Αίτημα προς κ. Υπουργό Δικαιοσύνης για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αθήνα, 21-2-2011
Αρ. Πρωτ. 16
Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
κ. Χάρη Καστανίδη

Κύριε Υπουργέ,
Στα πλαίσια της ταχείας και ως εκ τούτου, αποτελεσματικής απονομής της Δικαιοσύνης στη χώρα μας, παρακαλούμε να προβείτε στις δέουσες ενέργειες για την άμεση κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων στην Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη.
Προς τούτο, όλες οι Δικαστικές Ενώσεις εκφράζουμε την συμπαράστασή μας στο αίτημα αυτό της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, αλλά και για τον πρόσθετο λόγο , να μην καταδικάζεται η χώρα μας, από το Δικαστήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, για βραδεία απονομή της Δικαιοσύνης.

ΜΕ ΤΙΜΗ
Οι Πρόεδροι των Ενώσεων
Χαράλαμπος Αθανασίου, Αρεοπαγίτης
Χρήστος Παπανικολάου, Πάρεδρος ΣΤΕ
Γεώργιος Φαλτσέτος, Πρ. Εφετών Δ.Δ
Νικόλαος Αγγελάρας, Αντιπρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου
Παναγιώτης Μπρακουμάτσος, Αντεισαγγελέας Εφετών
Ιωάννα Καραγιαννοπούλου, Νομική Σύμβουλος του Κράτους

Συνάντηση με κ. Υπουργό Οικονομικών για το ΙΚΑ

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αθήνα, 21-2-2011
Αρ. Πρωτ. 15
Προς τον Υπουργό Οικονομικών
κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου

Κύριε Υπουργέ,
Συνέχεια του με αριθ. Πρωτ. 2/12-1-2011 εγγράφου μας, το οποίο και σας επισυνάπτουμε, ζητήσαμε να έχουμε μία συνάντηση μαζί σας για το θέμα της ένταξης των νεοεισερχομένων συναδέλφων στο ΙΚΑ, θέμα για το οποίο είχατε δεσμευτεί κατά τη συνάντησή μας της 1-11-2010 να επανεξετάσετε μέχρι τέλος του 2010.
Ενόψει του ότι θεωρούμε ότι η ως άνω ένταξη είναι αντισυνταγματική και επίκεινται: α) προσφυγές των συναδέλφων στη Δικαιοσύνη με αίτημα την ακύρωση των σχετικών πράξεων και β)πανελλήνιες διαμαρτυρίες για την ως άνω δυσμενή μεταχείρισή μας,
Παρακαλούμε να έχουμε, το συντομότερο δυνατό, μία συνάντηση μαζί σας.

ΜΕ ΤΙΜΗ
Οι Πρόεδροι των Ενώσεων
Χαράλαμπος Αθανασίου, Αρεοπαγίτης
Χρήστος Παπανικολάου, Πάρεδρος ΣΤΕ
Γεώργιος Φαλτσέτος, Πρ. Εφετών Δ.Δ
Νικόλαος Αγγελάρας, Αντιπρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου
Παναγιώτης Μπρακουμάτσος, Αντεισαγγελέας Εφετών
Ιωάννα Καραγιαννοπούλου, Νομική Σύμβουλος του Κράτους

Ανακοίνωση για την εφαρμογή του ν. 3904/2010

ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529

Αθήνα 8 /2/2011
Αριθμ. πρωτ: 13
ΠΡΟΣ: Τους κ.κ. Συναδέλφους –
Μέλη της Ένωσής μας

