείς και φυσικά και σε θέματα που ενδιαφέρουν ειδικότερα τους Ειρηνοδίκες.

Συνοπτικά θα ήθελα να αναφέρω τα παρακάτω κυριότερα εξ αυτών :

1/ Στις αρχές του έτους 2019 κατατέθηκε στο Υπουργείο απο την αρμόδια νομοπαρασκευαστική επιτροπή , στην οποία συμμετείχαμε η ομιλούσα και ο Χαράλαμπος Σεβαστίδης, σχέδιο νόμου για το νέο ΚΟΔΚΔΛ . Στο σχέδιο αυτό ,αφού προηγουμένως με ιδιαίτερη επιμέλεια και ενδιαφέρον συντάξαμε και καταθέσαμε προτάσεις , που εγκρίθηκαν απο την επιτροπή, περιλήφθησαν ρυθμίσεις που αφορούσαν όλους , αλλά και ειδικότερα θέματα Ειρηνοδικών. Ενδεικτικά αναφέρω τις παρακάτω προβλεπόμενες ρυθμίσεις: .
α/ κατάργηση της παρ. 2 του άρθρου 7 , που προβλέπει ότι σε περίπτωση κωλύματος του γραμματέα το Ειρηνοδικείο συνεδριάζει χωρίς την παρουσία του και ο Ειρηνοδίκης τηρεί ο ίδιος τα πρακτικά, μία αναχρονιστική διάταξη που έπρεπε να εκλείψει.
β/ ρυθμίζεται με ειδικό τρόπο η υποψηφιότητα των μελών του συμβουλίου διεύθυνσης στα Ειρηνοδικεία, δεδομένου ότι η ισχύουσα ρύθμιση προκαλεί δυσλειτουργίες,
γ/ προστέθηκε νέα παράγραφος με αρίθμηση 8, στο αρθρο 15 προκειμένου να διευκρινιστεί ότι η υπηρεσιακή χρέωση του δικαστικού λειτουργού (δικαστών και εισαγγελέων) πρέπει να είναι πάντοτε ανάλογη με τον πραγματικό χρόνο υπηρεσίας του εντός του συγκεκριμένου δικαστικού έτους και επομένως η λήψη μακροχρόνιας άδειας (άνω του ενός μηνός) για οποιονδήποτε λόγο (αναρρωτική άδεια ή άδεια ανατροφής τέκνου, κ.λ.π.) πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την υπηρεσιακή χρέωση. Αντίστοιχα, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η κατάσταση της υγείας του δικαστικού λειτουργού μετά τη λήξη της άδειάς του, δεδομένου ότι η πλήρης ένταξή του στην υπηρεσία (π.χ. η πλήρης ανάρρωση) πολλές φορές απαιτεί την παρέλευση ικανού χρονικού διαστήματος.
δ/ προστέθηκε νέα παράγ. στο αρθρο 15 που προβλέπει ότι στα δικαστήρια, στα οποία δεν διενεργούνται εκλογές για την ανάδειξη μελών τριμελούς συμβουλίου διεύθυνσης, η διοίκηση ασκείται από δικαστικό λειτουργό, η θητεία του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 4 έτη,
ε/ απαλείφθηκε ο τόπος γέννησης του δικαστικού λειτουργού ως λόγος κωλύματος υπηρέτησής του σε ορισμένο δικαστήριο,
στ/ απαλείφθηκε ως μη σκόπιμη η προβλεπόμενη στην παρ. 3 του άρθρου 43 (που στο Σχέδιο έλαβε αρίθμηση 51) επιβολή περικοπής μισθού σε δικαστικό λειτουργό λόγω αδικαιολόγητης καθυστέρησης στην έκδοση αποφάσεων .
ζ/ σημαντική αλλαγή επέρχεται στο καθεστώς συνυπηρέτησης δικαστικών λειτουργών με συζύγους ή συνδεόμενους με σύμφωνο συμβίωσης
η/ στο άρθρο 62 του Σχεδίου (αντίστοιχο του ισχύοντος σήμερα άρθρου 51 ΚΟΔΚΔΛ) προστέθηκε νέα παρ. 7, , προκειμένου να αντιμετωπιστεί το απαράδεκτο φαινόμενο της καθυστέρησης καταβολής στους δικαστικούς λειτουργούς των ποσών που οφείλονται σε αυτούς για τις προβλεπόμενες στο άρθρο αυτό υπηρεσιακές μετακινήσεις.
θ/ διατάξεις σχετικά με την άδεια κύησης, λοχείας και ανατροφής τέκνου προβλέπονται σε ειδικό άρθρο (άρθρο 54 του Σχεδίου). Οι άδειες αυτές θα χορηγούνται από τον διευθύνοντα το δικαστήριο ή την εισαγγελία. Καταργείται η σημερινή διάταξη της παρ. 24 του άρθρου 44 ΚΟΔΚΔΛ, που ορίζει ότι σε περίπτωση που ο σύζυγος δικαστικού λειτουργού δεν εργάζεται ή δεν ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα, ο δικαστικός λειτουργός δεν δικαιούται να κάνει χρήση της άδειας ανατροφής τέκνου, διάταξη που κρίθηκε ότι αντίκειται στο άρθρο 21 παρ. 1 Συντ.
ι/ ο εκπρόσωπος της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του ΣτΕ πρότεινε τη δραστική μείωση των δικαστικών διακοπών και την παράταση του χρόνου λειτουργίας των δικαστηρίων. Η πρόταση αυτή απορρίφθηκε από το σύνολο των υπολοίπων μελών της Επιτροπής, διότι με την εκεί παρουσία μας και τα επιχειρήματά μας εξηγήσαμε ότι κατά την διάρκεια των δικαστικών διακοπών , η πλειονότητα των συναδέλφων μας εργάζεται με το χερισμό δικογραφιών.
ια/ ενόψει του ενιαίου των οργανικών θέσεων των Ειρηνοδικών, που έχει ως συνέπεια την προαγωγή τους από μία τάξη στην αμέσως επόμενη με τη συμπλήρωση των προβλεπόμενων στο νόμο ετών υπηρεσίας και προκειμένου να εξαλειφθούν ανισότητες και αδικίες που ενδέχεται να δημιουργηθούν ανάμεσα στους Ειρηνοδίκες και στους λοιπούς δικαστικούς λειτουργούς εκ του λόγου ότι η απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου και η έκδοση του σχετικού προεδρικού διατάγματος προαγωγής τους μπορεί να απέχει χρονικά από τη συμπλήρωση του απαιτούμενου για την προαγωγή χρόνου υπηρεσίας, στη διάταξη της παρ. 2 εδ. β΄ του άρθρου 49 γίνεται προσθήκη, σύμφωνα με την οποία οι προαγωγές των Ειρηνοδικών ανατρέχουν στο χρόνο κατά τον οποίο συμπληρώνουν τα απαιτούμενα έτη υπηρεσίας για την προαγωγή τους στο επόμενο βαθμό.
ιβ./ αναμορφώθηκαν οι διατάξεις σχετικές με τον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού για την πρόσληψη Ειρηνοδικών ώστε να εναρμονιστούν με τα ισχύοντα με τις εξετάσεις της ΕΣΔΙ, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ίδρυσης κατεύθυνσης Ειρηνοδικών .
ιγ/ προσαρμόζεται ο τρόπος άσκησης των Ειρηνοδικών στις σύγχρονες ανάγκες και συγκεκριμένα η νέα διάταξη προβλέπει εξάμηνη ειδική άσκηση όχι μόνο στο πρωτοδικείο της έδρας, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα, αλλά και στο Ειρηνοδικείο της έδρας της τοποθέτησης του δόκιμου Ειρηνοδίκη,
ιδ/ περιλαμβάνονται στον ΚΟΔΚΔΛ οι διατάξεις για τις προϋποθέσεις της προαγωγής των Ειρηνοδικών σε τάξεις, που μέχρι τώρα προβλέπονταν σε άλλο νόμο.
Λόγω της σοβαρότατης κατά τη γνώμη μας εργασία, που έγινε στην πιο πάνω νομοπαρασκευαστική επιτροπή -η οποία λειτούργησε περίπου 2 έτη – και με την προσωπική μας συμβολή στο σύνολο του προτεινόμενου νέου κωδικα, καθώς και των σημαντικών αλλαγών που βελτιώνουν την καθημερινότητα του εργασιακού βίου των συναδέλφων μας ζητήσαμε και από την προηγούμενη αλλά και από την παρούσα ηγεσία , την άμεση προώθηση προς ψήφιση του νέου κώδικα και σήμερα καλώ δημοσίως τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης να μεριμνήσει για την ψήφισή του.

