Ανακοίνωση για Κανονισμούς

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380-FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα ,26-7-2011
Αρ.πρωτ.:76
Προς :
τους Διευθύνοντες τα
Εφετεία, Πρωτοδικεία και
Ειρηνοδικεία της Χώρας

κ. Πρόεδρε,

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται να εμφανίζονται περισσότερα πραγματικά οργανικά κενά κυρίως στα πρωτοβάθμια Δικαστήρια της Χώρας . Το φαινόμενο αυτό έχει δυσάρεστες συνέπειες στους ρυθμούς απονομής της Δικαιοσύνης , αφού η διαρκώς αυξανόμενη (ποιοτικά και ποσοτικά) δικαστηριακή ύλη αντιμετωπίζεται από λιγότερους Δικαστικούς Λειτουργούς. Οι αιτίες που προκαλούν την κατάσταση αυτή είναι : πρώτον η μη κάλυψη όλων των οργανικών κενών που προκαλούνται από τις αποχωρήσεις λόγω ορίου ηλικίας και τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, δεύτερον η μη λήψη πρόνοιας για την κάλυψη των κενών που προκαλούνται από τις αναρρωτικές άδειες και τις άδειες μητρότητας. Υπενθυμίζουμε ότι για το τελευταίο ζήτημα η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων έχει ζητήσει επίμονα την αύξηση των οργανικών θέσεων σε επίπεδο εφετειακής έδρας έτσι ώστε από τους υπηρετούντες σε αυτές Δικαστές και Εισαγγελείς να μπορούν να αντιμετωπίζονται με άμεσο τρόπο τα κενά που απρόοπτα εμφανίζονται. Η κατάσταση δε, θα επιδεινωθεί ειδικά στον πρώτο βαθμό έτι περεταίρω μετά την μείωση των οργανικών θέσεων των Δικαστικών Λειτουργών του βαθμού αυτού με την αντίστοιχη αύξηση των οργανικών θέσεων του δευτέρου βαθμού.
Σε ορισμένα Δικαστήρια ,επίσης, εμφανίζεται το φαινόμενο , εξ αιτίας της πίεσης που ασκείται από τους διαδίκους για συντομότερες δικασίμους ,οι διοικούντες αυτά να μη τηρούν τις διατάξεις του οικείου κανονισμού, ή σε περίπτωση ελλείψεως του να μην ενεργοποιούν την Ολομέλεια για την κατάρτισή τους. Αποτέλεσμα τέτοιων πρακτικών είναι να μεταφέρεται η εκκρεμότητα από τα δικηγορικά γραφεία και τις γραμματείες των δικαστηρίων στα σπίτια των Δικαστών , να διαιωνίζεται το πρόβλημα και να χρεώνεται τεχνικά την καθυστέρηση της απονομής της Δικαιοσύνης, ο Δικαστής ατομικά και το Δικαστικό Σώμα συλλογικά, επωμιζόμενοι το σχετικό κόστος.
Στην προσπάθεια μας να επιλύσουμε το θέμα αυτό και να αναδείξουμε την πραγματική διάσταση του και τις αιτίες που το προκαλούν είχαμε δεσμευθεί έναντι των μελών μας ότι θα προτείνουμε στα Δικαστήρια μας την σύνταξη σύγχρονων κανονισμών λειτουργίας που θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες κάθε Δικαστηρίου και θα προστατεύουν το αγαθό της ποιοτικής απόδοσης της Δικαιοσύνης χάρην των Πολιτών.
Σε υλοποίηση της δεσμεύσεως μας αυτής το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση του της 8ης Ιουλίου 2011 αποφάσισε να προτείνει σε όλα τα Δικαστήρια της Χώρας την κατάρτιση νέων κανονισμών που κατά το μέρος που θα αφορούν στον καθορισμό του αριθμού των εγγραφομένων στο πινάκιο υποθέσεων να θεσπισθεί η μέθοδος του καθορισμού συγκεκριμένου αριθμού υποθέσεων ανά υπηρετούντα Δικαστή. Με τον τρόπο αυτό ο συνολικός αριθμός εγγραφομένων υποθέσεων θα είναι ανάλογος του αριθμού των υπηρετούντων Δικαστών και θα είναι ως εκ τούτου αυξομοιούμενος. Στην περίπτωση δε, που κατά την ημέρα της δικασίμου υπηρετούν λιγότεροι Δικαστές από τον προκαθορισμένο αριθμό για τους ανωτέρω λόγους, οι τελευταίες υποθέσεις του πινακίου θα αναβάλλονται οίκοθεν σε επόμενη δικάσιμο όπου θα προσδιορίζονται σε ιδιαίτερο πινάκιο αναβλητικών, που θα δικάζεται κατά προτεραιότητα και αθροιστικά θα συνυπολογίζεται στο συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων υποθέσεων. Η σχετική διάταξη που προτείνεται έχει ως εξής :
«Για κάθε πολιτική δικάσιμο εγγράφονται στα αντίστοιχα πινάκια των Πολιτικών Τμημάτων (ή του Πολιτικού Τμήματος αν είναι ένα) έως Χ υποθέσεις για κάθε Δικαστή που υπηρετεί στο Τμήμα . Στην περίπτωση που στο συγκεκριμένο τμήμα κατά τη συγκεκριμένη δικάσιμο, υπηρετούν για οποιονδήποτε λόγο λιγότεροι Δικαστές, ή έχουν εγγραφεί υποθέσεις καθ υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού , οι υπεράριθμες υποθέσεις θα αναβάλλονται οίκοθεν σε επόμενη δικάσιμο, όπου θα προσδιορίζονται σε ιδιαίτερο πινάκιο αναβλητικών. Το πινάκιο αναβλητικών σε κάθε περίπτωση συνυπολογίζεται στο συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων και δικάζεται κατά προτεραιότητα».
Παρακαλείσθε όπως του εγγράφου μας αυτού λάβουν γνώση ,ενυπογράφως, οι Δικαστές που υπηρετούν στο Δικαστήριο σας