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Σχετικά με τις τροποποιήσεις που επήλθαν στους ΠΚ, ΚΠΔ και Οργανισμό Δικαστηρίων με το Ν. 3904/2010 « Εξορθολογισμός και βελτίωση στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», το Δ.Σ. της Ένωσής μας, αποφάσισε να αποστείλει σε όλα τα μέλη του τις πιο κάτω παρατηρήσεις – επισημάνσεις:
Α. Με το άρθρο 20 του ανωτέρω νόμου, αντικαταστάθηκε το άρθρο 349 ΚΠΔ και τέθηκαν νέοι όροι αναβολής της ποινικής δίκης.
Ορίζεται , πλέον , ότι η αναβολή χορηγείται μόνο μια φορά, α) για λόγους «ανώτερης βίας» ύστερα από πρόταση του Εισαγγελέα ή και αυτεπαγγέλτως και β) για λόγους ανώτερης βίας ή για σοβαρούς λόγους υγείας, ύστερα από αίτημα κάποιου από τους διαδίκους .
Δεύτερη αναβολή μπορεί να δοθεί για τους ίδιους ως άνω λόγους και σύμφωνα με τους άνω όρους .
Αν και πιστεύουμε ότι οι « σοβαροί λόγοι υγείας» εντάσσονται στους λόγους «ανώτερης βίας» και η διαφοροποίηση αυτή μπορεί να επιφέρει σύγχυση , ανακύπτει το ερώτημα :
Αν κάποιος σοβαρός και, αποδεδειγμένα, βάσιμος λόγος υγείας ή άλλος λόγος ανώτερης βίας εξακολουθεί να υφίσταται και μετά την δεύτερη αναβολή και δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με τη διακοπή της δίκης , δεν θα χορηγείται τρίτη ή άλλη περαιτέρω αναβολή;
Έχουμε την άποψη ότι στην κυριαρχική εξουσία του Δικαστηρίου ανήκει το δικαίωμα να κρίνει αν πρέπει να χορηγείται και τρίτη ή άλλη περαιτέρω αναβολή, αν εξακολουθούν να υφίστανται και μετά τη δεύτερη αναβολή οι «σοβαροί λόγοι υγείας» ή άλλος λόγος «ανώτερης βίας», που δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν με διακοπή της δίκης, τηρουμένων, βέβαια, των περί παραγραφής διατάξεων.
Με το ίδιο άρθρο (20 ) τροποποιείται το άρθρο 375 ΚΠΔ και ορίζεται ότι «στα τριμελή εφετεία κακουργημάτων ορίζονται ιδιαίτερες κατά μήνα δικάσιμοι , στις οποίες προσδιορίζονται αποκλειστικά και μόνο υποθέσεις με κατηγορούμενο ή κατηγορούμενους προσωρινά κρατούμενους , καθώς και υποθέσεις φορολογικών κακουργημάτων του ν. 2523/1997 . Στα Εφετεία Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης οι ιδιαίτερες αυτές δικάσιμοι δεν μπορεί να είναι λιγότερες από τρείς κάθε μήνα μόνο για τις υποθέσεις με προσωρινά κρατούμενους και οπωσδήποτε μια για τις υποθέσεις φορολογικών κακουργημάτων . Για την εκδίκαση των συγκεκριμένων υποθέσεων τα εφετεία συνεδριάζουν και κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών , εκτός από το μήνα Αύγουστο».
Θεωρούμε ότι την αρμοδιότητα ορισμού ιδιαίτερων (και πόσων) δικασίμων για τις ανωτέρω υποθέσεις, έχουν οι Ολομέλειες των Δικαστηρίων (αρθρ. 17 παρ. 1,2,4 και 5 του Οργανισμού Δικαστηρίων), οι οποίες καθορίζουν τα τμήματα και τον αριθμό των ποινικών και πολιτικών δικασίμων, καθώς και τον αριθμό των υποθέσεων που εγγράφονται στα πινάκια, ανάλογα με τον αριθμό των υπηρετούντων δικαστών. Συνεπώς, οι Ολομέλειες θα καθορίσουν τις δικασίμους για τις ανωτέρω υποθέσεις.
Γ. Με το άρθρο 32 των ως άνω νόμου, προστέθηκε στην παράγραφο 7 του άρθρου 84 του Οργανισμού Δικαστηρίων, εδάφιο που έχει ως εξής: «Οι επιθεωρητές, αρεοπαγίτες και αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου ελέγχουν υποχρεωτικά τις αποφάσεις περί αναβολών , που χορήγησαν τα δικαστήρια στα οποία μετείχαν οι επιθεωρούμενοι δικαστικοί λειτουργοί και κρίνουν περαιτέρω αν συντρέχει εξ αυτού του λόγου περίπτωση πειθαρχικού ελέγχου τους».
Θεωρούμε ότι η διάταξη αυτή δεν είναι συμβατή με την ανεξαρτησία του δικαστή και πιστεύουμε ότι θα περιέλθει σε αχρησία, παρεκτός του ότι είναι και περιττή, ενόψει της διάταξης του άρθρου 91 του Οργανισμού Δικαστηρίων.
Θέλουμε , επίσης, να σας πληροφορήσουμε ότι με το υπ αρ. 11/28-1-2011 έγγραφο μας ζητήσαμε από τον κ.Πρόεδρο του Αρείου Πάγου , εφόσον και εκείνος το θεωρεί αναγκαίο για την ενότητα της νομολογίας και για το κύρος των δικαστικών λειτουργών να συγκαλέσειτην Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου για να γνωμοδοτήσει επί των θεμάτων που αναφύονται.

