Στιγμιότυπο 2020-05-15, 10.50.07 πμ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥ 3869/2010 ΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ – ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ – ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Δ.Σ. ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΜΑΥΡΙΔΗ

 

Παραθέτουμε παρακάτω τις παρατηρήσεις και προτάσεις μας για τη βελτίωση του προωθούμενου νομοσχεδίου επαναπροσδιορισμού των υποθέσεων του νομου 3869/2010.Αναγνωρίζουμε την ανάγκη οι εν λόγω υποθέσεις να εκδικαστούν εντός εύλογου χρόνου και να μη λιμνάζουν για καιρό στα Δικαστήρια, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει με ομαλό τρόπο και χωρίς υπέρμετρη επιβάρυνση των Ειρηνοδικείων.Ειδικότερα:

1) Ο επαναπροσδιορισμός όλων των αιτήσεων νόμου 3869/2010, για τις οποίες έχει προσδιοριστεί δικάσιμος πέραν της 15-6-2021, θα έχει ως αποτέλεσμα την συσσώρευση τεράστιου όγκου υποθέσεων και υπέρμετρη επιβάρυνση ήδη βεβαρυμένων με πολλές αιτήσεις του νόμου 3869/2010 Ειρηνοδικείων, ειδικά αυτών, που βρίσκονται σε μεγάλες πόλεις. Οι Ειρηνοδίκες δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό τον όγκο εργασίας με αποτέλεσμα η δημοσίευση αποφάσεων επί των εν λόγω αιτήσεων να καθυστερεί πέραν του εξαμήνου και οι Ειρηνοδίκες να κινδυνεύουν με πειθαρχικές κυρώσεις. Είναι επίσης βέβαιο ότι με τέτοιο όγκο εργασίας η ποιότητα των αποφάσεων θα επηρεαστεί προς το χειρότερο και οι αιτούντες-υπερχρεωμένοι οφειλέτες δεν θα τύχουν της ενδελεχούς μελέτης και κρίσης των υποθέσεών τους.

Πρόταση: ο επαναπροσδιορισμός των εν λόγω υποθέσεων να γίνει σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου και ανάλογα με τον αριθμό των εκκρεμών αιτήσεων κάθε Ειρηνοδικείου, να συνδυαστεί με άμεση πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων και θέσπιση ετήσιου ανώτατου ορίου χρέωσης υποθέσεων για κάθε Ειρηνοδικείο και Ειρηνοδίκη.

2) Η κατάργηση της προφορικής διαδικασίας θα επηρεάσει προς το χειρότερο την ποιότητα των αποφάσεων, εφόσον μέσω της προφορικής διαδικασίας και της ακρόασης του μάρτυρα ή του ίδιου του αιτούντος-υπερχρεωμένου οφειλέτη, ο Ειρηνοδίκης δύναται να σχηματίσει καλύτερη άποψη για την υπόθεση και να αποφασίσει ορθότερα για την υπαγωγή ή όχι του οφειλέτη στον εν λόγω νόμο, αξιολογώντας τη μεταβολή στα οικονομικά του δεδομένα, όπως μόνο ο ίδιος ο οφειλέτης ή μάρτυρας από το κοντινό του περιβάλλον μπορεί να του εξηγήσει προφορικά στο ακροατήριο, και κρίνοντας την ένσταση δόλου, που προβάλλουν συχνά οι τράπεζες. Καταργώντας την προφορική διαδικασία είναι πολύ πιθανό να αυξηθούν οι απορρίψεις αιτήσεων λόγω δόλιας υπερχρέωσης, εφόσον από τα φορολογικά έγγραφα (Ε1, εκκαθαριστικά σημειώματα) και τους προσκομιζόμενους λογαριασμούς, δεν προκύπτουν με ασφάλεια τα εισοδήματα του οφειλέτη και οι ανάγκες του, δεδομένου ότι στη χώρα μας υπάρχει συχνά αδήλωτη εργασία και εισοδήματα που δεν δηλώνονται.

3) Η θέσπιση ως ποινή για τον  αιτούντα-υπερχρεωμένο οφειλέτη που θα αμελήσει να καταθέσει την αίτηση επαναπροσδιορισμού της υπόθεσής του, ότι η υπόθεσή του θα αποσύρεται, θα έχει ως αποτέλεσμα οφειλέτες, οι οποίοι για κάποιο λόγο θα απωλέσουν την προθεσμία κατάθεσης της αίτησης επαναπροσδιορισμού να μην δύνανται πλέον να ενταχθούν στο νόμο και να προστατεύσουν την κύρια κατοικία τους κατά παράβαση της συνταγματικής αρχής του άρθρου 20 του Συντάγματος για την παροχή δικαστικής προστασίας. Είναι δε πολύ συχνό το φαινόμενο οφειλέτες, που έχουν καταθέσει αιτήσεις και τους δόθηκε μακρινή δικάσιμος να μετακομίζουν προς αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό ή να αλλάζουν μετέπειτα δικηγόρο. Οι εν λόγω οφειλέτες είναι πολύ πιθανό, εάν δεν ενημερωθούν έγκαιρα να απωλέσουν για πάντα το δικαίωμα ρύθμισης των οφειλών τους και προστασίας της περιουσίας τους με οδυνηρά για τους ίδιους αποτελέσματα.

Πρόταση: Ο αιτών-υπερχρεωμένος οφειλέτης που απώλεσε την προθεσμία κατάθεσης της αίτησης επαναπροσδιορισμού της αίτησής του να δικαιούται να καταθέσει αίτηση επαναπροσδιορισμού σε νέα προθεσμία, στην οποία να επικαλείται το λόγο, που απώλεσε την προηγούμενη προθεσμία και να τον αποδεικνύει στη συνέχεια.