Οι θέσεις που διατύπωσε η Ομάδα μας «Δικαστική Πρωτοβουλία» κατά τη συνάντηση του ΔΣ της ΕνΔΕ της 1ης Οκτωβρίου 2020 με τον Υπουργό Δικαιοσύνης

Οι θέσεις που διατύπωσε η Ομάδα μας «Δικαστική Πρωτοβουλία» κατά τη συνάντηση του ΔΣ της ΕνΔΕ της 1ης Οκτωβρίου 2020 με τον Υπουργό Δικαιοσύνης                                                                            

Αθήνα, 26-10-2020

Κατά τη συνάντηση του νεοεκλεγέντος Δ.Σ. της ΕνΔΕ της 1ης Οκτωβρίου 2020 με τον Υπουργό της Δικαιοσύνης και επί των θεμάτων, που συζητήθηκαν, όπως αυτά προσδιορίστηκαν στο με αριθμό πρωτ. 420/25-9-2020 έγγραφο της Ένωσης συμφωνήσαμε:

1) Στην επίσπευση της διαδικασίας επικαιροποίησης του σχεδίου του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών ώστε η ψήφιση του να έχει ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος δικαστικού έτους 2020-2021

2) Στο καθολικό αίτημα περί της αναγκαιότητας σύνταξης ενιαίου πρωτοκόλλου για την αντιμετώπιση της πανδημίας κατά τη λειτουργία των δικαστηρίων, που θα έχει θετικά αποτελέσματα σε ζητήματα εν γένει συντονισμού ενεργειών. Εξάλλου, επί του εν λόγω ζητήματος (της πανδημίας) και των τρόπων αντιμετώπισης της είχαμε δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στο προεκλογικό μας πρόγραμμα

3) Στην κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων των Ειρηνοδικών, που αποτελεί διαχρονικά πάγιο αίτημα της Ένωσης και στην προκήρυξη διαγωνισμού για την Κατεύθυνση Ειρηνοδικών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Ο Υπουργός δεσμεύθηκε ότι η σχετική προκήρυξη θα εκδοθεί το συντομότερο δυνατόν

4) Στην ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης οικονομικών απαιτήσεων, η οποία καθυστερεί λόγω της υποστελέχωσης του σχετικού τμήματος του Υπουργείου.

5) Στην κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων των Δικαστικών Υπαλλήλων.

Ως προς τα ανωτέρω θέματα η Ομάδα μας συμφώνησε απόλυτα ότι πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητες τόσο της Ένωσής μας όσο και του αρμόδιου Υπουργείου Δικαιοσύνης.

 

Ιδιαίτερη συζήτηση διεξήχθη για:

