Προκήρυξη Αρχαιρεσιών

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα 17-4-2012

Αρ. Πρωτ.: 49
Προς : 1) Τους κ.κ. Διευθύνοντες τα Δικαστήρια και
Εισαγγελίες της χώρας
2) Τα Μέλη της Ενώσεως μας

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

Για την ανάδειξη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Εφετειακών Επιτροπών
Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού της Ένωσής μας, ορίστηκαν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Πρακτικό 81/17-4-2012 ), οι ημερομηνίες διενέργειας αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Τριμελών Εφετειακών Επιτροπών. Οι αρχαιρεσίες θα γίνουν την Κυριακή 27 Μαΐου 2012 σε όλες τις περιφέρειες των Πρωτοδικείων εκτός Αθηνών και Πειραιά και την επομένη Κυριακή 3 Iουνίου 2012 στις τελευταίες (Αθήνα και Πειραιά).
Οι υποψήφιοι, σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 17 του καταστατικού, εκτίθενται σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο. Οι υποψηφιότητες για το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή γίνονται με δήλωση προς το Δ.Σ. της Ένωσης, η οποία συνοδεύεται για τους υποψηφίους του Δ.Σ. με παράβολο ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (1,5 )€.
Τις υποψηφιότητες τις υποβάλλουν στο Δ.Σ. οι ίδιοι οι υποψήφιοι ή εκπρόσωποι τους με έγγραφες εξουσιοδοτήσεις θεωρημένες για την γνησιότητα της υπογραφής τους από Δημόσια αρχή ή την Δικαστική υπηρεσία στην οποία υπηρετούν .
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων μέχρι τις 27 Απριλίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00.
Την ίδια ημέρα με τις αρχαιρεσίες στα επαρχιακά Δικαστήρια (27/5/2012) θα γίνουν και οι αρχαιρεσίες για τις Εφετειακές Επιτροπές. Οι σχετικές αιτήσεις για υποψηφιότητα υποβάλλονται μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία στην Εφορευτική Επιτροπή του Πρωτοδικείου της έδρας του Εφετείου, η οποία ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και τους επιλαχόντες κατά το άρθρο 18α του καταστατικού
Οι υποψήφιοι μπορούν, εάν επιθυμούν, να παραδώσουν για δημοσίευση σύντομο άρθρο (μέχρι 200 λέξεις) σε ηλεκτρονική μορφή , το αργότερο μέχρι 27 Απριλίου 2012 για τα « Δικαστικά Νέα » και το αργότερο μέχρι 30 Απριλίου 2012 για την ιστοσελίδα της Ένωσης. Μετά την παρέλευση των ημερών αυτών δεν θα υπάρχει δυνατότητα δημοσίευσης στα Δικαστικά Νέα ή στην ιστοσελίδα αντίστοιχα .
Θα ακολουθήσουν οδηγίες για την διενέργεια των αρχαιρεσιών και αποστολή του εκλογικού υλικού.
Παρακαλούμε τους κ.κ. Προϊσταμένους των Δικαστηρίων και των Εισαγγελιών να αναρτήσουν την παρούσα προκήρυξη σε εμφανές σημείο των δικαστικών καταστημάτων και με φροντίδα τους να λάβουν γνώση όλοι οι Δικαστικοί Λειτουργοί της περιφερείας τους.

Αποτελέσματα συμμετοχής ΕΔΕ στην συνάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών στο Άμστερνταμ 11-5-2012

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71 Αθήνα, 15-5-2012
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αρ. Πρωτ.56

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε συνέχεια της υπ΄αριθμ. πρωτ. 44/2-4-2012 ανακοίνωσής μας σε σχέση με το θέμα της μείωσης των αποδοχών των Δικαστικών Λειτουργών, που μετά από αίτημά μας περιελήφθη πρώτο στα θέματα συζήτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών της ετήσιας συνάντησης της 10-13 Μαΐου στο Άμστερνταμ, σας ενημερώνουμε ότι:
Υπέρ των θέσεων της Ενώσεώς μας σχετικά με τις μειώσεις των αποδοχών μας τάχθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών (ΕΑJ) κατά την προγραμματισμένη συνάντηση στο Άμστερνταμ στις 11 Μαΐου 2012. Ειδικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών κατόπιν συζήτησης του θέματός μας μετά από γραπτή και προφορική ανάπτυξη των θέσεών μας από τα μέλη της αντιπροσωπείας μας Μαρίας- Γεωργίας Τσάμη , Πρόεδρου Πρωτοδικών , μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής μας και Γεώργιου Αλμπούρα Πρόεδρου Πρωτοδικών και παρά την αντίθεση της Γερμανικής Αντιπροσωπίας για στήριξή μας, εξέδωσε ψήφισμα σύμφωνα με το οποίο δέχεται ότι οι μειώσεις των αποδοχών μας δεν μπορούν να υλοποιηθούν εφόσον παραβιάζονται οι διεθνείς και ευρωπαϊκές αρχές όπως αυτές αποτυπώνονται σε σχετικά κείμενα (Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για Δικαστές, Ευρωπαϊκής Χάρτας για το καθεστώς των Δικαστών του 1988, Συμβουλίου Ευρωπαίων Δικαστών) και σύμφωνα με τις οποίες « οι αποδοχές των δικαστών πρέπει να είναι ανάλογες με το επάγγελμά τους και τις ευθύνες που αναλαμβάνουν, να είναι επαρκείς για να τους προστατεύουν από τις αντιπαροχές και πιέσεις που στοχεύουν στον επηρεασμό των αποφάσεών τους και γενικότερα της συμπεριφοράς τους εντός της δικαιοδοσίας τους».
Πέραν του ψηφίσματος έγινε δεκτό σχετικό αίτημά μας και εντός των προσεχών ημερών η Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών θα αποστείλει σχετικές επιστολές διαμαρτυρίας και στήριξης των θέσεών μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σ΄ όλα εν γένει τα θεσμικά όργανα μεταξύ των οποίων και στον Πρωθυπουργό της Ελλάδος.
Επισυνάπτεται το σχετικό ψήφισμα.

