ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ 12ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

                   

Αθήνα, 14-12-2020

Αρ. πρωτ.:559     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ 12ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

 

Κατά της συνεδρίαση της 12ης Δεκεμβρίου 2020, που διεξήχθη με τηλεδιάσκεψη παραστάθηκαν 15 μέλη  και αποφασίσθηκαν τα εξής:

  1. Στο 1ο θέμα της αποτίμησης του τελικού σχεδίου της Επιτροπής Πισσαρίδη για τη Δικαιοσύνη, έλαβε χώρα εισήγηση εκ μέρους του Προεδρείου που αναλυτικά εκτίθεται παρακάτω. Υπέρ της εισήγησης τάχθηκαν οκτώ (8) μέλη του Δ.Σ. και συγκεκριμένα ο Πρόεδρος, Χρ. Σεβαστίδης, η Αντιπρόεδρος, Αικ.Ντόκα, η Β΄ Αντιπρόεδρος, Αικ. Μάτση, ο Γεν.Γραμματέας, Π. Μποροδήμος, η Αναπλ. Γεν.Γραμματέας, Ευθ. Κώστα, η Υπεύθυνη Οικονομικής Διαχείρισης, Ι. Ξυλιά, ο Αναπλ. Υπεύθυνος Οικονομικής Διαχείρισης, Μ. Τσέφας και ο εκπρόσωπος Τύπου, Χαρ. Σεβαστίδης. Αρνητικά ψήφισαν επτά (7) μέλη του Δ.Σ. και συγκεκριμένα η Μ. Στενιώτη, ο Χαρ. Μαυρίδης, η Ελ. Κώνστα, ο  Κ. Βουλγαρίδης, ο Δ. Φούκας, ο Ν. Βελίας και ο Μ. Φωτάκης.  
  2. Στο 2ο θέμα της συζήτησης επί των προτάσεων της Επιτροπής Ειρηνοδικών προς το Δ.Σ. που ήδη έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΝΔΕ έλαβε χώρα εισήγηση εκ μέρους του Προεδρείου. Η εισήγηση του Προεδρείου προς το Δ.Σ. ήταν να υιοθετήσει τις προτάσεις της Επιτροπής Ειρηνοδικών για: 1) Αίτημα παράτασης των καταληκτικών προθεσμιών των αιτήσεων επαναπροσδιορισμού των υπερχρεωμένων νοικοκυριών του άρθρου 4Δ παρ. 1 ν. 4745/2020, 2) επαναπροσδιορισμό των αιτήσεων μεταρρύθμισης απόφασης του παραπάνω νόμου και αιτήσεων απαλλαγής του άρθρου 11 ν. 3869/10 που εκκρεμούν μετά τις 15-6-2021, σύμφωνα με τα πρότυπα του ν. 4745/2020, 3) ορισμό Εισηγητών Πτωχεύσεων από Ειρηνοδίκες που υπηρετούν στα κεντρικά Ειρηνοδικεία των Νομών, 4) εισήγηση προς τα Ειρηνοδικεία της Χώρας για προσαρμογή των Κανονισμών λειτουργίας τους σε έγγραφη διεξαγωγή υποθέσεων του ν. 3869/2010 που εκκρεμούν μετά την 15-6-2021, με την υιοθέτηση ανώτατου αριθμού υποθέσεων, και  5) να παραταθεί η καταληκτική ημερομηνία της 31-12-2020 για τις ένορκες βεβαιώσεις που επιτρέπεται να συντάσσονται ενώπιον δικηγόρων. Υπέρ της εισήγησης του Προεδρείου ψήφισαν 8 μέλη και συγκεκριμένα ο Πρόεδρος, Χρ. Σεβαστίδης, η Αντιπρόεδρος, Αικ. Ντόκα, η Β΄ Αντιπρόεδρος, Αικ. Μάτση, ο Γεν.Γραμματέας, Π. Μποροδήμος, η Αναπλ. Γεν.Γραμματέας, Ευθ. Κώστα, η Υπεύθυνη Οικονομικής Διαχείρισης, Ι. Ξυλιά, ο Αναπλ. Υπεύθυνος Οικονομικής Διαχείρισης, Μ. Τσέφας και ο εκπρόσωπος Τύπου, Χαρ. Σεβαστίδης. Αρνητικά ψήφισαν 7 μέλη του Δ.Σ. και συγκεκριμένα η Μ. Στενιώτη, ο Χαρ. Μαυρίδης, η Ελ. Κώνστα, ο  Κ. Βουλγαρίδης, ο Δ. Φούκας, ο Ν. Βελίας και ο Μ. Φωτάκης. Στη συνέχεια τέθηκε σε συζήτηση εκ μέρους των μελών Μ. Στενιώτη, Ν. Βελία και Μ. Φωτάκη η κατατεθείσα από το συνάδελφο Γ. Αναστασόπουλο, Ειρηνοδίκη έγγραφη πρόταση, που αφορά στο ζήτημα του περιορισμού της λήψης ενόρκων βεβαιώσεων ενώπιον Ειρηνοδικών. Ακολούθησε ψηφοφορία κατά την οποία πλειοψήφησε η θέση ότι θα πρέπει η συζήτηση να αναβληθεί για επόμενο Δ.