876786556

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΓΩΓΕΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΟΔΙΚΕΙΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΠΡΙΝ ΤΟ 2008

          Μετά από επικοινωνία με τη Γραμματεία του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2 Συντ. (Μισθοδικείου) σχετικά με τις αγωγές που εκκρεμούν και αφορούν αναδρομικές αποδοχές ετών 2007 και πριν, που μας έχουν ήδη καταβληθεί, ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι είναι απαραίτητη η υποβολή δήλωσης παραίτησης από τα σχετικά δικόγραφα, ώστε να μην επιδικαστούν σε βάρος μας δικαστικά έξοδα.

           Για το σκοπό αυτό και προς διευκόλυνση τόσο των συναδέλφων όσο και της Γραμματείας του Μισθοδικείου παρακαλούνται οι Διευθύνοντες όλα τα Δικαστήρια και τις Εισαγγελίες της χώρας και εφόσον δεν έχουν ήδη προβεί σε σχετικές ενέργειες, να αποστείλουν στη Γραμματεία του Μισθοδικείου καταστάσεις των υπηρετούντων Δικαστικών Λειτουργών, που έχουν διοριστεί το έτος 2007 και προγενέστερα (οι διορισθέντες το 2008 και μετά δεν έχουν καταθέσει σχετικές αγωγές και συνεπώς δεν τους αφορά η διαδικασία αυτή). Στη συνέχεια, τα Δικαστήρια και οι Εισαγγελίες θα ενημερωθούν απευθείας από τη Γραμματεία του Μισθοδικείου για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν (συμπλήρωση δηλώσεων παραίτησης από δικόγραφο με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από δημόσια αρχή ή ΚΕΠ, επικόλληση μεγαρόσημου 3,00 ευρώ και ομαδική αποστολή τους στο Μισθοδικείο). Όλη η διαδικασία θα διεκπεραιωθεί απευθείας από τα Δικαστήρια και Εισαγγελίες χωρίς να χρειάζεται άλλη ενέργεια από τους Δικαστικούς Λειτουργούς.

          Παρακαλούμε για την άμεση αποστολή των πιο πάνω στοιχείων (καταστάσεις Δικαστικών Λειτουργών) στο Μισθοδικείο, ενόψει του ότι επίκειται ο προσδιορισμός των υποθέσεων. Οι καταστάσεις αυτές να αποσταλούν στις ακόλουθες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 1) gsimati@adjustice.gr και 2) mkoumoutsakou@adjustice.gr

43r34r