Υπόμνημα των Δικαστικών Ενώσεων προς τον Υπουργό Οικονομικών σχετικό με τις Αποδοχές των Δικαστικών Λειτουργών

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΣτΕ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΝΣΚ

Αθήνα, 01-08-2011
Αρ. πρωτ :77
Προς :
Τον Υπουργό Οικονομικών
κ. Ευάγγελο Βενιζέλο
Κοινοποίηση :
Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Κ. Μιλτιάδη Παπαιωάννου
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
(Σχετικό με τις Αποδοχές των Δικαστικών Λειτουργών)

Κύριε Υπουργέ ,
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε τα εξής :
Τα Διοικητικά Συμβούλια των Ενώσεων μας, ύστερα από ομόφωνες αποφάσεις τους, σας εκθέτουν τα ακόλουθα :
1.Με έκπληξη και απογοήτευση πληροφορηθήκαμε από δημοσιεύματα του Τύπου ότι με τροπολογία που κατατέθηκε την τελευταία στιγμή στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» προβλέφθηκε η αναδρομική (από 01.07.2011) περικοπή κατά 15% του ποσού του επιδόματος του άρθρου 30 και 33 περίπτωση Α3 του ν.3205/2003, όπως ισχύει ήδη περικεκομμένο κατά 28% σε σχέση με το αρχικό του ύψος (άρθρο 1 παρ.2 υποπαρ. 2 του ν.3833/2010 και άρθρο τρίτο παρ.1 του ν.3845/2010). Τούτο δε, χωρίς να υπάρξει καμία επικοινωνία ή διάλογος κι ενώ επανειλημμένα σας έχει διαβιβασθεί, σχετικό αίτημά μας για συνάντηση και παρά το ότι είχαμε προς τούτο διαβεβαιώσεις από τον πρώην Υπουργό Οικονομικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου.
2.Πρέπει να σας επισημάνουμε εκ νέου ότι τα τελευταία δύο χρόνια, οι αποδοχές των δικαστικών λειτουργών και των μελών του ΝΣΚ υπέστησαν σοβαρές απώλειες, ορισμένες από τις οποίες έπληξαν αποκλειστικά και μόνο τον κλάδο μας και αναφέρονται στη συνέχεια ως ειδικές, ενώ άλλες έπληξαν και τους δημόσιους υπαλλήλους και αναφέρονται ως γενικές, κατά , παράβαση της 13/2006 απόφασης του Ειδικού Δικαστηρίου .
3. Με τη 13/2006 απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 99 του Συντάγματος κρίθηκε ότι η χορήγηση στον Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων αποδοχών ανώτερων από τις καταβαλλόμενες στον Πρόεδρο Ανώτατου Δικαστηρίου παραβιάζει τη διάταξη του άρθρου 88 παρ.2 του Συντάγματος και δημιουργεί υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου για αποζημίωση των δικαστικών λειτουργών κατά το αρ. 105 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα, οι οποίοι δικαιούνται να λάβουν, κατ’ αναλογία των αποδοχών μας προς αυτές του Προέδρου Ανώτατου Δικαστηρίου, την προκύπτουσα διαφορά ως τμήμα του βασικού μισθού μας (σκέψη 9 της απόφασης).
4. Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι, τουλάχιστον ως προς το ποσό που αυξήθηκαν με το άρθρο 57 του ν. 3691/2008, τα εν λόγω «επιδόματα» αποτελούν στην πραγματικότητα βασικό μισθό, η δε διάταξη του άρθρου 57 του ν. 3691/2008 ήδη παραβιάζει ως προς το σημείο αυτό τη 13/2006 απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 99 του Συντάγματος.
5. Πέραν αυτού, με την 3150/1999 απόφαση του Β΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας και με αδιάλειπτη σειρά αποφάσεων όλων των αρμοδίων διοικητικών δικαστηρίων έκτοτε, κρίθηκε ότι το αντισταθμιστικό «επίδομα» αντικρίζει πραγματικές δαπάνες, στις οποίες υποβάλλονται οι δικαστικοί λειτουργοί κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους και για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των υποθέσεων, έχει αποζημιωτικό χαρακτήρα για την κάλυψη των εν λόγω δαπανών και δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα κατά την έννοια των άρθρων 78 παρ.1 του Συντάγματος και 4 παρ.1 του κώδικα φορολογίας εισοδήματος, ούτε συγκεκαλυμμένο φορολογικό προνόμιο υπέρ των δικαστών (σκέψη 6 της απόφασης). Η απόφαση αυτή ερμήνευσε μεν την προϊσχύουσα διάταξη του άρθρου 2 παρ.3 του ν.2521/1997 (ΦΕΚ Α-174), όμως η φύση του επιδόματος δεν μεταβλήθηκε με τη διάταξη του άρθρου. 30 περ. Α΄ αριθ. 3 του ν.3205/2003 (ΦΕΚ Α-297), η οποία, όπως τροποποιήθηκε, κατά το ύψος του ποσού από το άρθρο 57 παρ.2 του ν.3691/2008, αποτελεί το ισχύον δίκαιο.