Σ. προκειμένου να τύχει της δέουσας προετοιμασίας για ένα θέμα που έχει σοβαρές δικονομικές προεκτάσεις. Υπέρ της απόφασης περί αναβολής τάχθηκαν έντεκα (11) μέλη και συγκεκριμένα ο Πρόεδρος, Χρ. Σεβαστίδης, η Αντιπρόεδρος, Αικ.Ντόκα, η Β΄ Αντιπρόεδρος, Αικ. Μάτση, ο Γεν.Γραμματέας, Π. Μποροδήμος, η Αναπλ. Γεν.Γραμματέας, Ευθ. Κώστα, η Υπεύθυνη Οικονομικής Διαχείρισης, Ι. Ξυλιά, ο Αναπλ. Υπεύθυνος Οικονομικής Διαχείρισης, Μ. Τσέφας, ο εκπρόσωπος Τύπου, Χαρ. Σεβαστίδης και τα μέλη Ελ. Κώνστα, Κ. Βουλγαρίδης και Δ.Φούκας. Υπέρ της θέσης για άμεση αποδοχή των προτάσεων τάχθηκαν τρία (3) μέλη και συγκεκριμένα η Μ. Στενιώτη, ο Ν. Βελίας και ο Μ. Φωτάκης. Το μέλος του ΔΣ, Χ. Μαυρίδης ψήφισε παρών.
  3. Στο 3ο θέμα που αφορούσε την ενημέρωση για την κατάσταση της Δικαιοσύνης στην Πολωνία, έλαβε χώρα ενημέρωση εκ μέρους του Προεδρείου για την τρέχουσα κατάσταση παραβιάσεων των αρχών του Κράτους Δικαίου και των πειθαρχικών διώξεων των εκεί συναδέλφων. Ελήφθη απόφαση για έκδοση ανακοίνωσης στήριξης των Πολωνών συναδέλφων που βάλλονται από την αυθαιρεσία της πολωνικής κυβέρνησης, που εκτίθεται παρακάτω. Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα.  
  4. Στο 4ο θέμα που αφορά στην κοινωνική δράση της Ένωσής μας, ελήφθη απόφαση για δωρεά 40 tablet στις Διευθύνσεις Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης και Πειραιά (από 20 σε έκαστη) για μαθητές που στερούνται πρόσβασης  στην τηλεκπαίδευση. Επιπλέον ελήφθη απόφαση για δωρεά ποσού 3.000 ευρώ σε έκαστο από τα παιδικά χωριό SOS που βρίσκονται στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης και στη Βάρη Αττικής καθώς και διανομή δώρων. Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα.
  5. Το 5ο θέμα που τέθηκε από το Προεδρείο αφορούσε την προσφορά για κατάρτιση σύμβασης με τις εκδόσεις Σάκκουλα, προκειμένου να τυγχάνουν ειδικής προνομιακής τιμής τα μέλη της Ένωσής μας, για την πρόσβαση στην ψηφιακή βάση δεδομένων sakkoulas online, με τον όρο της αποδέσμευσης των εκδόσεων από την υποχρέωση καταβολής της συμφωνηθείσας αξίας των δικαιωμάτων χρήσης του περιοδικού Ελληνική Δικαιοσύνη. Υπέρ της άμεσης κατάρτισης της σύμβασης τάχθηκαν δεκατρία (13) μέλη και συγκεκριμένα ο Πρόεδρος, Χρ. Σεβαστίδης, η Αντιπρόεδρος, Αικ.Ντόκα, η Β΄ Αντιπρόεδρος, Αικ. Μάτση, ο Γεν.Γραμματέας, Π. Μποροδήμος, η Αναπλ. Γεν.Γραμματέας, Ευθ. Κώστα, η Υπεύθυνη Οικονομικής Διαχείρισης, Ι. Ξυλιά, ο Αναπλ. Υπεύθυνος Οικονομικής Διαχείρισης, Μ. Τσέφας, ο εκπρόσωπος Τύπου, Χαρ. Σεβαστίδης και τα μέλη Χαρ. Μαυρίδης, Ελ. Κώνστα, Κ. Βουλγαρίδης, Δ.Φούκας και Μ. Φωτάκης. Κατά της άμεσης κατάρτισης της σύμβασης τάχθηκαν δύο (2) μέλη και συγκεκριμένα η Μ. Στενιώτη και ο Ν. Βελίας.  
