Ανακοίνωση σχετικά με την επιστροφή εισφορών του Ταμείου Νομικών

ΘΕΜΑ : Επιστροφή εισφορών Ταμείου Νομικών
Σας ενημερώνουμε ότι :
Με την διάταξη της παραγραφ. 4 του άρθρου 44 του Ν. 3863/15-7-2010 ρυθμίστηκε η επιστροφή των εισφορών των μετά την 1-1-1993 πρώην Εμμίσθων Ασφαλισμένων του Τ.Α.Ν. .
Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η επιστροφή των εισφορών αυτών, παρακαλούνται οι συνάδελφοι που ανήκουν στη παραπάνω κατηγορία και με αίτησή τους διαγράφηκαν από την ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α.( πρώην Ταμείο Νομικών ) , να υποβάλλουν το συντομότερο με αίτηση τους ή να στείλουν ταχυδρομικά :
Προς το Ε.Τ.Α.Α.,ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ (ΤΑΝ),ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ( Δ/νση : Σωκράτους 53 Τ.Κ.10431 ΑΘΗΝΑ ), τα παρακάτω στοιχεία δικαιολογητικά:
1) Ονοματεπώνυμο
2) Πατρώνυμο
3) Αριθμός Μητρώου στο Ε.Τ.Α.Α./Τ.Α.Ν.
4) Αντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τράπεζας στο οποίο θα αναγράφεται με ευκρίνεια ο αριθμός ΙΒΑΝ του λογαριασμού του δικαιούχου
5) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας ( πρωτότυπο )
6) Τηλέφωνο επικοινωνίας ( σταθερό και κινητό )