Πρακτικά Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου ΕΔΕ, 124/20-9-2016.

Στην Αθήνα, σήμερα, 20-09-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, στα γραφεία της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων (Πρωτοδικείο Αθηνών, Πρώην Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 6, γραφείο 210) συνήλθαν τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΔΕ κατόπιν της με αριθμό πρωτ.310/ 9-9-2016 κλήσης για συνεδρίαση με θέματα:

1)    Ασυμβίβαστο της ιδιότητας μέλους του Δ.Σ. για τον συνάδελφο Ευάγγελο Κασαλιά, Αντεισαγγελέα Εφετών, ως αποσπασμένου σε Υπηρεσία υπαγόμενη στην εκτελεστική εξουσία (άρθρο 15 παρ. 7 του τροποποιημένου καταστατικού της ΕΔΕ)
2)    Συζήτηση επί θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών
3)    Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων για τους νέους Ειρηνοδίκες
4)    Αναμόρφωση και αναβάθμιση της ηλεκτρονικής σελίδας της Ένωσης
5)    Εκπρόθεσμες αιτήσεις συναδέλφων για τις παιδικές κατασκηνώσεις
6)    Ανανέωση σύμβασης με Ελληνοαμερικανική Ένωση για μαθήματα αγγλικής νομικής ορολογίας
7)    Αίτημα χορήγησης οικονομικής βοήθειας σε σύζυγο αποβιώσαντος συναδέλφου
8)    Λοιπά θέματα που θα τεθούν.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, παρόντα ήταν τα εξής μέλη:

1) Χριστόφορος Σεβαστίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Πρόεδρος ΕΔΕ,
2)Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, Εφέτης, Α’ Αντιπρόεδρος ΕΔΕ,
3)Βαρβάρα Πάπαρη, Εφέτης, Β’ Αντιπρόεδρος ΕΔΕ,
4)Νικόλαος Σαλάτας, Εφέτης , Γενικός Γραμματέας ΕΔΕ,
5)Χαράλαμπος Σεβαστίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών, μέλος Δ.Σ.,
6)Δημήτριος Φούκας, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Αναπλ. Γ.Γ.,
7)Αγγελική Δεμέστιχα, Ειρηνοδίκης, Ταμίας – Υπεύθυνη Διαχείρισης Οικονομικών,
8) Ακριβή Ερμίδου, Ειρηνοδίκης, Αναπλ. Ταμίας-Υπεύθ. Διαχ. Οικονομικών.
9) Σταματία Γκαρά, Ειρηνοδίκης, μέλος του ΔΣ.
Επίσης παραστάθηκαν εκπρόσωποι των Εφετειακών Περιφερειών Θεσσαλονίκης, Λάρισας και Πάτρας, ενώ η Εφετειακή Επιτροπή Κρήτης απέστειλε έγγραφο.