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
      Αρεοπαγίτης                             Πρόεδρος Εφετών

Παρατηρήσεις και Προτάσεις επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς πολιτικών και κρατικών αξιωματούχων, υποθέσεις μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και μείζονος δημοσίου συμφέροντος».

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα, 26/07/2011

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς πολιτικών και κρατικών αξιωματούχων, υποθέσεις μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και μείζονος δημοσίου συμφέροντος».
ΓΕΝΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
H απονομή της Δικαιοσύνης στη Χώρα μας και εν προκειμένω η απονομή της ποινικής Δικαιοσύνης, παρά τις διαχρονικές προσπάθειες του ποινικού νομοθέτη, καθυστερεί με ότι αυτό συνεπάγεται για την αύξηση της εγκληματικότητας και την εν γένει εικόνα της χώρας μας αναφορικά με την αντιμετώπιση της.
Ειδικά, όσον αφορά τις παραβατικές συμπεριφορές πολιτικών και κρατικών αξιωματούχων, πρέπει να εκδικάζονται με ταχύτερους ρυθμούς απ ότι οι αντίστοιχες συμπεριφορές των απλών πολιτών, διότι η καθυστέρηση της εκδίκασης τους δημιουργεί ( αδικαιολόγητους ) συνειρμούς περί προσπάθειας συγκάλυψης και ατιμωρησίας.
Με τις σκέψεις αυτές θεωρούμε ότι το υπό συζήτηση νομοσχέδιο κινείται στη σωστή κατεύθυνση και ευελπιστούμε ότι η ορθή και προσεκτική εφαρμογή του και την ψυχολογία των πολιτών θα βελτιώσει και αποτελέσματα θα επιφέρει.
Βέβαια, θεωρούμε ότι για την εν γένει επιτάχυνση της ποινικής Δικαιοσύνης, απαιτείται σε βάθος ανάλυση των αιτίων της έξαρσης της εγκληματικότητας, σοβαρός σχεδιασμός και λήψη τολμηρών μέτρων που θα αποδώσουν αποτελεσματικά, σε ένα χρονικό βάθος μιας πενταετίας και όχι επιμέρους, αποσπασματικές ρυθμίσεις.
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ
Άρθρο 1 παρ. 1
Θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι στις ρυθμίσεις του νόμου αυτού υπάγονται τα κακουργήματα που διαπράττουν οι Υπουργοί ή Υφυπουργοί τα οποία δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις του άρθρου 86 του Συντάγματος και του Ν. περί ευθύνης υπουργών. Και τούτο διότι η διατύπωση του νόμου « κατά τη διάρκεια της θητείας τους » είναι ευρύτερη αυτής του άρθρου 86 του Συντάγματος « κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ».
Ίσως υπάρξει και ερμηνευτικό πρόβλημα στα εξής : τι θα γίνει πχ αν ένας Υπουργός διαπράττει ένα κακούργημα, χωρίς ιδιοτέλεια και χωρίς να επωφελείται από την ιδιότητά του αυτή, αλλά το διέπραξε κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
Το αντίστροφο βαίνει ομαλότερα. Υπουργός τελεί αξιόποινη πράξη όχι «κατά την άσκηση των καθηκόντων του», αλλά επωφελούμενος της ιδιότητάς του.
Άρθρο 1 παρ. 2
Ορθή ρύθμιση.
Άρθρο 1 παρ. 3
Το άρθρο 30 παρ. 3 του ΚΠΔ καλύπτει τη ρύθμιση
Άρθρο 2 παρ. 1
Ορθώς, η προκαταρκτική εξέταση στις περιπτώσεις αυτές αποτελεί την εξαίρεση, διότι οδηγεί ενίοτε σε αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Και ο ανακριτής « προστατεύει » εκδίδοντας τυπική κλήση. Εξάλλου, σε σοβαρές και « αδιευκρίνιστες» υποθέσεις θα διατάσσεται προκαταρκτική εξέταση. Η προθεσμία, όμως, των 2 μηνών είναι ασφυκτική και θα περιέλθει σε αχρησία, ως ανεφάρμοστη, παρεκτός του ότι το συλλεγέν υλικό μπορεί να είναι ελλιπές.

