Στιγμιότυπο 2019-03-28, 10.51.49 π.μ.

Σχετικά με την συνάντηση του Δ.Σ. της ΕνΔΕ με την ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης την 1-10-2020, Δημ. Φούκα, Πρ. Πρωτοδικών, Ελ. Κώνστα, Εφέτη

 

                                                                                Αθήνα, 2-10-2020

Κατά τη συνάντηση του διοικητικού συμβουλίου της ΕνΔΕ με τον κο Υπουργό της Δικαιοσύνης και τον κο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, που πραγματοποιήθηκε την 1-10-2020, ο Πρόεδρος της ΕνΔΕ υπέβαλε κατάλογο θεμάτων, επί των οποίων έγινε συζήτηση.

Τα θέματα που τέθηκαν από το προεδρείο της Ένωσης χαρακτηρίζονται -επιεικώς- ως «χαμηλής πολιτικής» και δεν άπτονται στο ελάχιστο των σοβαρών θεμάτων της Δικαιοσύνης, περιορίζονται δε στην ενημέρωση της ένωσης σχετικά με τον ρυθμό εκκαθάρισης των απαιτήσεων συναδέλφων από χρονοεπιδόματα και οικονομικές προαγωγές, για την οποία αρκούσε η τηλεφωνική επικοινωνία με την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου και στην ταχύτητα του internet στην περιοχή της Κυψέλης. Για την επιλογή της θεματολογίας αυτής το προεδρείο της Ένωσης οφείλει εξηγήσεις στους συναδέλφους.

Αναμφισβήτητα, το σημείο της συνάντησης με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ήταν εκείνο κατά το οποίο οι συμμετέχοντες ενημερωθήκαμε ότι το Προεδρείο της Ένωσης, ο Πρόεδρός της και τα ορισθέντα από αυτόν μέλη της επιτροπής για την τροποποίηση του νόμου 3869/2010 συμφώνησαν και απεδέχθησαν την πραγματοποίηση αποσπάσεων συναδέλφων Ειρηνοδικών και την βίαιη μετακίνησή τους σε άλλα Ειρηνοδικεία, ως επίσης και την ανάθεση της εκδίκασης υποθέσεων του ως άνω νόμου στους Πταισματοδίκες, πράγμα το οποίο ο Πρόεδρος της Ένωσης και τα μέλη του προεδρείου του απέκρυπταν επί μήνες από το ΔΣ και το σύνολο του Δικαστικού Σώματος. Επίσης, ενδιαφέρουσα ήταν η εκ μέρους του Προέδρου αναγνώριση ότι η γενομένη ανακατανομή των θέσεων Προέδρων Εφετών και Εφετών ήταν αίτημα της Ένωσης και διατυπώθηκε από τον ίδιο κατά την συνάντηση του Ιουλίου 2019 και η έκφραση ευχαριστιών προς τον Υπουργό για την ικανοποίηση των αιτημάτων που είχαν περιληφθεί στο σχετικό υπόμνημα.

Επειδή τα ανωτέρω ήταν για εμάς αναμενόμενα, επειδή θεωρούμε απαράδεκτο οι συμφωνίες που συνήφθησαν μεταξύ της πολιτικής εξουσίας και των θεσμών-δανειστών, με την στήριξη του Προέδρου της Ένωσης, ερήμην όμως του Δικαστικού Σώματος, να οδηγούν στην βίαιη ανατροπή της υπηρεσιακής και οικογενειακής ζωής των συναδέλφων, επειδή δεν εκπροσωπούμε κανέναν παρά μόνο τους συναδέλφους μας και επειδή έχουμε την άποψη ότι στις συναντήσεις αυτού του επιπέδου η ΕνΔΕ οφείλει να προωθεί στόχους και αιτήματα που θα βελτιώσουν την απονομή της δικαιοσύνης, υποβάλαμε υπόμνημα με τις εξής κύριες θέσεις:

α)ενημέρωση της ΕνΔΕ επί του υφισταμένου σχεδίου ΚΟΔΚΔΛ, εξέτασή του και αποστολή σχολίων από τα μέλη του ΔΣ της ΕνΔΕ,

β)αναμόρφωση του συστήματος ενδίκων μέσων σε πολιτική και ποινική δίκη ώστε να αποφεύγεται η άσκοπη χρήση τους, ενδεχομένως με τον περιορισμό των λόγων αναίρεσης και την εισαγωγή θεσμών όπως η προδικαστική έρευνα της βασιμότητας του ενδίκου μέσου και περαιτέρω εξέτασή του κατ’ ουσίαν εφόσον κριθεί πιθανή η ευδοκίμησή του,

γ)εφαρμογή του θεσμού της πιλοτικής δίκης στην πολιτική δίκη,

δ)κατάργηση της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων με την μορφή που ισχύει σήμερα και αντικατάστασή της από μία διαδικασία έκδοσης διαταγών ασφαλιστικών μέτρων από τον αρμόδιο Δικαστή αντί αποφάσεων,

ε)αντικατάσταση της εκδόσεως δικαστικής αποφάσεως με την έκδοση πράξεως σε όσες διαδικασίες είναι αυτό δυνατό, όπως στη διαδικασία καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας στις απαλλοτριώσεις, κατόπιν αίτησης του δικαιούχου της αποζημίωσης ή του αρμόδιου φορέα της απαλλοτρίωσης,

στ)Ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας με την μετατροπή των Ειρηνοδικείων σε Δικαστήρια ειδικών διαδικασιών,

ζ)επέκταση και στήριξη των εναλλακτικών μορφών επίλυσης των διαφορών, ιδίως της διαμεσολάβησης. Ειδικά ως προς την επερχόμενη τροποποίηση του Ν. 3869/2010, πρόβλεψη σταδίου υποχρεωτικής διαμεσολάβησης πριν την συζήτηση της αιτήσεως,

η)αναδιάρθρωση του θεσμού της ανάκρισης και οργάνωσή της υπό μορφή ενιαίου τμήματος, το οποίο θα είναι αρμόδιο για το σύνολο των ανακριτικών υποθέσεων, με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό της έρευνας και του ανακριτικού έργου, την αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων και την βέλτιστη διαχείριση συναφών υποθέσεων, με πιθανή χρέωση υποθέσεων σε περισσότερους από έναν ανακριτές, ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας και την πολυπλοκότητα ή την συνάφεια μεταξύ των.

 

      Δημήτριος Φούκας                          Ελευθερία Κώνστα

 

   Πρόεδρος πρωτοδικών                               Εφέτης

      Μέλος ΔΣ ΕνΔΕ                                 Μέλος ΔΣ ΕνΔΕ