 
Ακολούθως, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης έλαβαν το λόγο τα μέλη και αποφάσισαν τα εξής:

1) Σχετικά με το πρώτο θέμα 8 μέλη του ΔΣ και συγκεκριμένα 1) Χριστόφορος Σεβαστίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Πρόεδρος ΕΔΕ, 2)Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, Εφέτης , Α’ Αντιπρόεδρος ΕΔΕ, 3)Βαρβάρα Πάπαρη, Εφέτης, Β’ Αντιπρόεδρος ΕΔΕ, 4)Νικόλαος Σαλάτας, Εφέτης, Γενικός Γραμματέας ΕΔΕ, 5)Χαράλαμπος Σεβαστίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών, μέλος Δ.Σ., 6)Δημήτριος Φούκας, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Αναπλ. Γ.Γ., 7)Αγγελική Δεμέστιχα, Ειρηνοδίκης, Ταμίας-Υπεύθυνη Διαχείρισης Οικονομικών, 8)Ακριβή Ερμίδου, Ειρηνοδίκης, Αναπλ. Ταμίας-Υπεύθ. Διαχ. Οικονομικών διατύπωσαν την εξής γνώμη και αποφάσισαν ως εξής:

Ι. Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 7 του ισχύοντος Καταστατικού της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων «η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. είναι ασυμβίβαστη: α) υε την άσκηση καθηκόντων, κατόπιν αποσπάσεως, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης κατά τις προβλέψεις του ΚΟΔΚΔΛ ή άλλων γενικών ή ειδικών σχετικών διατάξεων ή σε άλλη Υπηρεσία υπαγόμενη στην εκτελεστική εξουσία …. και σε περίπτωση απόκτησης των εν λόγω ιδιοτήτων κατά τη διάρκεια της θητείας μέλους του Δ.Σ., τούτο θα πρέπει να δηλωθεί εγγράφως, οπότε και επέρχεται η αυτοδίκαιη αντικατάσταση υπηρετούντος σε θέση που επιφέρει ασυμβίβαστο από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Αν ο υπόχρεος στη σχετική δήλωση την παραλείψει, το Δ.Σ. αμέσως μόλις πληροφορηθεί τη συνδρομή περίπτωσης ασυμβίβαστου τον αντικαθιστά αυτοδικαίως με το πρώτο αναπληρωματικό μέλος, συντασσομένου επ’ αυτού σχετικού πρακτικού».
Η συγκεκριμένη διάταξη εγκρίθηκε στην Καταστατική Συνέλευση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων της 5ης Δεκεμβρίου 2015 με συντριπτική πλειοψηφία και συγκεκριμένα με 752 ψήφους έναντι 198 αρνητικών. Την πρόταση αυτή μάλιστα υπερψήφισαν τα μέλη του τότε Προεδρείου της Ένωσης, μεταξύ των οποίων και ο συνάδελφος Αντεισαγγελέας Εφετών Ευάγγελος Κασαλιάς.
Είναι προφανές ότι η διάταξη αυτή του καταστατικού αποβλέπει αποκλειστικά και μόνο στο οργανικό κριτήριο της απόσπασης του μέλους του Δ.Σ. σε οποιαδήποτε υπηρεσία υπαγόμενη στην εκτελεστική εξουσία και δεν σχετίζεται με το είδος των αρμοδιοτήτων που θα έχει ο αποσπασθείς δικαστικός λειτουργός. Εξάλλου, είναι αδιανόητο να γίνεται λόγος για εκτέλεση δικαστικών-εισαγγελικών καθηκόντων από αποσπασμένο σε υπηρεσία της εκτελεστικής εξουσίας, αφού η δικαστική εξουσία είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από κάθε υπηρεσία, υπαγόμενη στην εκτελεστική εξουσία. Μία τέτοια ερμηνεία ενέχει τον κίνδυνο έμμεσης αναγνώρισης δικαστικών-εισαγγελικών καθηκόντων στην εκτελεστική εξουσία, κατά παράβαση των βασικών αρχών του Συντάγματος.
II.    Με Προεδρικό Διάταγμα της 16.11.2015, που εκδόθηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ Γ’ 1181/19.11.2015), ο Αντεισαγγελέας Εφετών Πειραιά Ευάγγελος Κασαλιάς, ο οποίος κατά τις αρχαιρεσίες της 22/29.5.2016 της ΕΔΕ εξελέγη ως σύμβουλος στο Δ.Σ. της ΕΔΕ, αποσπάστηκε για τρία (3) έτη στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.), προκειμένου να ελέγχει τη νομιμότητα των ειδικών επιχειρησιακών δράσεων που αφορούν σε θέματα δικαιωμάτων του ανθρώπου και να ασκεί όσες άλλες δραστηριότητες του ανατίθενται κατά το άρθρο 5 Ν. 3649/2008.
