Ανακοίνωση σχετικά καταβολή των δυο δόσεων της έκτακτης παροχής του Ν. 3620/2007

Σχετικά με την καταβολή των οφειλόμενων δυο (2) δόσεων της έκτακτης παροχής του Ν. 3620/2007 ( αναδρομικά), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :
Με την υπ΄αριθ. 2/38031/0022/7-6-2010κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης ορίστηκε ότι η καταβολή της 4ης και 5ης δόσης των αναδρομικών μας ( έκτακτης παροχής του Ν. 3620/2007 ) θα γίνει την 1-11-2012 και 1-11-2013 αντίστοιχα.
Με τη διάταξη του άρθρου 24§ 6 του Ν. 3867/2010 που ψηφίστηκε πρόσφατα, προβλέπεται ότι η καταβολή των παραπάνω οφειλόμενων δόσεων της έκτακτης παροχής του Ν. 3620/2007, μπορεί να γίνει με την έκδοση Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία για την έκδοση των Ομολόγων, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, με το υπ΄αριθμ. πρωτ 2/52893/0023Α από 6-8-2010 έγγραφό του προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης , ζήτησε την αποστολή καταστάσεων με τους εν ενεργεία δικαιούχους δικαστικούς λειτουργούς , τα ακριβή ποσά που πρέπει να καταβληθούν σ΄ έναν απ΄ αυτούς, χωριστά καθώς και το σύνολο της κάθε δόσης της έκτακτης παροχής.
Μετά τη συγκέντρωση των παραπάνω στοιχείων η Τράπεζα της Ελλάδος θα προχωρήσει στην έκδοση των ομολόγων, τα οποία οι συνάδελφοι που δεν έχουν κάνει προεξόφληση θα μπορούν να τα προεξοφλήσουν στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα .
Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και κάθε άλλη λεπτομέρεια θα επακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση .