ΤO ΑΡΘΡΟ 9 παρ. 3 Ν 4335/2015 ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, Κωνσταντίνου Κουτσογεώργου Εφέτη Θράκης

ΤO ΑΡΘΡΟ  9 παρ. 3 Ν 4335/2015 ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Κωνσταντίνου Κουτσογεώργου Εφέτη Θράκης

Η διαδοχή μεταξύ των κανόνων δικαίου λόγω νομοθετικών μεταβολών επιβάλλει την εφαρμογή ειδικότερων διατάξεων και σε περίπτωση έλλειψης αυτών  υφιστάμενων  άρχων  διαχρονικού δικαίου, που προσδιορίζουν το  χρονικό  όριο του πέρατος της   ισχύος των παλαιότερων κανόνων και  οριοθετούν το σημείο κατά το οποίο  συντελείται  η διαδοχή αυτών από τις νέες ρυθμίσεις.

Στο δικονομικό διαχρονικό  δίκαιο ισχύει η αρχή της  αυτοτέλειας των επιμέρους διαδικαστικών πράξεων που περιέχεται και στον κανόνα του άρθρου 12 ΕισΝΚΠολΔ σύμφωνα με την οποία οι διαδικαστικές πράξεις ρυθμίζονται από το δίκαιο που ισχύει  κατά το χρόνο που επιχειρούνται. (βλ Κουσούλη σε Κεραμεύς/Κονδύλης/Νίκας Ερμηνεία ΚΠολΔ ΙΙ αρθα 12 ΕισΝΚΠολΔ αριθμ 1). Από  τον προαναφερόμενο όμως κανόνα εισάγει απόκλιση η διάταξη του άρθρου 50 παρ. 1 ΕισΝΚΠολΔ, σύμφωνα με την οποία η έναρξη της  εκτέλεσης  κατά την εισαγωγή του ΚΠολΔ, αποτελεί το χρονικό σημείο, κατά το οποίο ισχύουν οι διατάξεις του που ρυθμίζουν την αναγκαστική εκτέλεση που θεωρείται ότι άρχισε από την επίδοση της επιταγής. Η διάταξη αυτή δεν εισάγει γενικό κανόνα διαχρονικού δικαίου για όλες τις πράξεις της αναγκαστικής εκτέλεσης, αλλά αποτελεί   ειδική ρύθμιση που προσδιορίζει  το χρονικό σημείο έναρξης εφαρμογής του Κ.Πολ.Δ. σε θέματα αναγκαστικής εκτέλεσης.

Οι νόμοι που ρυθμίζουν τη συνδρομή των δανειστών στη    διαδικασία της κατατάξεως δεν αφορούν κυρίως τα ίδια τα δικαιώματα, αλλά κανονίζουν τον τρόπο της ενασκήσεώς τους επί της ομάδας περιουσίας  που υπάρχει σε ορισμένο χρόνο. Επομένως και τα ρυθμιζόμενα  από τους    νόμους αυτούς προνόμια δεν κρίνονται  σύμφωνα με τον νόμο που ισχύει    κατά τον χρόνο της γενέσεως του δικαιώματος ή της ενάρξεως της αναγκαστικής εκτελέσεως, αλλά σύμφωνα με αυτόν που ισχύει κατά τον χρόνο της κατατάξεως, αφού η λόγω του προνομίου προτίμηση δεν αποτελεί  στοιχείο της απαιτήσεως, αλλά αφορά τη σχέση των απαιτήσεων μεταξύ τους  λόγω  της συνδρομής περισσότερων δανειστών (βλ ΟλΑΠ  21/1994 ΕλλΔνη 1995 σελ. 574). Με τον τρόπο αυτό  σε σχέση με τα προνόμια, λόγω το δικονομικού χαρακτήρα αυτών ισχύει η  αρχή της αυτοτέλειας των διαδικαστικών πράξεων, κατά τρόπο ώστε   η  κατάταξη των απαιτήσεων  για  όλες  τις εκτελέσεις να  επιχειρείται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο σύνταξης του πίνακα (βλ ΟλΑΠ 12/2015 ΕΠολΔ 2015 σελ. 308), δεδομένου άλλωστε, ότι οι κανόνες που ρυθμίζουν τον  τρόπο κατανομής του πλειστηριάσματος αποτελούν ειδική ενότητα, η οποία δεν συνδέεται με την κίνηση της αναγκαστικής εκτέλεσης και κατά μείζονα λόγο με την έναρξη αυτής, Η ανωτέρω διαχρονικού δικαίου ειδικότερη   ρύθμιση του 50 παρ. 1 ΕισΝΚΠολΔ επαναλαμβάνεται και από την διάταξη του άρθρου 9 παρ.3 Ν 4335/2015, χωρίς όμως  σε αυτήν να περιληφθεί κάποια ρύθμιση, η οποία  διευρύνει  τα αντικειμενικά όρια εφαρμογής  της,   κατά τρόπο ώστε η απόκλιση από  την αρχή  της αυτοτέλειας των διαδικαστικών πράξεων να καλύπτει  και την διαδικασία  της κατάταξης.

Με  δεδομένα όσα  ανωτέρω  εκτέθηκαν   σε σχέση με την  ερμηνεία του άρθρου 50 παρ. 1 ΕισΝΚΠολΔ  θα ήταν  αναγκαίο  να περιληφθεί  στην διάταξη του  9 παρ.3 Ν 4335/2015 ένας   κανόνας που  θα προσδιόριζε  την επίδοση της επιταγής ως το χρονικό σημείο έναρξης της ισχύος  των  διατάξεων   που ρυθμίζουν την  διαδικασία της   κατάταξης. Η έλλειψη ενός   αντιστοίχου  περιεχομένου ειδικού κανόνα επιβεβαιώνει,  ότι ούτε η  ρύθμιση του άρθρου 9   παρ.3 Ν 4335/2015, όπως και η αντιστοίχου περιεχομένου διάταξη του άρθρου 50 παρ. 1 ΕισΝΚΠολΔ  αποτελεί  τον κανόνα διαχρονικού δικαίου, ο οποίος  ισχύει   σε σχέση με την διαδικασία της κατάταξης των απαιτήσεων. Υπό τους όρους αυτούς ο κανόνας διαχρονικού δικαίου που προκύπτει από την αρχή της αυτοτέλειας των διαδικαστικών πράξεων ο οποίος επιβάλλει   την εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν  κατά το χρόνο της κατάταξης εξακολουθεί να εφαρμόζεται  και σε σχέση με τις  διατάξεις που ρυθμίζουν την κατάταξη των απαιτήσεων όπως  διαμορφώθηκαν μετά την ισχύ του Ν 4335/2015. Επομένως,  οι νέες ρυθμίσεις του νόμου αυτού εφαρμόζονται  κατά  την κατάταξη  των  απαιτήσεων,  εφόσον ο σχετικός   πίνακας κατάταξης  συντάχθηκε μετά την έναρξη ισχύος του Ν 4335/2015 ανεξαρτήτως του χρόνου επίδοσης  της επιταγής   προς εκτέλεση.