Ανακοίνωση για διαγωνισμούς Εθνικης Σχολής Δικαστικών Λειτουργών

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα , 13-3-2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την 12-3-2012 διαπιστώσαμε ότι στο σχέδιο νόμου για το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων, το οποίο είχε ψηφιστεί επί της αρχής και στα άρθρα την 6-3-2012, με τροπολογία επαναδιατυπώθηκε η δέσμευση για την τήρηση της αναλογίας 1-5 για κάλυψη των θέσεων των αποχωρούντων από την υπηρεσία σε σχέση με τους νεοπροσλαμβανόμενους, χωρίς κάποια διάκριση για τους δικαστικούς λειτουργούς.
Ενόψει του ότι η εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου στο Δικαστικό Σώμα θα προκαλούσε πολύ μεγάλα προβλήματα, αφού δεν θα αναπληρώνονταν στο βαθμό που είναι τουλάχιστον αναγκαίο, λόγω των αποχωρήσεων των ανωτάτων δικαστικών λειτουργών με την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας, τα κενά που δημιουργούνται στο πρώτο βαθμό ,προχωρήσαμε, χθες το απόγευμα, σε διάβημα προς τον αρμόδιο Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ντίνο Ρόβλια , με ταυτόχρονη ενημέρωση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Μιλτιάδη Παπαιωάννου. Ζητήσαμε δε, την ρητή εξαίρεση των διαγωνισμών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών από την συγκεκριμένη ρύθμιση προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της Δικαιοσύνης.
Αποτέλεσμα της παρέμβασης μας αυτής ήταν ,κατά την απογευματινή συνεδρίαση της Βουλής, για την ψήφιση του νομοσχεδίου στο σύνολο του, ο Υφυπουργός κ.Ρόβλιας να προβεί σε ερμηνευτική δήλωση που καταχωρήθηκε στα πρακτικά και ρητά αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «τα γνωστά και μεγάλα κενά στο χώρο της δικαιοσύνης , θα καλυφθούν στο πλαίσιο των ισχυουσών διατάξεων, οι οποίες δεν τροποποιούνται με την παρούσα ρύθμιση».
Κατόπιν αυτών θεωρούμε ότι επιλύθηκε κατ΄ αποτέλεσμα με τον προσφορότερο τρόπο ένα ζήτημα το οποίο θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μείζον ζήτημα για τις συνθήκες εργασίας στον 1ο βαθμό και τους χρόνους απονομής της Δικαιοσύνης.
Ευθύς αμέσως και μετά την εξέλιξη αυτή ο Υπουργός Δικαιοσύνης υπέγραψε την προκήρυξη του νέου εισαγωγικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών για την κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων των Δικαστικών Λειτουργών της ποινικής και πολιτικής δικαιοσύνης (55 θέσεις Δικαστών και 12 Εισαγγελέων).

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
        ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ                     ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα, 13-3-2012
Αρ. Πρωτ.:37

Προς :
τον Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Κύριο Ντίνο Ρόβλια
Κοιν.: Υπουργο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ.
Μιλτιάδη Παπαιωάννου

Κύριε Υπουργέ,
Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε πριν από λίγες ώρες ,ότι κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου για το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων κατατέθηκε από το Υπουργείο σας προς ψήφιση και τροπολογία , σύμφωνα με την οποία ισχύει για όλους τους αμειβόμενους, μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, η αναλογία σε κάθε πέντε (5) αποχωρήσεις από την υπηρεσία να αντιστοιχεί μία (1) πρόσληψη. Στην τροπολογία αυτή δεν διατυπώνεται εξαίρεση για τους Δικαστικούς Λειτουργούς.
Οφείλουμε να σας επισημάνουμε τις αντιρρήσεις μας για την παράλειψη αυτή για τους ακόλουθους λόγους : Πρώτον μια τέτοια διάταξη είναι προδήλως αντισυνταγματική , αφού εξομοιώνει τους Δικαστικούς Λειτουργούς , οι οποίοι είναι άμεσα όργανα του Κράτους, με τους υπαλλήλους του Δημόσιου Τομέα με συνέπεια την υπαγωγή τους σε εργασιακό καθεστώς, που δεν είναι σύμφωνο με το ισόκυρο και ισότιμο των τριών Λειτουργιών και βάλλει κατά της λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας τους , που καθιερώνεται στο άρθρο 87 παρ.1 του Συντάγματος , δεδομένου ότι η υπαγωγή σε μια τέτοια ρύθμιση επηρεάζει την λειτουργία της Δικαιοσύνης δυσχεραίνοντας την απονομή της. Δεύτερον, γιατί μια τέτοια ρύθμιση θα ματαιώσει οριστικά , οποιαδήποτε προσπάθεια εκδίκασης σε εύλογο χρόνο , κυρίως στον 1ο Βαθμό των εκκρεμουσών υποθέσεων και μάλιστα με τον πλέον αντιφατικό τρόπο τις ρυθμίσεις του νέου νόμου 4055/2012 , ο οποίος ψηφίστηκε μόλις πριν λίγες ημέρες και μόλις χθες δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ τεύχος Α΄, Αρ. φύλλου 51/12-3-2012) με τίτλο «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκειά αυτής».
Κατόπιν αυτών , παρακαλούμε την Εθνική Αντιπροσωπεία και εσάς προσωπικά να ενεργήσετε προς την κατεύθυνση της εξαίρεσης των Δικαστικών Λειτουργών από την ανωτέρω τροπολογία, προκειμένου να ανταποκριθεί η Πολιτεία στο αίτημα των Πολιτών για σύντμηση του χρόνου απονομής της Δικαιοσύνης , που με βεβαιότητα θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της Χώρας και θα πάψει να προκαλεί το λυπηρό φαινόμενο της καταδίκης της από το Διεθνές Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και μάλιστα με εντεινόμενη συχνότητα.

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
     ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
           ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ                        ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Αθήνα, 14/3/2012
Αρ.Πρωτ.: 273

Προς; Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων
Κοινοποίηση: Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τον κ. Μιλτιάδη Παπαιωάννου

Κύριε Πρόεδρε,
Κύριε Γενικέ Γραμματέα,
Αξιότιμα μέλη του Δ.Σ.

Σε απάντηση της με σρ. πρωτ. 37/13-3-2012 επιστολής σας, σας γνωρίζω τα εξής:
1. Με την τροπολογία (ήδη άρθρο ένατο) του ψηφισθέντος από την 6-3-2012 (επί της αρχής και στα άρθρα) νομοσχεδίου για το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων, δεν επήλθε οποιαδήποτε αλλαγή στην κείμενη νομοθεσία που αφορά τον περιορισμό των προσλήψεων,
2.Προς αποφυγή οποιασδήποτε παρερμηνίας, κατά την χθεσινή ψήφιση του νομοσχεδίου στο σύνολο του στην Ολομέλεια της Βουλής, προέβην σε σχετική ερμηνευτική δήλωση, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής
Η ρύθμιση της παρ. 20α εδάφιο δεύτερο της τροπολογίας και ήδη άρθρου ένατου του Ν/Σ, σχετικά με τους δικαστικούς λειτουργούς, υπαγορεύεται από την υποχρέωση συνεχούς ενημέρωσης και επικαιροποίησης της βάσης δεδομένων των προσώπων, οι απολαβές των οποίων βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.
Τα γνωστά και μεγάλα κενά στο χώρο στη δικαιοσύνης, θα καλυφθούν στο πλαίσιο των ισχυουσών διατάξεων, οι οποίες δεν τροποποιούνται με την παρούσα ρύθμιση.

Με εκτίμηση

Ντίνος Ρόβλιας
Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης