44t5t5457755t45t44

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΑΣ ΞΥΛΙΑ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΙΩΑΝΝΑΣ ΞΥΛΙΑ,
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

Στιγμιότυπο 2020-07-21, 12.07.28 μ.μ.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

Αποφάσισα τη συμμετοχή μου στις αρχαιρεσίες της Ένωσης, ως υποψήφια για το Δ.Σ. αυτής, επειδή πιστεύω ότι στο λειτούργημα που ασκούμε κύριο μέλημά μας πρέπει να είναι η ορθή, έγκαιρη και αποτελεσματική και όχι απλώς διεκπεραιωτική απονομή της δικαιοσύνης, με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων όλων των πολιτών και γενικότερα του δημοσίου συμφέροντος, βάσει του Συντάγματος και των νόμων και ανεξάρτητα από τις όποιες πλειοψηφίες διαμορφώνονται στην κοινή γνώμη, την εικαζόμενη ή εκπεφρασμένη βούληση συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, ή την πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης. 

Για την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού της δικαιοσύνης αναγκαία είναι η προσωπική και λειτουργική μας ανεξαρτησία, η οποία αναγνωρίζεται, θεσπίζεται και διασφαλίζεται από τις διατάξεις του Συντάγματος, οι οποίες προβλέπουν ένα ευρύ πλαίσιο εγγυήσεων που αφορούν αφενός στην ανεπηρέαστη από υποδείξεις ή πιέσεις απονομή της δικαιοσύνης, αφετέρου στον διορισμό, την ισοβιότητα, την ανάθεση της επιθεώρησης σε συναδέλφους ανώτερου βαθμού, την ανάθεση στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο κάθε απόφασης σχετικής με την υπηρεσιακή μας εξέλιξη, καθώς και του πειθαρχικού ελέγχου σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια πειθαρχικά συμβούλια, που αποτελούνται μόνο από δικαστές. Οι ρυθμίσεις αυτές, εξασφαλίζοντας ένα ικανοποιητικό σύστημα αυτοδιοίκησης της δικαιοσύνης, που συμβάλλει στην ανεξαρτησία της, είναι πολύτιμες και είναι αυτονόητο ότι πρέπει να διατηρηθούν. Ωστόσο, παρά τις συνταγματικές αυτές εγγυήσεις, ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας που αφορά στην υπηρεσιακή μας κατάσταση είναι επιβεβλημένος. 

Στην κατεύθυνση αυτή ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε, με την αιτιολογική του έκθεση, ήδη από τον Δεκέμβριο 2018, το σχέδιο του νέου Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, από τη συσταθείσα νομοπαρασκευαστική επιτροπή, στην οποία συμμετείχαν ως εκπρόσωποι της Ε.Δ.Ε. ο κ. Χαράλαμπος Σεβαστίδης και η κ. Ακριβή Ερμίδου, το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει εισαχθεί προς ψήφιση. Παραμένει ωστόσο επιτακτική η ανάγκη άμεσης τροποποίησης συγκεκριμένων διατάξεων του ισχύοντος ΚΟΔΚΔΛ (Ν. 1756/1988), είτε αυτές έχουν περιληφθεί στο νέο σχέδιο, είτε δεν υιοθετήθηκαν από την νομοπαρασκευαστική επιτροπή, προκειμένου να διασφαλιστεί η βελτίωση της υπηρεσιακής μας κατάστασης, η οποία συνδέεται άμεσα με την αποτελεσματικότητα της δικαστικής κρίσης, από άποψη ποιότητας και ταχύτητας. 

Μεταξύ άλλων απαιτούνται μεταρρυθμίσεις: 1) στον τρόπο χρέωσης του δικαστή και εισαγγελέα και τον σχετικό πειθαρχικό του έλεγχο, 2) στον τόπο διορισμού και εγκατάστασής του, 3) στη συνυπηρέτηση συζύγου ή συνδεόμενου με σύμφωνο συμβίωσης και 4) στη δυνατότητα εισαγωγής των Ειρηνοδικών (Γ’ και Δ’ τάξης) στην ΕΣΔΙ ως δικαστικών και εισαγγελικών Παρέδρων. Ειδικότερα: 

