Καταστατικό

της ‘Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

Τον Δεκέμβριο του 2015 συγκλήθηκε Καταστατική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Η προη­γούμενη τροποποίηση του Καταστατικού είχε γίνει το 2000. Οι χρονιές που μεσολάβησαν κατέδειξαν αδυναμίες και κενά στο περιεχόμενό του, που θα έπρεπε να αρθούν.