Δήλωση του Δ.Σ. του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δικαστικών Συμβουλίων σχετικά με την κατάσταση στην Πολωνία

Statement by the Executive Board of the ENCJ on the situation in Poland

The Executive Board of the ENCJ offers its wholehearted support for the judges in Poland in these difficult times.

The forced early retirement of 27 judges of the Supreme Court, including the President Ms. Gersdorf, is a further attempt to bring the judiciary under control of the government. It is imperative that judicial independence is respected by governments. A democratic system based on the Rule of Law can only properly function if judges’ independence is safeguarded. Furthermore, as, judicial independence is critically important in maintaining and enhancing mutual trust between judicial authorities in the EU.

Judicial independence also plays a central and indispensable role in ensuring respect for EU law. Judges must speak out if judicial independence and the Rule of Law are threatened. The Board of the ENCJ supports the judges of Poland who are fulfilling this duty.

Brussels, 4 July 2018


Δήλωση του Διοικ. Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δικαστικών Συμβουλίων σχετικά με την κατάσταση στην Πολωνία

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου των Δικαστικών Συμβουλίων προσφέρει την ολόψυχη υποστήριξή του στους δικαστές της Πολωνίας σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς.

Η εξαναγκασμένη λήξη της θητείας 27 δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Προέδρου κας Gersdorf, αποτελεί μια περαιτέρω προσπάθεια να υπαχθεί το δικαστικό σώμα στον έλεγχο της κυβέρνησης. Είναι επιτακτική ανάγκη η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης να γίνεται σεβαστή από τις κυβερνήσεις. Ένα δημοκρατικό σύστημα βασισμένο στο κράτος δικαίου μπορεί να λειτουργήσει σωστά μόνον αν διαφυλάσσεται η ανεξαρτησία των δικαστών. Επιπλέον,  η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης είναι κρίσιμης σημασίας για τη διατήρηση και την ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των δικαστικών αρχών στην ΕΕ.

Η δικαστική ανεξαρτησία παίζει επίσης ένα κεντρικό και απαραίτητο ρόλο στη διασφάλιση του σεβασμού του δικαίου της Ένωσης. Οι Δικαστές πρέπει να εκφράζουν ανοιχτά τη γνώμη τους, αν απειλείται η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου των Δικαστικών Συμβουλίων υποστηρίζει τους δικαστές της Πολωνίας, που εκπληρώνουν αυτό το καθήκον.

Βρυξέλλες, 4 Ιουλίου 2018