Ανακοίνωση για επιστολή των Δικαστικών Ενώσεων στον κ. Παναγιώτη Νικολούδη, Πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αθήνα 22-6-2012
Αρ. Πρωτ.: 106

Προς:
τον Πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης,
κ. Παναγιώτη Νικολούδη, Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου

Κοιν: Υπουργό Οικονομικών
κ. Γεώργιο Ζανιά
Υπουργό Δικαιοσύνης
κ. Αντώνιο Ρουπακιώτη

Κύριε Πρόεδρε,
Με την παρούσα επιστολή, θέλουμε να θέσουμε υπόψη σας, ορισμένα ζητήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του ν.3213/2003, σχετικά με την υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, εκ μέρους των δικαστικών λειτουργών και των μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Με την Αριθμ. Πολ 1139 (ΦΕΚ Β 1823/8.6.2012) «Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) οικον. έτους 2012», παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων έως 16 Ιουλίου 2012. Επομένως, με δεδομένο ότι η προθεσμία υποβολής της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, λήγει στις 30 Ιουνίου 2012, για όσους υποβάλλουν την δήλωση φορολογίας εισοδήματος μετά την 30η Ιουνίου 2012, η συμπλήρωση της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και η συνυποβολή, μαζί με την παραπάνω δήλωση, αντιγράφου του εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος καθώς και του εντύπου Ε9, καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής.
Επίσης, σας επισημαίνουμε ότι στην ηλεκτρονική σελίδα της Αρχής σας, έχει αναρτηθεί το έντυπο της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης στο οποίο περιλαμβάνεται, για πρώτη φορά, και η αναγραφή των αριθμών των τραπεζικών λογαριασμών, χωρίς τούτο να προβλέπεται από την σχετική Κ.Υ.Α. 24180/2007 (ΦΕΚ Β’ 645) με την οποία καθορίζεται το περιεχόμενο του εντύπου της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης του άρθρου 2 παρ.2 β του ν.3213/2003.
Για το λόγο αυτό, ζητούμε την άμεση παρέμβασή σας, με την έκδοση έγγραφης οδηγίας ή εγκυκλίου, ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, ώστε να διευκρινίζεται: α) ότι η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης για το έτος 2012, θα συμπίπτει με την λήξη της προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 2012 και β) ότι δεν είναι υποχρεωτική η αναγραφή των αριθμών των τραπεζικών λογαριασμών, στο έντυπο της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης του έτους 2012.

Οι Πρόεδροι των Ενώσεων
Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου, Αρεοπαγίτης
Χρήστος Παπανικολάου ,Πάρεδρος ΣτΕ
Γεώργιος Φαλτσέτος, Πρ.Εφετών ΔΔ
Εμμανουήλ Ρούσσος Παπαδάκης, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου
Ανδρονίκη Θεοτοκάτου Αντιπρόεδρος Ελ.Συνεδρίου Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης, Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.

Οδηγίες για την συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Η συμπλήρωση των φορολογικών μας δηλώσεων για το φετινό οικονομικό έτος 2012, θα γίνει με τον ακόλουθο τρόπο:

Α) Το καθαρό ποσό εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες, που αναφέρεται στις βεβαιώσεις αποδοχών που μας έχουν χορηγηθεί, από την υπηρεσία μας και το Υπουργείο Δικαιοσύνης , το δηλώνουμε ως άθροισμα στον Πίνακα 4 Α1 κωδικός 301 ή 302 της πρώτης σελίδας της φορολογικής δήλωσης.
Τον αναλογούντα και τον παρακρατηθέντα φόρο, σύμφωνα με τις βεβαιώσεις αποδοχών μας, τον δηλώνουμε κανονικά στους κωδικούς 313 ή 314 και 315 ή 316 αντίστοιχα του πίνακα 8 περιπτ. 8 και 9 της φορολογικής δήλωσης.
Ειδικότερα , τις αναδρομικές διαφορές αποδοχών του έτους 2008 που αναφέρονται σε χωριστή στήλη της βεβαίωσης αποδοχών ως «Αναδρομικά Ν. 3691/2008» και εισπράξαμε το Μάιο του 2011 , μπορούμε αν θέλουμε να τις δηλώσουμε με συμπληρωματική δήλωση του οικονομικού έτους 2009 ( ως εισόδημα του έτους 2008 ) μέσα στην ίδια προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, συνυποβάλλοντας φωτοτυπία της σχετικής βεβαίωσης της υπηρεσίας μας. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει η έκπτωση του 20% επί αποδοχών που εισπράχθηκαν σε έτος μεταγενέστερο από εκείνο στο οποίο ανάγονται ( άρθρ. 45 § 4 περ. δ΄Ν. 2238/1994 ) και συνεπώς το ποσό πρέπει να δηλωθεί ολόκληρο . Μετά την υποβολή της συμπληρωματικής δήλωσης , θα γίνει επανεκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης του έτους 2009και θα προκύψει κάποιος επιπλέον φόρος . Για το λόγο αυτό, πρέπει να σταθμίσει ο κάθε συνάδελφος ανάλογα με τα εισοδήματα που δήλωσε το 2009 και τα τωρινά και την φορολογική επιβάρυνση που θα προκύψει , και να επιλέξει, αν θα υποβάλει συμπληρωματική δήλωση ή θα δηλώσει το ποσό αυτό στη φετινή φορολογική δήλωση ως άθροισμα μαζί με τις άλλες τακτικές αποδοχές του μειωμένο εδώ κατά το 20% , όπως αναφέρεται στη βεβαίωση που μας είχε δοθεί στην υπηρεσία μας.
Β) Τα εισοδήματα από ΑΚΙΝΗΤΑ και ειδικότερα από μισθώματα κατοικιών, καταστημάτων, γαιών κ.λ.π. δηλώνονται κανονικά στους αντίστοιχους κωδικούς του πίνακα 4 Ε της φορολογικής δήλωσης (κωδικοί 103 ή 104,105 ή 106,101 ή 102 κ.λ.π.).
Γ) Τα εισοδήματα από διάφορες άλλες πηγές, όπως οι αμοιβές από συμμετοχή σε Συμβούλια, Επιτροπές κ.λ.π., αν γι΄ αυτές μας έχουν χορηγηθεί σχετικές βεβαιώσεις, δηλώνονται στον πίνακα 4Δ περ.4 στη 2η σελίδα της φορολογικής δήλωσης δίπλα στους κωδικούς 507 ή 508.
Στις περιπτώσεις αυτές το ποσό του παρακρατηθέντος φόρου, που προκύπτει από τις σχετικές βεβαιώσεις, εφόσον μας έχουν χορηγηθεί από τους αρμόδιους φορείς , το δηλώνουμε στον πίνακα 8 περ. 3 κωδικός 605 ή 606 της φορολογικής δήλωσης.
Δ) Εντός του 2011 όπως είναι γνωστό δεν εισπράξαμε την 4η δόση των αναδρομικών της πενταετίας 2003-2007 και γι αυτό δεν αναφέρεται το αντίστοιχο ποσό στις φετινές βεβαιώσεις αποδοχών .
Όμως , α) το καθαρό ποσό του επιδόματος του αρθρ. 2§3 Ν. 2521/97 ( επίδομα αποτελεσματικότητας )και β) το 20% της διαφοράς των αποδοχών μας για το 2008 που αναφέρουμε παραπάνω, εάν δεν επιλέξουμε γι΄ αυτή την υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης στο οικονομικό έτος 2009, όπως τα ποσά αυτά, πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρονται ως αφορολόγητα στο κάτω μέρος της βεβαίωσης αποδοχών, που μας χορήγησε η υπηρεσία μας , τα δηλώνουμε ως άθροισμα ή μόνο το πρώτο στην τρίτη σελίδα της φορολογικής δήλωσης Πίνακας 6 δίπλα στους κωδικούς 659 ή 660. Τα ποσά αυτά δεν απαλλάσσονται από τη έκτακτη εισφορά του άρθρου 29 του Ν. 3986/2011.
Τέλος , αν υπάρχουν καταθέσεις σε Τράπεζες στο εξωτερικό, στη πρώτη σελίδα Πίνακας 2 της δήλωσης περίπτωση 16 στον Κωδικό 029 ή 030 , επάνω στη λέξη ΝΑΙ βάζουμε ένα Χ .
ΔΗΛΩΣΗ Ε9
Υποχρέωση για να υποβάλουν δήλωση Ε9 φέτος (2012 ) έχουν μόνο : α) Όσοι απέκτησαν εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα μέσα στο 2011, οι ίδιοι ή η σύζυγός τους ή τα προστατευόμενα τέκνα τους β) όσοι έχουν οποιαδήποτε μεταβολή σε ακίνητα που είχαν δηλωθεί με το έντυπο Ε9 των προηγουμένων ετών 2005-2011 (π.χ. διαγραφή ακινήτου λόγω μεταβίβασης) και γ) οι υπόχρεοι που μέσα στο 2011 είχαν μεταβολές στην οικογενειακή τους κατάσταση , όπως αυτή είχε απεικονιστεί στις δηλώσεις Ε9 των προηγούμενων ετών . Οι μεταβολές, που πρέπει να δηλωθούν από τον υπόχρεο , είναι ο γάμος, εφόσον η σύζυγος έχει ακίνητα , η διάσταση , το διαζύγιο , η παύση χαρακτηρισμού των τέκνων ως προστατευομένων μελών και ο θάνατος. Σε περίπτωση που υποβληθεί δήλωση Ε9 , στον Πίνακα 2 αριθ. 14 της φορολογικής δήλωσης στον κωδικό 617 επάνω στη λέξη ΝΑΙ βάζουμε ένα Χ. Η δήλωση Ε9 υποβάλλεται μαζί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος .

Αθήνα 12-6-2012
Με φιλικούς χαιρετισμούς
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
Πρόεδρος Εφετών
ΓενικόςΓραμματέαςΕΔΕ

Ανακοίνωση για αποτέλεσμα της Ελληνικής Συμμετοχής στη Συνάντηση στο Άμστερνταμ

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα, 11-6-2012
Αρ. Πρωτ.64

Σε συνέχεια της από υπ΄αριθμ. πρωτ. 44/ 2-4-2012 ανακοίνωσής μας, σχετικά με το αποτέλεσμα της συμμετοχής της αντιπροσωπείας μας στις εργασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών (EAJ) στο Άμστερνταμ την 11η και 12η Μαΐου του τρέχοντος έτους, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Την 7η Ιουνίου 2012 με ηλεκτρονικό μήνυμα, που μας απέστειλε ο Πρόεδρος της Ένωσης κ. Gerhard Reissner, πληροφορηθήκαμε ότι το ψήφισμα που υιοθετήθηκε κατά την ανωτέρω συνάντηση και αφορούσε τις περικοπές των αμοιβών των Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών προωθήθηκε στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jose Manuel Barroso και στην Αντιπρόεδρο και αρμόδια Επίτροπο κα Viviane Reding, προκειμένου να λάβουν γνώση.
Επίσης μας ζητήθηκε να τους αποστείλουμε λίστα παραληπτών των Ελληνικών Αρχών, προκειμένου να διαβιβάσουν το ψήφισμα, περαιτέρω δε, μας δόθηκε η εξουσιοδότηση για τη διανομή του όπου εμείς κρίνουμε σκόπιμο.
Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων θα προχωρήσει μετά από την εξέλιξη αυτή στις επιβαλλόμενες ενέργειες.

     O Πρόεδρος                 Ο Γεν. Γραμματέας
Δημήτριος Μαζαράκης            Γεώργιος Μανωλίδης
     Αρεοπαγίτης                 Πρόεδρος Εφετών

Ψηφοδέλτιο

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ( 27 ΜΑΪΟΥ ΚΑΙ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 )
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
( επιτρέπονται έως και οχτώ (8) σταυροί )
ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Πρόεδρος Πρωτοδικών Αθηνών
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πρωτοδίκης Θεσσαλονίκης
ΓΚΑΡΑ-ΔΗΜΟΥΛΕΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Ειρηνοδίκης Λάρισας
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εφέτης Θράκης
ΘΑΝΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Αρεοπαγίτης
ΚΑΣΑΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αντεισαγγελέας Εφετών Αιγαίου
ΚΟΥΒΑΡΑ ΜΑΡΙΑ Ειρηνοδίκης Λαυρίου
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ( ΤΑΚΗΣ ) Εφέτης Αθηνών
ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ Ειρηνοδίκης Περιστερίου
ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πρόεδρος Εφετών Αθηνών
ΠΑΓΟΥΤΕΛΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ Εφέτης Αθηνών
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Πρόεδρος Πρωτοδικών Αθηνών
ΠΑΠΑΡΗ ΒΑΡΒΑΡΑ Εφέτης Λάρισας
ΣΑΛΑΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Εφέτης Πειραιά
ΣΑΡΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πρόεδρος Πρωτοδικών Αθηνών
ΣΕΒΑΣΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρωτοδίκης Θεσσαλονίκης
ΣΕΒΑΣΤΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Πρόεδρος Πρωτοδικών Αθηνών
ΣΙΜΙΤΣΗ-ΒΕΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ Εφέτης Αθηνών
ΣΤΕΝΙΩΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Πρόεδρος Πρωτοδικών Αθηνών
ΣΤΡΑΓΑΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Εισαγγελέας Εφετών Β.Αιγαίου
ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Πρωτοδίκης Αθηνών

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
( επιτρέπονται έως και τρεις (3) σταυροί )

ΑΛΜΠΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πρόεδρος Πρωτοδικών Ευρυτανίας
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πρωτοδίκης Πολυγύρου Χαλκιδικής
ΓΟΜΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Πρόεδρος Πρωτοδικών Χαλκίδας
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Ειρηνοδίκης Πύργου
ΔΗΜΗΤΣΑ ΑΝΘΗ Ειρηνοδίκης Θεσπιών
ΚΑΛΑΤΖΗ ΑΝΝΑ Πρόεδρος Πρωτοδικών Αθηνών
ΚΑΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ειρηνοδίκης Αθηνών
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ Πρωτοδίκης Κέρκυρας
ΚΑΤΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Πρωτοδίκης Θεσσαλονίκης
ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΕΛΕΝΗ Πρωτοδίκης Αθηνών
ΚΑΤΣΟΡΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Ειρηνοδίκης Αθηνών
ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ Πρωτοδίκης Λιβαδειάς
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ Πρόεδρος Πρωτοδικών Πατρών
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πρόεδρος Πρωτοδικών Πειραιά
ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Πρόεδρος Πρωτοδικών Λαμίας
ΚΩΣΤΑ ΕΥΘΑΛΙΑ (ΕΦΗ) Ειρηνοδίκης Θεσσαλονίκης
ΚΩΤΣΙΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ειρηνοδίκης Βόλου
ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ Ειρηνοδίκης Πειραιά
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Πρόεδρος Πρωτοδικών Αθηνών
ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΡΟΔΟΠΗ Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Πειραιά
ΝΤΑΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πρωτοδίκης Πειραιά
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ-ΒΑΓΕΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ειρηνοδίκης Αθηνών
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Ειρηνοδίκης Αλμωπίας
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Εφέτης Δωδεκανήσου
ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Εισαγγελέας Πρωτοδικών Χανίων
ΠΙΓΚΑ ΒΗΘΛΕΕΜ Πρωτοδίκης Καβάλας
ΠΡΕΝΤΖΑ ΕΛΕΝΗ Πρόεδρος Πρωτοδικών Αθηνών
ΡΟΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πρωτοδίκης Ηρακλείου
ΣΙΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Εισαγγελέας Πρωτοδικών Καλαβρύτων
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Πρόεδρος Πρωτοδικών Αθηνών
ΣΤΕΦΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Ειρηνοδίκης Αθηνών
ΣΤΙΓΓΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Πρόεδρος Πρωτοδικών Μυτιλήνης
ΤΡΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Εφέτης Αθηνών
ΤΣΙΟΥΜΑΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ειρηνοδίκης Θεσσαλονίκης
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Πρωτοδίκης Αθηνών
ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πρωτοδίκης Αθηνών
ΦΟΥΡΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ειρηνοδίκης Μαραθώνος
ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Εφέτης Ανατολικής Κρήτης
ΧΑΒΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ Ειρηνοδίκης Αθηνών
ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Πρωτοδίκης Θεσσαλονίκης
ΨΥΧΑΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ειρηνοδίκης Μηλεών

Προκήρυξη Αρχαιρεσιών

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα 17-4-2012

Αρ. Πρωτ.: 49
Προς : 1) Τους κ.κ. Διευθύνοντες τα Δικαστήρια και
Εισαγγελίες της χώρας
2) Τα Μέλη της Ενώσεως μας