  6. Ως 6ο θέμα έγινε ενημέρωση από το Προεδρείο για επιστολή εκ μέρους του Συνδέσμου Επιμελητών Δικαστηρίων Ανηλίκων Ελλάδας (ΣΕΔΑ), με την οποία αφού ενημερώνει για την πρόθεση του Υπουργείου Δικαιοσύνης να ενοποιήσει τις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής σε υπό ίδρυση ΝΠΔΔ, ώστε να αποκοπούν από το στενό τομέα διοίκησης της  Δικαιοσύνης, ζητά τη συνδρομή της Ένωσής μας στην προσπάθεια ευόδωσης του στόχου του ως άνω Συνδέσμου για την παραμονή των Υπηρεσιών σε καθεστώς άμεσης – οργανικής εξάρτησης από το υπουργείο Δικαιοσύνης. Λήφθηκε απόφαση στήριξης των θέσεων του ως άνω Συνδέσμου από την Ένωσή μας. Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα. 
  7. Ως 7ο θέμα συζητήθηκε η πολιτική προστασίας της χρήσης των προσωπικών δεδομένων των μελών της Ένωσής μας στα πλαίσια των δράσεών της. Το Προεδρείο εισηγήθηκε την ενημέρωση όλων των μελών της Ένωσής μας για την υποχρέωση συγκατάθεσης στους όρους της περιορισμένης χρήσης των προσωπικών δεδομένων των μελών της, αποκλειστικά για τις ανάγκες λειτουργίας των δράσεών της και συγκεκριμένα της ιστοσελίδας, της δυνατότητας ψηφιακής ψηφοφορίας, τα live streaming των δράσεών της, τα ηλεκτρονικά δελτία και τα κοινωνικά δίκτυα και την διαμόρφωση απλοποιημένου τρόπου ηλεκτρονικής συγκατάθεσης κατά τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ 2016/679 και του εφαρμοστικού ν. 4624/2019. Υπέρ της πρότασης ψήφισαν δώδεκα (12) μέλη και συγκεκριμένα ο Πρόεδρος, Χρ. Σεβαστίδης, η Αντιπρόεδρος, Αικ.Ντόκα, η Β΄ Αντιπρόεδρος, Αικ. Μάτση, ο Γεν.Γραμματέας, Π. Μποροδήμος, η Αναπλ. Γεν.Γραμματέας, Ε. Κώστα, η Υπεύθυνη Οικονομικής Διαχείρισης, Ι. Ξυλιά, ο Αναπλ. Υπεύθυνος Οικονομικής Διαχείρισης, Μ. Τσέφας, ο εκπρόσωπος Τύπου, Χαρ. Σεβαστίδης και τα μέλη Χαρ. Μαυρίδης, Ελ. Κώνστα, Κ. Βουλγαρίδης και Δ.Φούκας. Αρνητικά ψήφισαν τρία (3) μέλη και συγκεκριμένα η Μ. Στενιώτη, ο Ν. Βελίας και ο Μ. Φωτάκης.   
  8. Ως 8ο θέμα συζητήθηκαν τέσσερις προτάσεις του μέλους του Δ.Σ. κ. Κ. Βουλγαρίδη: α) να διερευνηθεί από την Ένωση η δυνατότητα διαπραγμάτευσης προνομιακής τιμής εισιτηρίου με την ΤΡΕΝΟΣΕ για τα μέλη της Ένωσης. Η πρόταση υπερψηφίστηκε ομόφωνα και ανατέθηκε στο μέλος κ. Κ. Βουλγαρίδη η διενέργεια των σχετικών διερευνητικών επαφών για λογαριασμό της Ένωσης.  β) Στο πλαίσιο της αποφάσεως, που ελήφθη κατά την προηγούμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να ενεργοποιηθεί η υπηρεσία newsletter για λογαριασμό όλων των μελών του ΔΣ (άπαξ) για το χρονικό διάστημα από 14 Δεκεμβρίου 2020 μέχρι 15 Ιανουαρίου 2021. Η πρόταση υπερψηφίστηκε ομόφωνα. γ) Να αποφασισθεί από το ΔΣ ότι στις περιπτώσεις που ανακύπτουν λόγοι γενικότερου ενδιαφέροντος θα δύναται η Ένωση να ανοίγει ειδικό λογαριασμό ορισμένης χρονικής διάρκειας. Η γνώμη της πλειοψηφίας των μελών του Δ.Σ. ήταν ότι μια τέτοια απόφαση του Δ.Σ. θα πρέπει να λαμβάνεται σε κάθε περίπτωση που προκύπτει σχετικό ζήτημα και επομένως θα συζητηθεί εφόσον προκύψει. δ) Τέλος, προτάθηκε να υποβληθεί αίτημα για κατά προτεραιότητα χορήγηση εμβολίων στα μέλη της Ένωσής μας όταν ξεκινήσει η διάθεσή τους. Η πλειοψηφία δεν υιοθέτησε την πρόταση αυτή. 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΠΟΥ ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΘΗΚΑΝ

 

    Ως προς το 1ο θέμα: (αποτίμηση του Σχεδίου της Επιτροπής Πισσαρίδη)

    Γενικά

    Το επικαιροποιημένο Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία (Επιτροπή Πισσαρίδη) περιλαμβάνει μεταξύ άλλων διατάξεις για τη Δικαιοσύνη. Αυτό το γεγονός από μόνο του αποτελεί πλήρη απόδειξη ότι η Δικαιοσύνη αντιμετωπίζεται ως μοχλός προσέλκυσης επενδύσεων και όχι ως κρατικός θεσμός απονομής δικαίου. Ήδη η εισαγωγική παράγραφος 4.2.1 του Σχεδίου ξεκινάει με την διαπίστωση ότι «η αποτελεσματική απονομή δικαιοσύνης είναι κομβική για την απορρόφηση των πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης» και στη συνέχεια παρατίθενται στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας για την αντίληψη των ελληνικών επιχειρήσεων περί δικαστικής ανεξαρτησίας. Μια τέτοια αντιμετώπιση της τρίτης κρατικής Λειτουργίας συνιστά σαφή υποβιβασμό της σε απλό εργαλείο άσκησης οικονομικής πολιτικής από την Κυβέρνηση και βρίσκεται πέρα από την αποστολή που της αναθέτει ο Συνταγματικός Νομοθέτης.   

    Ειδικότερα ως προς τα επιμέρους στοιχεία του Σχεδίου:

    Α) Ορθά διαπιστώνει ότι υπάρχει έλλειψη επαρκούς υποστήριξης των Δικαστών από Δικαστικούς Υπαλλήλους με χαρακτηριστική αναφορά του μέσου όρου υπαλλήλων ανά Δικαστή στις χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης (3,1 προς 1) σε σχέση με το ΣτΕ (0,5 προς 1). Το συγκεκριμένο θέμα τέθηκε από την Ένωσή μας στην τελευταία συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και εκτιμούμε ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί το επόμενο διάστημα με αύξηση των υφισταμένων ήδη κενών. Γίνεται επίσης σωστά η επισήμανση της ανάγκης αλλαγής του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης μετά από πρόταση του ίδιου του Δικαστικού Σώματος. Κατά την διαδικασία της τελευταίας συνταγματικής αναθεώρησης η Ένωσή μας μετά από διάλογο και ψηφοφορία στα πλαίσια της Γενικής της Συνέλευσης ζήτησε επίμονα την αλλαγή της σχετικής διάταξης, πρόταση ωστόσο που δεν υιοθετήθηκε από την πλειοψηφία της Βουλής. 