6. Θα πρέπει, ακόμα, να σημειωθεί ότι οι καθαρές μηνιαίες αποδοχές των δικαστικών λειτουργών με βαθμό πρωτοδίκη ή αντίστοιχο, οι οποίοι αποτελούν το ήμισυ του συνόλου των Ελλήνων δικαστών (οργανικές θέσεις 1.637 σε σύνολο 3.396), ανέρχονται στο ποσό των 2573,68 ευρώ, ενώ το Σύνταγμα (άρθρο 89 παρ.1) απαγορεύει, ως γνωστόν, στους δικαστικούς λειτουργούς να παρέχουν κάθε άλλη μισθωτή υπηρεσία καθώς και να ασκούν οποιοδήποτε επάγγελμα. Με τα δεδομένα αυτά, οι αποδοχές των Ελλήνων δικαστών, ακόμα και μετά την πρόσφατη αναβάθμισή τους με το ν.3691/2008, κάθε άλλο παρά προκλητικές και υπέρογκες μπορούν να χαρακτηριστούν.
7. Επιπλέον θα πρέπει να ληφθεί υπ όψη ότι α) με το άρθρο 1 παράγραφος 2 υποπαράγραφος 1 του ν. 3833/2010, η προβλεπόμενη από τα άρθρα 30 παρ. α5 και 33 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 παρ.2 ν.3691/2008, πάγια αποζημίωση μειώθηκε κατά 12% , ενώ με το άρθρο 1 παρ.2 υποπαράγραφος 2 του ν. 3833/2010, η προβλεπόμενη από τα άρθρα 30 παρ. Α3 και 33 του Ν. 3205/2003, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 παρ. 2 Ν. 3691/2008, «αποζημίωση για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των υποθέσεων, καθώς και για την αντιστάθμιση των δαπανών στις οποίες υποβάλλονται οι δικαστικοί λειτουργοί και το δικαστικό προσωπικό του ΝΣΚ κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους (δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης, οργάνωση γραφείου, κ.λπ.)»-η οποία, κατά τα ανωτέρω έχει κριθεί ότι δεν αποτελεί επίδομα αλλά καλύπτει πραγματικές δαπάνες των δικαστικών λειτουργών, μειώθηκε ευθύς εξαρχής κατά 20%, γεγονός το οποίο, όπως έχουμε ήδη επισημάνει, συνιστά διακριτική μεταχείριση σε βάρος μας και παραβίαση της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της ισότητας. Μάλιστα, η μείωση αυτή αφενός επιβλήθηκε στο αρχικό (μεγαλύτερο) ποσό της ως άνω αποζημίωσης, και αφετέρου είχε αναδρομική (από 1.1.2010) ισχύ. β) με το άρθρο 3 του ν. 3845/ 2010 έγινε νέα μείωση των ανωτέρω επιδομάτων που λαμβάνουν οι Δικαστικοί Λειτουργοί κατά ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%).
8. Οι ανωτέρω απώλειες μας είναι γενικές και ειδικές , ως εξής :
Στις ειδικές απώλειες συγκαταλέγονται: α) Η μείωση αρχικά κατά 20% (άρθρο 1 παρ. 2 υποπαρ. 2 του ν. 3833/2010) και στη συνέχεια κατά ακόμα 8% (άρθρο τρίτο παρ. 1 του ν. 3845/2010) του αντισταθμιστικού επιδόματος. β) Η μείωση αρχικά κατά 12% (άρθρο 1 παρ. 2 υποπαρ. 1 του ν. 3833/2010) και στη συνέχεια κατά ακόμα 8% (άρθρο τρίτο παρ. 1 του ν. 3845/2010) της πάγιας αποζημίωσης. γ) Η μείωση αρχικά κατά 12% (άρθρο 1 παρ. 2 υποπαρ. 1 του ν. 3833/2010) και στη συνέχεια κατά ακόμα 8% (άρθρο τρίτο παρ. 1 του ν. 3845/2010) της αποζημίωσης εξόδων παράστασης. δ) Η κατάργηση των επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας (άρθρο τρίτο παρ. 6 του ν. 3845/2010).
Στις γενικές απώλειες συγκαταλέγονται: α) Η μείωση του αφορολόγητου ορίου από 12.000 ευρώ σε 8.000 ευρώ (άρθρο 27 παρ. 1 του ν. 3986/2011). β) Η επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης (άρθρο 29 του ν. 3986/2011). γ) Η επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας (άρθρο 38 παρ. 2 περ. α΄ του ν. 3986/2011). δ) Η επιβολή ειδικής εισφοράς υπέρ του ΤΠΔΥ (άρθρο 38 παρ. 2 περ. β΄ του ν. 3986/2011).
Παρατίθενται τα ποσά των ως άνω απωλειών ανά βαθμό της δικαστικής ιεραρχίας.