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

Για την ανάδειξη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Εφετειακών Επιτροπών
Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού της Ένωσής μας, ορίστηκαν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Πρακτικό 81/17-4-2012 ), οι ημερομηνίες διενέργειας αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Τριμελών Εφετειακών Επιτροπών. Οι αρχαιρεσίες θα γίνουν την Κυριακή 27 Μαΐου 2012 σε όλες τις περιφέρειες των Πρωτοδικείων εκτός Αθηνών και Πειραιά και την επομένη Κυριακή 3 Iουνίου 2012 στις τελευταίες (Αθήνα και Πειραιά).
Οι υποψήφιοι, σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 17 του καταστατικού, εκτίθενται σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο. Οι υποψηφιότητες για το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή γίνονται με δήλωση προς το Δ.Σ. της Ένωσης, η οποία συνοδεύεται για τους υποψηφίους του Δ.Σ. με παράβολο ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (1,5 )€.
Τις υποψηφιότητες τις υποβάλλουν στο Δ.Σ. οι ίδιοι οι υποψήφιοι ή εκπρόσωποι τους με έγγραφες εξουσιοδοτήσεις θεωρημένες για την γνησιότητα της υπογραφής τους από Δημόσια αρχή ή την Δικαστική υπηρεσία στην οποία υπηρετούν .
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων μέχρι τις 27 Απριλίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00.
Την ίδια ημέρα με τις αρχαιρεσίες στα επαρχιακά Δικαστήρια (27/5/2012) θα γίνουν και οι αρχαιρεσίες για τις Εφετειακές Επιτροπές. Οι σχετικές αιτήσεις για υποψηφιότητα υποβάλλονται μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία στην Εφορευτική Επιτροπή του Πρωτοδικείου της έδρας του Εφετείου, η οποία ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και τους επιλαχόντες κατά το άρθρο 18α του καταστατικού
Οι υποψήφιοι μπορούν, εάν επιθυμούν, να παραδώσουν για δημοσίευση σύντομο άρθρο (μέχρι 200 λέξεις) σε ηλεκτρονική μορφή , το αργότερο μέχρι 27 Απριλίου 2012 για τα « Δικαστικά Νέα » και το αργότερο μέχρι 30 Απριλίου 2012 για την ιστοσελίδα της Ένωσης. Μετά την παρέλευση των ημερών αυτών δεν θα υπάρχει δυνατότητα δημοσίευσης στα Δικαστικά Νέα ή στην ιστοσελίδα αντίστοιχα .
Θα ακολουθήσουν οδηγίες για την διενέργεια των αρχαιρεσιών και αποστολή του εκλογικού υλικού.
Παρακαλούμε τους κ.κ. Προϊσταμένους των Δικαστηρίων και των Εισαγγελιών να αναρτήσουν την παρούσα προκήρυξη σε εμφανές σημείο των δικαστικών καταστημάτων και με φροντίδα τους να λάβουν γνώση όλοι οι Δικαστικοί Λειτουργοί της περιφερείας τους.

Αποτελέσματα συμμετοχής ΕΔΕ στην συνάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών στο Άμστερνταμ 11-5-2012

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71 Αθήνα, 15-5-2012
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αρ. Πρωτ.56

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε συνέχεια της υπ΄αριθμ. πρωτ. 44/2-4-2012 ανακοίνωσής μας σε σχέση με το θέμα της μείωσης των αποδοχών των Δικαστικών Λειτουργών, που μετά από αίτημά μας περιελήφθη πρώτο στα θέματα συζήτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών της ετήσιας συνάντησης της 10-13 Μαΐου στο Άμστερνταμ, σας ενημερώνουμε ότι:
Υπέρ των θέσεων της Ενώσεώς μας σχετικά με τις μειώσεις των αποδοχών μας τάχθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών (ΕΑJ) κατά την προγραμματισμένη συνάντηση στο Άμστερνταμ στις 11 Μαΐου 2012. Ειδικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών κατόπιν συζήτησης του θέματός μας μετά από γραπτή και προφορική ανάπτυξη των θέσεών μας από τα μέλη της αντιπροσωπείας μας Μαρίας- Γεωργίας Τσάμη , Πρόεδρου Πρωτοδικών , μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής μας και Γεώργιου Αλμπούρα Πρόεδρου Πρωτοδικών και παρά την αντίθεση της Γερμανικής Αντιπροσωπίας για στήριξή μας, εξέδωσε ψήφισμα σύμφωνα με το οποίο δέχεται ότι οι μειώσεις των αποδοχών μας δεν μπορούν να υλοποιηθούν εφόσον παραβιάζονται οι διεθνείς και ευρωπαϊκές αρχές όπως αυτές αποτυπώνονται σε σχετικά κείμενα (Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για Δικαστές, Ευρωπαϊκής Χάρτας για το καθεστώς των Δικαστών του 1988, Συμβουλίου Ευρωπαίων Δικαστών) και σύμφωνα με τις οποίες « οι αποδοχές των δικαστών πρέπει να είναι ανάλογες με το επάγγελμά τους και τις ευθύνες που αναλαμβάνουν, να είναι επαρκείς για να τους προστατεύουν από τις αντιπαροχές και πιέσεις που στοχεύουν στον επηρεασμό των αποφάσεών τους και γενικότερα της συμπεριφοράς τους εντός της δικαιοδοσίας τους».
Πέραν του ψηφίσματος έγινε δεκτό σχετικό αίτημά μας και εντός των προσεχών ημερών η Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών θα αποστείλει σχετικές επιστολές διαμαρτυρίας και στήριξης των θέσεών μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σ΄ όλα εν γένει τα θεσμικά όργανα μεταξύ των οποίων και στον Πρωθυπουργό της Ελλάδος.
Επισυνάπτεται το σχετικό ψήφισμα.

