Ανώτατο Δεκαπενταμελές και Ενδεκαμελές Δικαστικό Συμβούλιο

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ της 13ης Μαΐου 2014 [PDF]

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 14ης Μαΐου 2014 [PDF]