        O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

European Association of Judges
Regional Group of the International Association of Judges

RESOLUTION

At its meeting at Amsterdam, Netherlands on 11 May 2012 the General Assembly of the European Association of Judges passed a resolution concerning the reduction of the remuneration of judges in Greece.

EAJ was informed that the remuneration of judges in Greece was reduced by up to 38.5 %. The amount of this reduction was larger than in all other branches of office holders paid from the state budget.

EAJ is aware of the extremely difficult situation of the Greek economy. It accepts that under such serious circumstances the justice system must also bear a contribution. But EAJ also underlines the importance of access to justice and the indispensable task of judiciary especially in times of crisis.

The European Association of Judges refers to international and European standards laid down in:
 Basic Principles on the Independence of the Judiciary, whose Principle 11, states that an adequate remuneration of judges shall be adequately secured by law;
 Recommendation CM/Rec(2010)12 of the Committee of Ministers of the Council of Europe on Judges: Independence, Efficiency and Responsibilities, in particular para. 54, which states that “judges’ remuneration should be commensurate with their profession and responsibilities, and be sufficient to shield them from inducements aimed at influencing their decision” and that “specific legal provisions should be introduced as a safeguard against a reduction in remuneration aimed specifically at judges”;
 the European Charter on the Statute for Judges of 1998, Chapter 6, article 6.1, which stipulates that Judges exercising judicial functions in a professional capacity are entitled to remuneration, the level of which is fixed so as to shield them from pressures aimed at influencing their decisions and more generally their behaviour within their jurisdiction, thereby impairing their independence and impartiality;
 Opinion no 1 (2001) of the Consultative Council of European Judges (CCJE) for the attention of the Committee of Ministers of the Council of Europe on standards concerning the independence of the judiciary and the irremovability of judges, which states that the CCJE considered that it was generally important to make specific legal provision guaranteeing judicial salaries against reduction and to ensure at least de facto provision for salary increases in line with the cost of living;

Taking into account these standards EAJ expresses its concern that the above mentioned cuts in the remuneration system of Greek judges may infringe the principles stated in these international documents and its concern that reduction in judicial remuneration should only be implemented if the above mentioned principles are fully applied.

Προκήρυξη Αρχαιρεσιών της Ένωσης

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα 17-4-2012
Αρ. Πρωτ.: 49

Προς : 1) Τους κ.κ. Διευθύνοντες τα Δικαστήρια και
Εισαγγελίες της χώρας
2) Τα Μέλη της Ενώσεως μας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

Για την ανάδειξη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Εφετειακών Επιτροπών
Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού της Ένωσής μας, ορίστηκαν με απόφασητου Διοικητικού Συμβουλίου (Πρακτικό 81/17-4-2012 ), οι ημερομηνίες διενέργειαςαρχαιρεσιών για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Τριμελών Εφετειακών Επιτροπών. Οι αρχαιρεσίες θα γίνουν την Κυριακή 27 Μαΐου 2012 σε όλες τις περιφέρειες των Πρωτοδικείων εκτός Αθηνών και Πειραιά και την επομένη Κυριακή 3 Iουνίου 2012 στις τελευταίες (Αθήνα και Πειραιά).
Οι υποψήφιοι, σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 17 του καταστατικού, εκτίθενται σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο. Οι υποψηφιότητες για το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή γίνονται με δήλωση προς το Δ.Σ. της Ένωσης, η οποία συνοδεύεται για τους υποψηφίους του Δ.Σ. με παράβολο ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (1,5 )€.
Τις υποψηφιότητες τις υποβάλλουν στο Δ.Σ. οι ίδιοι οι υποψήφιοι ή εκπρόσωποι τουςμε έγγραφες εξουσιοδοτήσεις θεωρημένες για την γνησιότητα της υπογραφής τους απόΔημόσια αρχή ή την Δικαστική υπηρεσία στην οποία υπηρετούν .
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων μέχρι τις 27 Απριλίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00.
Την ίδια ημέρα με τις αρχαιρεσίες στα επαρχιακά Δικαστήρια (27/5/2012) θα γίνουν και οι αρχαιρεσίες για τις Εφετειακές Επιτροπές. Οι σχετικές αιτήσεις για υποψηφιότηταυποβάλλονται μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία στην Εφορευτική Επιτροπή τουΠρωτοδικείου της έδρας του Εφετείου, η οποία ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και τους επιλαχόντες κατά το άρθρο 18α του καταστατικού
Οι υποψήφιοι μπορούν, εάν επιθυμούν, να παραδώσουν για δημοσίευση σύντομο άρθρο (μέχρι 200 λέξεις) σε ηλεκτρονική μορφή , το αργότερο μέχρι 27 Απριλίου 2012 για τα « Δικαστικά Νέα » και το αργότερο μέχρι 30 Απριλίου 2012 για την ιστοσελίδα της Ένωσης. Μετά την παρέλευση των ημερών αυτών δεν θα υπάρχει δυνατότητα δημοσίευσης στα Δικαστικά Νέα ή στην ιστοσελίδα αντίστοιχα .
Θα ακολουθήσουν οδηγίες για την διενέργεια των αρχαιρεσιών και αποστολή τουεκλογικού υλικού.
Παρακαλούμε τους κ.κ. Προϊσταμένους των Δικαστηρίων και των Εισαγγελιών να αναρτήσουν την παρούσα προκήρυξη σε εμφανές σημείο των δικαστικών καταστημάτωνκαι με φροντίδα τους να λάβουν γνώση όλοι οι Δικαστικοί Λειτουργοί της περιφερείαςτους.