    Β) Στην υποπαράγραφο «Πόροι και δομές» το Σχέδιο προτείνει τη δημιουργία «επίκουρων» δικαστικών λειτουργών επικαλούμενο νομοθεσίες άλλων Κρατών, παραβλέποντας ότι το Ελληνικό Σύνταγμα προβλέπει ισόβιους δικαστές και απαγορεύοντας τη δημιουργία ειδικής κατηγορίας δικαστών επί θητεία που θα είναι εξαρτημένοι και δέσμιοι κάθε φορά της επιθυμίας για παράταση της θητείας τους. 

    Αντιμετωπίζοντας τη Δικαιοσύνη ως εμπόρευμα με τη λογική κόστους- οφέλους καταλήγει να προτείνει μια γεωγραφική ανακατανομή των Δικαστηρίων με συγχώνευση περιφερειακών σε μεγαλύτερες μονάδες «καθώς το όφελος της διακριτής τους ύπαρξης είναι μικρό σε σχέση με το κόστος για τον φορολογούμενο». Η πρόσβαση ωστόσο στη Δικαιοσύνη είναι δημόσιο αγαθό και συνταγματικό δικαίωμα ακόμα και για τα φτωχότερα στρώματα του πληθυσμού. Συνιστά δε κρατική υποχρέωση η διευκόλυνση της πρόσβασης αυτής και όχι η παρεμπόδισή της με οποιονδήποτε τρόπο. Την ίδια στιγμή το Σχέδιο στο Κεφάλαιο «πόροι και δομές» προτείνει την διάσπαση του Πρωτοδικείου Αθηνών σε μικρότερα Δικαστήρια, μία πρόταση που απορρίφθηκε με εκτενή αιτιολογία τόσο από τις Δικαστικές Ενώσεις όσο και από τους Δικηγορικούς Συλλόγους όταν τέθηκε για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 2018. Η συγκεκριμένη πρόταση δεν βρίσκει κανένα έδαφος εφαρμογής στις παρούσες συνθήκες διότι λείπουν οι αντικειμενικές προϋποθέσεις για την υλοποίησή της, όπως η αύξηση των κονδυλίων του προϋπολογισμού για την χρηματοδότηση των Δικαστικών κτιρίων και η σημαντική αύξηση του αριθμού των δικαστικών υπαλλήλων. 

    Μετά την ψήφιση του ν. 4700/20 που θεσμοθέτησε ειδικά επενδυτικά δικαστήρια για ζητήματα ενέργειας, επικοινωνιών και προσωπικών δεδομένων, το Σχέδιο προτείνει διεύρυνση του νόμου και σε άλλες διαφορές «σημαντικού οικονομικού ενδιαφέροντος» όπως ο ανταγωνισμός, η πτώχευση, η εταιρική διακυβέρνηση. Πέρα από το γεγονός ότι υφίστανται ήδη Τμήματα Εμπορικού Δικαίου στα μεγάλα Δικαστήρια της Χώρας με το παραπάνω αντικείμενο, μια διεύρυνση του ν. 4700/20 στην παραπάνω κατεύθυνση θα οδηγήσει σε μια περαιτέρω αποδυνάμωση όλων των υπόλοιπων τμημάτων των Δικαστηρίων, που εκδικάζουν διαφορές ιδιωτών (οικογενειακές, εργατικές, μισθωτικές κλπ) για χάρη της ταχύτερης επίλυσης των επιχειρηματικών διαφορών. 