2/
Με προσωπική παράσταση, προφορικά αλλά και εγγράφως προς τους κκ. Υπουργό Δικαιοσύνης, Υφυπουργό Δικαιοσύνης και Γ. Γ. του Υπουργείου Δικαιοσύνης μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, ζητήσαμε:
α/ άμεση προώθηση της κάλυψης των κενών οργανικών θέσεων Ειρηνοδικών που δημιουργήθηκαν την 30/6/2019 απο τον ισχύοντα πίνακα των επιτυχόντων Ειρηνοδικών του έτους 2016 , ο οποίος έχει παραταθεί και ισχύει μεχρι την 31.12.2020 δυνάμει του ν. 4587/2018 . Το παρόν ζήτημα κρίνεται άμεσης προτεραιότητας, για την εύρυθμη λειτουργία των Ειρηνοδικείων, λαμβανομένου υπόψη ότι αυτά είναι ιδιαίτερα επιβαρημένα με τις υποθέσεις των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων , πέραν των λοιπών υποθέσεων της καθύλην αρμοδιότητάς τους ,αλλά και των ιδιαίτερων καθηκόντων των Ειρηνοδικών .
β/ άμεση προώθηση εκδόσεως του Π.Δ. για την ίδρυση κατεύθυνσης Ειρηνοδικών στην Εσδι , για το οποίο η ομάδα εργασίας που συγκροτήθηκε με τη υπ΄αριθμ 84709/φ.323/4.12.2018 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 728/2018), υπό την προεδρία του τότε Δ/ντή της ΕσΔι και ήδη Υφυπουργού Δικαιοσύνης κ.Κράνη, και στην οποία συμμετείχε η ομιλούσα, ολοκλήρωσε τις εργασίες της και παρέδωσε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης αντίστοιχο σχέδιο Π.Δ. την 1.2.2019. Ηδη το ζητημα αυτό που θεωρούμε κεφαλαιώδους σημασίας , προωθείται και με την συμβολή του Υφυπουργού κ. Κράνη.
γ/ την άμεση προώθηση του αιτήματος της ένωσής μας για την θέσπιση δυνατότητας διενέργειας ειδικού διαγωνισμού μεταξύ των ήδη υπηρετούντων Ειρηνοδικών Γ΄ και Δ΄ Τάξης, που έχουν συμπληρώσει διετή τουλάχιστον υπηρεσία, από τον οποίο θα καλύπτεται ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) από τον συνολικό αριθμό των εισακτέων κατά τον ετήσιο διαγωνισμό παρέδρων της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, ένα αίτημα που κρίνουμε ότι είναι δίκαιο και αξιοκρατικό , εφόσον μπορεί με τον τρόπο αυτό να δοθεί η δυνατότητα σε νέους συναδέλφους μας να εισέλθουν στην Εσδι , ( ουσιαστικά μετατασσόμενοι),χωρίς εξετάσεις , εφόσον είναι ήδη δικαστές με σχετική εμπειρία.
δ/την τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 421 ΚΠολΔ αναφορικά με την αρμοδιότητα για την λήψη ένορκων βεβαιώσεων με σκοπό όπως αυτές λαμβάνονται στο εξής ενώπιον του δικαστικού γραμμματέα του καθύλην αρμοδίου δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμεί η δίκη στην οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.
ε/ την κατάργηση των ενόρκων βεβαιώσεων που προορίζονται για χρήση σε διάφορες διοικητικές υπηρεσίες και η αντικατάστασή τους από υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.