Ανακοίνωση για ειδική εκλογική αποζημίωση

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αθήνα , 12-4-2012
Αρ.πρωτ. 48

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι το ζήτημα το οποίο προέκυψε τις προηγούμενες ημέρες σχετικά με το ύψος της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης μας διευθετήθηκε με τον προσφορότερο, υπό τις παρούσες συνθήκες , τρόπο.
Ειδικότερα, με την διάταξη του άρθρου 3 του ν. 4051/2012 τροποποιήθηκε η διάταξη του άρθρου 131 του πδ 96/2007 και προβλέφθηκε μεταξύ άλλων : α) ότι για τους Λειτουργούς και Υπαλλήλους των Υπουργείων Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η ειδική εκλογική αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων (500) € εφάπαξ και β) η συνολική δαπάνη, για όλους τους αναφερόμενους στο άρθρο 131 δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) €.
Στη συνέχεια, κατόπιν διαβήματος των Προεδρείων των Δικαστικών Ενώσεων στο αρμόδιο Υπουργείο και τα Κόμματα και με την έκθεση επιχειρημάτων αναφορικά με την σπουδαιότητα και τον όγκο της εργασίας ,που μας αναλογεί για την διεκπεραίωση της εκλογικής διαδικασίας, κατατέθηκε τροπολογία στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών», το οποίο ψηφίστηκε την 9-4-2012. Με τη διάταξη του άρθρου 19 παρ. 10 του νόμου αυτού (ο οποίος δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στο ΦΕΚ) τροποποιήθηκε εκ νέου το άρθρο 131 του πδ 96/2007 και α) καταργήθηκε η θέσπιση ανώτατου ορίου και εφάπαξ καταβολής της αποζημίωσης και β) αναπροσαρμόσθηκε η συνολική δαπάνη στο ποσό των 50.000.000 € από την οποία, επιπλέον, εξαιρέθηκαν οι υπάλληλοι του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για τους οποίους προβλέφθηκε χωριστή δαπάνη.
Μετά την διενέργεια των εκλογών της 6ης Μαίου θα επιδιωχθεί και η διευθέτηση του τρόπου φορολόγησης της εκλογικής αποζήμιωσης.

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
Χαράλαμπος Αθανασίου, Αρεοπαγίτης
Χρήστος Παπανικολάου, Πάρεδρος ΣτΕ
Γεώργιος Φαλτσέτος, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ.
Ρούσσος-Εμμανουήλ Παπαδάκης, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου
Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου
Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης, Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Δημοσιοποίηση Πόθεν έσχες – Επιτροπή Ελέγχου άρθρου 21

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αθήνα 10.04.2012
Αρ. Πρωτ.: 46

Προς:

τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 21 του ν. 3023/2003
κ. Ευάγγελο Αργύρη , Βουλευτή
Κύριε Πρόεδρε,
Με το άρθρο 3 του ν. 4065/2012 προβλέπεται ότι οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των προσώπων που ορίζονται στο άρθρο 1 παρ.1 του νόμου 3213/2003 αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της Βουλής με μέριμνα δική σας και αφού εσείς καθορίσετε την μορφή, τον τύπο, τα προς δημοσίευση στοιχεία, τη χρονική διάρκεια της ανάρτησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Όπως είναι γνωστό η δήλωση περιουσιακής κατάστασης περιλαμβάνει την αναφορά συγγενικών προσώπων, λεπτομερή έκθεση των περιουσιακών στοιχείων του υπόχρεου και συνυποβάλλεται μαζί με την φορολογική του δήλωση, το Ε-9 και τους τίτλους κτήσεως αυτών.
Οφείλουμε, ενόψει αυτών, να εκθέσουμε σε εσάς τον έντονο προβληματισμό και την ανησυχία μας για την εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης και στις περιπτώσεις των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών και των Μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, χωρίς να ληφθεί υπόψη η φύση των καθηκόντων τους, η οποία τους τοποθετεί στο κέντρο έντονων αντιπαραθέσεων μεταξύ των διαδίκων. Ειδικότερα, είναι προφανές ότι η έκθεση σε «δημόσια θέα» των ονομάτων των συγγενικών μας προσώπων, των διευθύνσεων κατοικίας μας, των μέσων μεταφοράς μας (προσδιοριζομένων κατά τύπο και αριθμό κυκλοφορίας) των τραπεζικών μας λογαριασμών κλπ, πέραν του ζητήματος συμβατότητας της εν λόγω ρύθμισης με τις συνταγματικές διατάξεις περί λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας και τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 για την «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», δημιουργεί σοβαρότατους κινδύνους ασφάλειας για εμάς και τις οικογένειες μας, αλλά και ευκαιρίες τέλεσης ποινικών αδικημάτων σε κάθε κακόβουλο τρίτο. Σημειώνουμε ότι ήδη εκκρεμεί αίτημά μας για την εξέταση του ζητήματος που έχει προκύψει από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα.
Κατόπιν αυτών παρακαλούμε όπως κατά την αρμοδιότητα σας ,ως αυτή περιγράφεται στην ανωτέρω διάταξη, καθορίσετε τον τρόπο ανάρτησης των δηλώσεων περιουσιακής καταστάσεως των Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών και των Μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, έτσι ώστε να μην αποκαλύπτονται τα ανωτέρω κρίσιμα στοιχεία. Θα πρέπει να επισημάνουμε την ανάγκη για άμεση αντιμετώπιση του ζητήματος, δεδομένου ότι η δημοσιοποίηση έστω και για μια φορά των στοιχείων αυτών θα προκαλέσει τους κινδύνους που προαναφέραμε και δεν θα είναι εφικτή μετά από αυτό οποιαδήποτε διορθωτική κίνηση.

