Διάταξη Αναγνώρισης και Εκτέλεσης Δήμευσης περιουσιακού στοιχείου εντός Ε.Ε με βάση τον Καν. 1805/2018 που ισχύει εντός της Ε.Ε από τις 19-12-2020, Λάμπρου Τσόγκα, Αντεισαγγελέα Εφετών Θράκης

Ελληνική Δημοκρατία

Εισαγγελία Εφετών Θράκης

ΔΙΑΤΑΞΗ       1/2021

Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΕΦΕΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ

 

Λάβαμε υπόψη τις διατάξεις του Κανονισμού ΕΕ 2018/1805, που εφαρμόζεται σε κάθε απόφαση δέσμευσης και σε κάθε απόφαση δήμευσης, που εκδίδεται στο πλαίσιο διαδικασιών επί ποινικών υποθέσεων. Ο ανωτέρω Κανονισμός αποτελεί μετεξέλιξη της οδηγίας 2014/42/ΕΕ, που ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το Ν.4478/2017 και η οποία εφαρμόζεται συμπληρωματικά σε σχέση με τις διατάξεις  του Κανονισμού.

Ακολούθως μελετήσαμε τη δικογραφία, που διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Εφετών Θράκης από την Εισαγγελία του Πρωτοδικείου …….. της Γερμανίας. Από τούτη προκύπτουν τα εξής:

Α) Σε βάρος του ……, γεννηθέντος στις……., εκδόθηκε η υπ’αριθμ…….. απόφαση του Πρωτοδικείου ………., με την οποία αυτός καταδικάστκε σε ποινή φυλάκισης 4 ετών και 3 μηνών για την πράξη της απάτης κατ’επάγγελμα εντός συμμορίας, η οποία με βάση το εν λόγω πιστοποιητικό σύμφωνα με το γερμανικό Ποινικό Κώδικα τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών ετών.

Β) Η ανωτέρω απόφαση κατέστη αμετάκλητη στις 31-10-2018.

Γ) Με αυτή επιβλήθηκε δήμευση περιουσιακού στοιχείου ίσης αξίας με την προκληθείσα ζημία, στο δε πιστοποιητικό, που συνοδεύει την απόφαση, γίνεται μνεία ότι δημευθέν περιουσιακό στοιχείο είναι ακίνητο στην ………….. επί της οδού ………

Δ) Η ζημία από την τελεσθείσα στη Γερμανία πράξη της απάτης σύμφωνα με τα εκτεθέντα στο πιο πάνω πιστοποιητικό ανέρχεται στο ποσό των 408.500 ευρώ.

Ε) Για τη δήμευση του ανωτέρω ακινήτου με βάση την προαναφερθείσα απόφαση έχει επισυναφθεί εις διπλούν το από 31-3-2021 πιστοποιητικό δήμευσης σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ του πιο πάνω Κανονισμού. Το πιστοποιητικό αυτό έχει εκδοθεί από τον Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου του ……….. Γερμανίας.

ΣΤ) Το ανωτέρω πιστοποιητό (εις διπλούν), το από 30-3-2021 αίτημα αναγνώρισης και εκτέλεσης της δήμευσης της απόφασης του Πρωτοδικείου του  ………. της Γερμανίας, και η βεβαίωση αμετακλήτου της απόφασης διαβιβάστηκαν απευθείας από τον Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου του ………….. Γερμανίας στον Εισαγγελέα Εφετών Θράκης μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα.

Ζ) Η πράξη της απάτης περιλαμβάνεται στον κατάλογο των εγκλημάτων του άρθρου 3 του Κανονισμού, για τα οποία μπορεί να γίνει λόγος εφαρμογής του σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο άρθρο αυτό, δηλαδή χωρίς έλεγχο του διττού αξιοποίνου των πράξεων, για τις οποίες εκδόθηκε η απόφαση δήμευσης, εφόσον οι πράξεις αυτές τιμωρούνται στο κράτος έκδοσης με ποινή στερητική της ελευθερίας μέγιστης διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών.

Η) Ο ……… είναι ψιλός κύριος του ανωτέρω ακινήτου δυνάμει του υπ’αριθ………. συμβολαιογραφικού εγγράφου της Συμβολαιογράφου………….. νομίμως μεταγεγραμμένου. Το ακίνητο είναι διαμέρισμα ισογείου ορόφου σε οικοδομή στην ……….. επί της οδού………… εντός του …… οικοδομικού τετραγώνου καθαρού εμβαδού ……..τμ και μικτού εμβαδού ……… τμ.

Θ) Στην υπ’αριθ………….. απόφαση του Πρωτοδικείου ……………. και στο από 31-3-2021 πιστοποιητικό του παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού 2018/1805 αναφέρεται ότι η δήμευση του ανωτέρω περιουσιακού στοιχείου έλαβε χώρα για το λόγο ότι τα  οικονομικά ωφέλη, που αποκτήθηκαν μέσω της πράξης της απάτης, δεν βρίσκονται στην κατοχή του …………..και επομένως δημεύεται περιουσιακό στοιχείο, που αντιστοιχεί στην αξία αυτού που αποκτήθηκε κατά το άρθρο 73γ’ του Γερμανικού ΠΚ.

