Πρακτικά Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου ΕΔΕ, 125/6-10-2016

Στην Αθήνα, σήμερα, 6-10-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30, στα γραφεία της ΄Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων (Πρωτοδικείο Αθηνών, Πρώην Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 6, γραφείο 210) συνήλθαν τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΔΕ κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 351/30-9-2016 κλήσης για συνεδρίαση με θέματα:

1)Συζήτηση επί των οικονομικών θεμάτων

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, παρόντα ήταν τα εξής μέλη:

1)Χριστόφορος Σεβαστίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Πρόεδρος

2)Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, Εφέτης , Α΄ Αντιπρόεδρος

3)Ευστάθιος Βεργώνης, Αντεισαγγελέας Εφετών, Β’ Αντιπρόεδρος

4)Νικόλαος Σαλάτας, Εφέτης , Γενικός Γραμματέας ΕΔΕ,

5)Χαράλαμπος Σεβαστίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών, μέλος Δ.Σ. ,

6)Δημήτριος Φούκας, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Αναπλ. Γ.Γ. ,

7)Αγγελική Δεμέστιχα, Ειρηνοδίκης, Ταμίας–Υπεύθυνη Διαχείρισης Οικονομικών,

8)Ακριβή Ερμίδου, Ειρηνοδίκης, Αναπλ. Ταμίας-Υπεύθ. Διαχ. Οικονομικών.

9)Βαρβάρα Πάπαρη, Εφέτης , μέλος Δ.Σ.

10)Χρήστος Τζανερρίκος, Πρόεδρος Εφετών, μέλος Δ.Σ.

11)Χαράλαμπος Μαυρίδης, Εφέτης, μέλος Δ.Σ.

12)Μαργαρίτα Στενιώτη, Εφέτης, μέλος Δ.Σ.

13)Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών, μέλος Δ.Σ.

14)Σταματίνα Γκαρά, Ειρηνοδίκης, μέλος Δ.Σ.

15)Χρήστος Παπαδήμας, Πρωτοδίκης, μέλος Δ.Σ.

Παρών ήταν ο Πρόεδρος της Εφετειακής Επιτροπής Θεσσαλονίκης, ο οποίος κατέθεσε εγγράφως τις θέσεις της εφετειακής επιτροπής επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και ενημέρωσε το διοικητικό συμβούλιο σχετικά.

Ακολούθησε ενημέρωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης από τον Πρόεδρο της Ενώσεως και ειδικότερα:

1)Για τα αποτελέσματα των επαφών με τον Γ.Γ.Δ.Ε. σχετικά με την φορολόγηση κατά το Ζ’ Ψήφισμα.

2)Για τα αποτελέσματα των επαφών με την πολιτική ηγεσία σχετικά με τις προωθούμενες αλλαγές στο μισθολόγιο των δικαστικών λειτουργών.

3)Για την τροποποίηση της σύμβασης μεταξύ της Ένωσης και της τράπεζας ν.π. ΝΟΜΟΣ.

4)Για την τροποποίηση της σύμβασης μεταξύ της Ένωσης και της ασφαλιστικής εταιρείας INTERAMERICAN.  

Μετά από συζήτηση μεταξύ των μελών, το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε:

1)Με πλειοψηφία δώδεκα (12) έναντι τριών (3) την έκδοση ανακοίνωσης σχετικά με την πραγματοποιηθείσα συνάντηση των Προέδρων των ανωτάτων Δικαστηρίων με τον Πρωθυπουργό. Μειοψήφησαν τα μέλη Χρήστος Τζανερρίκος, Χαράλαμπος Μαυρίδης και Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης, οι οποίοι έκριναν ότι στον παρόντα χρόνο δεν είναι σκόπιμη η έκδοση ανακοίνωσης.

2) Ομόφωνα να εξουσιοδοτήσει το προεδρείο της Ένωσης να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση των μελών της, εφόσον κατατεθεί στη Βουλή σχέδιο νόμου με αντικείμενο το μισθολόγιο των δικαστικών λειτουργών.

Ακολούθως, από τα μέλη του συμβουλίου: Χρήστο Τζανερρίκο, Πρόεδρο Εφετών, Χαράλαμπο Μαυρίδη, Εφέτη, Σταματίνα Γκαρά, Ειρηνοδίκη και Χρήστο Παπαδήμα, Πρωτοδίκη και το μέλος της Ένωσης Ευάγγελο Κασαλιά, Αντεισαγγελέα Εφετών, ζητήθηκε η ανάκληση της από 20-9-2016 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με την διαπίστωση ασυμβίβαστου του τελευταίου με την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. λόγω αποσπάσεώς του σε υπηρεσία της εκτελεστικής εξουσίας.

Μετά από συζήτηση μεταξύ των μελών ακολούθησε ψηφοφορία και το αίτημα απορρίφθηκε με πλειοψηφία οκτώ (8) έναντι (6), μειοψηφούντων των μελών Χρήστου Τζανερρίκου, Προέδρου Εφετών, Χαράλαμπου Μαυρίδη, Εφέτη, Μαργαρίτας Στενιώτη, Εφέτη, Κωνσταντίνου Βουλγαρίδη, Προέδρου Πρωτοδικών, Σταματίνας Γκαρά, Ειρηνοδίκη και Χρήστου Παπαδήμα, Πρωτοδίκη. Από την ψηφοφορία απείχε ο Β’ Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ευστάθιος Βεργώνης.

Στο σημείο αυτό έληξε η συνεδρίαση και τα μέλη αποχώρησαν. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

      Χριστόφορος Σεβαστίδης                                   Νικόλαος ΣαλάταςΠρόεδρος Πρωτοδικών                                             Εφέτης

 

 

 ΤΑ ΜΕΛΗ

 

Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, Εφέτης , Α΄ Αντιπρόεδρος

 

Ευστάθιος Βεργώνης, Αντεισαγγελέας Εφετών, Β’ Αντιπρόεδρος

 

Χαράλαμπος Σεβαστίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών, μέλος Δ.Σ. ,

 

Δημήτριος Φούκας, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Αναπλ. Γ.Γ. ,

 

Αγγελική Δεμέστιχα, Ειρηνοδίκης, Ταμίας–Υπεύθυνη Διαχείρισης Οικονομικών,

 

Ακριβή Ερμίδου, Ειρηνοδίκης, Αναπλ. Ταμίας-Υπεύθ. Διαχ. Οικονομικών.

 

Βαρβάρα Πάπαρη, Εφέτης , μέλος Δ.Σ.

 

Χρήστος Τζανερρίκος, Πρόεδρος Εφετών, μέλος Δ.Σ.

 

Χαράλαμπος Μαυρίδης, Εφέτης, μέλος Δ.Σ.

 

Μαργαρίτα Στενιώτη, Εφέτης, μέλος Δ.Σ.

 

Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών, μέλος Δ.Σ.

 

Σταματίνα Γκαρά, Ειρηνοδίκης, μέλος Δ.Σ.

 

Χρήστος Παπαδήμας, Πρωτοδίκης, μέλος Δ.Σ.