Με την δέουσα τιμή
ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
Χαράλαμπος Αθανασίου, Αρεοπαγίτης
Χρήστος Παπανικολάου, Πάρεδρος ΣτΕ
Γεώργιος Φαλτσέτος, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ.
Ρούσσος-Εμμανουήλ Παπαδάκης, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου
Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου
Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης, Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Παράσταση σε συμβόλαια

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210 Αθήνα 12-4-2012
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529 
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αρ. Πρωτ. 47

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι ,

Με αφορμή σχετικά ερωτήματα, που δεχόμαστε από Συναδέλφους θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε, ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.7 του ν. 2830/2000 (Κώδικας Συμβολαιογράφων), η διάταξη του άρθρου 42 του Ν.Δ.3026/1954, περί υποχρεωτικής παράστασης δικηγόρου σε συμβολαιογραφικές πράξεις , όπως αυτή ισχύει, δεν έχει εφαρμογή σε δικαιοπραξίες για τον συμβαλλόμενο που έχει την ιδιότητα δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού παντός βαθμού, του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, συμβολαιογράφου ή υποθηκοφύλακα.

      Ο Πρόεδρος                       Ο Γενικός Γραμματέας
Χαράλαμπος Αθανασίου                 Γεώργιος Μανωλίδης
    Αρεοπαγίτης                          Πρόεδρος Εφετών

Συγκρότηση νέας κίνησης Δικαστικών Λειτουργών

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ –
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ

Συνάδελφοι, η Χώρα μας διέρχεται μια δραματική φάση οικονομικής ύφεσης, τα δημοκρατικά δικαιώματα αμφισβητούνται και φαλκιδεύονται, η εθνική μας αξιοπρέπεια και κυριαρχία γίνονται αντικείμενα διαπραγμάτευσης και η νομιμότητα καθορίζεται από αρχές ξένες προς τις αρχές δικαίου που διέπουν τον πολιτισμό μας. Μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες οι ευθύνες των δικαστών αυξάνονται και η περιφρούρηση της δημοκρατικής νομιμότητας πρέπει να γίνει το ύψιστο χρέος μας. Η συνδικαλιστική δράση είναι ένα «παράθυρο στην κοινωνία» για όλους τους δικαστικούς λειτουργούς. Η δραματική κατάσταση που βιώνουμε όλοι τα τελευταία δύο έτη και η ανάγκη για ριζοσπαστικές αλλαγές στον τρόπο αντιμετώπισης των ζητημάτων από τη μεριά μας, μας οδήγησαν στην σκέψη να συμμετέχουμε ενεργά με την υποψηφιότητά μας στις επερχόμενες εκλογές της ΕΔΕ, θεωρώντας ότι δεν μπορούμε πλέον να παραμένουμε αμέτοχοι στα όσα συμβαίνουν στο δικαστικό χώρο, χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα θεσμικής παρέμβασης.
Πιστεύουμε ότι μπορούμε να μετατρέψουμε την ΕΔΕ από μια άνευρη συνδικαλιστική οργάνωση σε μια μαχητική και δυναμική παρουσία που θα είναι αποτελεσματική και υπολογίσιμη στην εκάστοτε Κυβέρνηση.
Δεν μας ταιριάζει το μέχρι σήμερα τυπικό ύφος συνδικαλιστή που αναμασάει τα ίδια πράγματα και αναλώνεται κυρίως σε «εσωτερικές» προστριβές και διαμάχες ασήμαντες και αδιάφορες για τους περισσότερους από εμάς. Δεν φιλοδοξούμε να γίνουμε άλλη μία «ομάδα» που απλά διεκδικεί μια θέση στο ΔΣ, αλλά επιδιώκουμε να είμαστε εκπρόσωποι της ομάδας που την αποτελούμε όλοι μαζί.
Δεν μηδενίζουμε το έργο και τις προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Κρίνουμε όμως ότι δεν ήταν αρκετές για να μας σταματήσουν από τον κατήφορο στον οποίο ολισθαίνουμε διαρκώς. Για το λόγο αυτό εξάλλου αναλάβαμε και την πρωτοβουλία για την σύγκληση της Έκτακτης ΓΣ του περασμένου Οκτωβρίου, την οποία θεωρούμε απόλυτα επιτυχημένη. Είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι ότι λόγω των κινητοποιήσεων του Οκτωβρίου πετύχαμε το ελάχιστο των στόχων που θέσαμε, δηλαδή την μη περαιτέρω παραμονή μας στο ΙΚΑ. Στην τακτική ΓΣ καταθέσαμε την πρότασή μας που ήταν η συνέχιση και η εντατικοποίηση των κινητοποιήσεών μας και το 2012, ώστε να υλοποιηθούν όλοι οι στόχοι που θέσαμε στην έκτακτη ΓΣ.
Κύριοι στόχοι μας είναι να εμποδίσουμε με κάθε τρόπο 1ον) περαιτέρω μειώσεις στους μισθούς μας και ένταξή μας στο ενιαίο μισθολόγιο 2ον) παραπομπή του εκκρεμούς ζητήματος καταβολής των αναδρομικών αποδοχών μας στις καλένδες, 3ον) περαιτέρω θεσμική μας υποβάθμιση είτε με ψήφιση νόμων που αμφισβητούν την δικαστική ανεξαρτησία, είτε με δηλώσεις και ενέργειες πολιτικών προσώπων που ευτελίζουν την έννοια της ανεξάρτητης Δικαιοσύνης και την εμφανίζουν να σύρεται πίσω από δικές τους σκοπιμότητες και επιδιώξεις. Ασφαλώς πιστεύουμε ότι για την επίτευξη των στόχων αυτών βασικό εργαλείο είναι ο διάλογος με την εκτελεστική εξουσία. Επειδή όμως ο διάλογος αυτός φάνηκε πολλές φορές αναποτελεσματικός ή δεν υπήρξε και καθόλου, παραμένουμε προσηλωμένοι στη θέση μας ότι μόνο οι δυναμικές αντιδράσεις των συναδέλφων μπορούν να επιφέρουν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και να κάνουν τις Κυβερνήσεις πιο δεκτικές στο διάλογο. Οι ευχές ή οι ρηματικές ανακοινώσεις και διαμαρτυρίες μας οδήγησαν στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα. Ο διαρκής εμπαιγμός που υφιστάμεθα διαρκώς από μια πολιτική εξουσία, η οποία βυθίζεται ολοένα και πιο πολύ στην ανυποληψία, θα συνεχίζεται όσο εμείς δεν θέτουμε ως αντίβαρο το σθένος και την αποφασιστικότητά μας. Οι χρονιές που ακολουθούν είναι καθοριστικές γιατί διακυβεύεται όχι μόνο το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας αλλά και η ίδια η λειτουργία της Δημοκρατίας. Η αναμενόμενη συνταγματική αναθεώρηση και η νέα θέση που επιφυλάσσεται για τη Δικαιοσύνη μας προβληματίζει και μας ανησυχεί. Επιδίωξή μας θα είναι να συνεργαστούμε με άλλους επιστημονικούς φορείς και δικαστικές ενώσεις ώστε να υπάρχει δημόσια προβολή ολοκληρωμένων θέσεων και προτάσεων επί των αναθεωρούμενων διατάξεων. Η Ένωση, με το βάρος που έχει ακόμα στην κοινωνία ως επιστημονικός φορέας, οφείλει να πρωτοστατήσει τόσο στο ζήτημα της διαγραφής του ελληνικού χρέους ως επαχθούς και στην επανάκτηση της χαμένης αξιοπρέπειας του λαού όσο και στη διαμόρφωση του κατάλληλου νομικού πλαισίου ώστε να εδραιωθεί η πεποίθηση στον πολίτη ότι στην χώρα μας και η Δικαιοσύνη λειτουργεί αποτελεσματικά και οι ένοχοι των εγκλημάτων που γίνονται σε βάρος του πραγματικά τιμωρούνται. Η στήριξη που θα χρειαστεί να ζητήσουμε από την κοινωνία στις μελλοντικές διεκδικήσεις μας δεν μπορεί να είναι ευκαιριακή και μονομερής αλλά να βασίζεται στην αμοιβαιότητα και στην εμπιστοσύνη. Πιστεύουμε ότι είναι απαίτηση του λαού και δική μας ιστορική υποχρέωση να βγούμε μπροστά στους αγώνες που δίνει τούτες τις δύσκολες μέρες. Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι θα πρέπει να καθιερωθεί καθημερινή ανοιχτή επικοινωνία όλων των συναδέλφων με το ΔΣ της Ένωσης, ώστε να ακούγονται νέες προτάσεις και απόψεις και να καλλιεργηθεί το αίσθημα της συλλογικής συμμετοχής σε ό,τι αφορά τα κοινά μας προβλήματα με την συχνή λειτουργία άτυπων Ολομελειών των Δικαστηρίων της Χώρας. Απαραίτητη θεωρούμε και την τροποποίηση του Κανονισμού της Ένωσης, ώστε οι Γενικές Συνελεύσεις να μη γίνονται σε άδειες αίθουσες και να έχουν μόνο πανηγυρικό χαρακτήρα, αλλά να είναι ουσιαστικές με τη συμμετοχή μεγάλης πλειοψηφίας συναδέλφων.
Απευθυνόμαστε σε όλους τους συναδέλφους που έχουν υποστεί αλλεπάλληλες οικονομικές μειώσεις και θεσμικές εκπτώσεις και αισθάνονται δικαιολογημένα την αγανάκτησή τους να ξεχειλίζει. Ζητούμε την στήριξή σας στον αγώνα που ξεκινάμε. Ελπίζουμε ότι η παρουσία μας στο ΔΣ θα είναι η έκφραση της φωνής όλων των Δικαστών, που διεκδικούν αυτά που η ίδια η Δημοκρατία τους έχει αναγνωρίσει και η πολιτική εξουσία τους έχει στερήσει. Παρά τις διαφορετικές επί μέρους εκτιμήσεις που μπορεί να έχει ο καθένας από εμάς πιστεύουμε ότι έχουμε την ίδια βασική αφετηρία και τους ίδιους βασικούς στόχους. Θα είμαστε πάντοτε ανοιχτοί σε όλες τις προτάσεις και τους προβληματισμούς των συναδέλφων όλων των βαθμίδων.
Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2012