Άρθρο 2 παρ. 2
Η προθεσμία περαίωσής της ανάκρισης εντός 4 μηνών είναι ασφυκτική και θα περιέλθει σε αχρησία (βλ. ανωτέρω).

Άρθρο 2 παρ. 3
Τους Γραμματείς, πρέπει να τους ορίζει ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου και τους ειδικούς επιστήμονες (όχι πραγματογνώμονες) τους προσλαμβάνει ατύπως, ως σύμβουλους, ο Ανακριτής, ( όχι να τους ορίζει ο Εισαγγελέας), διότι αυτός ( Ανακριτής ) γνωρίζει και τι απαιτείται προς διερεύνηση και ποιές ειδικότητες χρειάζεται.
Οι πραγματογνώμονες ορίζονται όπως ορίζει ο ΚΠΔ. Οι ειδικοί Σύμβουλοι θα ορίζονται με διάταξη του Ανακριτή. Πρέπει, όμως, να ορίζεται ο τρόπος αποζημίωσής τους.
Προσοχή. Η εφαρμογή του άρθρου 29 του ΚπολΔ, δεν πρέπει να αποκλειστεί. Συνεπώς, να ορισθεί, ρητά, με ιδιαίτερη παράγραφο ότι « οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν αποκλείουν την εφαρμογή του άρθρου 29 ΚΠΔ».
Άρθρο 2 παρ. 7
Δεν διευκρινίζεται σε περίπτωση χωρισμού της υποθέσεως αν για τα πρόσωπα που δεν έχουν την ιδιότητα του άρθρου 1 εξακολουθεί να εφαρμόζεται ο παρών νόμος ή οι κοινές δικονομικές διατάξεις.
Άρθρο 3
Ορθή ρύθμιση.
Άρθρο 5
Η απαγόρευση της αναβολής θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα σχετικά με την ουσιαστική απονομή της δικαιοσύνης. Εκ των πραγμάτων η διάταξη θα περιέλθει σε αχρησία, εν όψει και της έλλειψης υποδομών ( επάρκεια δικαστών – έλλειψη αιθουσών κλπ ) για σύντομη αναβολή και διακοπή της δίκης.
Θεωρούμε ότι η συνολική επαναδιατύπωση του άρθρου 349 ΚΠΔ, θα συνεισφέρει στην επιτάχυνση της διαδικασίας