Α) το θέμα του σχεδίου νόμου για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα και δη τον επαναπροσδιορισμό και την εκδίκαση 40.000 περίπου εκκρεμών υποθέσεων ενώπιον 30 Ειρηνοδικείων της χώρας εντός χρονικού διαστήματος ενός εξαμήνου. Τα μέλη της Ομάδας μας – υπογράφοντες την παρούσα διατυπώσαμε τη διαφωνία μας στην επίσπευση της συζήτησης αυτών των υποθέσεων σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, διότι, πλην του γεγονότος ότι δεν παρέχονται εγγυήσεις ορθής απονομής της Δικαιοσύνης και τούτο θα αποβεί εις βάρος των πολιτών, παραβιάζεται η αρχή της αυτοδιοίκησης των Δικαστηρίων λόγω της μη τήρησης των Κανονισμών Λειτουργίας των Ειρηνοδικείων. Προτείναμε, δε, ο επαναπροσδιορισμός των ανωτέρω υποθέσεων να γίνει εντός τριών ετών,   χρονικό διάστημα, το οποίο είχε προβλεφθεί ως εύλογος χρόνος περαίωσης των εκκρεμών υποθέσεων κατά το έτος 2015 με το Ν. 4336/2015. Τονίσαμε, επίσης, ότι από 1-1-2021 τα Ειρηνοδικεία της χώρας θα επιβαρυνθούν, και πάλι, ιδιαίτερα, καθότι, με σχετικό σχέδιο νόμου, του οποίου εκκρεμεί η ψήφιση, αλλάζει η αρμοδιότητα των πτωχευτικών υποθέσεων και ποσοστό περίπου 90% αυτών των υποθέσεων θα υπάγεται στην αρμοδιότητα των Ειρηνοδικείων. Εκφράσαμε, δε, τις επιφυλάξεις μας σχετικά με το γεγονός ότι με τις νέες διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα πτωχευτική ικανότητα αποκτούν και φυσικά πρόσωπα για οφειλές σε πιστωτικά ιδρύματα υπό τις προϋποθέσεις, που καθορίζονται και ότι στην πτωχευτική περιουσία υπάγεται και η πρώτη κατοικία.   Τέλος, αναφέραμε ότι ο διαχωρισμός σε «καλά» και «κακά» Ειρηνοδικεία είναι προσβλητικός για πολλούς συναδέλφους και ότι πρέπει να διερευνηθούν τα αίτια της καθυστέρησης προσδιορισμού των παραπάνω υποθέσεων, π.χ. κενές οργανικές θέσεις, μη ειδικά τμήματα, μη ορθή κατανομή των οργανικών θέσεων στα Ειρηνοδικεία κατά την αύξηση αυτών (οργανικών θέσεων) και με βάση τα εισερχόμενα δικόγραφα κλπ.

Β) την πρόταση περί νομοθετικής παρέμβασης, που θα απαγορεύει στους αφυπηρετούντες Δικαστικούς Λειτουργούς ν’ αναλαμβάνουν δημόσια αξιώματα εντός διαστήματος δύο ετών από την αφυπηρέτησή τους. Επί της πρότασης αυτής η Ομάδα μας δια της Εφέτη κ. Μαργαρίτας Στενιώτη διατύπωσε την άποψη ότι πρέπει να διαχωρίσουμε την ηθική από τη νομική διάσταση του ζητήματος. Σε νομικό επίπεδο εκφράσαμε τον προβληματισμό μας περί της συνταγματικότητας μίας τέτοιας διάταξης νόμου και κυρίως σε σχέση με τις αρχές της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας, της οικονομικής ελευθερίας κλπ., απόψεις, που είχαμε εκθέσει εκτενώς και κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνελεύσεως του 2018. Σε κάθε, όμως, περίπτωση επίσημη θέση της Ένωσης μας αποτελεί η θέση, που υιοθέτησε η Γενική Συνέλευση του Σώματος το έτος 2018 περί θέσπισης της σχετικής απαγόρευσης.

Τέλος, η Ομάδα μας τόνισε την ανάγκη εκσυγχρονισμού της Δικαιοσύνης, ώστε να καταπολεμηθούν χρόνιες παθογένειές της, την ανάγκη ψηφιοποίησης της Δικαιοσύνης και την άμεση πρόβλεψη νομοθετικού πλαισίου για χορήγηση ψηφιακής υπογραφής σε Δικαστικούς Λειτουργούς και Δικαστικούς Υπαλλήλους, η αναγκαιότητα της οποίας αναδείχθηκε εντονότερα λόγω της πανδημίας.                                          

 Μαργαρίτα Στενιώτη, Εφέτης, Μέλος ΔΣ της ΕνΔΕ

Κώστας Βουλγαρίδης, Εφέτης, Μέλος ΔΣ της ΕνΔΕ

Νικήτας Βελίας, Ειρηνοδίκης, Μέλος ΔΣ της ΕνΔΕ

Μάνος Φωτάκης, Ειρηνοδίκης Μέλος ΔΣ της ΕνΔΕ

 

                                                          Αθήνα, 26-10-2020