Σχετικά με την εφαρμογή των ΠΟΛ 1147/2016 και 1161/2016 του ΓΓΔΕ για την φορολογική μεταχείριση των αποδοχών των δικαστικών λειτουργών

ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380-  FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα, 04/11/2016

Αρ. Πρωτ.: 414

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σχετικά με την εφαρμογή των ΠΟΛ 1147/2016 και 1161/2016 του ΓΓΔΕ για την φορολογική μεταχείριση των αποδοχών των δικαστικών λειτουργών.

     Μετά την έκδοση των ΠΟΛ 1147/29-9-2016 και 1161/1-11-2016 του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, διευκρινίσθηκε ότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών πρέπει να ικανοποιούν αιτήματα δικαστικών λειτουργών και να προβαίνουν σε νέα εκκαθάριση, υπολογίζοντας τον οφειλόμενο φόρο σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά με τις αποφάσεις με αριθμούς 89/2013, 84/2014 και 6/2015 του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 § 2 του Συντάγματος. Εν όψει του ότι οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. δεν θα προβούν αυτεπαγγέλτως σε νέα εκκαθάριση και του ότι η διοίκηση δέχεται ότι η απαίτηση υφίσταται για τα έτη 2015, 2014 και 2013, απαιτείται οι συνάδελφοι να προβούν στις εξής ενέργειες:
   -Υποβολή αίτησης/τροποποιητικής δήλωσης με περιεχόμενο ανάλογο προς αυτό του συνημμένου σχεδίου, προς την αρμόδια για την φορολόγηση Δ.Ο.Υ.
   -Υποβολή εντύπου Ε1 για κάθε ανακαλούμενο/τροποποιούμενο έτος, συμπληρωμένου σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις ανωτέρω ΠΟΛ, εφόσον αυτό ζητηθεί από τις Δ.Ο.Υ. Συγκεκριμένα, αρχικά θα υπολογισθεί το ποσοστό του 25% από το ακαθάριστο ποσό που αναγράφεται στις βεβαιώσεις αποδοχών του ίδιου έτους και αφορά στην άσκηση του δικαστικού λειτουργήματος. Το ποσό αυτό θα αφαιρεθεί απ’ το ποσό που ήδη δηλώθηκε στον κωδικό 301 ή 302 και παράλληλα θα προστεθεί στο ποσό που ήδη δηλώθηκε στον κωδικό 659 ή 660.
   -Σύμφωνα με πληροφορίες, κάποιες Δ.Ο.Υ. ζητούν την προσκόμιση των βεβαιώσεων αποδοχών για κάθε έτος, ενώ άλλες ζητούν την προσκόμιση υπηρεσιακής βεβαίωσης για την ιδιότητα του αιτούντος.
   -Κρίνεται σκόπιμο, η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων για προγενέστερα έτη (2012 και 2011) να μην σωρευθεί στην αίτηση που αφορά τα έτη 2015, 2014 και 2013, προς αποφυγή συνολικής απόρριψης από τη διοίκηση.
   Για τους συναδέλφους που έχουν ήδη ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή ή προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια για κάποιο από τα πιο πάνω έτη προτείνεται να υποβληθεί εκ νέου αίτηση για εκκαθάριση του φόρου, με βάση το συνημμένο σχέδιο, χωρίς παραίτηση από τα ήδη ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ: ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣ ΠΟΛ 1147 και 1161-2016
Επιμέλεια: Δημήτριος Φούκας, Πρόεδρος πρωτοδικών
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Ε.Δ.Ε.