Αίτημα προς κ. Υπουργό Δικαιοσύνης για ασφάλεια Δικαστικών Κτιρίων

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα, 18-01-2011
Αριθμ. Πρωτ. 7
Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων
κ. Χάρη Καστανίδη

Kύριε Υπουργέ,
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε όσα, ομόφωνα, αποφασίσθηκαν κατά το τελευταίο (15-1-2011)Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας, με αφορμή τα τελευταία γεγονότα τρομοκρατικής δράσης(εκρήξεις στα δικαστικά μέγαρα της Θεσσαλονίκης και των Διοικητικών Δικαστηρίων Αθηνών, προκηρύξεις οργανώσεων), εξαιτίας των οποίων κατέστη δραματικά επίκαιρο το ζήτημα της ασφάλειας στα Δικαστήρια.
Με σχετικά έγγραφά σας που απευθύνατε προς τους προϊσταμένους των Δικαστηρίων της Χώρας (και τα οποία δημοσιοποιήθηκαν στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο) θέσατε το ζήτημα ότι : «Το φρόνημα , εντούτοις , των δικαστών δεν επιτρέπεται να καμφθεί από τέτοιου είδους επιθέσεις και με κάθε τρόπο πρέπει να διασφαλισθεί η απόλυτη ελευθερία τους να κρίνουν και να αποφασίζουν κατά συνείδηση , σεβόμενοι μόνο το Σύνταγμα και τους νόμους» και καταλήγατε ότι «για το λόγο αυτό θα πρέπει» να λάβουν οι ανωτέρω αποδέκτες του εγγράφου συγκεκριμένα μέτρα.
Επ’ αυτών σας εκθέτουμε από τώρα τις απόψεις μας , δεδομένου ότι θεωρούμε ότι προφανώς θα τις αναζητήσετε στο μέλλον ,αφού το ζήτημα είναι πολύ σοβαρό και καλό είναι να συνεισφέρουν όλοι και ουσιαστικά, στην διευθέτηση του.
Ειδικότερα :
Πρώτον, είναι βέβαιο ότι το φρόνημα των Δικαστικών Λειτουργών δεν επηρεάζεται από τέτοιες δράσεις. Για το λόγο αυτό άλλωστε μέχρι σήμερα η Δικαιοσύνη στην Χώρα μας λειτουργεί, ανεξαρτήτως των θυμάτων που κατά καιρούς έχουν καταγραφεί εκ των στελεχών της ,της παντελούς απουσίας αποτελεσματικών μέσων προστασίας εκ μέρους της Πολιτείας και της διαρκούς στοχοποίησης του Δικαστικού Σώματος σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο από διάφορους παράγοντες της πολιτικής , κοινωνικής και οικονομικής ζωής.
Δεύτερον, είναι απαραίτητο να εξοπλίσουμε τον χώρο απονομής της Δικαιοσύνης με ένα εξασφαλιστικό πλαίσιο λειτουργίας το οποίο να έχει σαν πρώτο αποδέκτη τον Πολίτη. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο αφ΄ενός μεν να υπάρχει η ελεύθερη πρόσβαση (φυσική και διαδικαστική) του Πολίτη στη δικαιοσύνη για να μην φαλκιδεύονται τα δικαιώματά του , αφ΄ ετέρου να γνωρίζει ο τελευταίος ότι όταν βρίσκεται στους χώρους απονομής της είναι ασφαλής ο ίδιος αλλά και όλοι οι εμπλεκόμενοι παράγοντες (Δικαστικοί Λειτουργοί , Γραμματείς , Δικηγόροι) και ασκούν τα καθήκοντά τους χωρίς φόβο.
Τρίτον , θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να τεθεί σε κεντρικό – διυπουργικό επίπεδο ο σχεδιασμός των μέτρων ασφάλειας των δικαστικών υπηρεσιών. Αυτό απαιτείται για τους εξής λόγους : α) δεν είναι δυνατόν οι Δικαστές και οι Εισαγγελείς προϊστάμενοι των Δικαστηρίων της Χώρας να διαμορφώσουν «εντός μηνός σχέδια αυξημένης προστασίας των μεγάρων σε συνεργασία με τον Διοικητή της αρμόδιας αστυνομικής δύναμης της πόλης που βρίσκεται το δικαστικό μέγαρο» (όπως ζητάτε στο έγγραφό σας) όταν οι ίδιοι δεν έχουν τις γνώσεις να συνδράμουν σε κάτι τέτοιο. Η συνεισφορά μας στην διαδικασία μπορεί και πρέπει να είναι στο επίπεδο της πληροφόρησης και επισήμανσης