ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. της 26 ης Μαρτίου 2021

Αθήνα, 29-03-2021
Αρ. Πρωτ.:106

Το Δ.Σ. της Ένωσης συνήλθε στις 26 Μαρτίου 2021 με παρουσία 14 μελών (απουσίαζε το μέλος του Δ.Σ., Ελευθερία Κώνστα). Μετά από διάλογο και συζήτηση αποφασίσθηκαν τα ακόλουθα:

  1. Λόγω των δυσμενών επιδημιολογικών δεδομένων η αναβληθείσα για τον Απρίλιο τακτική Γενική Συνέλευση του 2020, αναβάλλεται εκ νέου για τον Δεκέμβριο του 2021, ώστε να πραγματοποιηθεί από κοινού με την Γενική Συνέλευση του 2021. Θα γίνει συνολική αποτίμηση των πεπραγμένων καθώς και απολογισμός της διετίας και προϋπολογισμός του επόμενου έτους. Εξηγήθηκε αναλυτικά από το Προεδρείο ότι η διοργάνωση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης απαιτεί χρονικό διάστημα προετοιμασίας τουλάχιστον 2 μηνών και συνεπώς είναι ανέφικτο να πραγματοποιηθεί εντός αυτού του δικαστικού έτους. Ο προσδιορισμός της σε απώτερο χρόνο (πχ Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο) και η διενέργεια δύο συνεχόμενων Γενικών Συνελεύσεων, θα δημιουργούσε πολλά προσκόμματα στον προγραμματισμό άλλων δραστηριοτήτων της Ένωσης, θα δυσχέραινε την επιδίωξη μαζικής προσέλευσης συναδέλφων που διαμένουν εκτός Αττικής και θα επιβάρυνε το Ταμείο της Ένωσης με ιδιαίτερα αυξημένες δαπάνες.  Υπέρ της θέσης του Προεδρείου ψήφισαν 9 μέλη (Χρ. Σεβαστίδης, Αικ. Ντόκα, Π. Μποροδήμος, Αικ. Μάτση, Χαρ. Σεβαστίδης, Ι. Ξυλιά, Μ. Τσέφας, Ε. Κώστα και Κ. Βουλγαρίδης). Υπέρ της άποψης ότι θα πρέπει η Γ.Σ. να αναβληθεί, αλλά να επανεξεταστεί ο χρόνος διεξαγωγής της ψήφισαν 5 μέλη (Μ. Στενιώτη, Χ. Μαυρίδης, Δ. Φούκας, Ν. Βελίας, Μ. Φωτάκης)
  2.   Έγινε ομόφωνα δεκτή η εισήγηση του Προεδρείου για τον προγραμματισμό των επιστημονικών εκδηλώσεων της Ένωσης για το επόμενο διάστημα. Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν ημερίδες για: α) την εφαρμογή των Ποινικών Κωδίκων δύο χρόνια μετά την ψήφισή τους, β) για τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων στην πολιτική δίκη και γ) το νέο σχέδιο Νόμου που επιφέρει αλλαγές στις σχέσεις γονέων και τέκνων. Επίσης αποφασίσθηκε η συνδιοργάνωση Συνεδρίου  από κοινού με την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, με θέμα τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Οι λεπτομέρειες για τον χρόνο, τον τόπο και τους εισηγητές, θα καθοριστούν από το Προεδρείο. 
  3. Αποφασίστηκε ομόφωνα (με τη διατύπωση επιφυλάξεων εκ μέρους του μέλους Δ. Φούκα ως προς τη διαχείριση) η αλλαγή του τρόπου λειτουργίας της ηλεκτρονικής σελίδας της Ένωσης. Θα υπάρχει χωριστή ενότητα για τα επιστημονικά άρθρα στα οποία θα εξακολουθήσει να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση σε κάθε συνάδελφο για να δημοσιεύει τις επιστημονικές του απόψεις. Θα δημιουργηθεί ειδική ενότητα για τα συνδικαλιστικά θέματα στα οποία θα διατυπώνουν τις απόψεις τους τα μέλη του ΔΣ κάθε φορά που θα συνεδριάζει το ΔΣ ή όταν συγκαλείται η ΓΣ. 
  4. Τα μέλη του ΔΣ, Μ. Στενιώτη, Κ. Βουλγαρίδης, Ν. Βελίας και Μ. Φωτάκης έθεσαν εκτός ημερησίας διάταξης γραπτή πρόταση για την μισθολογική εξομοίωση Ειρηνοδικών και Πρωτοδικών και την δυνατότητα των Ειρηνοδικών να αποχωρούν από την Υπηρεσία στο 67ο έτος της ηλικίας τους. Το Προεδρείο θα μελετήσει το αίτημα το οποίο θα τεθεί προς συζήτηση στο επόμενο ΔΣ. 
  5. Τα ίδια μέλη του ΔΣ έθεσαν επίσης ως θέμα την αγορά από την Ένωση αντιτύπων του βιβλίου του Ειρηνοδίκη Γ. Κομπολίτη και στη συνέχεια την διανομή του βιβλίου στα Ειρηνοδικεία της Χώρας. Η πρόταση δεν έγινε δεκτή αφενός διότι δεν υπάρχει αντίστοιχο προηγούμενο στην ιστορία της Ένωσης, αφετέρου διότι θα συνιστούσε αδικαιολόγητη διάκριση σε βάρος πολλών άλλων συναδέλφων που έχουν εκπονήσει επίσης πολύ αξιόλογα εγχειρίδια χωρίς να έχει τεθεί αντίστοιχο αίτημα. Εξάλλου σημειώθηκε από το Προεδρείο ότι υπάρχει δυνατότητα σε κάθε Δικαστήριο να ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδικασία προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης για εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης του. 
  6. Τέλος αποφασίστηκε ομόφωνα η συγκέντρωση των εισηγήσεων της πρόσφατης Ημερίδας της Ένωσης για το νέο Πτωχευτικό Κώδικα και η έντυπη κυκλοφορία τους. 

4234234234