Με βάση τα προαναφερθέντα συντρέχουν οι λόγοι αναγνώρισης και εκτέλεσης της δήμευσης του ανωτέρω ακινήτου, που αποφασίστηκε με την υπ’αριθμ…………. (αμετάκλητη) απόφαση του Πρωτοδικείου……….. και για την οποία συντάχθηκε από τις γερμανικές αρχές το ανωτέρω αναφερθέν πιστοποιητικό του παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού 2018/1805. Ακόμη πρέπει να αναφερθεί ότι το εν λόγω μέτρο είναι ακόλουθο με την αρχή της αναλογικότητας δεδομένου του ύψους της ζημίας της απάτης. Επιπλέον δεν συντρέχει κατά την κρίση μας κάποιος από τους αναφερόμενους στο άρθρο 19 του Κανονισμού 2018/1805 λόγος άρνησης της αναγνώρισης και της εκτέλεσης της δήμευσης του ακινήτου, ενώ για τη διαβίβαση της απόφασης αυτής τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες στον Κανονισμό διατυπώσεις κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα. Εξάλλου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 33 του Κανονισμού, οι ουσιαστικοί λόγοι για την έκδοση της απόφασης δέσμευσης ή της απόφασης δήμευσης δεν μπορούν να προσβληθούν ενώπιον δικαστηρίου του κράτους εκτέλεσης και κατά συνέπεια η βασιμότητα των ουσιαστικών λόγων, στους οποίους στηρίχθηκε το Δικαστήριο του κράτους έκδοσης για τη λήψη της απόφασης της δήμευσης, δεν μπορούν να τύχουν εξέτασης με την παρούσα διάταξή μας. Ειδικά τονίζεται στο σημείο αυτό ότι δεν προκύπτει από τη δικογραφία ότι το ποσοστό του θιγόμενου προσώπου επί του ακινήτου είναι τέτοιο, που καθιστά αδύνατη τη δήμευσή του κατά το  δίκαιο του κράτους εκτέλεσης (δηλαδή κατά το ελληνικό δίκαιο) ή ότι αξία της ζημίας, που προκλήθηκε από την πράξη της απάτης είναι μικρής αξίας και η δήμευση του ακινήτου αποτελεί δυσανάλογο μέτρο σε βάρος του θιγόμενου. Ακόμη σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 εδάφιο γ’ του Κανονισμού 2018/1805 ως περιουσιακά στοιχεία, που αφορά ο εν λόγω Κανονισμός είναι και εκείνα, που υπόκεινται σε δήμευση μέσω της εφαρμογής, στο κράτος έκδοσης οποιωνδήποτε από τις εξουσίες δήμευσης, που προβλέπονται στην οδηγία 2014/42/ΕΕ. Σύμφωνα δε με το άρθρο  4 της πιο πάνω οδηγίας τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, η δήμευση οργάνων και προϊόντων εγκλήματος ή περιουσιακών στοιχείων η αξία των οποίων είναι ισοδύναμη με αυτά τα όργανα ή προϊόντα, υπό την αίρεση οριστικής καταδίκης για ποινικό αδίκημα, που μπορεί να επίσης να έχει απαγγελθεί ερήμην. Κατά το άρθρο 73 του Γερμανικού ΠΚ (δηλαδή του κράτους έκδοσης της απόφασης για τη δήμευση) επιτρέπεται δήμευση περιουσιακού στοιχείου, που αντιστοιχεί στην αξία αυτού που αποκτήθηκε μέσω της αξιόποινης πράξης, εφόσον τούτο δεν το κατέχει ο δράστης. Επίσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 69 του Ελληνικού ΠΚ αν τα αντικείμενα ή τα περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 1 δεν υπάρχουν πλέον ή δεν έχουν βρεθεί, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει δήμευση (αναπληρωματική δήμευση) σε ίσης, κατά το χρόνο έκδοσης της καταδικαστικής απόφασης, αξίας  περιουσιακά στοιχεία του δράστη.  Κατά συνέπεια το ανωτέρω αναφερθέν ακίνητο αποτελεί περιουσιακό στοιχείο, που αφορά ο Κανονισμός 2018/1805 για την αναγνώριση και εκτέλεση της δήμευσης  του κράτους έκδοσης στο κράτος εκτέλεσης.  Επιπλέον σε ό,τι αφορά το ζήτημα του αρμοδίου οργάνου στην Ελλάδα για την αναγνώριση και εκτέλεση της δήμευσης του κράτους έκδοσης πρέπει να αναφερθεί  ότι αρμόδιος για το ζήτημα αυτό ο Εισαγγελέας Εφετών, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το ακίνητο που αφορά η δήμευση. Τούτο προκύπτει από όσα διαλαμβάνονται στο άρθρο 22 Ν.4478/2017, που τυγχάνει εφαρμογής εν προκειμένω, μη υφισταμένου προς το παρόν εφαρμοστικού ελληνικού νόμου  για τον Κανονισμό 2018/1805 ως προς το  ανωτέρω ζήτημα. Επομένως με βάση όλα όσα προεκτέθηκαν το αίτημα των Γερμανικών Αρχών πρέπει να γίνει δεκτό, να αναγνωριστεί και να εκτελεστεί η δήμευση του πιο πάνω ακινήτου, που διατάχθηκε με την υπ’αριθμ. ……….. (αμετάκλητη) απόφαση του Πρωτοδικείου…………… και για την οποία συντάχθηκε από τις γερμανικές αρχές το ανωτέρω αναφερθέν πιστοποιητικό του παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού 2018/1805. Έτσι κρίνουμε ότι τούτο το ακίνητο, του οποίου ο θιγόμενος (……….) είναι ψιλός κύριος,  πρέπει να κατασχεθεί δυνάμει της παρούσας διάταξής μας αφού  αναγνωρίζουμε και εκτελούμε τη δήμευση αυτού δυνάμει της ανωτέρω απόφασης του Πρωτοδικείου του ……….. Γερμανίας και του οικείου πιστοποιητικού του παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού 2018/1805. Προς τούτο  παραγγέλλουμε τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών ……….. να προβεί σε  όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, τη μεταγραφή της παρούσας διάταξης μετά των συνημμένων εγγράφων των Γερμανικών Αρχών (την υπ΄αριθμ. …… αμετάκλητη απόφαση του Πρωτοδικείου ……….., το πιστοποιητικό του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού 2018/1805, το αίτημα περί δήμευσης του Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου …….) στα οικεία βιβλία του  Υποθηκοφυλακείου ……….. και  την εγγραφή  της παρούσας διάταξης μετά των συνημμένων εγγράφων των  Γερμανικών Αρχών (την υπ΄αριθμ……… αμετάκλητη απόφαση του Πρωτοδικείου ………., το πιστοποιητικό του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού 2018/1805, το αίτημα περί δήμευσης του Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου ……….) στα οικεία βιβλία του Κτηματολογίου. Τέλος ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών …….. πρέπει να παραγγελθεί να προβεί για λογαριασμό μας στις ενέργειες ενημέρωσης του θιγόμενου (όπως προβλέπεται στο άρθρο 32 του Κανονισμού 2018/1805) για την έκδοση της παρούσας διάταξής μας και το δικαίωμά του να ασκήσει προσφυγή στο Συμβούλιο Εφετών εντός 10 ημερών από την επίδοση της διάταξής μας κατ’εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 25 Ν.4478/2017, που εφαρμόζεται στην προκειμένη περίπτωση. Η επίδοση της διάταξής μας στον θιγόμενο είναι αναγκαία προκειμένου αυτός να έχει πλήρη ενημέρωση περί του μέτρου, το οποίο ελήφθη σε βάρος του με την παρούσα διάταξή μας, των λόγων, για τους οποίους αυτή εκδόθηκε και για τα μέσα άμυνας, που διαθέτει.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Κατάσχουμε το διαμέρισμα …….. ορόφου οικοδομής στην ……… επί της οδού …….., αρ……..εντός του …… οικοδομικού τετραγώνου, καθαρού εμβαδού …… τμ και μικτού εμβαδού …….., του οποίου ο …….. είναι ψιλός κύριος, και αναγνωρίζουμε και εκτελούμε τη δήμευση, που επιβλήθηκε από το Πρωτοδικείο του …….. Γερμανίας δυνάμει της υπ’αριθμ…….. αμετάκλητης απόφασής του και του από 31-3-2021 πιστοποιητικού του παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού 2018/1805, που συνέταξε ο Εισαγγελέας του Πρωτοδικείου του …………