 

ANAΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ 3-11-2016

ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380-  FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα, 04/11/2016

Αρ. Πρωτ.: 413

ANAΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ 3-11-2016

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΓΣ – ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΣΕ ΑΕΙ /ΤΕΙ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

1) Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του ΔΣ αποφασίσθηκε η σύγκληση της Τακτικής ΓΣ στην Αθήνα το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2016. Τα έξοδα μετακίνησης των συμμετεχόντων που διαμένουν εκτός Αθηνών – Πειραιά, με οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς επιλέξει ο καθένας, θα καλυφθούν από την Ένωση μέχρι του ποσού των 120 ευρώ με την προσκόμιση του αντίστοιχου παραστατικού. Η διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο για την ημέρα της Παρασκευής θα καλυφθεί επίσης από την Ένωση. Σε περίπτωση που ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν είναι υπερβολικά μεγάλος θα εξεταστεί στο επόμενο ΔΣ η δυνατότητα κάλυψης και της διανυκτέρευσης του Σαββάτου. Οι δηλώσεις συμμετοχής στη ΓΣ θα πρέπει να απευθύνονται στην Ένωση και να γίνουν μέχρι την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου.
2) Βράβευση τέκνων συναδέλφων που εισάγονται σε ΑΕΙ/ΤΕΙ
Αποφασίσθηκε, επίσης, η βράβευση τέκνων συναδέλφων, επιτυχόντων στις φετινές εισαγωγικές εξετάσεις σε ΑΕΙ/ΤΕΙ. Οι αντίστοιχες δηλώσεις θα πρέπει να γίνουν μέχρι την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου και να απευθύνονται στην Ένωση.
3) Κάλυψη αναγκών Πρωτοδικείου Αθηνών και Θεσσαλονίκης
Εγκρίθηκε κονδύλιο 2.500 ευρώ για καθένα από τα Πρωτοδικεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης για την κάλυψη άμεσων και πιεστικών αναγκών υλικοτεχνικής υποδομής.
4) Δήλωση περιουσιακής κατάστασης
Οι νεοδιορισθέντες συνάδελφοι που έχουν υποχρέωση υποβολής αρχικής δήλωσης πόθεν έσχες εντός 90 ημερών από την ανάληψη των καθηκόντων τους θα πρέπει να προβούν σε άμεση υποβολή της δήλωσης χωρίς να αναμένουν την έκβαση των αιτήσεων ακυρώσεως στο ΣτΕ. Οι υπόλοιποι συνάδελφοι μπορούν να αναμένουν την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου πριν την υποβολή της δήλωσης. Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι οι Δικαστικές Ενώσεις θα καταθέσουν άμεσα αίτηση αναστολής και αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ για την ακύρωση της Κ.Α. των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 3300/13-10-2016) με τίτλο «Τύπος και περιεχόμενο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) – Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών».

43553454353453

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380-  FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα, 03/11/2016

Αρ. Πρωτ.: 407

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Κατά το διάστημα 15 έως 20 Οκτωβρίου 2016, πραγματοποιήθηκε στην Πόλη του Μεξικό η ετήσια σύνοδος της Διεθνούς Ενώσεως Δικαστών (IAJ) και των τεσσάρων περιφερειακών δικαστικών ενώσεων. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις των τεσσάρων θεματικών ομάδων εργασίας (studycommissions) και διεθνές συνέδριο με θέμα την διαφθορά στην δικαιοσύνη. Την επίσημη έναρξη των εργασιών της συνόδου κήρυξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας του Μεξικού Ενρίκε Πένια Νιέτο. Την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος Χριστόφορος Σεβαστίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Δημήτριος Φούκας, Πρόεδρος Πρωτοδικών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου Βαρβάρα Πάπαρη, Εφέτης και Χαράλαμπος Σεβαστίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών-Εκπρόσωπος Τύπου της Ένωσης.