Ετήσιες απώλειες

Ειδικές
Γενικές
Συνολικές

α)
β)
γ)
δ)
α)
β)
γ)
δ)

Ειρηνοδίκης Δ΄
3.095,04
1.742,40
1.818,72
—-
400,00
493,34
623,22
311,61
8.484,33

Πάρεδρος Πρωτ/κών
3.440,32
1.742,40
1.818,72
—-
400,00
519,98
664,66
332,33
8.918,41

Πρωτοδίκης
4.299,36
2.471,04
1.818,72
—-
400,00
617,68
808,36
404,18
10.819,34

Πρόεδρος Πρωτ/κών
5.952,00
2.851,20
2.170,56
—-
400,00
789,02
1.057,80
528,90
13.749,48

Εφέτης
8.103,20
3.009,60
2.170,56
—-
400,00
943,11
1.324,78
662,39
16.613,64

Πρόεδρος Εφετών
10.582,40
3.168,00
2.170,56
342,72
400,00
1.699,69
1.660,26
830,13
20.853,76

Αντιπρ. Ανώτ. Δικ.
11.907,20
3.326,40
2.170,56
456,96
400,00
1.850,43
1.837,78
918,89
22.868,22

Πρόεδρ. Ανώτ. Δικ.
13.228,80
3.484,80
2.170,56
685,44
400,00
2.181,42
2.235,94
1.117,97
25.504,93

Ως ποσοστό επί τοις εκατό επί των νυν καταβαλλόμενων καθαρών ετήσιων αποδοχών μας, τα ως άνω ποσά απωλειών ανέρχονται για τον Ειρηνοδίκη Δ΄ σε 34,40%, για τον Πάρεδρο Πρωτοδικών σε 34,30%, για τον Πρωτοδίκη σε 35,03%, για τον Πρόεδρο Πρωτοδικών σε 34,85%, για τον Εφέτη σε 35,23%, για τον Πρόεδρο Εφετών σε 36,81%, για τον Αντιπρόεδρο Ανώτατου Δικαστηρίου σε 37,08% και για τον Πρόεδρο Ανώτατου Δικαστηρίου σε 35,08%, ήτοι οι δικαστικοί λειτουργοί έχουν ήδη υποστεί μείωση σε ποσοστό 35,35% κατά μέσον όρο.
Επιπλέον, θα πρέπει να συνυπολογισθεί και η μείωση την οποία θα υποστούν οι δικαστικοί λειτουργοί από την εφαρμογή του άρθρου 38 παρ.5 περ.β του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α΄ 152/01.07.2011) με τίτλο «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» με την οποία αναστέλλονται οι μισθολογικές προαγωγές των αμειβομένων με τις διατάξεις του Β’ Μέρους του ν. 3205/2003.
Κατόπιν των ανωτέρω και αφού σας επισημάνουμε ότι η ανωτέρω μείωση των αποδοχών μας , όσο και κάθε ενδεχόμενη στο μέλλον μας βρίσκει αντίθετους, όπως και η σύνδεση των αποδοχών μας με αυτές των δημοσίων υπαλλήλων, ζητούμε την άμεση απόσυρση της διάταξης του σχεδίου Νόμου που μας αφορά, και την άμεση συνάντησή μας, επιφυλασσόμενοι για τις περαιτέρω αντιδράσεις και κινητοποιήσεις μας, όπως π.χ. μεταβολή των όρων ασκήσεως του λειτουργήματός μας , γεγονός το οποίο θα προκαλέσει , ενδεχομένως ,την ανάγκη αναπροσαρμογής του πλαισίου παροχής των οφειλομένων υπηρεσιών , ως προς τον τόπο και το χρόνο , σε σχέση με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα , με συνέπειες που δεν μπορούν να προβλεφθούν .
Πρέπει να σημειωθεί ότι αν το αντισταθμιστικό επίδομα ( αρ. 30 περ Α΄του ν. 3205/2003 ) , μειωθεί κατά 15% ακόμη, τότε οι ετήσιες απώλειες των Δικαστικών Λειτουργών θα ανέλθουν , κατά μέσο όρο σε 38,35% επί των μέχρι τούδε καταβαλλομένων. Δηλαδή, σε απόλυτους αριθμούς θα υπάρξει επιπλέον μείωση από το βαθμό του Ειρηνοδίκη μέχρι των ανωτάτων βαθμών, από 730 έως 1457 ευρώ ετησίως .