        O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

European Association of Judges
Regional Group of the International Association of Judges

RESOLUTION

At its meeting at Amsterdam, Netherlands on 11 May 2012 the General Assembly of the European Association of Judges passed a resolution concerning the reduction of the remuneration of judges in Greece.

EAJ was informed that the remuneration of judges in Greece was reduced by up to 38.5 %. The amount of this reduction was larger than in all other branches of office holders paid from the state budget.

EAJ is aware of the extremely difficult situation of the Greek economy. It accepts that under such serious circumstances the justice system must also bear a contribution. But EAJ also underlines the importance of access to justice and the indispensable task of judiciary especially in times of crisis.

The European Association of Judges refers to international and European standards laid down in:
 Basic Principles on the Independence of the Judiciary, whose Principle 11, states that an adequate remuneration of judges shall be adequately secured by law;
 Recommendation CM/Rec(2010)12 of the Committee of Ministers of the Council of Europe on Judges: Independence, Efficiency and Responsibilities, in particular para. 54, which states that “judges’ remuneration should be commensurate with their profession and responsibilities, and be sufficient to shield them from inducements aimed at influencing their decision” and that “specific legal provisions should be introduced as a safeguard against a reduction in remuneration aimed specifically at judges”;
 the European Charter on the Statute for Judges of 1998, Chapter 6, article 6.1, which stipulates that Judges exercising judicial functions in a professional capacity are entitled to remuneration, the level of which is fixed so as to shield them from pressures aimed at influencing their decisions and more generally their behaviour within their jurisdiction, thereby impairing their independence and impartiality;
 Opinion no 1 (2001) of the Consultative Council of European Judges (CCJE) for the attention of the Committee of Ministers of the Council of Europe on standards concerning the independence of the judiciary and the irremovability of judges, which states that the CCJE considered that it was generally important to make specific legal provision guaranteeing judicial salaries against reduction and to ensure at least de facto provision for salary increases in line with the cost of living;

Taking into account these standards EAJ expresses its concern that the above mentioned cuts in the remuneration system of Greek judges may infringe the principles stated in these international documents and its concern that reduction in judicial remuneration should only be implemented if the above mentioned principles are fully applied.

Προκήρυξη Αρχαιρεσιών της Ένωσης

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα 17-4-2012
Αρ. Πρωτ.: 49

Προς : 1) Τους κ.κ. Διευθύνοντες τα Δικαστήρια και
Εισαγγελίες της χώρας
2) Τα Μέλη της Ενώσεως μας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