Στην υποπαράγραφο 4.2.3 «Εκπαίδευση, κατάρτιση, αξιολόγηση και εξέλιξη» δείχνει μια επιμονή στην υπερεκτίμηση των διοικητικών καθηκόντων των δικαστικών λειτουργών, τη στιγμή που αποκλειστική θεσμική υποχρέωσή τους είναι η παροχή δικαιοδοτικού έργου. Συνδέει μάλιστα τις διοικητικές ικανότητες του δικαστικού λειτουργού σε κριτήριο προαγωγής του σε επόμενο βαθμό. Ο δικαστικός λειτουργός που του ανατίθενται καθήκοντα διοίκησης Δικαστηρίου/ Εισαγγελίας για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, θα αρκούσε να συνεπικουρούνταν στο έργο του από υπαλλήλους εξειδικευμένους στην οργάνωση της διοίκησης.

Ως προς το 3ο θέμα: (ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ)

    Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων της Ελλάδας,  εκφράζει την μεγάλη ανησυχία του για τις εξελίξεις στο δικαστικό σύστημα της Πολωνίας που πλήττουν την δικαστική ανεξαρτησία και την ελευθερία της έκφρασης των πολωνών δικαστών και εισαγγελέων. 

    Με την με αρ. C-791/19R απόφαση του, κατόπιν προσφυγής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της Δημοκρατίας της Πολωνίας, το ΔΕΕ υποχρέωσε την Πολωνία έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της υπόθεσης, να αναστείλει την εφαρμογή των διατάξεων, που διέπουν την αρμοδιότητα του Πειθαρχικού Τμήματος του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Πολωνία να εκδικάζει πειθαρχικές υποθέσεις κατά δικαστών σε πρώτο και δεύτερο βαθμό και διέταξε να μην διαβιβάζονται σε αυτό εκκρεμείς υποθέσεις κατά δικαστών κρίνοντας πως μετά τις τροποποιήσεις στη συγκρότηση και λειτουργία των πειθαρχικών δικαστηρίων, δεν πληρούνται οι απαιτήσεις περί ανεξαρτησίας του Πειθαρχικού Τμήματος. Ωστόσο η απόφαση αυτή αγνοήθηκε από την Δημοκρατία της Πολωνίας, όπου συνεχίζονται να ασκούνται και να εκδικάζονται πειθαρχικές και ποινικές διώξεις εναντίον δικαστών, μεταξύ άλλων για λόγους που αφορούν την ουσιαστική τους κρίση, την υποβολή προδικαστικών ερωτημάτων στο ΔΕΕ, την ελευθερία της έκφρασης και τη συμμετοχή και δράση τους σε ενώσεις δικαστών, επιβάλλοντας σε αυτούς αναστολή των καθηκόντων τους και μείωση μισθού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων της Ελλάδας, που εκπροσωπεί 3.000 Δικαστές και Εισαγγελείς στην Ελλάδα, προσυπογράφει την επιστολή των Ευρωπαίων Δικαστών, που απευθύνεται προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και η οποία έχει ήδη υπογραφεί ήδη από περισσότερους από 5.200 ευρωπαίους δικαστές, προκειμένου η Επιτροπή να διασφαλίσει με κάθε νόμιμο τρόπο τη δικαστική ανεξαρτησία στην Πολωνία και τη λήψη  περαιτέρω μέτρων για την προστασία των πολωνών δικαστών από πειθαρχικές διώξεις, που σκοπό έχουν να ελέγξουν την ουσιαστική τους κρίση,  την ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμά τους να δρουν μέσα από Δικαστικές Ενώσεις. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων της χώρας μας στηρίζει τον αγώνα των πολωνών συναδέλφων μας για την προάσπιση του κράτους δικαίου, ώστε κάθε πολίτης να γνωρίζει πως ο δικαστής που είναι απέναντί του δεν εξαρτάται ούτε ακολουθεί τις οδηγίες της εκτελεστικής εξουσίας. Η δεσμευτική ισχύς των αποφάσεων του ΔΕΕ, η προστασία  της δικαστικής ανεξαρτησίας, ο σεβασμός του κράτους δικαίου δεν αφορούν μόνο την Πολωνία, αλλά την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, που καλείται να αποδείξει εάν μπορεί να προασπίσει τις αξίες που οδήγησαν στην ίδρυσή της.

4234234234