ΓΙΑ ΤΑ Δ.Σ.
ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
Χαράλαμπος Αθανασίου, Αρεοπαγίτης
Χρήστος Παπανικολάου ,Πάρεδρος ΣτΕ
Γεώργιος Φαλτσέτος, Πρ.Εφετών ΔΔ
Παναγιώτης Μπρακουμάτσος, Αντεισαγγελέας Εφετών
Νικόλαος Αγγελάρας Αντιπρόεδρος Ελ.Συνεδρίου
Ιωάννα Καραγιαννοπούλου , Νομική Σύμβουλος του Κράτους

Ανακοίνωση για Κανονισμούς

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380-FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα ,26-7-2011
Αρ.πρωτ.:76
Προς :
τους Διευθύνοντες τα
Εφετεία, Πρωτοδικεία και
Ειρηνοδικεία της Χώρας

κ. Πρόεδρε,

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται να εμφανίζονται περισσότερα πραγματικά οργανικά κενά κυρίως στα πρωτοβάθμια Δικαστήρια της Χώρας . Το φαινόμενο αυτό έχει δυσάρεστες συνέπειες στους ρυθμούς απονομής της Δικαιοσύνης , αφού η διαρκώς αυξανόμενη (ποιοτικά και ποσοτικά) δικαστηριακή ύλη αντιμετωπίζεται από λιγότερους Δικαστικούς Λειτουργούς. Οι αιτίες που προκαλούν την κατάσταση αυτή είναι : πρώτον η μη κάλυψη όλων των οργανικών κενών που προκαλούνται από τις αποχωρήσεις λόγω ορίου ηλικίας και τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, δεύτερον η μη λήψη πρόνοιας για την κάλυψη των κενών που προκαλούνται από τις αναρρωτικές άδειες και τις άδειες μητρότητας. Υπενθυμίζουμε ότι για το τελευταίο ζήτημα η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων έχει ζητήσει επίμονα την αύξηση των οργανικών θέσεων σε επίπεδο εφετειακής έδρας έτσι ώστε από τους υπηρετούντες σε αυτές Δικαστές και Εισαγγελείς να μπορούν να αντιμετωπίζονται με άμεσο τρόπο τα κενά που απρόοπτα εμφανίζονται. Η κατάσταση δε, θα επιδεινωθεί ειδικά στον πρώτο βαθμό έτι περεταίρω μετά την μείωση των οργανικών θέσεων των Δικαστικών Λειτουργών του βαθμού αυτού με την αντίστοιχη αύξηση των οργανικών θέσεων του δευτέρου βαθμού.
Σε ορισμένα Δικαστήρια ,επίσης, εμφανίζεται το φαινόμενο , εξ αιτίας της πίεσης που ασκείται από τους διαδίκους για συντομότερες δικασίμους ,οι διοικούντες αυτά να μη τηρούν τις διατάξεις του οικείου κανονισμού, ή σε περίπτωση ελλείψεως του να μην ενεργοποιούν την Ολομέλεια για την κατάρτισή τους. Αποτέλεσμα τέτοιων πρακτικών είναι να μεταφέρεται η εκκρεμότητα από τα δικηγορικά γραφεία και τις γραμματείες των δικαστηρίων στα σπίτια των Δικαστών , να διαιωνίζεται το πρόβλημα και να χρεώνεται τεχνικά την καθυστέρηση της απονομής της Δικαιοσύνης, ο Δικαστής ατομικά και το Δικαστικό Σώμα συλλογικά, επωμιζόμενοι το σχετικό κόστος.
Στην προσπάθεια μας να επιλύσουμε το θέμα αυτό και να αναδείξουμε την πραγματική διάσταση του και τις αιτίες που το προκαλούν είχαμε δεσμευθεί έναντι των μελών μας ότι θα προτείνουμε στα Δικαστήρια μας την σύνταξη σύγχρονων κανονισμών λειτουργίας που θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες κάθε Δικαστηρίου και θα προστατεύουν το αγαθό της ποιοτικής απόδοσης της Δικαιοσύνης χάρην των Πολιτών.
Σε υλοποίηση της δεσμεύσεως μας αυτής το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση του της 8ης Ιουλίου 2011 αποφάσισε να προτείνει σε όλα τα Δικαστήρια της Χώρας την κατάρτιση νέων κανονισμών που κατά το μέρος που θα αφορούν στον καθορισμό του αριθμού των εγγραφομένων στο πινάκιο υποθέσεων να θεσπισθεί η μέθοδος του καθορισμού συγκεκριμένου αριθμού υποθέσεων ανά υπηρετούντα Δικαστή. Με τον τρόπο αυτό ο συνολικός αριθμός εγγραφομένων υποθέσεων θα είναι ανάλογος του αριθμού των υπηρετούντων Δικαστών και θα είναι ως εκ τούτου αυξομοιούμενος. Στην περίπτωση δε, που κατά την ημέρα της δικασίμου υπηρετούν λιγότεροι Δικαστές από τον προκαθορισμένο αριθμό για τους ανωτέρω λόγους, οι τελευταίες υποθέσεις του πινακίου θα αναβάλλονται οίκοθεν σε επόμενη δικάσιμο όπου θα προσδιορίζονται σε ιδιαίτερο πινάκιο αναβλητικών, που θα δικάζεται κατά προτεραιότητα και αθροιστικά θα συνυπολογίζεται στο συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων υποθέσεων. Η σχετική διάταξη που προτείνεται έχει ως εξής :
«Για κάθε πολιτική δικάσιμο εγγράφονται στα αντίστοιχα πινάκια των Πολιτικών Τμημάτων (ή του Πολιτικού Τμήματος αν είναι ένα) έως Χ υποθέσεις για κάθε Δικαστή που υπηρετεί στο Τμήμα . Στην περίπτωση που στο συγκεκριμένο τμήμα κατά τη συγκεκριμένη δικάσιμο, υπηρετούν για οποιονδήποτε λόγο λιγότεροι Δικαστές, ή έχουν εγγραφεί υποθέσεις καθ υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού , οι υπεράριθμες υποθέσεις θα αναβάλλονται οίκοθεν σε επόμενη δικάσιμο, όπου θα προσδιορίζονται σε ιδιαίτερο πινάκιο αναβλητικών. Το πινάκιο αναβλητικών σε κάθε περίπτωση συνυπολογίζεται στο συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων και δικάζεται κατά προτεραιότητα».
Παρακαλείσθε όπως του εγγράφου μας αυτού λάβουν γνώση ,ενυπογράφως, οι Δικαστές που υπηρετούν στο Δικαστήριο σας

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
      Αρεοπαγίτης                             Πρόεδρος Εφετών

Παρατηρήσεις και Προτάσεις επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς πολιτικών και κρατικών αξιωματούχων, υποθέσεις μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και μείζονος δημοσίου συμφέροντος».

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα, 26/07/2011

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς πολιτικών και κρατικών αξιωματούχων, υποθέσεις μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και μείζονος δημοσίου συμφέροντος».
ΓΕΝΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
H απονομή της Δικαιοσύνης στη Χώρα μας και εν προκειμένω η απονομή της ποινικής Δικαιοσύνης, παρά τις διαχρονικές προσπάθειες του ποινικού νομοθέτη, καθυστερεί με ότι αυτό συνεπάγεται για την αύξηση της εγκληματικότητας και την εν γένει εικόνα της χώρας μας αναφορικά με την αντιμετώπιση της.
Ειδικά, όσον αφορά τις παραβατικές συμπεριφορές πολιτικών και κρατικών αξιωματούχων, πρέπει να εκδικάζονται με ταχύτερους ρυθμούς απ ότι οι αντίστοιχες συμπεριφορές των απλών πολιτών, διότι η καθυστέρηση της εκδίκασης τους δημιουργεί ( αδικαιολόγητους ) συνειρμούς περί προσπάθειας συγκάλυψης και ατιμωρησίας.
Με τις σκέψεις αυτές θεωρούμε ότι το υπό συζήτηση νομοσχέδιο κινείται στη σωστή κατεύθυνση και ευελπιστούμε ότι η ορθή και προσεκτική εφαρμογή του και την ψυχολογία των πολιτών θα βελτιώσει και αποτελέσματα θα επιφέρει.
Βέβαια, θεωρούμε ότι για την εν γένει επιτάχυνση της ποινικής Δικαιοσύνης, απαιτείται σε βάθος ανάλυση των αιτίων της έξαρσης της εγκληματικότητας, σοβαρός σχεδιασμός και λήψη τολμηρών μέτρων που θα αποδώσουν αποτελεσματικά, σε ένα χρονικό βάθος μιας πενταετίας και όχι επιμέρους, αποσπασματικές ρυθμίσεις.
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ
Άρθρο 1 παρ. 1
Θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι στις ρυθμίσεις του νόμου αυτού υπάγονται τα κακουργήματα που διαπράττουν οι Υπουργοί ή Υφυπουργοί τα οποία δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις του άρθρου 86 του Συντάγματος και του Ν. περί ευθύνης υπουργών. Και τούτο διότι η διατύπωση του νόμου « κατά τη διάρκεια της θητείας τους » είναι ευρύτερη αυτής του άρθρου 86 του Συντάγματος « κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ».
Ίσως υπάρξει και ερμηνευτικό πρόβλημα στα εξής : τι θα γίνει πχ αν ένας Υπουργός διαπράττει ένα κακούργημα, χωρίς ιδιοτέλεια και χωρίς να επωφελείται από την ιδιότητά του αυτή, αλλά το διέπραξε κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
Το αντίστροφο βαίνει ομαλότερα. Υπουργός τελεί αξιόποινη πράξη όχι «κατά την άσκηση των καθηκόντων του», αλλά επωφελούμενος της ιδιότητάς του.
Άρθρο 1 παρ. 2
Ορθή ρύθμιση.
Άρθρο 1 παρ. 3
Το άρθρο 30 παρ. 3 του ΚΠΔ καλύπτει τη ρύθμιση
Άρθρο 2 παρ. 1
Ορθώς, η προκαταρκτική εξέταση στις περιπτώσεις αυτές αποτελεί την εξαίρεση, διότι οδηγεί ενίοτε σε αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Και ο ανακριτής « προστατεύει » εκδίδοντας τυπική κλήση. Εξάλλου, σε σοβαρές και « αδιευκρίνιστες» υποθέσεις θα διατάσσεται προκαταρκτική εξέταση. Η προθεσμία, όμως, των 2 μηνών είναι ασφυκτική και θα περιέλθει σε αχρησία, ως ανεφάρμοστη, παρεκτός του ότι το συλλεγέν υλικό μπορεί να είναι ελλιπές.