Κωνσταντίνος Σαργιώτης, Πρόεδρος Πρωτοδικών
Χριστόφορος Σεβαστίδης, Δ.Ν.- Πρόεδρος Πρωτοδικών
Χαράλαμπος Σεβαστίδης- Πρωτοδίκης
Μαρία Κουβαρά- Ειρηνοδίκης
ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την καταχώρηση στην ηλεκτρονική σελίδα της Ένωσης…
Χριστόφορος Σεβαστίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Συνθήκες εργασίας Ειρηνοδικών

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα 15-3-2012
Αρ. πρωτ : 38

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ. Ειρηνοδίκες,
μέλη της Ένωσής μας
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Όπως είναι γνωστό τα κενά των οργανικών θέσεων των Ειρηνοδικών ανέρχονται σήμερα σε 199. Αυτό σημαίνει ότι τις αντίστοιχες υπηρεσίες καλύπτουν οι ήδη υπηρετούντες , επιβαρυνόμενοι κατά τούτο.
Με την αύξηση της ύλης των Ειρηνοδικείων ,η οποία επήλθε με το Ν.3869/2010 ( υπερχρεωμένα νοικοκυριά ) και την, με το Ν. 4055/12-3-2012, μεταφορά ικανής ύλης από τα Μονομελή Πρωτοδικεία και Πλημμελειοδικεία (Εκουσία Δικαιοδοσία , Ποινικά αδικήματα κ.α.) στα Ειρηνοδικεία και Πταισματοδικεία, αντίστοιχα , καθίσταται φανερό ότι η επιβάρυνση των ήδη υπηρετούντων θα είναι ακόμη μεγαλύτερη .
Προ αυτής της καταστάσεως και για να μην :
α) επιδεινωθούν οι συνθήκες εργασίας στα Ειρηνοδικεία και Πταισματοδικεία , και
β) μετακυλιθεί η εκκρεμότητα από τα Πρωτοδικεία – Πλημμελειοδικεία στα Ειρηνοδικεία – Πταισματοδικεία , αντίστοιχα , η Ένωσή μας ζήτησε από τους αρμόδιους Υπουργούς ( Δικαιοσύνης και Οικονομικών ), αλλά και ο Πρόεδρος μας κ. Αθανασίου κατά την ομιλία – ενημέρωση που έκανε στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής,την άμεση κάλυψη των κενών θέσεων και περαιτέρω αύξηση των οργανικών θέσεων .
Ήδη , σε πρώτο στάδιο , θα καλυφθούν εκατόν εξήντα ( 160) θέσεις εντός του μηνός Μαρτίου ( Το δήλωσε και ο κ. Υπουργός Δικαιοσύνης και εγκρίθηκε η σχετική δαπάνη ). Ζητήσαμε δε την επίσπευση της σχετικής διαδικασίας ( έκδοση Προεδρικού Διατάγματος Κατανομής , διαδικασία επιμόρφωσης κλπ) .
Με την ευκαιρία σας ενημερώνουμε ότι όπως διευκρινίσθηκε προχθές (13-3-2012) στη Βουλή , ύστερα από έντονο διάβημα και παρουσία του Προέδρου της Ένωσής μας , ο υπολογισμός του ποσοστού 1 προς 5 ( ένας διοριζόμενος για κάθε πέντε κενά ) στον ευρύτερο δημόσιο τομέα δεν ισχύει για τους δικαστικούς λειτουργούς ( βλ. περισσότερα στο site της ΄Ενωσής μας ).

         Ο Πρόεδρος                          Ο Γεν. Γραμματέας
     Χαράλαμπος Αθανασίου                   Γεώργιος Μανωλίδης
            Αρεοπαγίτης                           Πρόεδρος Εφετών