III.    Σχετικά με το καθεστώς που ισχύει για τη λειτουργία της Ε.Υ.Π. πρέπει να
παρατηρηθούν τα ακόλουθα:
Κατά το άρθρο 1 Ν. 3649/2008 η Ε.Υ.Π. αποτελεί αυτοτελή δημόσια πολιτική υπηρεσία, η οποία, μετά την έκδοση του Π.Δ. 189/2009, υπάγεται στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος είναι αρμόδιος για τον καθορισμό της δράσης της, στο πλαίσιο των εθνικών προτεραιοτήτων της κυβερνητικής πολιτικής.
Κατά το άρθρο 2 παρ. 1 Ν. 3649/2008 η Ε.Υ.Π. έχει ως αποστολή την αναζήτηση, συλλογή, επεξεργασία και γνωστοποίηση στις αρμόδιες αρχές πληροφοριών που αφορούν α) την προστασία και προώθηση των πολιτικών, οικονομικών, στρατιωτικών και εν γένει εθνικών στρατηγικών συμφερόντων της Χώρας, β) την πρόληψη και αντιμετώπιση δραστηριοτήτων που συνιστούν απειλή κατά του δημοκρατικού πολιτεύματος, των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου, της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής ασφάλειας του Ελληνικού Κράτους, καθώς και του εθνικού πλούτου της Χώρας, γ) την πρόληψη και αντιμετώπιση δραστηριοτήτων τρομοκρατικών οργανώσεων, καθώς και άλλων ομάδων οργανωμένου εγκλήματος.
Τέλος, κατά το άρθρο 5 παρ. 1 και 3 Ν. 3649/2008 στην Ε.Υ.Π. αποσπάται ύστερα από απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου ένας εισαγγελικός λειτουργός για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί την τριετία, ο οποίος ελέγχει τη νομιμότητα των ειδικών επιχειρησιακών δράσεων της, που αφορούν θέματα δικαιωμάτων του ανθρώπου και ασκεί όσες άλλες αρμοδιότητες του ανατίθενται με διατάξεις του ίδιου αυτού νόμου.
Στις αρμοδιότητες του εισαγγελέα, που αποσπάται κατά τα προαναφερόμενα στην Ε.Υ.Π., ανήκει και η έκδοση διατάξεων, που επιτρέπουν την άρση του απορρήτου των επιστολών και της τηλεφωνικής ή άλλης επικοινωνίας, καθώς και η καταγραφή δραστηριότητας προσώπων με ειδικά τεχνικά μέσα και ιδίως με συσκευή ήχου και εικόνας εκτός κατοικίας. Μάλιστα, κατά το άρθρο 5 παρ. 1 περ. β’ Ν. 3649/2008 οι διατάξεις αυτές του εισαγγελέα αυτού υποβάλλονται στον αρμόδιο εισαγγελέα εφετών προς έγκριση, ενώ πριν την έγκριση της δεν αρχίζει η ισχύς της.
Είναι προφανές από τα προαναφερόμενα ότι ο εισαγγελέας που αποσπάται στην Ε.Υ.Π. ελέγχει τη νομιμότητα των ειδικών επιχειρησιακών δράσεών της, χωρίς να μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι οι αρμοδιότητες του άπτονται δικαστικών-εισαγγελικών καθηκόντων. Είναι, εξάλλου, χαρακτηριστικό ότι οι διατάξεις που εκδίδονται από τον αποσπασμένο στην Ε.Υ.Π. εισαγγελέα δεν έχουν καμία ισχύ, αν δεν εγκριθούν από τον αρμόδιο εισαγγελέα εφετών. Η παρακολούθηση, που ενεργείται μετά από διάταξη του αποσπασμένου στην Ε.Υ.Π, εισαγγελέα, δεν αφορά στη συλλογή αποδεικτικών μέσων για έγκλημα που έχει τελεστεί, αλλά εξυπηρετεί άλλους σκοπούς που ανάγονται στην ευθύνη των οργάνων της εκτελεστικής εξουσίας. Επομένως, η δράση της Ε.Υ.Π., για την οποία ο αποσπασμένος εισαγγελέας εκδίδει διατάξεις, δεν σχετίζεται με τη δικαστική λειτουργία ούτε με τη διερεύνηση εγκλημάτων, κάτι που θα μπορούσε να δικαιολογήσει την ένταξη της στη δικαστική λειτουργία. Τυχόν ισχυρισμός ότι πρόκειται για υπό ευρεία έννοια «νομικά καθήκοντα» δεν ασκεί καμία επιρροή, αφού είναι αυτονόητο ότι οποιοσδήποτε δικαστικός ή εισαγγελικός λειτουργός αποσπάται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή «σε άλλη υπηρεσία υπαγόμενη στην εκτελεστική εξουσία» καλείται να προσφέρει τις νομικές του υπηρεσίες και άρα δεν θα είχε σε καμία περίπτωση εφαρμογή το «ασυμβίβαστο» που εισήγαγε η πρόσφατη καταστατική τροποποίηση του άρθρου 15 παρ. 7.

