Σχετικά με την εφαρμογή των ΠΟΛ 1147/2016 και 1161/2016 του ΓΓΔΕ για την φορολογική μεταχείριση των αποδοχών των δικαστικών λειτουργών

ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380-  FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα, 04/11/2016

Αρ. Πρωτ.: 414

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σχετικά με την εφαρμογή των ΠΟΛ 1147/2016 και 1161/2016 του ΓΓΔΕ για την φορολογική μεταχείριση των αποδοχών των δικαστικών λειτουργών.

     Μετά την έκδοση των ΠΟΛ 1147/29-9-2016 και 1161/1-11-2016 του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, διευκρινίσθηκε ότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών πρέπει να ικανοποιούν αιτήματα δικαστικών λειτουργών και να προβαίνουν σε νέα εκκαθάριση, υπολογίζοντας τον οφειλόμενο φόρο σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά με τις αποφάσεις με αριθμούς 89/2013, 84/2014 και 6/2015 του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 § 2 του Συντάγματος. Εν όψει του ότι οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. δεν θα προβούν αυτεπαγγέλτως σε νέα εκκαθάριση και του ότι η διοίκηση δέχεται ότι η απαίτηση υφίσταται για τα έτη 2015, 2014 και 2013, απαιτείται οι συνάδελφοι να προβούν στις εξής ενέργειες:
   -Υποβολή αίτησης/τροποποιητικής δήλωσης με περιεχόμενο ανάλογο προς αυτό του συνημμένου σχεδίου, προς την αρμόδια για την φορολόγηση Δ.Ο.Υ.
   -Υποβολή εντύπου Ε1 για κάθε ανακαλούμενο/τροποποιούμενο έτος, συμπληρωμένου σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις ανωτέρω ΠΟΛ, εφόσον αυτό ζητηθεί από τις Δ.Ο.Υ. Συγκεκριμένα, αρχικά θα υπολογισθεί το ποσοστό του 25% από το ακαθάριστο ποσό που αναγράφεται στις βεβαιώσεις αποδοχών του ίδιου έτους και αφορά στην άσκηση του δικαστικού λειτουργήματος. Το ποσό αυτό θα αφαιρεθεί απ’ το ποσό που ήδη δηλώθηκε στον κωδικό 301 ή 302 και παράλληλα θα προστεθεί στο ποσό που ήδη δηλώθηκε στον κωδικό 659 ή 660.
   -Σύμφωνα με πληροφορίες, κάποιες Δ.Ο.Υ. ζητούν την προσκόμιση των βεβαιώσεων αποδοχών για κάθε έτος, ενώ άλλες ζητούν την προσκόμιση υπηρεσιακής βεβαίωσης για την ιδιότητα του αιτούντος.
   -Κρίνεται σκόπιμο, η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων για προγενέστερα έτη (2012 και 2011) να μην σωρευθεί στην αίτηση που αφορά τα έτη 2015, 2014 και 2013, προς αποφυγή συνολικής απόρριψης από τη διοίκηση.
   Για τους συναδέλφους που έχουν ήδη ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή ή προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια για κάποιο από τα πιο πάνω έτη προτείνεται να υποβληθεί εκ νέου αίτηση για εκκαθάριση του φόρου, με βάση το συνημμένο σχέδιο, χωρίς παραίτηση από τα ήδη ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ: ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣ ΠΟΛ 1147 και 1161-2016
Επιμέλεια: Δημήτριος Φούκας, Πρόεδρος πρωτοδικών
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Ε.Δ.Ε.