Ανακοίνωση για διαγωνισμούς Εθνικης Σχολής Δικαστικών Λειτουργών

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα , 13-3-2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την 12-3-2012 διαπιστώσαμε ότι στο σχέδιο νόμου για το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων, το οποίο είχε ψηφιστεί επί της αρχής και στα άρθρα την 6-3-2012, με τροπολογία επαναδιατυπώθηκε η δέσμευση για την τήρηση της αναλογίας 1-5 για κάλυψη των θέσεων των αποχωρούντων από την υπηρεσία σε σχέση με τους νεοπροσλαμβανόμενους, χωρίς κάποια διάκριση για τους δικαστικούς λειτουργούς.
Ενόψει του ότι η εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου στο Δικαστικό Σώμα θα προκαλούσε πολύ μεγάλα προβλήματα, αφού δεν θα αναπληρώνονταν στο βαθμό που είναι τουλάχιστον αναγκαίο, λόγω των αποχωρήσεων των ανωτάτων δικαστικών λειτουργών με την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας, τα κενά που δημιουργούνται στο πρώτο βαθμό ,προχωρήσαμε, χθες το απόγευμα, σε διάβημα προς τον αρμόδιο Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ντίνο Ρόβλια , με ταυτόχρονη ενημέρωση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Μιλτιάδη Παπαιωάννου. Ζητήσαμε δε, την ρητή εξαίρεση των διαγωνισμών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών από την συγκεκριμένη ρύθμιση προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της Δικαιοσύνης.
Αποτέλεσμα της παρέμβασης μας αυτής ήταν ,κατά την απογευματινή συνεδρίαση της Βουλής, για την ψήφιση του νομοσχεδίου στο σύνολο του, ο Υφυπουργός κ.Ρόβλιας να προβεί σε ερμηνευτική δήλωση που καταχωρήθηκε στα πρακτικά και ρητά αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «τα γνωστά και μεγάλα κενά στο χώρο της δικαιοσύνης , θα καλυφθούν στο πλαίσιο των ισχυουσών διατάξεων, οι οποίες δεν τροποποιούνται με την παρούσα ρύθμιση».
Κατόπιν αυτών θεωρούμε ότι επιλύθηκε κατ΄ αποτέλεσμα με τον προσφορότερο τρόπο ένα ζήτημα το οποίο θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μείζον ζήτημα για τις συνθήκες εργασίας στον 1ο βαθμό και τους χρόνους απονομής της Δικαιοσύνης.
Ευθύς αμέσως και μετά την εξέλιξη αυτή ο Υπουργός Δικαιοσύνης υπέγραψε την προκήρυξη του νέου εισαγωγικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών για την κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων των Δικαστικών Λειτουργών της ποινικής και πολιτικής δικαιοσύνης (55 θέσεις Δικαστών και 12 Εισαγγελέων).

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
        ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ                     ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα, 13-3-2012
Αρ. Πρωτ.:37

Προς :
τον Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Κύριο Ντίνο Ρόβλια
Κοιν.: Υπουργο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ.
Μιλτιάδη Παπαιωάννου

Κύριε Υπουργέ,
Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε πριν από λίγες ώρες ,ότι κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου για το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων κατατέθηκε από το Υπουργείο σας προς ψήφιση και τροπολογία , σύμφωνα με την οποία ισχύει για όλους τους αμειβόμενους, μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, η αναλογία σε κάθε πέντε (5) αποχωρήσεις από την υπηρεσία να αντιστοιχεί μία (1) πρόσληψη. Στην τροπολογία αυτή δεν διατυπώνεται εξαίρεση για τους Δικαστικούς Λειτουργούς.
Οφείλουμε να σας επισημάνουμε τις αντιρρήσεις μας για την παράλειψη αυτή για τους ακόλουθους λόγους : Πρώτον μια τέτοια διάταξη είναι προδήλως αντισυνταγματική , αφού εξομοιώνει τους Δικαστικούς Λειτουργούς , οι οποίοι είναι άμεσα όργανα του Κράτους, με τους υπαλλήλους του Δημόσιου Τομέα με συνέπεια την υπαγωγή τους σε εργασιακό καθεστώς, που δεν είναι σύμφωνο με το ισόκυρο και ισότιμο των τριών Λειτουργιών και βάλλει κατά της λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας τους , που καθιερώνεται στο άρθρο 87 παρ.1 του Συντάγματος , δεδομένου ότι η υπαγωγή σε μια τέτοια ρύθμιση επηρεάζει την λειτουργία της Δικαιοσύνης δυσχεραίνοντας την απονομή της. Δεύτερον, γιατί μια τέτοια ρύθμιση θα ματαιώσει οριστικά , οποιαδήποτε προσπάθεια εκδίκασης σε εύλογο χρόνο , κυρίως στον 1ο Βαθμό των εκκρεμουσών υποθέσεων και μάλιστα με τον πλέον αντιφατικό τρόπο τις ρυθμίσεις του νέου νόμου 4055/2012 , ο οποίος ψηφίστηκε μόλις πριν λίγες ημέρες και μόλις χθες δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ τεύχος Α΄, Αρ. φύλλου 51/12-3-2012) με τίτλο «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκειά αυτής».
Κατόπιν αυτών , παρακαλούμε την Εθνική Αντιπροσωπεία και εσάς προσωπικά να ενεργήσετε προς την κατεύθυνση της εξαίρεσης των Δικαστικών Λειτουργών από την ανωτέρω τροπολογία, προκειμένου να ανταποκριθεί η Πολιτεία στο αίτημα των Πολιτών για σύντμηση του χρόνου απονομής της Δικαιοσύνης , που με βεβαιότητα θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της Χώρας και θα πάψει να προκαλεί το λυπηρό φαινόμενο της καταδίκης της από το Διεθνές Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και μάλιστα με εντεινόμενη συχνότητα.