Για την ανάδειξη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Εφετειακών Επιτροπών
Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού της Ένωσής μας, ορίστηκαν με απόφασητου Διοικητικού Συμβουλίου (Πρακτικό 81/17-4-2012 ), οι ημερομηνίες διενέργειαςαρχαιρεσιών για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Τριμελών Εφετειακών Επιτροπών. Οι αρχαιρεσίες θα γίνουν την Κυριακή 27 Μαΐου 2012 σε όλες τις περιφέρειες των Πρωτοδικείων εκτός Αθηνών και Πειραιά και την επομένη Κυριακή 3 Iουνίου 2012 στις τελευταίες (Αθήνα και Πειραιά).
Οι υποψήφιοι, σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 17 του καταστατικού, εκτίθενται σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο. Οι υποψηφιότητες για το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή γίνονται με δήλωση προς το Δ.Σ. της Ένωσης, η οποία συνοδεύεται για τους υποψηφίους του Δ.Σ. με παράβολο ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (1,5 )€.
Τις υποψηφιότητες τις υποβάλλουν στο Δ.Σ. οι ίδιοι οι υποψήφιοι ή εκπρόσωποι τουςμε έγγραφες εξουσιοδοτήσεις θεωρημένες για την γνησιότητα της υπογραφής τους απόΔημόσια αρχή ή την Δικαστική υπηρεσία στην οποία υπηρετούν .
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων μέχρι τις 27 Απριλίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00.
Την ίδια ημέρα με τις αρχαιρεσίες στα επαρχιακά Δικαστήρια (27/5/2012) θα γίνουν και οι αρχαιρεσίες για τις Εφετειακές Επιτροπές. Οι σχετικές αιτήσεις για υποψηφιότηταυποβάλλονται μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία στην Εφορευτική Επιτροπή τουΠρωτοδικείου της έδρας του Εφετείου, η οποία ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και τους επιλαχόντες κατά το άρθρο 18α του καταστατικού
Οι υποψήφιοι μπορούν, εάν επιθυμούν, να παραδώσουν για δημοσίευση σύντομο άρθρο (μέχρι 200 λέξεις) σε ηλεκτρονική μορφή , το αργότερο μέχρι 27 Απριλίου 2012 για τα « Δικαστικά Νέα » και το αργότερο μέχρι 30 Απριλίου 2012 για την ιστοσελίδα της Ένωσης. Μετά την παρέλευση των ημερών αυτών δεν θα υπάρχει δυνατότητα δημοσίευσης στα Δικαστικά Νέα ή στην ιστοσελίδα αντίστοιχα .
Θα ακολουθήσουν οδηγίες για την διενέργεια των αρχαιρεσιών και αποστολή τουεκλογικού υλικού.
Παρακαλούμε τους κ.κ. Προϊσταμένους των Δικαστηρίων και των Εισαγγελιών να αναρτήσουν την παρούσα προκήρυξη σε εμφανές σημείο των δικαστικών καταστημάτωνκαι με φροντίδα τους να λάβουν γνώση όλοι οι Δικαστικοί Λειτουργοί της περιφερείαςτους.

Ανακοίνωση για ειδική εκλογική αποζημίωση

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αθήνα , 12-4-2012
Αρ.πρωτ. 48

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι το ζήτημα το οποίο προέκυψε τις προηγούμενες ημέρες σχετικά με το ύψος της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης μας διευθετήθηκε με τον προσφορότερο, υπό τις παρούσες συνθήκες , τρόπο.
Ειδικότερα, με την διάταξη του άρθρου 3 του ν. 4051/2012 τροποποιήθηκε η διάταξη του άρθρου 131 του πδ 96/2007 και προβλέφθηκε μεταξύ άλλων : α) ότι για τους Λειτουργούς και Υπαλλήλους των Υπουργείων Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η ειδική εκλογική αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων (500) € εφάπαξ και β) η συνολική δαπάνη, για όλους τους αναφερόμενους στο άρθρο 131 δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) €.
Στη συνέχεια, κατόπιν διαβήματος των Προεδρείων των Δικαστικών Ενώσεων στο αρμόδιο Υπουργείο και τα Κόμματα και με την έκθεση επιχειρημάτων αναφορικά με την σπουδαιότητα και τον όγκο της εργασίας ,που μας αναλογεί για την διεκπεραίωση της εκλογικής διαδικασίας, κατατέθηκε τροπολογία στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών», το οποίο ψηφίστηκε την 9-4-2012. Με τη διάταξη του άρθρου 19 παρ. 10 του νόμου αυτού (ο οποίος δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στο ΦΕΚ) τροποποιήθηκε εκ νέου το άρθρο 131 του πδ 96/2007 και α) καταργήθηκε η θέσπιση ανώτατου ορίου και εφάπαξ καταβολής της αποζημίωσης και β) αναπροσαρμόσθηκε η συνολική δαπάνη στο ποσό των 50.000.000 € από την οποία, επιπλέον, εξαιρέθηκαν οι υπάλληλοι του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για τους οποίους προβλέφθηκε χωριστή δαπάνη.
Μετά την διενέργεια των εκλογών της 6ης Μαίου θα επιδιωχθεί και η διευθέτηση του τρόπου φορολόγησης της εκλογικής αποζήμιωσης.

