Αίτημα προς κ. Υπουργό Οικονομικών για πρόσληψη υπολοίπου επιτυχόντων της ΕΣΔΙΚ

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210 ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα 12-1-2011
Αρ. Πρωτ. 3
Προς τον Υπουργό Οικονομικών
κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου
Κοινοποίηση:Υπουργό Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων
κ. Χάρη Καστανίδη

Κύριε Υπουργέ,
Όπως γνωρίζετε η απονομή της Δικαιοσύνης στη χώρα μας καθυστερεί σε μεγάλο βαθμό, με συνέπεια το μεν να καταδικάζεται η χώρα μας από το Δικαστήριο του Στρασβούργου, το δε να διαμαρτύρονται οι πολίτες.
Κατά τον τελευταίο διαγωνισμό της Σχολής Δικαστών, εισήχθησαν πενήντα πέντε(55) σπουδαστές, της κατεύθυνσης Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, ενώ τα κενά είναι υπερδιπλάσια.
Όπως σας έχει ζητήσει και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων κ. Καστανίδης, είναι ανάγκη να καλυφθούν τα κενά δια της προσλήψεως και των υπολοίπων επιτυχόντων (περίπου 50)ενόψει του ότι η λειτουργία της Σχολής θα αρχίσει την 1-2-2011.
Προς τούτο, σας παρακαλούμε να εγκρίνετε τη σχετική δαπάνη και να εισαχθούν στη Σχολή και οι ανωτέρω επιτυχόντες.

Με τιμή