Άρθρο 2 παρ. 2
Η προθεσμία περαίωσής της ανάκρισης εντός 4 μηνών είναι ασφυκτική και θα περιέλθει σε αχρησία (βλ. ανωτέρω).

Άρθρο 2 παρ. 3
Τους Γραμματείς, πρέπει να τους ορίζει ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου και τους ειδικούς επιστήμονες (όχι πραγματογνώμονες) τους προσλαμβάνει ατύπως, ως σύμβουλους, ο Ανακριτής, ( όχι να τους ορίζει ο Εισαγγελέας), διότι αυτός ( Ανακριτής ) γνωρίζει και τι απαιτείται προς διερεύνηση και ποιές ειδικότητες χρειάζεται.
Οι πραγματογνώμονες ορίζονται όπως ορίζει ο ΚΠΔ. Οι ειδικοί Σύμβουλοι θα ορίζονται με διάταξη του Ανακριτή. Πρέπει, όμως, να ορίζεται ο τρόπος αποζημίωσής τους.
Προσοχή. Η εφαρμογή του άρθρου 29 του ΚπολΔ, δεν πρέπει να αποκλειστεί. Συνεπώς, να ορισθεί, ρητά, με ιδιαίτερη παράγραφο ότι « οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν αποκλείουν την εφαρμογή του άρθρου 29 ΚΠΔ».
Άρθρο 2 παρ. 7
Δεν διευκρινίζεται σε περίπτωση χωρισμού της υποθέσεως αν για τα πρόσωπα που δεν έχουν την ιδιότητα του άρθρου 1 εξακολουθεί να εφαρμόζεται ο παρών νόμος ή οι κοινές δικονομικές διατάξεις.
Άρθρο 3
Ορθή ρύθμιση.
Άρθρο 5
Η απαγόρευση της αναβολής θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα σχετικά με την ουσιαστική απονομή της δικαιοσύνης. Εκ των πραγμάτων η διάταξη θα περιέλθει σε αχρησία, εν όψει και της έλλειψης υποδομών ( επάρκεια δικαστών – έλλειψη αιθουσών κλπ ) για σύντομη αναβολή και διακοπή της δίκης.
Θεωρούμε ότι η συνολική επαναδιατύπωση του άρθρου 349 ΚΠΔ, θα συνεισφέρει στην επιτάχυνση της διαδικασίας

Ανακοίνωση μετά από συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αθήνα , 20 Ιουλίου 2011
Αρ. πρωτ.: 73

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τα Προεδρεία των Δικαστικών Ενώσεων συναντήθηκαν σήμερα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης ,Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Μιλτιάδη Παπαϊωάννου, προκειμένου να συζητήσουν μαζί του το θέμα που έχει ανακύψει με το περιεχόμενο της αιτιολογικής έκθεσης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και την δημοσιονομική εξυγίανση». Η συνάντηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα και κατά τη διάρκεια της ο κ. Υπουργός ενημερώθηκε για τις πάγιες θέσεις μας στα μισθολογικά θέματα. Οι Δικαστικές Ενώσεις πρόκειται τις επόμενες ημέρες να συναντηθούν και με τον Υπουργό Οικονομικών και Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Ευάγγελο Βενιζέλο. Πληροφορούμε τα μέλη μας ότι παρακολουθούμε προσεκτικά τις εξελίξεις και για την επίσημη πληροφόρηση τους, θα επανέλθουμε με νεώτερη ανακοίνωσή μας.

