Οδηγίες για την συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Η συμπλήρωση των φορολογικών μας δηλώσεων για το φετινό οικονομικό έτος 2012, θα γίνει με τον ακόλουθο τρόπο:

Α) Το καθαρό ποσό εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες, που αναφέρεται στις βεβαιώσεις αποδοχών που μας έχουν χορηγηθεί, από την υπηρεσία μας και το Υπουργείο Δικαιοσύνης , το δηλώνουμε ως άθροισμα στον Πίνακα 4 Α1 κωδικός 301 ή 302 της πρώτης σελίδας της φορολογικής δήλωσης.
Τον αναλογούντα και τον παρακρατηθέντα φόρο, σύμφωνα με τις βεβαιώσεις αποδοχών μας, τον δηλώνουμε κανονικά στους κωδικούς 313 ή 314 και 315 ή 316 αντίστοιχα του πίνακα 8 περιπτ. 8 και 9 της φορολογικής δήλωσης.
Ειδικότερα , τις αναδρομικές διαφορές αποδοχών του έτους 2008 που αναφέρονται σε χωριστή στήλη της βεβαίωσης αποδοχών ως «Αναδρομικά Ν. 3691/2008» και εισπράξαμε το Μάιο του 2011 , μπορούμε αν θέλουμε να τις δηλώσουμε με συμπληρωματική δήλωση του οικονομικού έτους 2009 ( ως εισόδημα του έτους 2008 ) μέσα στην ίδια προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, συνυποβάλλοντας φωτοτυπία της σχετικής βεβαίωσης της υπηρεσίας μας. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει η έκπτωση του 20% επί αποδοχών που εισπράχθηκαν σε έτος μεταγενέστερο από εκείνο στο οποίο ανάγονται ( άρθρ. 45 § 4 περ. δ΄Ν. 2238/1994 ) και συνεπώς το ποσό πρέπει να δηλωθεί ολόκληρο . Μετά την υποβολή της συμπληρωματικής δήλωσης , θα γίνει επανεκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης του έτους 2009και θα προκύψει κάποιος επιπλέον φόρος . Για το λόγο αυτό, πρέπει να σταθμίσει ο κάθε συνάδελφος ανάλογα με τα εισοδήματα που δήλωσε το 2009 και τα τωρινά και την φορολογική επιβάρυνση που θα προκύψει , και να επιλέξει, αν θα υποβάλει συμπληρωματική δήλωση ή θα δηλώσει το ποσό αυτό στη φετινή φορολογική δήλωση ως άθροισμα μαζί με τις άλλες τακτικές αποδοχές του μειωμένο εδώ κατά το 20% , όπως αναφέρεται στη βεβαίωση που μας είχε δοθεί στην υπηρεσία μας.
Β) Τα εισοδήματα από ΑΚΙΝΗΤΑ και ειδικότερα από μισθώματα κατοικιών, καταστημάτων, γαιών κ.λ.π. δηλώνονται κανονικά στους αντίστοιχους κωδικούς του πίνακα 4 Ε της φορολογικής δήλωσης (κωδικοί 103 ή 104,105 ή 106,101 ή 102 κ.λ.π.).
Γ) Τα εισοδήματα από διάφορες άλλες πηγές, όπως οι αμοιβές από συμμετοχή σε Συμβούλια, Επιτροπές κ.λ.π., αν γι΄ αυτές μας έχουν χορηγηθεί σχετικές βεβαιώσεις, δηλώνονται στον πίνακα 4Δ περ.4 στη 2η σελίδα της φορολογικής δήλωσης δίπλα στους κωδικούς 507 ή 508.
Στις περιπτώσεις αυτές το ποσό του παρακρατηθέντος φόρου, που προκύπτει από τις σχετικές βεβαιώσεις, εφόσον μας έχουν χορηγηθεί από τους αρμόδιους φορείς , το δηλώνουμε στον πίνακα 8 περ. 3 κωδικός 605 ή 606 της φορολογικής δήλωσης.
Δ) Εντός του 2011 όπως είναι γνωστό δεν εισπράξαμε την 4η δόση των αναδρομικών της πενταετίας 2003-2007 και γι αυτό δεν αναφέρεται το αντίστοιχο ποσό στις φετινές βεβαιώσεις αποδοχών .
Όμως , α) το καθαρό ποσό του επιδόματος του αρθρ. 2§3 Ν. 2521/97 ( επίδομα αποτελεσματικότητας )και β) το 20% της διαφοράς των αποδοχών μας για το 2008 που αναφέρουμε παραπάνω, εάν δεν επιλέξουμε γι΄ αυτή την υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης στο οικονομικό έτος 2009, όπως τα ποσά αυτά, πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρονται ως αφορολόγητα στο κάτω μέρος της βεβαίωσης αποδοχών, που μας χορήγησε η υπηρεσία μας , τα δηλώνουμε ως άθροισμα ή μόνο το πρώτο στην τρίτη σελίδα της φορολογικής δήλωσης Πίνακας 6 δίπλα στους κωδικούς 659 ή 660. Τα ποσά αυτά δεν απαλλάσσονται από τη έκτακτη εισφορά του άρθρου 29 του Ν. 3986/2011.
Τέλος , αν υπάρχουν καταθέσεις σε Τράπεζες στο εξωτερικό, στη πρώτη σελίδα Πίνακας 2 της δήλωσης περίπτωση 16 στον Κωδικό 029 ή 030 , επάνω στη λέξη ΝΑΙ βάζουμε ένα Χ .
ΔΗΛΩΣΗ Ε9
Υποχρέωση για να υποβάλουν δήλωση Ε9 φέτος (2012 ) έχουν μόνο : α) Όσοι απέκτησαν εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα μέσα στο 2011, οι ίδιοι ή η σύζυγός τους ή τα προστατευόμενα τέκνα τους β) όσοι έχουν οποιαδήποτε μεταβολή σε ακίνητα που είχαν δηλωθεί με το έντυπο Ε9 των προηγουμένων ετών 2005-2011 (π.χ. διαγραφή ακινήτου λόγω μεταβίβασης) και γ) οι υπόχρεοι που μέσα στο 2011 είχαν μεταβολές στην οικογενειακή τους κατάσταση , όπως αυτή είχε απεικονιστεί στις δηλώσεις Ε9 των προηγούμενων ετών . Οι μεταβολές, που πρέπει να δηλωθούν από τον υπόχρεο , είναι ο γάμος, εφόσον η σύζυγος έχει ακίνητα , η διάσταση , το διαζύγιο , η παύση χαρακτηρισμού των τέκνων ως προστατευομένων μελών και ο θάνατος. Σε περίπτωση που υποβληθεί δήλωση Ε9 , στον Πίνακα 2 αριθ. 14 της φορολογικής δήλωσης στον κωδικό 617 επάνω στη λέξη ΝΑΙ βάζουμε ένα Χ. Η δήλωση Ε9 υποβάλλεται μαζί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος .

Αθήνα 12-6-2012
Με φιλικούς χαιρετισμούς
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
Πρόεδρος Εφετών
ΓενικόςΓραμματέαςΕΔΕ