Παραγγέλλουμε τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών ………… να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, τη μεταγραφή της παρούσας διάταξης μετά των συνημμένων εγγράφων των Γερμανικών Αρχών (την υπ’αριθ……. αμετάκλητη απόφαση του Πρωτοδικείου ………, το από 31-3-2021 πιστοποιητικό του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού 2018/1805, το από 30-3-2021 αίτημα περί δήμευσης του Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου ……….) στα οικεία βιβλία του  Υποθηκοφυλακείου  ………… και  την εγγραφή  της  παρούσας διάταξης μετά των συνημμένων εγγράφων των  Γερμανικών Αρχών (υπ’αριθμ. …… αμετάκλητη απόφαση του Πρωτοδικείου ….., το από 31-3-2021 πιστοποιητικό του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού 2018/1805, το από 30-3-2021  αίτημα περί δήμευσης του Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου ……..) στα οικεία βιβλία του Κτηματολογίου.

Παραγγέλλουμε τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών ………. να προβεί για λογαριασμό μας στην επίδοση της διάταξής μας στο θιγόμενο πρόσωπο (…….), στην οικεία δε έκθεση να γίνει μνεία ότι έχει δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή στο Συμβούλιο Εφετών εντός 10 ημερών από την επίδοση της διάταξής μας κατ’εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 25 Ν.4478/2017.

     Κομοτηνή 7-6-2021

                      Ο Εισαγγελέας Εφετών Θράκης

Λάμπρος Σ.Τσόγκας

             Αντεισαγγελέας Εφετών