Διαδικασία εκτέλεσης αποφάσεων που αφορούν το 50% των αναδρομικών

Αθήνα, 9/11/2017
Αριθμ. Πρωτ.: 456

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ  ΤΟ 50% ΤΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ

Οι Συνάδελφοι, για τους οποίους έχουν εκδοθεί αποφάσεις που τους επιδικάζουν το υπόλοιπο 50% των αναδρομικών αποδοχών 2012-2014, χρειάζεται να προσκομίσουν στην Υπηρεσία τους τα ακόλουθα έγγραφα :

  1. Απόφαση (σε επικυρωμένο αντίγραφο και σε απλό)
  2. Υπεύθυνη δήλωση (…δεν έχω εισπράξει και δεν έχω συμψηφίσει την οφειλή μου προς το Δημόσιο και παραιτούμαι από οποιαδήποτε άλλη αξίωση που απορρέει από τη συγκεκριμένη αιτία κατά το επίδικο διάστημα που αναφέρεται στην υπ’ αριθμόν …. απόφαση του …..)
  3. Έκθεση επίδοσης (για να υπολογισθούν οι τόκοι) και
  4. Πράξη παραίτησης του Ν.Σ.Κ. ή βεβαίωση αμετακλήτου της απόφασης

Επίσης, τα λογιστήρια των Δικαστηρίων και των Εισαγγελιών θα πρέπει να συντάξουν μισθολογικές καταστάσεις και χρηματικά εντάλματα που θα αποσταλούν και αυτά υπηρεσιακά στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εφόσον κάποιο λογιστήριο δεν γνωρίζει τον τρόπο συμπλήρωσης των μισθολογικών καταστάσεων ή των χρηματικών ενταλμάτων μπορεί να απευθυνθεί στη Γραμματεία της ΕΔΕ, η οποία έχει στη διάθεσή της αρχεία σε ηλεκτρονική μορφή που μας παραχώρησε ο υπάλληλος του Πρωτοδικείου Αθηνών κ. Ανδρέας Πάσχος.

43r34r