των ιδιαιτεροτήτων του κάθε δικαστηρίου (χώροι, υποδομές κλπ) και στον έλεγχο της τήρησης των διαδικασιών που έχουν προβλεφθεί από τους αρμόδιους. Στο σημείο αυτό πρέπει να σας θέσουμε τον προβληματισμό ότι η εφαρμογή των σχεδίων αυξημένης προστασίας των δικαστικών μεγάρων, τα οποία θα εκπονηθούν και θα πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα από τους προϊστάμενους των Δικαστηρίων, με βεβαιότητα θα ματαιωθεί, είτε γιατί, όπως προφανώς γνωρίζετε, οι δικαστικές υπηρεσίες δεν διαθέτουν λειτουργικά μέσα αυτοπροστασίας, είτε γιατί δεν έχουν τις απαραίτητες υποδομές και τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους, αλλά και το εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό, για την υλοποίησή τους, είτε τέλος γιατί η εφαρμογή τους συναρτάται με την επάρκεια διάθεσης μέσων και προσωπικού από άλλα υπουργεία (Πχ. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη) . Επιπλέον , θεωρούμε ότι η αξιολόγηση του επιπέδου ασφάλειας που θα καθιερώσουν τα σχέδια που θα εκπονηθούν, πρέπει επίσης να είναι αρμοδιότητα της Κεντρικής Διοίκησης , διότι έτσι επιτυγχάνεται ο καλύτερος συντονισμός των υπαρχόντων υποδομών και η γεωγραφική τους κατανομή.
Τέταρτον , πρέπει να σχεδιασθούν μέτρα ασφαλείας, τα οποία δεν θα είναι μονοδιάστατα, επικεντρωμένα στην αντιμετώπιση μόνον του κινδύνου από τρομοκρατική ενέργεια. Οι κίνδυνοι που εμφιλοχωρούν στα Δικαστήρια της Χώρας είναι μεγάλοι και καθημερινοί και δημιουργούνται από την ένταση που οι εκδικαζόμενες διαφορές προκαλούν στους διαδίκους. Η Ελληνική Αστυνομία αδυνατεί να διαθέσει επαρκές προσωπικό για τον έλεγχο των εισερχομένων και την ουσιαστική φύλαξη των εγκαταστάσεων με συνέπεια σε όλα τα Δικαστήρια της Επικράτειας να καταγράφονται επεισόδια φραστικής ή σωματικής βίας, που αν και τα περισσότερα δεν φτάνουν στα φώτα της δημοσιότητας εν τούτοις συμβαίνουν και προσβάλλουν με τις συνέπειες τους το νομικό μας πολιτισμό. Καθίσταται συνεπώς αναγκαίο , με αφορμή την επικαιρότητα της τρομοκρατίας να τεθεί και να επιλυθεί και το ουσιώδες και διαρκές πρόβλημα της καθημερινής ασφάλειας μέσα στα Δικαστήρια.
Πέμπτον, θα πρέπει να καταγραφεί και πάλι με την αφορμή της τρέχουσας επικαιρότητας, η έλλειψη των απαιτούμενων όρων ασφάλειας σε ορισμένα εκ των δικαστικών μεγάρων ανά την επικράτεια. Είναι εξαιρετικά απογοητευτικό για μια ευνομούμενη Πολιτεία να μην εφαρμόζει βασικούς κανόνες ασφάλειας στις εγκαταστάσεις της (πχ έξοδοι κινδύνου, συστήματα πυρανίχνευσης, εκπαίδευση προσωπικού στη διαχείριση κρίσεων) τη ίδια ώρα που απαιτεί (και ορθά) το ίδιο από τους Πολίτες.
Τέλος, εκτιμούμε ότι , ως αρμόδιος Υπουργός , πρέπει να προχωρήσετε σε ενέργειες, που εσείς κρίνετε πρόσφορες, για την αναζήτηση πηγών χρηματοδότησης των απαραίτητων μέσων θωράκισης της ασφάλειας των προσώπων και των εγκαταστάσεων σε όλα τα Δικαστήρια της Χώρας. Επίσης θα πρέπει να συνδράμετε στον αγώνα που δίνει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων σε καθημερινή βάση για την αποδοκιμασία εμπρηστικών δηλώσεων από διάφορους σχολιαστές των πράξεων των δικαστικών οργάνων , που στοχεύουν στην κάμψη της αποτελεσματικότητας της Δικαιοσύνης για την επίτευξη των ευτελών συμφερόντων τους. Έτσι, ίσως λιγοστέψουν και τα όπλα που στοχεύουν τις δικαστικές αίθουσες.