Ανακοίνωση μετά από συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αθήνα , 20 Ιουλίου 2011
Αρ. πρωτ.: 73

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τα Προεδρεία των Δικαστικών Ενώσεων συναντήθηκαν σήμερα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης ,Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Μιλτιάδη Παπαϊωάννου, προκειμένου να συζητήσουν μαζί του το θέμα που έχει ανακύψει με το περιεχόμενο της αιτιολογικής έκθεσης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και την δημοσιονομική εξυγίανση». Η συνάντηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα και κατά τη διάρκεια της ο κ. Υπουργός ενημερώθηκε για τις πάγιες θέσεις μας στα μισθολογικά θέματα. Οι Δικαστικές Ενώσεις πρόκειται τις επόμενες ημέρες να συναντηθούν και με τον Υπουργό Οικονομικών και Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Ευάγγελο Βενιζέλο. Πληροφορούμε τα μέλη μας ότι παρακολουθούμε προσεκτικά τις εξελίξεις και για την επίσημη πληροφόρηση τους, θα επανέλθουμε με νεώτερη ανακοίνωσή μας.

Οι Πρόεδροι των Ενώσεων

Χαράλαμπος Αθανασίου, Αρεοπαγίτης
Χρήστος Παπανικολάου ,Πάρεδρος ΣτΕ
Γεώργιος Φαλτσέτος, Πρ.Εφετών ΔΔ
Παναγιώτης Μπρακουμάτσος, Αντεισαγγελέας Εφετών
Νικόλαος Αγγελάρας Αντιπρόεδρος Ελ.Συνεδρίου
Ιωάννα Καραγιαννοπούλου , Νομική Σύμβουλος του Κράτους

Αίτημα για συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αθήνα 18-7-2011
Αρ πρωτ.: 72
Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης ,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
κ. Μιλτιάδη Παπαιωάννου

Κύριε Υπουργέ .
Παρακαλούμε πολύ όπως άμεσα ορισθεί συνάντηση των Προεδρείων των Δικαστικών Ενώσεων μαζί σας , προκειμένου να συζητηθούν θέματα που αφορούν τους Δικαστικούς Λειτουργούς, ιδίως μετά την κατάθεση στη Βουλή την 14-7-2011 του σχεδίου νόμου με θέμα : «Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και την δημοσιονομική εξυγίανση» , στην αιτιολογική έκθεση του οποίου , επί του άρθρου 22 περιλαμβάνεται πρόβλεψη για μείωση επιδομάτων δημοσίων λειτουργών.

Με τιμή,
Οι Πρόεδροι των Ενώσεων
Χαράλαμπος Αθανασίου , Αρεοπαγίτης, Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων
Χρήστος Παπανικολάου , Πάρεδρος ΣτΕ, Πρόεδρος της Ένωσης Δικ. Λειτουργών ΣτΕ
Γεώργιος Φαλτσέτος, Πρ. Εφετών Δ.Δ, Πρόεδρος της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών
Παναγιώτης Μπρακουμάτσος ,Αντ/λέας Εφετών, Πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος Νικόλαος Αγγελάρας,Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος της Ένωσης Δικ. Λειτουργών Ελεγκτικού Συνεδρίου
Ιωάννα Καραγιαννοπούλου, Νομική Σύμβουλος του Κράτους, Πρόεδρος της Ένωσης Μελών ΝΣΚ

Αίτημα για συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αθήνα 18-7-2011
Αρ πρωτ.: 71
Προς τον Υπουργό Οικονομικών
κ. Ευάγγελο Βενιζέλο

Κύριε Υπουργέ .
Σε συνέχεια του υπ αρ. πρωτ. 64/1-7-2011 εγγράφου μας , ζητούμε εκ νέου άμεση συνάντηση των Προεδρείων των Δικαστικών Ενώσεων μαζί σας , προκειμένου να συζητηθούν θέματα που αφορούν τους Δικαστικούς Λειτουργούς, ιδίως μετά την κατάθεση στη Βουλή την 14-7-2011 του σχεδίου νόμου με θέμα : «Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και την δημοσιονομική εξυγίανση» , στην αιτιολογική έκθεση του οποίου , επί του άρθρου 22 περιλαμβάνεται πρόβλεψη για μείωση επιδομάτων δημοσίων λειτουργών.