Οι Πρόεδροι των Ενώσεων

Χαράλαμπος Αθανασίου, Αρεοπαγίτης
Χρήστος Παπανικολάου ,Πάρεδρος ΣτΕ
Γεώργιος Φαλτσέτος, Πρ.Εφετών ΔΔ
Παναγιώτης Μπρακουμάτσος, Αντεισαγγελέας Εφετών
Νικόλαος Αγγελάρας Αντιπρόεδρος Ελ.Συνεδρίου
Ιωάννα Καραγιαννοπούλου , Νομική Σύμβουλος του Κράτους

Αίτημα για συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αθήνα 18-7-2011
Αρ πρωτ.: 72
Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης ,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
κ. Μιλτιάδη Παπαιωάννου

Κύριε Υπουργέ .
Παρακαλούμε πολύ όπως άμεσα ορισθεί συνάντηση των Προεδρείων των Δικαστικών Ενώσεων μαζί σας , προκειμένου να συζητηθούν θέματα που αφορούν τους Δικαστικούς Λειτουργούς, ιδίως μετά την κατάθεση στη Βουλή την 14-7-2011 του σχεδίου νόμου με θέμα : «Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και την δημοσιονομική εξυγίανση» , στην αιτιολογική έκθεση του οποίου , επί του άρθρου 22 περιλαμβάνεται πρόβλεψη για μείωση επιδομάτων δημοσίων λειτουργών.

Με τιμή,
Οι Πρόεδροι των Ενώσεων
Χαράλαμπος Αθανασίου , Αρεοπαγίτης, Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων
Χρήστος Παπανικολάου , Πάρεδρος ΣτΕ, Πρόεδρος της Ένωσης Δικ. Λειτουργών ΣτΕ
Γεώργιος Φαλτσέτος, Πρ. Εφετών Δ.Δ, Πρόεδρος της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών
Παναγιώτης Μπρακουμάτσος ,Αντ/λέας Εφετών, Πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος Νικόλαος Αγγελάρας,Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος της Ένωσης Δικ. Λειτουργών Ελεγκτικού Συνεδρίου
Ιωάννα Καραγιαννοπούλου, Νομική Σύμβουλος του Κράτους, Πρόεδρος της Ένωσης Μελών ΝΣΚ

Αίτημα για συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αθήνα 18-7-2011
Αρ πρωτ.: 71
Προς τον Υπουργό Οικονομικών
κ. Ευάγγελο Βενιζέλο

Κύριε Υπουργέ .
Σε συνέχεια του υπ αρ. πρωτ. 64/1-7-2011 εγγράφου μας , ζητούμε εκ νέου άμεση συνάντηση των Προεδρείων των Δικαστικών Ενώσεων μαζί σας , προκειμένου να συζητηθούν θέματα που αφορούν τους Δικαστικούς Λειτουργούς, ιδίως μετά την κατάθεση στη Βουλή την 14-7-2011 του σχεδίου νόμου με θέμα : «Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και την δημοσιονομική εξυγίανση» , στην αιτιολογική έκθεση του οποίου , επί του άρθρου 22 περιλαμβάνεται πρόβλεψη για μείωση επιδομάτων δημοσίων λειτουργών.

Με τιμή,
Οι Πρόεδροι των Ενώσεων
Χαράλαμπος Αθανασίου , Αρεοπαγίτης, Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων
Χρήστος Παπανικολάου , Πάρεδρος ΣτΕ, Πρόεδρος της Ένωσης Δικ. Λειτουργών ΣτΕ
Γεώργιος Φαλτσέτος, Πρ. Εφετών Δ.Δ, Πρόεδρος της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών
Παναγιώτης Μπρακουμάτσος ,Αντ/λέας Εφετών, Πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος Νικόλαος Αγγελάρας,Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος της Ένωσης Δικ. Λειτουργών Ελεγκτικού Συνεδρίου
Ιωάννα Καραγιαννοπούλου, Νομική Σύμβουλος του Κράτους, Πρόεδρος της Ένωσης Μελών ΝΣΚ

Ανακοίνωση Δικαστικών Ενώσεων για νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αθήνα , 15 Ιουλίου 2011
Αρ. πρωτ.: 70

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι Δικαστικές Ενώσεις, μετά την κατάθεση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και την δημοσιονομική εξυγίανση» , πληροφορούν τους Δικαστικούς Λειτουργούς, ότι παρακολουθούν το θέμα που έχει ανακύψει με το περιεχόμενο της αιτιολογικής εκθέσεως που το συνοδεύει , βρίσκονται σε διαρκή συνεννόηση για την εκτίμηση της κατάστασης και την από κοινού αντιμετώπιση του θέματος σε κοινή συνεδρίαση των Προεδρείων που θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ώρες .

