ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΑ

Αθήνα, 18-12-2020
Αρ. πρωτ.:583

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΑ

Η Ένωση απέστειλε χθες στο Υπουργείο Δικαιοσύνης το ακόλουθο αίτημα: 

ΠΡΟΣ 

Τον Υπουργό Δικαιοσύνης, 

κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα,

Κοινοποίηση: κ.  Γενικό Γραμματέα,

κ. Πάνο Αλεξανδρή 

Προτάσεις της Ένωσης για θέματα που έχουν επείγοντα χαρακτήρα

και αφορούν τα Ειρηνοδικεία

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 

Κατόπιν σχετικής απόφασης που ελήφθη στις 12-12-2020 από το Δ.Σ της Ένωσης, υποβάλλουμε τα ακόλουθα αιτήματα προς το Υπουργείο:

1) Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας της 31-12-2020 όσον αφορά την λήψη  ενόρκων βεβαιώσεων που μπορούν να  συντάσσονται ενώπιον δικηγόρων σύμφωνα με το άρθρο 72παρ. 4 του ν. 4722/15-9-2020 (τεύχος Α΄ ΦΕΚ 177) προς αποτροπή συνωστισμού στα Ειρηνοδικεία. 

2) Την παράταση των προθεσμιών του αρ. 4Δ παρ. 1 ν. 4745/2020, ως προς την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης επαναπροσδιορισμού. Ειδικότερα και  ενόψει της δυσλειτουργίας των Γραμματειών των Δικαστηρίων την τρέχουσα περίοδο της πανδημίας κρίνεται σκόπιμη η παράταση των προθεσμιών με επιμήκυνσή τους προκειμένου να μπορέσουν τα Ειρηνοδικεία να ανταπεξέλθουν οργανωτικά στη νέα διαδικασία .

3) Με νομοθετική  ρύθμιση  να γίνει τροποποίηση στο ν. 4745/2020 και να ορισθεί  ότι   οι αιτήσεις μεταρρύθμισης απόφασης κατ’ αρθρ. 758 ΚΠολΔ  και οι αιτήσεις απαλλαγής κατ’ αρθρ. 11 του ν. 3869/2010, που εκκρεμούν μετά τις 15.6.2021 θα επαναπροσδιορίζονται με κλήση του οφειλέτη-αιτούντος, που θα κατατίθεται στην γραμματεία του Ειρηνοδικείου και θα εφαρμόζεται  και στις περιπτώσεις αυτές η διαδικασία των αρθρ. 4Η έως 4ΙΔ στα πρότυπα τη έγγραφης διαδικασίας  που θεσπίσθηκε με τον  ν. 4745/2020. 

    4) Την  ενεργοποίηση του αρ. 208 του ν. 4738/2020 προκειμένου να  ορίζονται ως Εισηγητές Πτώχευσης, Ειρηνοδίκες που υπηρετούν στα κεντρικά Ειρηνοδικεία των Νομών. Ο ορισμός του Ειρηνοδικείου ως πτωχευτικού δικαστηρίου και του Ειρηνοδίκη ως Εισηγητή θα επιφέρει δυσλειτουργία στα μικρά Ειρηνοδικεία στα οποία ο Ειρηνοδίκης που θα συγκροτεί το Δικαστήριο και θα κηρύσσει την πτώχευση θα ορίζει παράλληλα τον εαυτό του ως Εισηγητή της. 

4234234234