3/ Με το συνάδελφο Χαράλ. Σεβαστίδη επισκεφθήκαμε τα μεγάλα πταισματοδικεία Αθηνών,Πειραιά και Θεσσαλονίκης, όπου έγινε ενημέρωση για την νέα ποινική δικονομία και αμβλύνθηκαν οι όποιες ανησυχίες είχαν αναφανεί τότε στους συναδέλφους μας , αναφορικά με την κατάργηση των πταισμάτων και την υπηρεσιακή τους κατάσταση.

4/ Στην Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων εφαρμογής της μεταρρύθμισης του ΚΠολΔ, ( 4335/2015) , στην οποία συμμετέχει η ομιλούσα , καταθέσαμε εμπεριστατωμένες παρατηρήσεις και προτάσεις για τροποποίηση διατάξεων της νέας τακτικής διαδικασίας, το σύστημα δίκης αναφορικά με τις μικροδιαφορές , καθώς και τις ένορκες βεβαιώσεις.Το πόρισμα της επιτροπής θα δοθεί σύντομα στην δημοσιότητα.

5/ Στις αρχές του έτους , με την θεσμική μας παράσταση προς το κ. Πρόεδρο του ΑΠ , στηρίξαμε τις νέες δόκιμες Ειρηνοδίκες , που παραλείφθησαν στην προαγωγή τους λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτουμένου έτους δοκιμασίας, έτσι ώστε η παράταση της δοκιμασίας τους να γίνει μόνο για όσο χρόνο υπολειπόταν για την συμπλήρωση του έτους πραγματικής δοκιμασίας και όχι συνολικά για ένα έτος όπως είχε γίνει την προηγούμενη χρονιά δημιουργώντας αισθήματα αδικίας και στενοχώριας στις νέες τότε συναδέλφους.

