Οι ιστοσελίδες ende.gr & members.ende.gr είναι επίσημοι δικτυακοί τόποι της ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ, η οποία και τις διαχειρίζεται.

Τα μέλη της ΕΔΕ και οι επισκέπτες των ιστοσελίδων οφείλουν να διαβάσουν με προσοχή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών και σε περίπτωση διαφωνίας, οφείλουν να μην προβούν στη χρήση αυτών.

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει για το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών τα οποία περιλαμβάνονται στις σελίδες των ιστοσελίδων ende.gr & members.ende.gr

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων  των μελών-χρηστών και των επισκεπτών των ιστοσελίδων της ΕΔΕ, υπόκειται στους όρους της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ – Κανονισμός ΕΕ 679/2016). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη, τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του διαδικτύου, όσο και του ισχύοντος πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά.

Η ΕΔΕ, εφεξής, για λόγους συντομίας, η ΕΝΩΣΗ, δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα δε μέλη της και οι χρήστες των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών της οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση, συμπεραίνεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις.

Σε αντίθετη περίπτωση, οφείλουν να απέχουν από τη χρήση των ως άνω αναφερθέντων ιστοσελίδων της ΕΝΩΣΗΣ ή να επικοινωνούν με τη Γραμματεία για τη λήψη σχετικών διευκρινίσεων.

Εάν κάποιος χρήστης ή μέλος δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα, οφείλει να μην χρησιμοποιεί τις ιστοσελίδες/υπηρεσίες της ΕΔΕ.

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγει η ΕΝΩΣΗ είναι τα ακόλουθα:

Συλλογή Δεδομένων Μελών – Χρηστών

Η ΕΝΩΣΗ διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία των μελών και των χρηστών των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών της, αποκλειστικά για λόγους λειτουργίας και παροχής των ψηφιακών υπηρεσιών.


Καταχώρηση Μελών

Για την καταχώρηση και την πρόσβαση των μελών της ΗΛΙΑΙΑΣ [members.ende.gr] ζητούνται τα εξής στοιχεία : E-mail – Κωδικός πρόσβασης (pass).

Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται για την καταχώρηση των Μελών της ΕΝΩΣΗΣ και τη δυνατότητα πρόσβασης στο δίκτυο της ΗΛΙΑΙΑΣ, διατηρούνται δε στο αντίστοιχο Μητρώο Μελών.  Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε διαβιβάζονται σε τρίτους.

Η ΕΝΩΣΗ δύναται να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για να αποστέλλει ενημερωτικά μηνύματα και να επικοινωνεί με τα μέλη της ΗΛΙΑΙΑΣ: α/ για την υποστήριξη των λειτουργιών του δικτύου β/ για ενημερωτικούς σκοπούς π.χ. αναβάθμισης.


Φόρμα Επικοινωνίας

Η ΕΝΩΣH, στην ιστοσελίδα ende.gr, λαμβάνει μέσω της ανηρτημένης φόρμας επικοινωνίας το ονομ/μο και το e-mail των ενδιαφερομένων να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες της. Τα σχετικά αρχεία διατηρούνται κατά το απαραίτητο για την ικανοποίηση των σχετικών αιτημάτων, χρονικό διάστημα.

Cookies

Η ΕΝΩΣΗ χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση των μελών της καθώς και για την βελτιωμένη λειτουργία των ιστοσελίδων της (π.χ. ψηφιακές υπηρεσίες μελών).