Με τιμή,
Οι Πρόεδροι των Ενώσεων
Χαράλαμπος Αθανασίου , Αρεοπαγίτης, Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων
Χρήστος Παπανικολάου , Πάρεδρος ΣτΕ, Πρόεδρος της Ένωσης Δικ. Λειτουργών ΣτΕ
Γεώργιος Φαλτσέτος, Πρ. Εφετών Δ.Δ, Πρόεδρος της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών
Παναγιώτης Μπρακουμάτσος ,Αντ/λέας Εφετών, Πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος Νικόλαος Αγγελάρας,Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος της Ένωσης Δικ. Λειτουργών Ελεγκτικού Συνεδρίου
Ιωάννα Καραγιαννοπούλου, Νομική Σύμβουλος του Κράτους, Πρόεδρος της Ένωσης Μελών ΝΣΚ

Ανακοίνωση Δικαστικών Ενώσεων για νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αθήνα , 15 Ιουλίου 2011
Αρ. πρωτ.: 70

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι Δικαστικές Ενώσεις, μετά την κατάθεση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και την δημοσιονομική εξυγίανση» , πληροφορούν τους Δικαστικούς Λειτουργούς, ότι παρακολουθούν το θέμα που έχει ανακύψει με το περιεχόμενο της αιτιολογικής εκθέσεως που το συνοδεύει , βρίσκονται σε διαρκή συνεννόηση για την εκτίμηση της κατάστασης και την από κοινού αντιμετώπιση του θέματος σε κοινή συνεδρίαση των Προεδρείων που θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ώρες .

Οι Πρόεδροι των Ενώσεων

Χαράλαμπος Αθανασίου, Αρεοπαγίτης
Χρήστος Παπανικολάου ,Πάρεδρος ΣτΕ
Γεώργιος Φαλτσέτος, Πρ.Εφετών ΔΔ
Παναγιώτης Μπρακουμάτσος, Αντεισαγγελέας Εφετών
Νικόλαος Αγγελάρας Αντιπρόεδρος Ελ.Συνεδρίου
Ιωάννα Καραγιαννοπούλου , Νομική Σύμβουλος του Κράτους

8 Ημερη αεροπορική εκδρομή στις Δαλματικές Ακτές

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ 6 – ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 2108827380 – fax 2108841529

Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2011

8ΗΜΕΡΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΣΤΙΣ ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ
ΑΠΟ 12ΕΩΣ ΚΑΙ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

Η ΕΝΩΣΗ μας διοργανώνει για τα μέλη της 8 ήμερη αεροπορική εκδρομή,από 12 Ιουλίου, ημέρα Τρίτη, έως και 19 Ιουλίου 2011, ημέραΤρίτη σε
Κροατία- Μαυροβούνιο –Σλοβενία –Βοσνία
( Ντουμπρόβνικ-Κοτόρ-Μπούτβα- Σπλίτ-Σιμπένικ-Πάρκο Κρακ- Ζανταρ-Μπίχατς-Λίμνες Πλίβιτσε.-Λουμπλιάνα-Σπήλαια Ποστοίνα-Ριέκα-Οπατία).

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινα δωμάτια ξενοδοχείων 810 ΕΥΡΩ .
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο δωμάτιο 1060 ΕΥΡΩ
Επιβάρυνση σε τρίκλινο για παιδί κάτω των 12 ετών 730 ΕΥΡΩ
Στις ανωτέρω τιμές περιλαμβάνονται:
*Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ – ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ και ΖΑΓΚΡΕΜΠ-ΑΘΗΝΑ.
*Εκδρομές – περιηγήσεις με κλιματιζόμενο πούλμαν.
* Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* -5* ( 3* στο ΣΙΜΠΕΝΙΚ)
* Ημιδιατροφή ( 7 πρωινά , 7 δείπνα )
* Ξεναγήσεις και περιηγήσεις βάσει προγράμματος
* Αρχηγός –συνοδός.
*Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης.
*Φόροι αεροδρομίων.
* Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται:
* Ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
* Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, κρουαζιέρες και συναφείς χώρους.

ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ
Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ (ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ)

Η καταβολή – εξόφληση θα γίνεται :
Α) Στα γραφεία της Ένωσης με μετρητά.
Β) Στο με αριθμό 54189460 λογαριασμό της Εμπορικής Τράπεζας με άμεση αποστολή της απόδειξης κατάθεσης στο Φαξ: 2108841529. Στην απόδειξη αυτή θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο (κινητό και σταθερό) του συμμετέχοντα στην εκδρομή. Για οποιονδήποτε λόγο χρήματα δεν επιστρέφονται. Το αναλυτικό πρόγραμμα υπάρχει στα Γραφεία της Ένωσης. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο αριθμός των 40 ατόμων η εκδρομή δεν θα πραγματοποιηθεί.

Κατάθεση από ενιαία Αρχή Πληρωμών

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα 10-6-2011
Αριθμ. Πρωτ.: 60

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όπως πληροφορηθήκαμε ,σήμερα, εμφανίσθηκε στη μισθοδοσία ορισμένων δικαστικών λειτουργών κατάθεση, από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών , χρηματικού ποσού ίσου με ποσό που ήδη είχε κατατεθεί, προηγουμένως, στις 10-5-2011. Ενόψει του ότι η συγκεκριμένη κατάθεση έγινε εκ παραδρομής , παρακαλούμε τους Δικαστικούς Λειτουργούς, που τους αφορά, να μην προχωρήσουν σε εκταμίευση των αντιστοίχων ποσών , προκειμένου να διευθετηθεί το ζήτημα από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών.

Συμπληρωματικές οδηγίες για τις φορολογικές δηλώσεις

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ 2011

Αγαπητοί συνάδελφοι
Κατά τη συμπλήρωση των φορολογικών μας δηλώσεων, του τρέχοντος έτους 2011, στον ΠΙΝΑΚΑ 2 αριθμ. 7,(ερώτημα: «είστε δημόσιος υπάλληλος»), δεν απαντάμε θετικά και δεν βάζουμε Χ επάνω στη λέξη ΝΑΙ δίπλα στους κωδικούς 027 και 028.
Σε περίπτωση που η φορολογική δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, αν ζητηθούν από το σύστημα στοιχεία εργοδότη, τότε καταχωρούμε τα ακόλουθα στοιχεία:
Στοιχεία εργοδότη: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΦΜ 090169674
ΔΟΥ ΙΒ΄ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα 2-5-2011
Με φιλικούς χαιρετισμούς
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
Πρόεδρος Εφετών
Γενικός Γραμματέας ΕΔΕ

Οδηγίες για τη συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων του έτους 2011

