ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Αθήνα, 30-10-2019
Αριθμ. Πρωτ.: 468

ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

     Η Ένωση υπέβαλε σήμερα εκ νέου αίτημα στον Υπουργό της Δικαιοσύνης για αύξηση των οργανικών θέσεων δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών στον ίδιο αριθμό με αυτόν που προέβλεπε η ΠΝΠ που υπογράφηκε και δημοσιεύθηκε με το ΦΕΚ Α’ 106/2019 (85 θέσεις). Υπενθυμίσαμε τους λόγους για τους οποίους η αύξηση των οργανικών θέσεων είναι αναγκαία προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία των Δικαστηρίων και των Εισαγγελιών της Χώρας καθώς και την δέσμευση του Υπουργείου να απαντήσει σύντομα στο αίτημά μας. Τονίσαμε ότι έχει παρέλθει ικανός χρόνος τριών μηνών, χωρίς μέχρι σήμερα να έχουμε λάβει την οριστική απόφαση της Κυβέρνησης επί του τεθέντος ζητήματος και προβήκαμε σε αναλυτική παράθεση των οργανικών θέσεων που κρίνουμε ότι απαιτούνται ανά βαθμό δικαιοδοσίας λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες Δικαστηρίων και Εισαγγελιών, όπως διαμορφώνονται έπειτα από τις πρόσφατες τροποποιήσεις ιδίως στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

34534534