 

Τις συνόδους τόσο της Διεθνούς Ενώσεως (IAJ) όσο και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (EAJ) απασχόλησε η κατάσταση που διαμορφώθηκε στην Τουρκία μετά την 15η Ιουλίου. Το Προεδρείο ενημέρωσε το σώμα σχετικά με τις διώξεις που υφίστανται οι δικαστές και εισαγγελείς στην Τουρκία και ειδικώτερα για τις απολύσεις 3.500 δικαστικών λειτουργών, την σύλληψη και φυλάκιση εκατοντάδων συναδέλφων, τις κατασχέσεις και δεσμεύσεις των περιουσιών τους και την διάλυση της τουρκικής δικαστικής ένωσης. Αποφασίσθηκε η έκδοση ψηφίσματος (το οποίο παρακάτω επισυνάπτεται στην αγγλική γλώσσα, αλλά και μεταφρασμένο στην ελληνική) και η αποστολή επιστολών στην τουρκική κυβέρνηση. Τέλος, έγιναν δεκτά τα αιτήματα εισδοχής των δικαστικών ενώσεων της Μαυριτανίας και του Σάο Τομέ, μετά από λεπτομερή ανάλυση των συνθηκών που επικρατούν στις χώρες αυτές. Νέος πρόεδρος της Διεθνούς Ενώσεως (IAJ) εξελέγη ο μέχρι σήμερα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (EAJ)  Κριστόφ Ρενιάρ, Εφέτης, από την Γαλλία.

 

Στην σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (EAJ), αποφασίσθηκε η δημιουργία ενός ειδικού λογαριασμού, χρηματοδοτούμενου από τις εθνικές ενώσεις, με σκοπό την ενίσχυση συναδέλφων και των οικογενειών τους που αντιμετωπίζουν άδικες διώξεις από την εκτελεστική εξουσία, ενώ συντάχθηκε και εγκρίθηκε ο κανονισμός λειτουργίας του. Νέος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (EAJ) εξελέγη ο Ζοζέ Μανουέλ Ινγκρέζα Μάτος, από την Πορτογαλία.

 

Στο περιθώριο της Συνόδου η Ελληνική Αντιπροσωπεία εξέθεσε στους συναδέλφους την κατάσταση της Δικαιοσύνης της χώρας  και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, λαμβάνοντας ισχυρές δεσμεύσεις υποστήριξης όταν και όποτε χρειαστεί.

 

Επιμέλεια: Δημήτριος Φούκας, Πρόεδρος Πρωτοδικών.

Συνημμένο Αρχείο 1, Συνημμένο Αρχείο 2

43553454353453

 

 

Δελτίο Τύπου για τη στάση της Κυβέρνησης στην απόφαση του ΣτΕ για τις τηλεοπτικές άδειες

ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380-  FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα, 27/10/2016

Αρ. Πρωτ.: 397

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

για τη στάση της Κυβέρνησης στην απόφαση του ΣτΕ για τις τηλεοπτικές άδειες

      Η χθεσινή απόφαση του ΣτΕ, που εκδόθηκε στα πλαίσια της εγγυητικής λειτουργίας της Δικαστικής εξουσίας, που ανατίθεται μόνο σε αυτήν από το Σύνταγμα, προκάλεσε άλλη μία φορά αδικαιολόγητες επιθέσεις της Κυβέρνησης κατά της Δικαιοσύνης, πρώτη φορά όμως τόσο έντονες, με σαφή προσπάθεια να εντάξει τη Δικαιοσύνη και τους λειτουργούς της στην πολιτική αντιπαράθεση. Κατηγορήθηκε το Ανώτατο Δικαστήριο για τις αποφάσεις του στα Μνημόνια, το «κούρεμα» των ομολόγων, τη διάλυση των ασφαλιστικών ταμείων, σα να είναι αυτό που νομοθετεί και όχι οι μέχρι σήμερα Κυβερνήσεις που επέβαλαν τα δυσβάσταχτα για την κοινωνία μέτρα. Επιρρίπτεται ευθύνη στο Δικαστήριο διότι δεν υπολόγισε τις συνέπειες που προκαλεί η κήρυξη της αντισυνταγματικότητας του συγκεκριμένου νόμου και γιατί παρεμποδίζει με την απόφασή του την άσκηση της οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης. Βασική και θεμελιώδης υποχρέωση των Δικαστών είναι να κρίνουν τις υποθέσεις με βάση το Σύνταγμα χωρίς να υπολογίζουν σκοπιμότητες και πολιτικές επιδιώξεις. Μία Δικαιοσύνη με άλλη κατεύθυνση θα ήταν πολύ επικίνδυνη για τη Δημοκρατία μας και για το Κράτος Δικαίου. Ο οικονομικός σχεδιασμός και ο τρόπος εξεύρεσης των απαραίτητων κονδυλίων για τη λειτουργία των κρατικών δομών είναι ευθύνη της Κυβέρνησης, ενώ καθήκον δικό μας είναι η διαφύλαξη της Συνταγματικής νομιμότητας. Στη Δημοκρατία δε νοείται κανενός είδους αντιπαλότητα μεταξύ των εξουσιών. Η ομαλή λειτουργία των θεσμών προϋποθέτει κατανόηση του διακριτού ρόλου της κάθε εξουσίας και εγκατάλειψη κάθε προσπάθειας χειραγώγησης της μιας από την άλλη.