Η επίκληση του γεγονότος ότι μετά την απόσπαση του Ε. Κασαλιά στην Ε.Υ.Π. μεσολάβησαν οι αρχαιρεσίες της Ένωσης κατά τις οποίες ο παραπάνω συνάδελφος εκλέχθηκε από τους συναδέλφους του ως τακτικό μέλος του ΔΣ και άρα έχει «νομιμοποιηθεί» η εκλογή του, παραγνωρίζει το ότι τον κ. Κασαλιά δεν τον επέλεξαν όλοι οι συνάδελφοι, αλλά εκλέχθηκε στην 11η θέση με 439 σταυρούς από το σύνολο των 1.984 ψηφισάντων (ποσοστό 22%), όταν δύο χρόνια νωρίτερα (2014) είχε εκλεγεί στην 4η θέση με 672 ψήφους. Από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων προκύπτει αδιάψευστα η έντονη αποστασιοποίηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των συναδέλφων από τις επιλογές του κ. συναδέλφου. Επίσης είναι αδιανόητο ο αριθμός των ψήφων που έλαβε κάποιος υποψήφιος να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για τη μη τήρηση των καταστατικών διατάξεων, τις οποίες ενέκρινε πλειοψηφία μεγαλύτερη του 75% των Δικαστών και Εισαγγελέων. Τέλος κατά το χρόνο εκλογής του κ. Κασαλιά στο ΔΣ της Ένωσης (Μάιος 2016) δεν ίσχυε τυπικά το παραπάνω ασυμβίβαστο διότι δεν είχε μέχρι τότε δημοσιευτεί το τροποποιημένο καταστατικό.
IV. Από όλα τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι ο Αντεισαγγελέας Εφετών Ευάγγελος Κασαλιάς, που έχει αποσπαστεί στην Ε.Υ.Π. (δηλ. σε υπηρεσία υπαγόμενη στην εκτελεστική εξουσία) με τις προαναφερόμενες αρμοδιότητες και εξακολουθεί να κατέχει τη θέση αυτή, πρέπει να αντικατασταθεί αυτοδικαίως από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος, που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 22/9.5.2016 και ενόψει του ότι μετά την έκπτωση του από το αξίωμα του συμβούλου του Δ.Σ. δεν μετέχει στο Δ.Σ. εισαγγελικός λειτουργός, θα πρέπει να κληθεί ο πρώτος επιλαχών εισαγγελικός λειτουργός, δηλ. ο Ευστάθιος Βεργώνης. Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι το προαναφερόμενο ασυμβίβαστο του Ευάγγελου Κασαλιά οριστικοποιήθηκε στις αρχές Ιουλίου του 2016, οπότε και γνωστοποιήθηκε στο Δ.Σ. της ΕΔΕ η δημοσίευση του τροποποιηθέντος καταστατικού με διαταγή του Ειρηνοδίκη Αθηνών.