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Μετά την κατάργηση, με το Ν. 3842/2010, της αυτοτελούς(χωριστής ) φορολόγησης των αποδοχών μας έναντι των εισοδημάτων από άλλες πηγές που ίσχυε μέχρι και το περυσινό οικονομικό έτος 2010, η συμπλήρωση των φορολογικών μας δηλώσεων για το φετινό οικονομικό έτος 2011, θα γίνει με τον ακόλουθο τρόπο:
Α) Το καθαρό ποσό εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες, που αναφέρεται στις βεβαιώσεις αποδοχών που μας έχουν χορηγηθεί, το δηλώνουμε στον Πίνακα 4 Α1 κωδικός 301 ή 302 της πρώτης σελίδας της φορολογικής δήλωσης.
Τον αναλογούντα και τον παρακρατηθέντα φόρο, σύμφωνα με τη βεβαίωση αποδοχών μας, τον δηλώνουμε κανονικά στους κωδικούς 313 ή 314 και 315 ή 316 αντίστοιχα του πίνακα 8 περιπτ. 8 και 9 της φορολογικής δήλωσης.
Β) Τα εισοδήματα από ΑΚΙΝΗΤΑ και ειδικότερα από μισθώματα κατοικιών, καταστημάτων, γαιών κ.λ.π. δηλώνονται κανονικά στους αντίστοιχους κωδικούς του πίνακα 4 Ε της φορολογικής δήλωσης (κωδικοί 103 ή 104,105 ή 106,101 ή 102 κ.λ.π.).
Γ) Τα εισοδήματα από διάφορες άλλες πηγές, όπως οι αμοιβές από συμμετοχή σε Συμβούλια, Επιτροπές κ.λ.π.,για τις οποίες έχουμε βεβαιώσεις, δηλώνονται στον πίνακα 4Δ περ.3 στη 2η σελίδα της φορολογικής δήλωσης δίπλα στους κωδικούς 507 ή 508.
Στις περιπτώσεις αυτές το ποσό του παρακρατηθέντος φόρου, που προκύπτει από τις σχετικές βεβαιώσεις, εφόσον μας έχουν χορηγηθεί από τους αρμόδιους φορείς , το δηλώνουμε στον πίνακα 8 περ. 3 κωδικός 605 ή 606 της φορολογικής δήλωσης.
Δ) Εντός του 2010 όπως είναι γνωστό δεν εισπράξαμε την 4η δόση των αναδρομικών και γι αυτό δεν αναφέρεται το αντίστοιχο ποσό στις φετινές βεβαιώσεις αποδοχών .
Όμως , α) το καθαρό ποσό του επιδόματος του αρθρ. 2§3 Ν. 2521/97 ( επίδομα αποτελεσματικότητας )και β) το 20% της διαφοράς των αποδοχών μας για το 2008 που εισπράξαμε σε δυο δόσεις εντός του 2010 ,όπως τα ποσά αυτά, πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρονται ως αφορολόγητα στο κάτω μέρος της βεβαίωσης αποδοχών, που μας χορήγησε η υπηρεσία μας , τα δηλώνουμε ως άθροισμα στην τρίτη σελίδα της φορολογικής δήλωσης Πίνακας 6 δίπλα στουςκωδικούς 659 ή 660.
Αν κάποιοι συνάδελφοι προεξόφλησαν τις οφειλόμενες δόσεις των αναδρομικών μέσα στο 2010, το ποσό που αναφέρεται ως δάνειο στη βεβαίωση που τους έστειλε το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, μπορούν, αν θέλουν, να το γράψουν στους κωδικούς 781,782 του Πίνακα 6, μόνο για να τους χρησιμεύσει για τη μείωση της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης που προκύπτει από τυχόν αγορά περιουσιακών στοιχείων μεγάλης αξίας .
Τέλος , αν υπάρχουν καταθέσεις σε Τράπεζες στο εξωτερικό, στη πρώτη σελίδα Πίνακας 2 της δήλωσης περίπτωση 17 στον Κωδικό 029 ή 030 , επάνω στη λέξη ΝΑΙ βάζουμε ένα Χ .
ΔΗΛΩΣΗ Ε9
Υποχρέωση για να υποβάλουν δήλωση Ε9 φέτος (2011 ) έχουν μόνο : α) Όσοι απέκτησαν εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα μέσα στο 2010, οι ίδιοι ή η σύζυγός τους ή τα προστατευόμενα τέκνα τους β) όσοι έχουν οποιαδήποτε μεταβολή σε ακίνητα που είχαν δηλωθεί με το έντυπο Ε9 των προηγουμένων ετών 2005-2010 (π.χ. διαγραφή ακινήτου λόγω μεταβίβασης) και γ) οι υπόχρεοι που μέσα στο 2010 είχαν μεταβολές στην οικογενειακή τους κατάσταση , όπως αυτή είχε απεικονιστεί στις δηλώσεις Ε9 των προηγούμενων ετών . Οι μεταβολές, που πρέπει να δηλωθούν από τον υπόχρεο , είναι ο γάμος, εφόσον η σύζυγος έχει ακίνητα , η διάσταση , το διαζύγιο , η παύση χαρακτηρισμού των τέκνων ως προστατευομένων μελών και ο θάνατος. Σε περίπτωση που υποβληθεί δήλωση Ε9 , στον Πίνακα 2 αριθ. 15της φορολογικής δήλωσης στον κωδικό 617 επάνω στη λέξη ΝΑΙ βάζουμε ένα Χ. Η δήλωση Ε9 υποβάλλεται μαζί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος .
Αθήνα 11-4-2011
Με φιλικούς χαιρετισμούς
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
Πρόεδρος Εφετών
Γενικός Γραμματέας ΕΔΕ