  Από το Γραφείο Τύπου

Επιμορφωτικό Σεμινάριο νέων Ειρηνοδικών

Κάντε κλικ εδώ για το συνημμένο αρχείο

Δελτίο Τύπου σχετικά με παραβίαση προσωπικών δεδομένων Δικαστικού Λειτουργού

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

Αθήνα, 18/10/2016

Οι δικαστές της χώρας παρακολουθούμε με αποτροπιασμό και εξαιρετική ανησυχία την κατάντια στην οποία διολισθαίνουν τα δημόσια ήθη. Με δημοσιεύματα που δεν έχουν να κάνουν με το δημόσιο συμφέρον, την λειτουργία της ενημέρωσης και την εξυπηρέτηση της αλήθειας, η  ιδιωτική ζωή ενός ανθρώπου, δικαστή εγνωσμένου  κύρους, υποκλέπτεται, διαστρέφεται και προσφέρεται βορά στον καραδοκούντα κίτρινο τύπο και το μέρος της κοινής γνώμης που διαμορφώνεται από  αυτόν, φαινόμενο άκρως νοσηρό που συνδέεται με μεθόδους που μετέρχονται φασιστικά καθεστώτα.

Στην προσπάθεια εκβιασμού του Ανωτάτου Δικαστηρίου  στο οποίο εκκρεμούν μείζονος σημασίας υποθέσεις, επιστρατεύεται το συνηθισμένο όπλο στην φαρέτρα μιας ακόμη μορφής διαπλοκής (κίτρινη δημοσιογραφία- οικονομικά ή και άλλα συμφέροντα) για την ικανοποίηση άνομων επιδιώξεών της.

Επομένως η άμεση αντίδραση της πολιτείας και κατεξοχήν της δικαιοσύνης στη δημοσιοποίηση στοιχείων της προσωπικής ζωής δικαστή του Συμβουλίου της Επικρατείας που τυγχάνει, όλως συμπτωματικά, εν προκειμένω να συμμετέχει και στη συνεδρίαση σχετικά με τη συνταγματικότητα των νομοθετικών παρεμβάσεων στο τηλεοπτικό τοπίο είναι αυτονόητα επιτακτική και αναγκαία.

Τέλος εν συνεχεία της χθεσινής  παραγγελίας  του Υπουργού Δικαιοσύνης, σχετικά με την έρευνα της υπόθεσης που βεβαίως  δεν άπτεται στην έτσι και αλλιώς συνταγματικά κατοχυρωμένη απαραβίαστη σφαίρα της ιδιωτικής ζωής, πιστεύουμε ότι με την  πρέπουσα αμεροληψία, νηφαλιότητα και μυστικότητα, όπως άλλωστε αρμόζει και ο νόμος ορίζει θα ενεργοποιηθούν τα αρμόδια όργανα της δικαιοσύνης. Ανεξάρτητα όμως από την έρευνα αυτή και το αποτελέσματά της η συντελεσμένη ήδη βάναυση προσβολή στα ήθη και στον πολιτισμό της χώρας, πρέπει να βρει την άμεση απάντησή της τόσο στον ποινικό νόμο όσο και στη συνείδηση των πολιτών.

                                        Οι Πρόεδροι των Ενώσεων

         Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, Εφέτης, Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΔΕ,
        ως αναπληρώνων τον απουσιάζοντα Πρόεδρο
         Eιρήνη Γιανναδάκη, Πρόεδρος Εφετών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΕΦΕΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Γ.ΤΣΑΤΑΝΗ

ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380-  FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα, 13/10/2016

Αρ. Πρωτ.: 383

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αφορμή την πρόσφατη τρομοκρατική επίθεση κατά της Εισαγγελέως Εφετών Αθηνών Γ. Τσατάνη, τρίτη κατά σειρά σε διάστημα πέντε μηνών κατά συναδέλφων, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων καταδικάζει απερίφραστα για ακόμα μία φορά τέτοιες ενέργειες που προσπαθούν, πλην όμως μάταια, να κάμψουν το ανεξάρτητο φρόνημα των δικαστικών λειτουργών.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δελτίο Τύπου με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με το όριο αποχώρησης από την υπηρεσία των Δικαστικών Λειτουργών

ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380-  FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα, 12/10/2016

Αρ. Πρωτ.: 382

Δελτίο Τύπου με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με το όριο αποχώρησης από την υπηρεσία των Δικαστικών Λειτουργών

        Αναφορικά με χθεσινά δημοσιεύματα του Τύπου, που κάνουν λόγο για συζητήσεις του Πρωθυπουργού με τους Προέδρους των Ανωτάτων Δικαστηρίων σχετικά με την αύξηση του ορίου ηλικίας αποχώρησης των Δικαστικών Λειτουργών από την υπηρεσία, υπενθυμίζουμε την σαφέστατη Συνταγματική πρόβλεψη του άρθρου 88 παρ. 5 «Οι δικαστικοί λειτουργοί έως και το βαθμό του εφέτη ή του αντεισαγγελέα εφετών και τους αντίστοιχους με αυτούς βαθμούς, αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία μόλις συμπληρώσουν το 65ο έτος της ηλικίας τους και όλοι όσοι έχουν βαθμούς ανώτερους από αυτούς ή τους αντίστοιχους με αυτούς αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία μόλις συμπληρώσουν το 67ο έτος της ηλικίας τους». Η συνταγματική διάταξη δεν αφήνει κανένα απολύτως περιθώριο παρερμηνείας. Έτσι εφαρμόζεται από την ψήφισή της το 1975 χωρίς ποτέ κανείς να αμφισβητήσει το νόημά της. Οποιαδήποτε συνεπώς σκέψη για μεταβολή του ανώτατου συνταγματικού ορίου με τυπικό νόμο προκαλεί τρόμο κυρίως για την ευκολία και την ανεπίτρεπτη προχειρότητα με την οποία επιχειρείται να ξεπεραστούν ανυπέρβλητοι συνταγματικοί φραγμοί. Τυχόν αύξηση του ορίου ηλικίας των δικαστικών λειτουργών και μάλιστα με μη σύννομο τρόπο θα λειτουργήσει χωρίς καμία αμφιβολία ως προπομπός για όλους τους εργαζομένους και θα οδηγήσει σε ακόμα βιαιότερες ρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό. Στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης και αναφορικά με την αναγκαιότητα ή μη αύξησης του ορίου ηλικίας των δικαστών θα τοποθετηθούμε τον κατάλληλο χρόνο με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία της δικαιοσύνης. Καθιστούμε σαφές για ακόμα μία φορά ότι η βούληση και τα αιτήματα των Δικαστών και Εισαγγελέων της Χώρας διατυπώνονται αποκλειστικά από τις Δικαστικές Ενώσεις. Τέλος καλούμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Πρωθυπουργό να λάβουν θέση στο ζήτημα που ανέκυψε και να ξεκαθαρίσουν ότι δεν υπάρχει περιθώριο οποιασδήποτε διαφορετικής ερμηνείας της ξεκάθαρης συνταγματικής διάταξης του άρθρου 88 παρ. 5. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος να οδηγηθούμε σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις που θα πλήξουν βαρύτατα τη συνταγματική τάξη και το κράτος δικαίου.

Από το Γραφείο Τύπου

 

Συνέντευξη του Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ

 

Πρακτικά Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου ΕΔΕ, 125/6-10-2016

Στην Αθήνα, σήμερα, 6-10-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30, στα γραφεία της ΄Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων (Πρωτοδικείο Αθηνών, Πρώην Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 6, γραφείο 210) συνήλθαν τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΔΕ κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 351/30-9-2016 κλήσης για συνεδρίαση με θέματα:

1)Συζήτηση επί των οικονομικών θεμάτων

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, παρόντα ήταν τα εξής μέλη:

1)Χριστόφορος Σεβαστίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Πρόεδρος

2)Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, Εφέτης , Α΄ Αντιπρόεδρος

3)Ευστάθιος Βεργώνης, Αντεισαγγελέας Εφετών, Β’ Αντιπρόεδρος

4)Νικόλαος Σαλάτας, Εφέτης , Γενικός Γραμματέας ΕΔΕ,

5)Χαράλαμπος Σεβαστίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών, μέλος Δ.Σ. ,

6)Δημήτριος Φούκας, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Αναπλ. Γ.Γ. ,

7)Αγγελική Δεμέστιχα, Ειρηνοδίκης, Ταμίας–Υπεύθυνη Διαχείρισης Οικονομικών,

8)Ακριβή Ερμίδου, Ειρηνοδίκης, Αναπλ. Ταμίας-Υπεύθ. Διαχ. Οικονομικών.

9)Βαρβάρα Πάπαρη, Εφέτης , μέλος Δ.Σ.

10)Χρήστος Τζανερρίκος, Πρόεδρος Εφετών, μέλος Δ.Σ.

11)Χαράλαμπος Μαυρίδης, Εφέτης, μέλος Δ.Σ.

12)Μαργαρίτα Στενιώτη, Εφέτης, μέλος Δ.Σ.

13)Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών, μέλος Δ.Σ.

14)Σταματίνα Γκαρά, Ειρηνοδίκης, μέλος Δ.Σ.

15)Χρήστος Παπαδήμας, Πρωτοδίκης, μέλος Δ.Σ.

Παρών ήταν ο Πρόεδρος της Εφετειακής Επιτροπής Θεσσαλονίκης, ο οποίος κατέθεσε εγγράφως τις θέσεις της εφετειακής επιτροπής επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και ενημέρωσε το διοικητικό συμβούλιο σχετικά.

Ακολούθησε ενημέρωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης από τον Πρόεδρο της Ενώσεως και ειδικότερα:

1)Για τα αποτελέσματα των επαφών με τον Γ.Γ.Δ.Ε. σχετικά με την φορολόγηση κατά το Ζ’ Ψήφισμα.

2)Για τα αποτελέσματα των επαφών με την πολιτική ηγεσία σχετικά με τις προωθούμενες αλλαγές στο μισθολόγιο των δικαστικών λειτουργών.

3)Για την τροποποίηση της σύμβασης μεταξύ της Ένωσης και της τράπεζας ν.π. ΝΟΜΟΣ.

4)Για την τροποποίηση της σύμβασης μεταξύ της Ένωσης και της ασφαλιστικής εταιρείας INTERAMERICAN.  