Ένα μέλος και συγκεκριμένα η Ειρηνοδίκης Σταματία Γκαρά αποχώρησε αμέσως μόλις αναγνώστηκε η από 19/9/2016 επιστολή που απέστειλαν με τις θέσεις τους τα μέλη του ΔΣ Χρήστος Τζανερρίκος, Ευάγγελος Κασαλιάς, Χαράλαμπος Μαυρίδης και Χρήστος Παπαδήμας και η οποία επισυνάπτεται στο τέλος των πρακτικών.
Τα μέλη του ΔΣ Μαργαρίτα Στενιώτη και Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης κατέθεσαν έγγραφη δήλωση και δήλωσαν απόντες για την συζήτηση του πρώτου θέματος. Η δήλωση τους έχει ως εξής: Για τους λόγους που ήδη έχουν αναλυτικά εκτεθεί στην από 9-9-2016 ανακοίνωση μας, δηλώνουμε διαδικαστικά απόντες κατά τη σημερινή συνεδρίαση του ΔΣ της 20-9-2016 μόνο ως προς το υπό στοιχ. Α’ ζήτημα της ημερήσιας διάταξης (περί ασυμβίβαστου της ιδιότητας του Εισαγγελέα κ. Ευάγγελου Κασαλιά ως μέλους του ΔΣ με την άσκηση των εισαγγελικών του καθηκόντων) ενώ δηλώνουμε ότι παριστάμεθα κανονικά στη συζήτηση των λοιπών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και δη αυτών αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.
Ως εκ τούτου αντικαθίσταται αυτοδικαίως ο Ευάγγελος Κασαλιάς από μέλος του ΔΣ της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και την θέση του καταλαμβάνει ο Αντεισαγγελέας Εφετών Ευστάθιος Βεργώνης.
2) Στη συνέχεια έγινε διακοπή της συνεδρίασης για να κληθεί και να προσέλθει ο Ευστάθιος Βεργώνης ως μέλος του ΔΣ. Ακολούθως συνεχίστηκε η διακοπείσα συνεδρίαση και βρέθηκαν 12 μέλη παρόντα. Συγκεκριμένα οι: 1) Χριστόφορος Σεβαστίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Πρόεδρος ΕΔΕ, 2) Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, Εφέτης, Α’ Αντιπρόεδρος ΕΔΕ, 3)Βαρβάρα Πάπαρη, Εφέτης, Β’ Αντιπρόεδρος ΕΔΕ, 4)Νικόλαος Σαλάτας, Εφέτης, Γενικός Γραμματέας ΕΔΕ, 5)Χαράλαμπος Σεβαστίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών, μέλος Δ.Σ., 6)Δημήτριος Φούκας, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Αναπλ. Γ.Γ., 7)Αγγελική Δεμέστιχα, Ειρηνοδίκης, Ταμίας-Υπεύθυνη Διαχείρισης Οικονομικών, 8)Ακριβή Ερμίδου, Ειρηνοδίκης, Αναπλ. Ταμίας-Υπεύθ. Διαχ. Οικονομικών, 9) Ευστάθιος Βεργώνης, Αντεισαγγελέας Εφετών, Μέλος του ΔΣ, 10) Σταματία Γκαρά, Ειρηνοδίκης, μέλος του ΔΣ, 11) Μαργαρίτα Στενιώτη, Εφέτης, μέλος του ΔΣ και 12) Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών και μέλος του ΔΣ.
Έγινε λεπτομερής ενημέρωση και συζήτηση των θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.
3) Ως προς το τρίτο ζήτημα αποφασίστηκε ομόφωνα η διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων για τους νέους Ειρηνοδίκες εντός του Νοεμβρίου 2016. Η εξειδίκευση του χρόνου και του τόπου της διοργάνωσης καθώς και τα ονόματα των εισηγητών ανατέθηκαν στο Προεδρείο της Ένωσης.