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
Χαράλαμπος Αθανασίου, Αρεοπαγίτης
Χρήστος Παπανικολάου, Πάρεδρος ΣτΕ
Γεώργιος Φαλτσέτος, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ.
Ρούσσος-Εμμανουήλ Παπαδάκης, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου
Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου
Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης, Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Δημοσιοποίηση Πόθεν έσχες – Επιτροπή Ελέγχου άρθρου 21

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αθήνα 10.04.2012
Αρ. Πρωτ.: 46

Προς:

τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 21 του ν. 3023/2003
κ. Ευάγγελο Αργύρη , Βουλευτή
Κύριε Πρόεδρε,
Με το άρθρο 3 του ν. 4065/2012 προβλέπεται ότι οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των προσώπων που ορίζονται στο άρθρο 1 παρ.1 του νόμου 3213/2003 αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της Βουλής με μέριμνα δική σας και αφού εσείς καθορίσετε την μορφή, τον τύπο, τα προς δημοσίευση στοιχεία, τη χρονική διάρκεια της ανάρτησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Όπως είναι γνωστό η δήλωση περιουσιακής κατάστασης περιλαμβάνει την αναφορά συγγενικών προσώπων, λεπτομερή έκθεση των περιουσιακών στοιχείων του υπόχρεου και συνυποβάλλεται μαζί με την φορολογική του δήλωση, το Ε-9 και τους τίτλους κτήσεως αυτών.
Οφείλουμε, ενόψει αυτών, να εκθέσουμε σε εσάς τον έντονο προβληματισμό και την ανησυχία μας για την εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης και στις περιπτώσεις των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών και των Μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, χωρίς να ληφθεί υπόψη η φύση των καθηκόντων τους, η οποία τους τοποθετεί στο κέντρο έντονων αντιπαραθέσεων μεταξύ των διαδίκων. Ειδικότερα, είναι προφανές ότι η έκθεση σε «δημόσια θέα» των ονομάτων των συγγενικών μας προσώπων, των διευθύνσεων κατοικίας μας, των μέσων μεταφοράς μας (προσδιοριζομένων κατά τύπο και αριθμό κυκλοφορίας) των τραπεζικών μας λογαριασμών κλπ, πέραν του ζητήματος συμβατότητας της εν λόγω ρύθμισης με τις συνταγματικές διατάξεις περί λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας και τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 για την «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», δημιουργεί σοβαρότατους κινδύνους ασφάλειας για εμάς και τις οικογένειες μας, αλλά και ευκαιρίες τέλεσης ποινικών αδικημάτων σε κάθε κακόβουλο τρίτο. Σημειώνουμε ότι ήδη εκκρεμεί αίτημά μας για την εξέταση του ζητήματος που έχει προκύψει από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα.
Κατόπιν αυτών παρακαλούμε όπως κατά την αρμοδιότητα σας ,ως αυτή περιγράφεται στην ανωτέρω διάταξη, καθορίσετε τον τρόπο ανάρτησης των δηλώσεων περιουσιακής καταστάσεως των Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών και των Μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, έτσι ώστε να μην αποκαλύπτονται τα ανωτέρω κρίσιμα στοιχεία. Θα πρέπει να επισημάνουμε την ανάγκη για άμεση αντιμετώπιση του ζητήματος, δεδομένου ότι η δημοσιοποίηση έστω και για μια φορά των στοιχείων αυτών θα προκαλέσει τους κινδύνους που προαναφέραμε και δεν θα είναι εφικτή μετά από αυτό οποιαδήποτε διορθωτική κίνηση.

Με την δέουσα τιμή
ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
Χαράλαμπος Αθανασίου, Αρεοπαγίτης
Χρήστος Παπανικολάου, Πάρεδρος ΣτΕ
Γεώργιος Φαλτσέτος, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ.
Ρούσσος-Εμμανουήλ Παπαδάκης, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου
Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου
Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης, Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Παράσταση σε συμβόλαια

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210 Αθήνα 12-4-2012
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529 
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αρ. Πρωτ. 47

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι ,

Με αφορμή σχετικά ερωτήματα, που δεχόμαστε από Συναδέλφους θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε, ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.7 του ν. 2830/2000 (Κώδικας Συμβολαιογράφων), η διάταξη του άρθρου 42 του Ν.Δ.3026/1954, περί υποχρεωτικής παράστασης δικηγόρου σε συμβολαιογραφικές πράξεις , όπως αυτή ισχύει, δεν έχει εφαρμογή σε δικαιοπραξίες για τον συμβαλλόμενο που έχει την ιδιότητα δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού παντός βαθμού, του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, συμβολαιογράφου ή υποθηκοφύλακα.

      Ο Πρόεδρος                       Ο Γενικός Γραμματέας
Χαράλαμπος Αθανασίου                 Γεώργιος Μανωλίδης
    Αρεοπαγίτης                          Πρόεδρος Εφετών