Ανακοίνωση για διακοπές συνεδριάσεων και ενημερωτικό

Σχετικά με την τήρηση της απόφασης του Δ.Σ για διακοπή των συνεδριάσεων, διευκρινίζουμε τα εξής:
Οι καθημερινές διακοπές των συνεδριάσεων όλων των Δικαστηρίων θα διαρκούν από ώρα 10.00 έως 15.00.
Α) Στα Πολιτικά Δικαστήρια αν ο Γραμματέας της έδρας, μετά από ερώτηση του Προέδρου, δηλώσει στις 10.00 ότι προτίθεται να τηρήσει το ωράριό του, που λήγει ώρα 15.00, τότε ο Πρόεδρος αμέσως εκφωνεί και αναβάλει τις υποθέσεις, το δυνατόν στη συντομότερη δικάσιμο και πάντως εντός του τρέχοντος δικαστικού έτους. Αντίθετα, αν ο Γραμματέας της έδρας δηλώσει ότι θα επανέλθει στις 15.00, οι πιο πάνω αναβολές των υποθέσεων θα γίνονται τότε. Επισημαίνεται ότι η παραπάνω αναβολή (και όχι διακοπή) θα γίνεται και στις υποθέσεις αρμοδιότητας του Πολυμελούς Πρωτοδικείου.
Β)Οι υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων μετά τη λήξη της διακοπής ώρα 15.00, δικάζονται κανονικά, λόγω της μη υποχρεωτικής κατά νόμο σύμπραξης Γραμματέα για την εκδίκασή τους.
Γ)Η έκδοση διαταγών πληρωμής γίνεται μόνο στις περιπτώσεις που υπάρχει κίνδυνος παραγραφής της απαίτησης.
Δ)Οι Πρόεδροι Υπηρεσίας εξακολουθούν να ασκούν κανονικά τα καθήκοντά τους.
Ε) Και στα Ποινικά Δικαστηρία, ισχύουν τα ίδια που αναφέρονται παραπάνω για τα Πολιτικά Δικαστήρια (Αναβολή από ώρα 10.00 μετά δήλωση του Γραμματέα της έδρας στον Πρόεδρο ότι τηρεί ωράριο, άλλως αναβολή ώρα 15.00). Και αυτό για τη διευκόλυνση και αποφυγή ταλαιπωρίας όλων των παραγόντων της δίκης. Εξαιρούνται όμως και δικάζονται κανονικά, όλες οι επείγουσες ποινικές υποθέσεις, όπως όταν υπάρχει κίνδυνος παραγραφής, συμπλήρωση του ορίου προσωρινής κράτησης κλπ, όπως επίσης και τα αυτόφωρα.
Από τα πταίσματα επίσης δικάζονται μόνο οι υποθέσεις για τις οποίες υπάρχει κίνδυνος παραγραφής.