4) Αποφασίσθηκε ομόφωνα η αναμόρφωση και αναβάθμιση της ηλεκτρονικής σελίδας της Ένωσης. Ειδικότερα εγκρίθηκε ο επανασχεδιασμός και η ανακατανομή του περιεχομένου με κόστος 1.200 ευρώ πλέον ΦΠΑ, η ανάπτυξη ασφαλούς κοινωνικού δικτύου επικοινωνίας μελών με κόστος 3.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ και με ετήσιο κόστος φιλοξενίας 600 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ο σχεδιασμός, η διαχείριση αυτόνομου Newsletter, η ψηφιοποίηση των Δικαστικών Νέων από το έτος 1983 και εφεξής με κόστος 1.200 ευρώ πλέον ΦΠΑ και τέλος η δυνατότητα κάλυψης της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης μέσω Live and Video Streaming με κόστος έως 1.000 ευρώ.
5)  Αποφασίσθηκε   ομόφωνα   να   εγκριθούν   οι   εκπρόθεσμες αιτήσεις συναδέλφων για τις παιδικές κατασκηνώσεις του καλοκαιριού 2016.
6)    Σχετικά με την εξακολούθηση του προγράμματος για μαθήματα αγγλικής νομικής ορολογίας αποφασίστηκαν τα ακόλουθα: Η από 19-7-2016 πρόταση της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης περιελάμβανε όρους ανάλογους με αυτούς με τους οποίους συμβληθήκαμε τα προηγούμενα δύο έτη. Συγκεκριμένα με κόστος 440 ευρώ ανά καταρτιζόμενο και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν. Μας κατατέθηκε επίσης χωριστή πρόταση από τον εκπαιδευτή Ν. Σ. ο οποίος ήταν ο διδάσκων τα δύο έτη συνεργασίας μας με την Ελληνοαμερικανική Ένωση. Η πρόταση του είναι οικονομικώς πολύ πιο συμφέρουσα για την ΕΔΕ και υπολογίζεται ότι θα αποφέρει εξοικονόμηση δαπανών περίπου 20.000 ευρώ ετησίως. Τα 11 παριστάμενα μέλη δέχτηκαν την πρόταση του κ. Σ. με τους ειδικότερους όρους που περιέχονται στην από 20-9-2016 έγγραφη προσφορά του. Ένα μέλος και συγκεκριμένα η κ. Μαργαρίτα Στενιώτη διαφώνησε και ψήφισε υπέρ της ανανέωσης της σύμβασης με την Ελληνοαμερικανική Ένωση. Συμφωνήθηκε ομόφωνα η καταβολή ποσού 480 ευρώ στον Ν. Σ.  για την ενασχόληση του και την μετάφραση κειμένων στην αγγλική γλώσσα που θα χρησιμοποιηθούν στην Διεθνή Ένωση Δικαστών στο Μεξικό τον επόμενο μήνα.
7)    Συμφωνήθηκε ομόφωνα η χορήγηση οικονομικής βοήθειας ποσού ΧΧΧΧΧΧ ευρώ στην κυρία ΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, χήρα του αποβιώσαντος πρώην Προέδρου της ΕΔΕ, ΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ.
8)Συμφωνήθηκε ομόφωνα η σύναψη σύμβασης με τις εκδόσεις ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ ώστε να καταβληθεί εντός του έτους το ποσό των 25.000 ευρώ που μας οφείλεται για το περιοδικό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ για τα έτη 2014 και 2015. Επίσης να μας καταβληθεί το ποσό των 12.500 ευρώ για το έτος 2016 μέχρι τον Απρίλιο του 2017. Τέλος να ανανεωθεί για ένα έτος η σύμβαση με τον παραπάνω εκδοτικό έτος με αντάλλαγμα για την Ένωση το ποσό των 15.000 ευρώ για το έτος 2017.
9) Συμφωνήθηκε κατά πλειοψηφία να χορηγηθεί οικονομική ενίσχυση στην Εφετειακή Επιτροπή Θεσσαλονίκης για την εκδρομή που θα πραγματοποιήσει στις 3 Οκτωβρίου 2016, με το ποσό των 2.000 ευρώ, το οποίο ανταποκρίνεται στις οικονομικές δυνατότητες της Ένωσης και καλύπτει ένα πολύ σημαντικό τμήμα των δαπανών. Επίσης διατυπώθηκε από την πλειοψηφία των μελών η θέση ότι στο εξής οι Εφετειακές Επιτροπές που αιτούνται οικονομικής ενίσχυσης από την Ένωση για κάθε είδους εκδήλωση θα πρέπει προηγουμένως να ζητούν την άποψη της Ένωσης. Τρία μέλη και συγκεκριμένα η Μαργαρίτα Στενιώτη, Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης και Σταματία Γκαρά ζήτησαν να εγκριθεί το σύνολο του αιτούμενου ποσού των 3.000 ευρώ.
10) Τα μέλη Μαργαρίτα Στενιώτη και Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης κατέθεσαν γραπτό αίτημα για συζήτηση θεμάτων αύξησης οργανικών θέσεων Ειρηνοδικών, διεξαγωγής συνεδρίου εντός του Οκτωβρίου με θέμα «Διαμεσολάβηση – Δικαστική Μεσολάβηση: Συμβολή τους στην επιτάχυνση απονομής της Δικαιοσύνης»,  τα οποία θα είναι αδύνατο να συζητηθούν πρόχειρα και χωρίς προηγούμενη μελέτη και επεξεργασία. Ως εκ τούτου η συζήτησή του αναβλήθηκε για επόμενο Δ.Σ.
11) Εγκρίθηκαν ομόφωνα όλες οι τακτικές διαχειριστικές πράξεις από τον Ιούνιο του 2016 μέχρι σήμερα.
12) Τέλος η συνάδελφος Βαρβάρα Πάπαρη, Β’ Αντιπρόεδρος της Ένωσης ζήτησε να παραιτηθεί από την θέση αυτή ώστε να την αναλάβει ο νεοεκλεγείς Εισαγγελέας Εφετών, Ευστάθιος Βεργώνης. Το αίτημα της συναδέλφου έγινε δεκτό. Στο σημείο αυτό αποχώρησαν τα μέλη Μαργαρίτα Στενιώτη, Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης και Σταματία Γκαρά και συνεχίστηκε η διαδικασία της ψηφοφορίας. Κατά τη διαδικασία αυτή για την εκλογή νέου Β’ Αντιπροέδρου βρέθηκαν 9 ψηφοδέλτια με το όνομα του Ευστάθιου Βεργώνη. Ως εκ τούτου Β’ Αντιπρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων είναι ο Ευστάθιος Βεργώνης σε αντικατάσταση της Βαρβάρας Πάπαρη, η οποία είναι πλέον μέλος του ΔΣ.
Στο σημείο αυτό έληξε η συνεδρίαση και τα μέλη αποχώρησαν.

                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                        Χριστόφορος Σεβαστίδης    Νικόλαος Σαλάτας
                              Πρόεδρος Πρωτοδικών    Εφέτης

                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ
Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, Εφέτης, Α’ Αντιπρόεδρος ΕΔΕ,
Ευστάθιος Βεργώνης, Αντεισαγγελέας Εφετών, Β’ Αντιπρόεδρος ΕΔΕ,
Χαράλαμπος Σεβαστίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών, μέλος Δ.Σ., εκπρόσωπος
Τύπου
Δημήτριος Φούκας, Πρωτοδίκης, Αναπλ. Γ.Γ.,
Αγγελική Δεμέστιχα, Ειρηνοδίκης, Ταμίας – Υπεύθυνη Διαχείρισης Οικονομικών,
Ακριβή Ερμίδου, Ειρηνοδίκης, Αναπλ. Ταμίας-Υπεύθ. Διαχ. Οικονομικών
Βαρβάρα Πάπαρη, Εφέτης, μέλος του ΔΣ,
Μαργαρίτα Στενιώτη, Εφέτης, μέλος του ΔΣ
Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών μέλος του ΔΣ
Σταματία Γκαρά, Ειρηνοδίκης, μέλος του ΔΣ