Μετά από συζήτηση μεταξύ των μελών, το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε:

1)Με πλειοψηφία δώδεκα (12) έναντι τριών (3) την έκδοση ανακοίνωσης σχετικά με την πραγματοποιηθείσα συνάντηση των Προέδρων των ανωτάτων Δικαστηρίων με τον Πρωθυπουργό. Μειοψήφησαν τα μέλη Χρήστος Τζανερρίκος, Χαράλαμπος Μαυρίδης και Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης, οι οποίοι έκριναν ότι στον παρόντα χρόνο δεν είναι σκόπιμη η έκδοση ανακοίνωσης.

2) Ομόφωνα να εξουσιοδοτήσει το προεδρείο της Ένωσης να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση των μελών της, εφόσον κατατεθεί στη Βουλή σχέδιο νόμου με αντικείμενο το μισθολόγιο των δικαστικών λειτουργών.

Ακολούθως, από τα μέλη του συμβουλίου: Χρήστο Τζανερρίκο, Πρόεδρο Εφετών, Χαράλαμπο Μαυρίδη, Εφέτη, Σταματίνα Γκαρά, Ειρηνοδίκη και Χρήστο Παπαδήμα, Πρωτοδίκη και το μέλος της Ένωσης Ευάγγελο Κασαλιά, Αντεισαγγελέα Εφετών, ζητήθηκε η ανάκληση της από 20-9-2016 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με την διαπίστωση ασυμβίβαστου του τελευταίου με την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. λόγω αποσπάσεώς του σε υπηρεσία της εκτελεστικής εξουσίας.

Μετά από συζήτηση μεταξύ των μελών ακολούθησε ψηφοφορία και το αίτημα απορρίφθηκε με πλειοψηφία οκτώ (8) έναντι (6), μειοψηφούντων των μελών Χρήστου Τζανερρίκου, Προέδρου Εφετών, Χαράλαμπου Μαυρίδη, Εφέτη, Μαργαρίτας Στενιώτη, Εφέτη, Κωνσταντίνου Βουλγαρίδη, Προέδρου Πρωτοδικών, Σταματίνας Γκαρά, Ειρηνοδίκη και Χρήστου Παπαδήμα, Πρωτοδίκη. Από την ψηφοφορία απείχε ο Β’ Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ευστάθιος Βεργώνης.

Στο σημείο αυτό έληξε η συνεδρίαση και τα μέλη αποχώρησαν. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

      Χριστόφορος Σεβαστίδης                                   Νικόλαος ΣαλάταςΠρόεδρος Πρωτοδικών                                             Εφέτης

 

 

 ΤΑ ΜΕΛΗ

 

Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, Εφέτης , Α΄ Αντιπρόεδρος

 

Ευστάθιος Βεργώνης, Αντεισαγγελέας Εφετών, Β’ Αντιπρόεδρος

 

Χαράλαμπος Σεβαστίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών, μέλος Δ.Σ. ,

 

Δημήτριος Φούκας, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Αναπλ. Γ.Γ. ,

 

Αγγελική Δεμέστιχα, Ειρηνοδίκης, Ταμίας–Υπεύθυνη Διαχείρισης Οικονομικών,

 

Ακριβή Ερμίδου, Ειρηνοδίκης, Αναπλ. Ταμίας-Υπεύθ. Διαχ. Οικονομικών.

 

Βαρβάρα Πάπαρη, Εφέτης , μέλος Δ.Σ.

 

Χρήστος Τζανερρίκος, Πρόεδρος Εφετών, μέλος Δ.Σ.

 

Χαράλαμπος Μαυρίδης, Εφέτης, μέλος Δ.Σ.

 

Μαργαρίτα Στενιώτη, Εφέτης, μέλος Δ.Σ.

 

Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών, μέλος Δ.Σ.

 

Σταματίνα Γκαρά, Ειρηνοδίκης, μέλος Δ.Σ.

 

Χρήστος Παπαδήμας, Πρωτοδίκης, μέλος Δ.Σ.