Α. ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Στον ισχύοντα ΚΟΔΚΔΛ δεν γίνεται καμία αναφορά στα κριτήρια χρέωσης των υποθέσεων σε κάθε δικαστικό λειτουργό, παρά τη σημαντική διαφορά στη φύση των υποθέσεων, αλλά και στον αριθμό τους, τόσο μεταξύ τμημάτων του ίδιου δικαστηρίου, όσο και μεταξύ των δικαστηρίων. Θα πρέπει να επιδιωχθεί νομοθετική ρύθμιση που θα προβλέπει ότι η υπηρεσιακή χρέωση οφείλει να είναι ανάλογη του πραγματικού χρόνου υπηρεσίας του δικαστικού λειτουργού εντός του συγκεκριμένου δικαστικού έτους, ώστε να αποφεύγεται το φαινόμενο της υπερβολικής χρέωσής του σε λίγο χρόνο (λόγω π.χ. προηγούμενης άδειας), που θα καθιστά δυσχερή την εμπρόθεσμη δημοσίευση των αποφάσεων. Παράλληλα, πρέπει να προχωρήσει άμεσα, με πρωτοβουλία της Ένωσης, η τροποποίηση των Κανονισμών Λειτουργίας των Δικαστηρίων, ώστε να προβλέπουν ανώτατο ετήσιο αριθμό χρέωσης των δικαστικών λειτουργών, ανάλογα με τη βαρύτητα των υποθέσεων εκάστου τμήματος. 

Αναγκαία καθίσταται πλέον η τροποποίηση του άρθρου 91 § 2 στ. ε΄ του ισχύοντος ΚΟΔΚΔΛ, όπου τυποποιείται το πειθαρχικό αδίκημα της αδικαιολόγητης καθυστέρησης στην εκτέλεση των καθηκόντων των δικαστικών λειτουργών, με την εισαγωγή επιπλέον ενός ποσοτικού κριτηρίου, δηλαδή του ελάχιστου αριθμού των περαιωμένων πολιτικών υποθέσεων για τον ελεγχόμενο δικαστικό λειτουργό, ώστε να μην στοιχειοθετείται πειθαρχικό αδίκημα όταν αυτός έχει περαιώσει 150 υποθέσεις στο Πρωτοδικείο ή Ειρηνοδικείο ή 50 υποθέσεις στο Εφετείο. 

Β. ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

Με το άρθρο 40 § 3 του ισχύοντος ΚΟΔΚΔΛ προβλέπεται ότι ο δικαστικός λειτουργός οφείλει να διαμένει στην πόλη, όπου είναι η  έδρα  του δικαστηρίου στο οποίο υπηρετεί ή σε προάστιό της. Η διάταξη αυτή ως αναχρονιστική πρέπει να καταργηθεί, αφού μόνο προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει στην υπηρεσιακή κατάσταση, αλλά και στην προσωπική και οικογενειακή ζωή των δικαστικών λειτουργών, λαμβανομένων υπόψη και των κωλυμάτων που προβλέπονται στο άρθρο 42 του ίδιου κώδικα, αλλά και της δυσαναλογίας των δικαστών με καταγωγή από συγκεκριμένα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας σε σχέση με τις διαθέσιμες οργανικές θέσεις που υπάρχουν σ’ αυτά. 

Γ. ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ή ΝΠΔΔ

Οι σχετικές με τη συνυπηρέτηση του δικαστικού λειτουργού με τον/τη σύζυγο, δημόσιο υπάλληλο ή υπάλληλο νπδδ, πρέπει επιτέλους να εκσυγχρονιστούν, ώστε κατ’ αναλογία όσων ισχύουν σε άλλους κλάδους εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, να προβλεφθεί πλέον ρητά ως υποχρεωτική η συνυπηρέτηση, με μετάθεση ή κατά παρέκκλιση απόσπαση του συζύγου. Η υπάρχουσα σήμερα ρύθμιση, που αναγνωρίζει μόνο δυνατότητα συνυπηρέτησης, έχει αποδειχθεί στην πράξη αναποτελεσματική, αφού το Δημόσιο και τα νπδδ, επικαλούμενα ελλείψεις στο προσωπικό απορρίπτουν όλα αδιακρίτως τα αιτήματα. 

Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΣΤΗΝ (ΕΣΔΙ) ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΠΑΡΕΔΡΩΝ

Έχει ήδη προταθεί από την Ένωση και πρέπει να επιδιωχθεί νομοθετική ρύθμιση που θα προβλέπει ειδικό διαγωνισμό μεταξύ Ειρηνοδικών Γ΄ και Δ΄ τάξης, που έχουν συμπληρώσει διετή τουλάχιστον υπηρεσία, από τον οποίο θα καλύπτεται ποσοστό 10% του συνολικού αριθμού των εισακτέων στην κατεύθυνση της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης της ΕΣΔΙ (δικαστικοί και εισαγγελικοί Πάρεδροι).