345345

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΓΩΓΕΣ

Αθήνα, 31/10/2017
Αριθμ. Πρωτ.: 427

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΟΥ 50% ΤΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2014

Ι. Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους ότι θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση παραίτησης από δικόγραφα αγωγών, που αφορούν στις αναδρομικές αποδοχές των ετών 2007 και πριν οι οποίες μας έχουν ήδη καταβληθεί. Η υπενθύμιση αυτή αφορά τους συναδέλφους που άσκησαν σχετικές αγωγές και δεν έχουν υποβάλει τις παραιτήσεις, διότι υπάρχει κίνδυνος προσδιορισμού δικασίμου και επιβολής δικαστικών εξόδων. Διευκρινίζεται ότι οι παραιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται στη Γραμματεία του Ειδικού Δικαστηρίου ή στη Γραμματεία του Διοικητικού Πρωτοδικείου, ανάλογα με το διαδικαστικό στάδιο στο οποίο βρίσκεται κάθε υπόθεση.

Η ίδια διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί και σε σχέση με τα δικόγραφα αγωγών που αφορούν στην καταβολή του 50% των αναδρομικών της περιόδου 2012-2014 και τα οποία εξοφλούνται με τμηματικές καταβολές μέχρι το τέλος του 2017.

Προς διευκόλυνσή σας επισυνάπτεται σχέδιο δήλωσης παραίτησης.

ΙΙ. Σχετικά με το 50% των αναδρομικών που δεν μας έχει καταβληθεί η ΕΔΕ θα έχει συναντήσεις με τους αρμόδιους υπουργούς για τη νομοθετική επίλυση του ζητήματος. Ωστόσο, οι συνάδελφοι που έχουν ασκήσει αγωγές στα Διοικητικά Δικαστήρια μπορούν να απευθύνονται μετά την έκδοση της απόφασης στο λογιστήριο του Δικαστηρίου τους, ώστε να τους καταβληθεί άμεσα το επιδικαζόμενο ποσό.

43r34r