6/ Διοργανώσαμε δυο ημερίδες για Ειρηνοδίκες μία για τα κόκκινα δάνεια ( Ιούνιος 2019 ) και μία για ευρωπικά θέματα αρμοδιότητας Ειρηνοδικείου στις 7.12.2019 με μεγάλη επιτυχία . Θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα στην ημερίδα αυτή, στην οποία για πρώτη φορά εισηγητές ορίσθηκαν μόνο Ειρηνοδίκες , οι οποίοι με την παρουσία τους και την επιστημονική τους κατάρτιση, απέδειξαν άλλη μια φορά την αξιοσύνη τους ,και το πόσο σημαντικό εργο προσφέρουν ως λειτουργοί της Δικαιοσύνης. Για τον λόγο αυτό αξίζουν το σεβασμό όλων . Γνωρίζω τα ειδικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κυρίως οι συνάδελφοι στα περιφερειακά και επαρχιακά Ειρηνοδικεία με την συμμετοχή τους στις κατ΄οίκον έρευνες και την συστηματική αναπλήρωση στα Τριμελή Πλημ/κεία, που έρχονται να προστεθούν στον ήδη υπάρχοντα φόρτο εργασίας.. Υπάρχει όντως πρόβλημα και είναι χρόνιο, ωστόσο δεν παύει κατά τη γνώμη μου να είναι ζήτημα ορθής ή ορθολογικής κατανομής των υπηρεσιών από τους αρμοδίους Εισαγγελείς και Προέδρους Πρωτοδικών και όχι ζήτημα κατάργησης των ερευνών όπως ακούγεται κάποιες φορές ,με κατάργηση της σχετικής συνταγματικής διάταξης που προστατεύει το άσυλο της κατοικίας. Ακούστηκε επίσης από την νέα συνάδελφο κ.Τζουνάκου στην τοποθέτησή της , ότι είναι ώριμες οι συνθήκες για να ανοίξει ο διάλογος για την ενοποίηση του πρώτου βαθμού. Ως γνωστόν , η προσωπική μου άποψη επί του θέματος είναι , ότι το ζήτημα αυτό πρέπει να ανοίξει και να πραγματοποιηθεί η ενοποίηση, ζήτημα άλλωστε για το οποίο έχω αναφερθεί και σε σχετικό μου άρθρο απο το έτος 2015. Ωστόσο , επειδή κάτι τέτοιο θα αποτελεί μεγάλη εκ θεμελίων θεσμική μεταβολή , που κατά την άποψή μου θα λύσει πολλά προβλήματα στο πρώτο βαθμό της δικαιοσύνης ,απαιτείται η ευρεία συναίνεση της πλειοψηφίας του δικαστικού κόσμου, του νομικού κόσμου , των δικηγόρων και φυσικά ,πολιτική βούληση. Δεν είναι ζήτημα που άπτεται προσωπικών φιλοδοξιών , αλλά του μέλλοντος των Ειρηνοδικών και ως τέτοιο δεν πρέπει να απαξιωθεί. Για τον λόγο αυτό προκρίναμε αρχικά την προώθηση της ίδρυσης της κατεύθυνσης Ειρηνοδικών στην Εσδι ώστε να επιτευχθεί αρχικά η τυπική αναβάθμιση των Ειρηνοδικών, εφόσον η ουσιαστική έχει επέλθει στην πράξη ..

Από τα ανωτέρω , αγαπητοί μου συνάδελφοι, καταδεικνύεται η έμπρακτη και αδιάκοπη ενασχόληση και το ενδιαφέρον μας για την προώθηση των θεμάτων που αφορούν όλους μας αλλά και ειδικότερα τους Ειρηνοδίκες , μέσω του Προεδρείου της Ενδε , με την αφιέρωση πολλών ωρών και ημερών για την επίτευξη των στόχων μας, αγνοώντας το ψυχικό και σωματικό κόπο, [ενώ την ίδια στιγμή προσπαθούμε να είμαστε συνεπείς και στις υπηρεσιακές μας υποχρεώσεις ] και μάλιστα σιωπηλά και συστηματικά χωρίς ανούσιες κραυγές , χωρίς να «τάζουμε λύσεις» και χωρίς την επιδίωξη των «άνετων» και «άκοπων» διαδικτυακών δημοσίων σχέσεων , αφού το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι η ουσία και το αποτέλεσμα των ενεργειών μας.
Σας ευχαριστώ.