Ανακοίνωση για Κανονισμούς

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380-FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα ,26-7-2011
Αρ.πρωτ.:76
Προς :
τους Διευθύνοντες τα
Εφετεία, Πρωτοδικεία και
Ειρηνοδικεία της Χώρας

κ. Πρόεδρε,

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται να εμφανίζονται περισσότερα πραγματικά οργανικά κενά κυρίως στα πρωτοβάθμια Δικαστήρια της Χώρας . Το φαινόμενο αυτό έχει δυσάρεστες συνέπειες στους ρυθμούς απονομής της Δικαιοσύνης , αφού η διαρκώς αυξανόμενη (ποιοτικά και ποσοτικά) δικαστηριακή ύλη αντιμετωπίζεται από λιγότερους Δικαστικούς Λειτουργούς. Οι αιτίες που προκαλούν την κατάσταση αυτή είναι : πρώτον η μη κάλυψη όλων των οργανικών κενών που προκαλούνται από τις αποχωρήσεις λόγω ορίου ηλικίας και τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, δεύτερον η μη λήψη πρόνοιας για την κάλυψη των κενών που προκαλούνται από τις αναρρωτικές άδειες και τις άδειες μητρότητας. Υπενθυμίζουμε ότι για το τελευταίο ζήτημα η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων έχει ζητήσει επίμονα την αύξηση των οργανικών θέσεων σε επίπεδο εφετειακής έδρας έτσι ώστε από τους υπηρετούντες σε αυτές Δικαστές και Εισαγγελείς να μπορούν να αντιμετωπίζονται με άμεσο τρόπο τα κενά που απρόοπτα εμφανίζονται. Η κατάσταση δε, θα επιδεινωθεί ειδικά στον πρώτο βαθμό έτι περεταίρω μετά την μείωση των οργανικών θέσεων των Δικαστικών Λειτουργών του βαθμού αυτού με την αντίστοιχη αύξηση των οργανικών θέσεων του δευτέρου βαθμού.
Σε ορισμένα Δικαστήρια ,επίσης, εμφανίζεται το φαινόμενο , εξ αιτίας της πίεσης που ασκείται από τους διαδίκους για συντομότερες δικασίμους ,οι διοικούντες αυτά να μη τηρούν τις διατάξεις του οικείου κανονισμού, ή σε περίπτωση ελλείψεως του να μην ενεργοποιούν την Ολομέλεια για την κατάρτισή τους. Αποτέλεσμα τέτοιων πρακτικών είναι να μεταφέρεται η εκκρεμότητα από τα δικηγορικά γραφεία και τις γραμματείες των δικαστηρίων στα σπίτια των Δικαστών , να διαιωνίζεται το πρόβλημα και να χρεώνεται τεχνικά την καθυστέρηση της απονομής της Δικαιοσύνης, ο Δικαστής ατομικά και το Δικαστικό Σώμα συλλογικά, επωμιζόμενοι το σχετικό κόστος.
Στην προσπάθεια μας να επιλύσουμε το θέμα αυτό και να αναδείξουμε την πραγματική διάσταση του και τις αιτίες που το προκαλούν είχαμε δεσμευθεί έναντι των μελών μας ότι θα προτείνουμε στα Δικαστήρια μας την σύνταξη σύγχρονων κανονισμών λειτουργίας που θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες κάθε Δικαστηρίου και θα προστατεύουν το αγαθό της ποιοτικής απόδοσης της Δικαιοσύνης χάρην των Πολιτών.
Σε υλοποίηση της δεσμεύσεως μας αυτής το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση του της 8ης Ιουλίου 2011 αποφάσισε να προτείνει σε όλα τα Δικαστήρια της Χώρας την κατάρτιση νέων κανονισμών που κατά το μέρος που θα αφορούν στον καθορισμό του αριθμού των εγγραφομένων στο πινάκιο υποθέσεων να θεσπισθεί η μέθοδος του καθορισμού συγκεκριμένου αριθμού υποθέσεων ανά υπηρετούντα Δικαστή. Με τον τρόπο αυτό ο συνολικός αριθμός εγγραφομένων υποθέσεων θα είναι ανάλογος του αριθμού των υπηρετούντων Δικαστών και θα είναι ως εκ τούτου αυξομοιούμενος. Στην περίπτωση δε, που κατά την ημέρα της δικασίμου υπηρετούν λιγότεροι Δικαστές από τον προκαθορισμένο αριθμό για τους ανωτέρω λόγους, οι τελευταίες υποθέσεις του πινακίου θα αναβάλλονται οίκοθεν σε επόμενη δικάσιμο όπου θα προσδιορίζονται σε ιδιαίτερο πινάκιο αναβλητικών, που θα δικάζεται κατά προτεραιότητα και αθροιστικά θα συνυπολογίζεται στο συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων υποθέσεων. Η σχετική διάταξη που προτείνεται έχει ως εξής :
«Για κάθε πολιτική δικάσιμο εγγράφονται στα αντίστοιχα πινάκια των Πολιτικών Τμημάτων (ή του Πολιτικού Τμήματος αν είναι ένα) έως Χ υποθέσεις για κάθε Δικαστή που υπηρετεί στο Τμήμα . Στην περίπτωση που στο συγκεκριμένο τμήμα κατά τη συγκεκριμένη δικάσιμο, υπηρετούν για οποιονδήποτε λόγο λιγότεροι Δικαστές, ή έχουν εγγραφεί υποθέσεις καθ υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού , οι υπεράριθμες υποθέσεις θα αναβάλλονται οίκοθεν σε επόμενη δικάσιμο, όπου θα προσδιορίζονται σε ιδιαίτερο πινάκιο αναβλητικών. Το πινάκιο αναβλητικών σε κάθε περίπτωση συνυπολογίζεται στο συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων και δικάζεται κατά προτεραιότητα».
Παρακαλείσθε όπως του εγγράφου μας αυτού λάβουν γνώση ,ενυπογράφως, οι Δικαστές που υπηρετούν στο Δικαστήριο σας

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
      Αρεοπαγίτης                             Πρόεδρος Εφετών