Ανακοίνωση για “άνοιγμα” κλειστών επαγγελμάτων

ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210 ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα 15-01-2011
Αριθμ. Πρωτ.: 5

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το ζήτημα του «ανοίγματος» των κλειστών επαγγελμάτων .
Εκτιμούμε ότι μια τέτοια κίνηση, που αναθεωρεί το πλαίσιο λειτουργίας θεσμικών φορέων, που ισχύουν επί δεκαετίες στην ελληνική έννομη τάξη πρέπει να γίνει με πολύ προσεκτικό τρόπο. Απαιτείται ουσιαστικός διάλογος με τους εμπλεκόμενους φορείς ,Δικηγόρους και Συμβολαιογράφους, προκειμένου να μην δημιουργείται η εντύπωση, ότι οι όποιες μεταρρυθμίσεις κινούνται στην κατεύθυνση της προσχώρησης σε συμφωνία με όρους που έχουν προκαθορισθεί , αλλά και ταυτόχρονα να αποφευχθεί ο κίνδυνος να προκύψει ένα αποτέλεσμα ξένο σε σχέση με την ελληνική πραγματικότητα. Είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη οι συνέπειες, συγκεκριμένες ή ευρύτερες, που προκαλεί η άμεση επιδίωξή του προκαθορισμένου στόχου ,χωρίς την προηγούμενη σταδιακή απορρόφησή τους από την κοινωνία και την οικονομία. Η λογική της άμεσης μεταρρύθμισης με εσπευσμένες διαδικασίες μπορεί να κλονίσει το αποτέλεσμα, να βλάψει σοβαρά το κύρος των συνλειτουργών μας και συνακόλουθα την ίδια την απονομή της Δικαιοσύνης, αλλά και τους πολίτες στην υποστήριξη της άσκησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους.

Συνάντηση με κ. Υπουργό Οικονομικών για το ΙΚΑ

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣτΕ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Ν.Σ.Κ.

Αθήνα, 12-1-2011
Αρ. Πρωτ. 2
Προς τον Υπουργό Οικονομικών
κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου

Κύριε Υπουργέ,
Κατά την τελευταία συνάντησή μας την 1-11-2010, υποσχεθήκατε ότι μέχρι το τέλος του 2010 θα επανεξετάζατε το θέμα του ασφαλιστικού φορέα των νεοεισερχομένων στο δικαστικό σώμα, Δικαστικών Λειτουργών.
Ενόψει του ότι μέχρι σήμερα δεν είχαμε καμία πληροφόρηση εκ μέρους σας, παρακαλούμε να έχουμε μία συνάντηση μαζί σας για το θέμα αυτό.

Με τιμή
ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
Χαράλαμπος Αθανασίου , Αρεοπαγίτης
Αγγελική Θεοφιλοπούλου, Σύμβουλος του ΣτΕ
Γεώργιος Φαλτσέτος, Πρ. Εφετών Δ.Δ
Νικόλαος Αγγελάρας , Αντιπρόεδρος Ελ. Συνεδρίου
Παναγιώτης Μπρακουμάτσος ,Αντεισαγγελέας Εφετών, Πρόεδρος Ε.Ε.Ε.
Ιωάννα Καραγιαννοπούλου, Σύμβουλος Ν.Σ.Κ

Αίτημα προς κ. Υπουργό Οικονομικών για πρόσληψη υπολοίπου επιτυχόντων της ΕΣΔΙΚ

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210 ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα 12-1-2011
Αρ. Πρωτ. 3
Προς τον Υπουργό Οικονομικών
κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου
Κοινοποίηση:Υπουργό Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων
κ. Χάρη Καστανίδη

Κύριε Υπουργέ,
Όπως γνωρίζετε η απονομή της Δικαιοσύνης στη χώρα μας καθυστερεί σε μεγάλο βαθμό, με συνέπεια το μεν να καταδικάζεται η χώρα μας από το Δικαστήριο του Στρασβούργου, το δε να διαμαρτύρονται οι πολίτες.
Κατά τον τελευταίο διαγωνισμό της Σχολής Δικαστών, εισήχθησαν πενήντα πέντε(55) σπουδαστές, της κατεύθυνσης Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, ενώ τα κενά είναι υπερδιπλάσια.
Όπως σας έχει ζητήσει και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων κ. Καστανίδης, είναι ανάγκη να καλυφθούν τα κενά δια της προσλήψεως και των υπολοίπων επιτυχόντων (περίπου 50)ενόψει του ότι η λειτουργία της Σχολής θα αρχίσει την 1-2-2011.
Προς τούτο, σας παρακαλούμε να εγκρίνετε τη σχετική δαπάνη και να εισαχθούν στη Σχολή και οι ανωτέρω επιτυχόντες.

Με τιμή

Ανακοίνωση σχετικά με τη συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι
Σας γνωρίζουμε ότι σήμερα 1-11-2010 πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου.
Κατά την συνάντηση αυτή εθίγησαν θεσμικά ζητήματα που αφορούν τους Δικαστικούς Λειτουργούς . Ο Υπουργός Οικονομικών :

α) υποσχέθηκε να επανεξετάσει το θέμα του ασφαλιστικού φορέα των νεοεισερχόμενων Δικαστικών Λειτουργών, β) διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω μειώσεις αποδοχών μας κατά τα έτη 2010 και 2011 και δεν υφίσταται θέμα ένταξής μας στο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων και γ) υποσχέθηκε ότι η κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων των Δικαστικών Λειτουργών θα εξετασθεί εκ νέου από κοινού με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Οι Δικαστικές Ενώσεις παρακολουθούν τα ανωτέρω θέματα και θα υπάρχουν συνεχείς ενημερωτικές ανακοινώσεις.