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
     ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
           ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ                        ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Αθήνα, 14/3/2012
Αρ.Πρωτ.: 273

Προς; Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων
Κοινοποίηση: Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τον κ. Μιλτιάδη Παπαιωάννου

Κύριε Πρόεδρε,
Κύριε Γενικέ Γραμματέα,
Αξιότιμα μέλη του Δ.Σ.

Σε απάντηση της με σρ. πρωτ. 37/13-3-2012 επιστολής σας, σας γνωρίζω τα εξής:
1. Με την τροπολογία (ήδη άρθρο ένατο) του ψηφισθέντος από την 6-3-2012 (επί της αρχής και στα άρθρα) νομοσχεδίου για το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων, δεν επήλθε οποιαδήποτε αλλαγή στην κείμενη νομοθεσία που αφορά τον περιορισμό των προσλήψεων,
2.Προς αποφυγή οποιασδήποτε παρερμηνίας, κατά την χθεσινή ψήφιση του νομοσχεδίου στο σύνολο του στην Ολομέλεια της Βουλής, προέβην σε σχετική ερμηνευτική δήλωση, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής
Η ρύθμιση της παρ. 20α εδάφιο δεύτερο της τροπολογίας και ήδη άρθρου ένατου του Ν/Σ, σχετικά με τους δικαστικούς λειτουργούς, υπαγορεύεται από την υποχρέωση συνεχούς ενημέρωσης και επικαιροποίησης της βάσης δεδομένων των προσώπων, οι απολαβές των οποίων βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.
Τα γνωστά και μεγάλα κενά στο χώρο στη δικαιοσύνης, θα καλυφθούν στο πλαίσιο των ισχυουσών διατάξεων, οι οποίες δεν τροποποιούνται με την παρούσα ρύθμιση.

Με εκτίμηση

Ντίνος Ρόβλιας
Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Εθνικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Προστασίας Πολιτών Καταναλωτών Δανειοληπτών

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101 71

Προς: Πρόεδρο ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ

Αθήνα, 28/2/2012
Αρ. Πρωτ.: 33

Κύριε Πρόεδρε,
Στο από 10-2-2012 Δελτίο Τύπου της Ομοσπονδίας σας και αναφορικά με την εφαρμογή του Ν. 3869/2010 για τα «υπερχρεωμένα νοικοκυριά», διατυπώνονται αιχμές για την ευθυκρισία και αμεροληψία των δικαστικών λειτουργών (Ειρηνοδικών)που εκδικάζουν τις σχετικές υποθέσεις.
Αναφέρεται, ανακριβώς και προς δημιουργία εσφαλμένων εντυπώσεων, ότι οι σχετικές αιτήσεις απορρίπτονται σε ένα ποσοστό 50% στα κατά τόπους (επαρχιακά και περιφερειακά) Ειρηνοδικεία και 70% στο Ειρηνοδικείο Αθηνών. Μάλιστα δε, διατυπώνεται και η «συκοφαντική» άποψη ότι στους δικαστές μας (Ειρηνοδίκες)έχει «δοθεί άτυπη γραμμή προκειμένου να απορρίπτονται οι αγωγές των δανειοληπτών για να προστατευτούν επαρκώς τα τραπεζικά συμφέροντα, όπως αυτά επιβάλλονται από το εδώ τραπεζικό καρτέλ αλλά και τους έξωθεν υποστηρικτές του που είναι η Τρόϊκα και το ΔΝΤ».
Πριν προβείτε στο ανωτέρω συκοφαντικό και προσβλητικό Δελτίο Τύπου, θα έπρεπε πρώτα να γνωρίζετε τα εξής: α) ότι οι Έλληνες Δικαστικοί Λειτουργοί και στη συγκεκριμένη περίπτωση οι Ειρηνοδίκες μας, δικαιοδοτούν με γνώμονα και μόνο το νόμο και τη συνείδησή τους, β) ότι διακρίνονται για τις κοινωνικές ευαισθησίες τους, γ) ότι εφάρμοσαν το συγκεκριμένο νόμο με μεγάλη ευρύτητα προς όφελος των αδύναμων καταναλωτών και δ) ότι οι δικαστές μας δεν παίρνουν εντολές από κανέναν, αντίθετα «δίνουν εντολές» μέσα από το δικαιοδοτικό τους έργο, το οποίο είναι ποιοτικό και κοινωνικά ευαίσθητο.
Για τη «στατιστική σας υπηρεσία» και μόνο, αναφέρουμε ότι στο Ειρηνοδικείο της Αθήνας, το έτος 2011 από τις 230 δημοσιευθείσες αποφάσεις, απορρίφθηκαν μόνο 112 και απ΄ αυτές οι μισές (το 50%) όχι κατ’ ουσίαν, αλλά για λόγους τυπικούς, που σημαίνει ότι αυτές που απορρίφθηκαν για τυπικούς λόγους, θα επανεξετασθούν.
Κατά το έτος 2012 μέχρι σήμερα δημοσιεύθηκαν 84 αποφάσεις από τις οποίες απορρίφθηκαν μόνο 32 και από αυτές οι μισές (50%) για τυπικούς λόγους.
Όσον αφορά το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, κατά τα έτη 2011 και 2012, απορρίφθηκε μόνο το 30% των υποθέσεων.
Θα έπρεπε δε να γνωρίζετε ότι για τις τυπικές παραλείψεις δεν ευθύνονται οι δικαστές.
Αυτά για την αποκατάσταση της αλήθειας, την οποία αναμένουμε και από εσάς.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
     ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
          ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ                          ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