Σχετικά με τα cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες που αποθηκεύονται στο web browser του υπολογιστή σας κατά την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες της ΕΝΩΣΗΣ και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στιγμή. Χρησιμοποιούνται cookies για την καλύτερη δυνατή λειτουργία των ιστοτόπων ende.gr & members.ende.gr, τη σωστή περιήγηση σας, τη σύνδεση και τη μετακίνηση στις σελίδες παροχής υπηρεσιών. Επίσης, χρησιμοποιούμε τα cookies για να λάβουμε τις απαραίτητες πληροφορίες για την βελτίωση των υπηρεσιών, της δομής και του περιεχομένου των ιστοτόπων ende.gr & members.ende.gr


Τι πληροφορίες συλλέγουμε;

Τα cookies και οι πληροφορίες που συλλέγονται διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία των ιστοτόπων της ΕΝΩΣΗΣ. Επιτρέπουν δε την περιήγηση και την ορθή χρήση των λειτουργιών των παρεχομένων υπηρεσιών. Αποκλειομένης της χρήσης τους, δεν θα είναι αποτελεσματική η λειτουργία των ιστοτόπων ende.gr & members.ende.gr.

Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν  πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες και τα μέλη των ιστοσελίδων της ΕΝΩΣΗΣ χρησιμοποιούν τους ως άνω ιστοτόπους ήτοι, ποιές σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν προκύπτουν τυχόν μηνύματα σφαλμάτων. Χρησιμοποιούνται δε αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων των ανωτέρω ιστοσελίδων.

Τα μέλη της ΕΝΩΣΗΣ καθώς και οι επισκέπτες / χρήστες των ιστοσελίδων της  μπορούν να αρνηθούν την παροχή της σχετικής συναίνεσης στο εμφανιζόμενο μήνυμα κατά την είσοδό τους στην ιστοσελίδα ende.gr ώστε να μην είναι δυνατή η χρήση των cookies.

H μη αποδοχή αυτών των cookies, είναι δυνατόν να επηρεάσει την απόδοση και τη λειτουργικότητα των ιστοτόπων ende.gr & members.ende.gr


IP Addresses

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στις υπηρεσίες της ΕΝΩΣΗΣ, αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.


Περίοδος αποθήκευσης

Τα προσωπικά δεδομένα των μελών της ΕΝΩΣΗΣ αποθηκεύονται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της εγγραφής τους σε αυτή. Η ΕΝΩΣΗ δύναται να διατηρεί αρχεία επικοινωνίας, αλληλογραφίας και παραστατικών ακόμη και μετά τη διαγραφή των μελών της, προκειμένου να ανταποκριθεί στις εκ του νόμου υποχρεώσεις της. Το ονομ/μο και το e-mail όσων επικοινωνούν με την ΕΝΩΣΗ μέσω της ανηρτημένης φόρμας επικοινωνίας, διατηρούνται κατά το απαραίτητο για την ικανοποίηση των σχετικών αιτημάτων χρονικό διάστημα.


Δικαίωμα πρόσβασης – ενημέρωσης

Τα ενδιαφερόμενα μέλη της ΕΝΩΣΗΣ, έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία της ΕΝΩΣΗΣ προκειμένου να διασταυρώσουν την ύπαρξη προσωπικού τους αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή/και την διαγραφή του. Ρητώς εξαιρούνται, τα αρχεία τα οποία η ΕΝΩΣΗ υποχρεούται εκ του νόμου να διατηρήσει στο αρχείο της.

Η ΕΝΩΣΗ και ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΕ είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων των μελών της, για λόγους στατιστικούς.

Δεσμοί (links) προς άλλες ιστοσελίδες

Στις ιστοσελίδες της ΕΝΩΣΗΣ ενδέχεται να περιλαμβάνονται και links (“δεσμοί”) προς άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες δεν ελέγχονται από την ίδια αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η ΕΝΩΣΗ για την Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων την οποία αυτές ακολουθούν.

Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Η ΕΝΩΣΗ διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των ληφθέντων στοιχείων και δεν θα τα διαβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), για κανένα λόγο, με την εξαίρεση των εκ του νόμου οριζομένων προβλέψεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Επικοινωνία

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην τήρηση αρχείου ή στην παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Γραμματεία της ΕΝΩΣΗΣ στα ακόλουθα στοιχεία:

E-mail:   endikeis@otenet.gr
Διεύθυνση: Πρωτοδικείο Αθηνών, Κτίριο 6 πρ. Σχ. Ευελπίδων
Τηλέφωνο: 210 – 88.27.380.