Οι Πρόεδροι των Ενώσεων

Χαράλαμπος Αθανασίου , Αρεοπαγίτης
Χρήστος Παπανικολάου , Πάρεδρος ΣτΕ
Γεώργιος Φαλτσέτος, Πρ. Εφετών Δ.Δ
Παναγιώτης Μπρακουμάτσος ,Αντεισαγγελέας Εφετών

Ιωάννα Καραγιαννοπούλου, Νομική Σύμβουλος του Κράτους

Ανακοίνωση σχετικά με την επικείμενη συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου

Όπως είναι γνωστό η Πανδικαστική συγκέντρωση του περασμένου Ιουλίου αποφάσισε, όπως , αν δεν υπάρξει ικανοποιητική επίλυση των ζητημάτων που μας αφορούν ( ασφαλιστικό→ μη ένταξη των νέων συναδέλφων στο ΙΚΑ, ρύθμιση αποδοχών μας , αντιμετώπιση της Δικαιοσύνης ως ισότιμης και ισόκυρης λειτουργίας, με τις άλλες λειτουργίες του Κράτους κ.λ.π.), συγκληθούν Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Δικαστικών Ενώσεων για να αποφασίσουν για τις περαιτέρω ενέργειές μας ( κινητοποιήσεις κλπ) έτσι ώστε όλοι να αντιληφθούν τη συνταγματική θέση και την κοινωνική αποστολή της Δικαιοσύνης στα πλαίσια λειτουργίας του Δημοκρατικού Πολιτεύματός μας.
Πριν συγκαλέσουμε Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις , τα Προεδρεία των Ενώσεων και τα Δ.Σ. κάθε Ένωσης αποφασίσαμε να έχουμε μια συνάντηση ( τελευταία ) με τον κ. Υπουργό Οικονομικών , για να αντιληφθούμε ποιες είναι οι προθέσεις της Κυβέρνησης , όσον αφορά τα ανωτέρω ζητήματα. Ο κ. Υπουργός ζήτησε, ενόψει των υποχρεώσεών του ( επίσκεψη της Τρόικας , ψήφιση του νομοσχεδίου για την ¨περαίωση¨ και απουσίας του αυτή την εβδομάδα στο εξωτερικό ), η συνάντησή μας να πραγματοποιηθεί την προσεχή εβδομάδα, μόλις επιστρέψει από το εξωτερικό .
Αμέσως μετά τη συνάντησή μας αυτή θα ενημερωθείτε σχετικά για τις επόμενες ενέργειές μας.
Χαιρετίζουμε , πάντως , την αγωνιστική διάθεσή σας , ( την οποία εισπράττουμε ) , για προάσπιση του θεσμού της Δικαιοσύνης , καθώς και τα αιτήματά σας για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για το λόγο αυτό .

Ανακοίνωση σχετικά με υπό διερεύνηση υπόθεση παράνομης δράσης κατά την διαδικασία πλειστηριασμών ακινήτων

Με αφορμή τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών σχετικά με υπό διερεύνηση υπόθεση παράνομης δράσης κατά την διαδικασία πλειστηριασμών ακινήτων, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων επισημαίνει ότι :
Από το περιεχόμενο των δημοσιογραφικών πληροφοριών, που έχουν δημοσιευθεί, δεν προκύπτει οποιαδήποτε εμπλοκή Δικαστικών Λειτουργών . Ως εκ τούτου αναιρείται από τους ίδιους τους συντάκτες των δημοσιευμάτων ο χαρακτηρισμός του κυκλώματος ως «παραδικαστικού». Θέλουμε να επισημάνουμε ότι οι κατηγορίες σε βάρος Δικαστικών Λειτουργών, χωρίς στοιχεία, προκαλούν εύλογα ερωτήματα ως προ την σκοπιμότητά τους. Οι πρακτικές αυτές, κατά το παρελθόν, δεν προσέφεραν υπηρεσία στην Δημοκρατία και τους θεσμούς της. Καλούμε όλους να είναι περισσότερο ευαίσθητοι απέναντι στην Δικαστική Λειτουργία.