Ψήφισμα της Διεθνούς Ένωσης Δικαστών

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF JUDGES
UNION INTERNATIONALE DES MAGISTRATS
UNIÓN INTERNACIONAL DE MAGISTRADOS
INTERNATIONALE VEREINIGUNG DER RICHTER
UNIONE INTERNAZIONALE DEI MAGISTRATI
PALAZZO DI GIUSTIZIA – PIAZZA CANOUR – 00193 ROMA – ITALY

The Central Council of the International Association of Judges,
convened in Washington D.C. on November 15th, 2012
adopts the following
Resolution

The Central Council of the International Association of Judges, convened in Washington D.C. (USA) from 11 to 15 of November 2012, concerned for the independence of Justice:
– Reminds the principles of the United Nations upon the independence of the Judiciary (1985 – principle no 11) and the International Charter of the Judge (IAJ, 1999) which stipulates in its article 13 that “The judge must receive sufficient remuneration to secure true economic independence. The remuneration must not depend on the results of the judges work and must not be reduced during his or her judicial service”;
– Reminds that the international standards repeated by the Recommendation CM/REC(2010)12 of the Committee of Ministers of the Council of Europe, the European Charter on the statute for Judges of 1998 (Ch. 6, art. 6.1) and the opinion n°1 (2001) of the Consultative Council of European Judges (CCJE) ;
– Reminds that the remuneration of Judges and Prosecutors must be fixed in a way to shield them from oppressions which intend to alter their independence and impartiality;
– Underlines with concern the existence of serious economic problems in many countries which justify the efforts of the citizens, principally the reductions of the remunerations;
– Reminds that in 2011 the IAJ has defined that the judges may, before the present economic crisis, participate in the national effort in the same way as the other citizens; still, no reduction of their remuneration can be accepted if this reduction is higher than the reduction imposed to public servants, or if it leads to an inadequate remuneration with regard to their functions (1st study commission, 2011);
– Reminds that the reduction of the judges’ salaries, even in the context of a serious economic crisis, must remain exceptional, minimal and proportionate;
– Is concerned about very important reductions decided in some countries which do not respect these principles and jeopardize in unacceptable manner the judges’ independence in these countries;
– Notes that the reduction of the judges’ and prosecutors’ salaries was judged unconstitutional by the Constitutional Courts of several countries[1].
– Calls Governments, worldwide, to respect the international principles which ensure the independence of the judiciary.

[1] See the rulings of the Constitutional Courts of the Lithuanian Republic, of Poland (18/02/2004), of the Czech Republic (14/07/2005), of Slovenia (07/12/2006), of Italy (no. 223 dated 8/10/2012) and, recently, of the Hellenic High Court (7 November 2012) on the new deduction of Greek judges’ remuneration (in average of 60%).

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

Η Γενική Συνέλευση της Διεθνούς Ένωσης Δικαστών,
που συνήλθε στην Ουάσιγκτον την 15η Νοεμβρίου 2012,
υιοθέτησε το ακόλουθο
Ψήφισμα

Η Γενική Συνέλευση της Διεθνούς Ένωσης Δικαστών που συγκλήθηκε στην Ουάσιγκτον (ΗΠΑ) από τις 11 έως τις 15 Νοεμβρίου 2012, ανησυχώντας για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης:
– Υπενθυμίζει τις Αρχές των Ηνωμένων Εθνών επί της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης (1985 – Αρχή αρ. 11) και την Παγκόσμια Χάρτα των Δικαστών (Διεθνής Ένωση Δικαστών, 1999) που ορίζει στο άρθρο 13 αυτής ότι «ο δικαστής πρέπει να λαμβάνει επαρκή μισθοδοσία που να διασφαλίζει την οικονομική του ανεξαρτησία. Η μισθοδοσία δεν πρέπει να εξαρτάται από την απόδοση της εργασίας των δικαστών και δεν πρέπει να απομειώνεται κατά τη διάρκεια της θητείας του δικαστή»,
– Υπενθυμίζει ότι αυτά τα διεθνή πρότυπα επαναλήφθηκαν κυρίως από τη Σύσταση CM/REC(2010)12 της Επιτροπής των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, την Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Κατάσταση των Δικαστών του 1998 (κεφ. 6 άρθρο 6.1), και την Πράξη του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου των Ευρωπαίων Δικαστών (CCJE),
– Υπενθυμίζει ότι η μισθοδοσία των δικαστών και των εισαγγελέων πρέπει να είναι καθορισμένη, με τέτοιο τρόπο ώστε να τους θωρακίζει από πιέσεις που αποσκοπούν στην αλλοίωση της ανεξαρτησίας και αμεροληψίας τους,
– Τονίζει με ανησυχία την ύπαρξη σοβαρών οικονομικών προβλημάτων σε πολλές χώρες που δικαιώνουν τις προσπάθειες των πολιτών, κυρίως για (την αποφυγή) των μειώσεων της μισθοδοσίας τους,
– Υπενθυμίζει ότι το 2011 η Διεθνής Ένωση Δικαστών προσδιόρισε ότι οι δικαστές δύναται, εν όψει της παρούσας οικονομικής κρίσης, να συμμετέχουν στην εθνική προσπάθεια ομοιοτρόπως με τους λοιπούς πολίτες. Εν τούτοις, καμία μείωση της μισθοδοσίας τους δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, αν αυτή η μείωση είναι πιο υψηλή από αυτήν που επιβλήθηκε στους δημοσίους υπαλλήλους ή αν αυτή οδηγεί στη χορήγηση σε αυτούς μισθοδοσίας που είναι μη ανάλογη με το λειτούργημά τους (1η επιτροπή μελετών, 2011),
– Υπενθυμίζει ότι οι μειώσεις των μισθών των δικαστών, ακόμα και σε περίπτωση σοβαρής οικονομικής κρίσης, πρέπει να παραμένουν εξαιρετικές, ελάχιστες και αναλογικές,
– Ανησυχεί για τις πολύ σοβαρές μειώσεις που εφαρμόστηκαν σε ορισμένες χώρες που δεν σέβονται τις αρχές αυτές και θέτουν σε διακινδύνευση με απαράδεκτο τρόπο την ανεξαρτησία των δικαστών των χωρών αυτών,
– Διαπιστώνει ότι η μείωση των μισθών των δικαστών και εισαγγελέων έχει κριθεί ως αντισυνταγματική από τα Συνταγματικά Δικαστήρια πολλών χωρών [2],
– Καλεί τα Κράτη, σε παγκόσμια κλίμακα, να σεβαστούν τις διεθνείς αρχές, που εγγυώνται τη δικαστική ανεξαρτησία.

[2] Βλ. τις αποφάσεις των Συνταγματικών Δικαστηρίων της Λιθουανικής Δημοκρατίας, της Πολωνίας (18 Φεβρουαρίου 2004), της Τσεχικής Δημοκρατίας (14 Ιουλίου 2005), της Σλοβενίας (7 Δεκεμβρίου 2006), της Ιταλίας (8 Οκτωβρίου 2012) και, πρόσφατα, από το Ανώτατο Δικαστήριο της Ελλάδος (Άρειο Πάγο) (7 Νοεμβρίου 2012), εν όψει μιας νέας μείωσης της μισθοδοσίας (κατά μέσο όρο 60%).