Οι Πρόεδροι των Ενώσεων

Χαράλαμπος Αθανασίου, Αρεοπαγίτης
Χρήστος Παπανικολάου ,Πάρεδρος ΣτΕ
Γεώργιος Φαλτσέτος, Πρ.Εφετών ΔΔ
Παναγιώτης Μπρακουμάτσος, Αντεισαγγελέας Εφετών
Νικόλαος Αγγελάρας Αντιπρόεδρος Ελ.Συνεδρίου
Ιωάννα Καραγιαννοπούλου , Νομική Σύμβουλος του Κράτους

8 Ημερη αεροπορική εκδρομή στις Δαλματικές Ακτές

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ 6 – ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 2108827380 – fax 2108841529

Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2011

8ΗΜΕΡΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΣΤΙΣ ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ
ΑΠΟ 12ΕΩΣ ΚΑΙ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

Η ΕΝΩΣΗ μας διοργανώνει για τα μέλη της 8 ήμερη αεροπορική εκδρομή,από 12 Ιουλίου, ημέρα Τρίτη, έως και 19 Ιουλίου 2011, ημέραΤρίτη σε
Κροατία- Μαυροβούνιο –Σλοβενία –Βοσνία
( Ντουμπρόβνικ-Κοτόρ-Μπούτβα- Σπλίτ-Σιμπένικ-Πάρκο Κρακ- Ζανταρ-Μπίχατς-Λίμνες Πλίβιτσε.-Λουμπλιάνα-Σπήλαια Ποστοίνα-Ριέκα-Οπατία).

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινα δωμάτια ξενοδοχείων 810 ΕΥΡΩ .
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο δωμάτιο 1060 ΕΥΡΩ
Επιβάρυνση σε τρίκλινο για παιδί κάτω των 12 ετών 730 ΕΥΡΩ
Στις ανωτέρω τιμές περιλαμβάνονται:
*Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ – ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ και ΖΑΓΚΡΕΜΠ-ΑΘΗΝΑ.
*Εκδρομές – περιηγήσεις με κλιματιζόμενο πούλμαν.
* Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* -5* ( 3* στο ΣΙΜΠΕΝΙΚ)
* Ημιδιατροφή ( 7 πρωινά , 7 δείπνα )
* Ξεναγήσεις και περιηγήσεις βάσει προγράμματος
* Αρχηγός –συνοδός.
*Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης.
*Φόροι αεροδρομίων.
* Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται:
* Ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
* Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, κρουαζιέρες και συναφείς χώρους.

ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ
Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ (ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ)

Η καταβολή – εξόφληση θα γίνεται :
Α) Στα γραφεία της Ένωσης με μετρητά.
Β) Στο με αριθμό 54189460 λογαριασμό της Εμπορικής Τράπεζας με άμεση αποστολή της απόδειξης κατάθεσης στο Φαξ: 2108841529. Στην απόδειξη αυτή θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο (κινητό και σταθερό) του συμμετέχοντα στην εκδρομή. Για οποιονδήποτε λόγο χρήματα δεν επιστρέφονται. Το αναλυτικό πρόγραμμα υπάρχει στα Γραφεία της Ένωσης. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο αριθμός των 40 ατόμων η εκδρομή δεν θα πραγματοποιηθεί.

Κατάθεση από ενιαία Αρχή Πληρωμών

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα 10-6-2011
Αριθμ. Πρωτ.: 60

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όπως πληροφορηθήκαμε ,σήμερα, εμφανίσθηκε στη μισθοδοσία ορισμένων δικαστικών λειτουργών κατάθεση, από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών , χρηματικού ποσού ίσου με ποσό που ήδη είχε κατατεθεί, προηγουμένως, στις 10-5-2011. Ενόψει του ότι η συγκεκριμένη κατάθεση έγινε εκ παραδρομής , παρακαλούμε τους Δικαστικούς Λειτουργούς, που τους αφορά, να μην προχωρήσουν σε εκταμίευση των αντιστοίχων ποσών , προκειμένου να διευθετηθεί το ζήτημα από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών.

Συμπληρωματικές οδηγίες για τις φορολογικές δηλώσεις

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ 2011

Αγαπητοί συνάδελφοι
Κατά τη συμπλήρωση των φορολογικών μας δηλώσεων, του τρέχοντος έτους 2011, στον ΠΙΝΑΚΑ 2 αριθμ. 7,(ερώτημα: «είστε δημόσιος υπάλληλος»), δεν απαντάμε θετικά και δεν βάζουμε Χ επάνω στη λέξη ΝΑΙ δίπλα στους κωδικούς 027 και 028.
Σε περίπτωση που η φορολογική δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, αν ζητηθούν από το σύστημα στοιχεία εργοδότη, τότε καταχωρούμε τα ακόλουθα στοιχεία:
Στοιχεία εργοδότη: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΦΜ 090169674
ΔΟΥ ΙΒ΄ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα 2-5-2011
Με φιλικούς χαιρετισμούς
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
Πρόεδρος Εφετών
Γενικός Γραμματέας ΕΔΕ